aneksy | przepisy katalogowania (2022)

Table of Contents
1. Forma dzieła 2. Gatunki literackie Współczesne gatunki literackie Literatura sprzed XX wieku Współczesne gatunki literackie - wybór definicji Odmiany gatunkowe literatury - wybór definicji 3. Typy publikacji naukowych i publicystyki antologia artykuł fachowy artykuł monograficzny artykuł problemowy artykuł przeglądowy artykuł publicystyczny artykuł wstępny bibliografia biografia biogram case study (studium przypadku) dane statystyczne debata dyskusja edycja krytyczna ekspertyza esej felieton fotoreportaż glosa kalendarium komentarz komentarz do ustawy komentarz prawny kompendia i repetytoria komunikat księga abstraktów księga pamiątkowa list do redakcji list otwarty materiały konferencyjne miscellanea monografia mowy i przemówienia nekrolog notatka prasowa opracowanie podręcznik polemika posłowie (część publikacji) powieść w odcinkach praca dyplomowa praca zbiorowa przegląd prasy przyczynek publikacja bogato ilustrowana raport raport z badań recenzja recenzja artystyczna recenzja filmowa recenzja literacka recenzja muzyczna recenzja naukowa recenzja teatralna referat relacja reportaż reportaż fabularny reportaż interwencyjny reportaż problemowy rozprawa doktorska rozprawa habilitacyjna sprawozdanie sprostowanie stan badań synteza traktat vademecum wspomnienie pośmiertne wstęp wycinki prasowe wydawnictwo źródłowe wykład wywiad dziennikarski wywiad-rzeka zapowiedź 4. Rodzaje i gatunki dzieł plastycznych 5. Rodzaje i gatunki muzyczne 6. Rodzaje i gatunki nagrań niemuzycznych 7. Rodzaje i gatunki filmowe 8. Typy czasopism 9. Kody kategorii tematycznych (pole 072) 10. Typ zawartości (pole 336) 11. Tryb odtwarzania (pole 337) 12. Typ nośnika (pole 338) 13. Dopowiedzenia do nazw osobowych 14. Rodzaje współpracy 15. Skróty 16. Źródła i ich skróty 0-9 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z Ż 17. Kody krajów - ISO 3166 -1 (pole 043) 18. Kody krajów - MARC 21 19. Tablice transkrypcji alfabetu hebrajskiego i jidysz 20. Wykaz norm i zaleceń międzynarodowych dotyczących konwersji znaków i alfabetów niełacińskich na znaki łacińskie 21. Wykaz nazw uznawanych za nazwy rodzajowe 22. Słownik terminologiczny A-B C-D E-F G-H I-J K-L M-N O-P R-S T-U V-W Z-Ż 23. Przeliczanie wybranych skal/podziałek mianowanych na liczbowe 24. Przeliczenie wybranych południków na południk zerowy Greenwich 25. Kody języków - MARC 21 26. Pomijane rodzajniki rozpoczynające tytuł Zmiany w opisie bibliograficznym 2018 2017 Zmiany w Instrukcji 2019 2018 2017 Videos

1. Forma dzieła

Deskryptory wyrażające formę dzieła zapisuje się w polu 380 rekordu bibliograficznego.

Deskryptory wyrażające formę dzieła przejmuje się z ustalonej listy:

Deskryptor – forma dzieła

Stosowanie

Albumy i książki artystyczne

Publikacje zawierające reprodukcje dzieł sztuki, fotografie itp., w których obraz przeważa nad tekstem; publikacje będące dziełem sztuki typograficznej, wydania bibliofilskie itp.

Artykuły

Dzieła (m.in. naukowe, publicystyczne, literackie) niesamoistne wydawniczo, opublikowane w czasopiśmie lub pracy zbiorowej.

Audiobooki

Publikacje dźwiękowe, zawierające głównie słowo mówione, np. dzieła literackie, materiały szkoleniowe, przemówienia itp.

Czasopisma

Publikacje, których głównym elementem jest tekst lub obraz z tekstem towarzyszącym, wydawane pod wspólnym tytułem w następujących po sobie częściach noszących oznaczenia numeryczne lub chronologiczne, ukazujące się regularnie (od dziennika do rocznika) lub nieregularnie, w zamierzeniu kontynuowane bez określonego zakończenia. Czasopisma, oprócz postaci tradycyjnej, mogą być rozpowszechniane w dowolnej formie, niezależnie od nośnika fizycznego.

Dramat (rodzaj)

Dzieła literackie, przeznaczone zazwyczaj do realizacji scenicznej, w których dominuje dialog, a świat przedstawiony opisywany jest przez wypowiedzi i działania bohaterów.

Druki ulotne

Publikacje wydane w związku z określonym wydarzeniem lub serią wydarzeń, tracące swój pierwotny cel po pewnym czasie lub w innym kontekście. Ponadto publikacje, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym (komercyjnym lub niekomercyjnym). Do druków ulotnych należą przede wszystkim: afisze, ulotki i foldery promujące wydarzenia kulturalne, sportowe, gospodarcze, oświatowe, religijne i polityczne.

E-booki

Publikacje elektroniczne zawierające tekst lub tekst i obraz.

Filmy i seriale

Publikacje audiowizualne.

Fotografie

Odbitki wykonane technikami fotograficznymi.

Grafiki

Odbitki wykonane technikami grafiki artystycznej.

Gry i zabawki

Obiekty przeznaczone dla dzieci i służące do zabawy (zabawki dwu- i trójwymiarowe) oraz obiekty służące do prowadzenia rozgrywki między zawodnikami lub zespołami według określonych zasad (np. gry planszowe).

Gry komputerowe

Publikacje elektroniczne, które są wykonywalne (mogą być uruchomione bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego), służące głównie do celów rozrywkowych, niekiedy także edukacyjnych.

Komiksy i książki obrazkowe

Sekwencyjne historie obrazkowe, najczęściej z dodanym tekstem.

Książki

Publikacje, których głównym elementem jest tekst i/lub obraz, zwykle wydane w postaci kodeksu i paginowane, składające się z jednej lub więcej jednostek fizycznych dowolnej objętości, kompletne w jednym woluminie bądź kompletne (lub przewidziane do skompletowania) w określonej liczbie woluminów. Książki, oprócz postaci tradycyjnej, mogą być rozpowszechniane w dowolnej formie niezależnie od nośnika fizycznego. Do książek należą przede wszystkim: literatura piękna, literatura faktu i publicystyka, publikacje dydaktyczne, fachowe, naukowe, popularnonaukowe, informacyjne (w tym m.in. informatory, raporty i sprawozdania, o ile nie są czasopismami), publikacje religijne, urzędowe i akty prawne, komiksy i książki obrazkowe (w tym do rysowania lub kolorowania), albumy i książki artystyczne (w tym katalogi wystaw), poradniki i przewodniki oraz publikacje dla niewidomych.

Literatura faktu, eseje, publicystyka

Dzieła dotyczące zdarzeń autentycznych (np. reportaże, biografie, wywiady) lub przekazujące wiedzę o świecie przetworzoną przez osobiste doświadczenia autorów (np. autobiografie, listy, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia) bądź przedstawiające autorską interpretację zjawisk związanych z polityką, życiem społecznym, kulturą, literaturą, sztuką (np. felietony, eseje).

Mapy

Publikacje, których treść stanowi graficzny obraz Ziemi lub jej fragmentu, innego ciała niebieskiego bądź nieba, a także zjawisk, procesów i innych elementów rzeczywistości, mający cechy mapy lub jej transformacji, utrwalone dowolną techniką rozpowszechnione w dowolnej formie niezależnie od nośnika fizycznego. Obejmują przede wszystkim: mapy, atlasy, globusy, obrazy teledetekcyjne, panoramy, profile i przekroje.

Muzyka

Nagrania dźwiękowe lub audiowizualne, zawierające najczęściej śpiew, dźwięk instrumentów lub uwarunkowany muzyką ruch, tworzące pewną kompozycyjną całość.

Nuty

Publikacje, których treść w całości lub znacznej części stanowi zapis utworu muzycznego (z tekstem i bez tekstu słownego) z wykorzystaniem różnych notacji muzycznych i form zapisu (jak partytury, głosy, księgi głosowe, wyciągi fortepianowe, tabulatury) utrwalony dawnymi i współczesnymi technikami poligraficznymi i zapisany na dowolnym nośniku.

Obiekty trójwymiarowe

Obiekty przeznaczone do postrzegania w trzech wymiarach, którym nie można przypisać żadnego innego deskryptora formy (varia) m.in. obrazy, rzeźby, medale, numizmaty, odznaczenia, pieczęcie, broń biała, ceramika, np. otrzymywane razem ze spuściznami.

Pliki i bazy danych

Publikacje elektroniczne, które nie są wykonywalne (nie mogą być uruchomione bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego).

Poezja

Dzieła literackie pisane zazwyczaj wierszem (mową wiązaną), także proza poetycka.

Poradniki i przewodniki

Publikacje, których celem jest udzielenie wskazówek osobom niebędącym specjalistami w danej dziedzinie (poradniki) lub w niewielkim stopniu znającym dane miasto lub region (przewodniki).

Programy komputerowe

Publikacje elektroniczne, które są wykonywalne (mogą być uruchomione bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego), a nie są grami komputerowymi.

Programy radiowe i telewizyjne

Nagrania dźwiękowe lub audiowizualne, przeznaczone pierwotnie do emisji w radiu, telewizji, które nie są filmami ani serialami.

Proza

Dzieła literackie, który nie są pisane wierszem (mową wiązaną) i nie są literaturą faktu, esejami ani publicystyką.

Publikacje dla niewidomych

Publikacje zapisane alfabetem Braille’a.

Publikacje dydaktyczne

Publikacje przeznaczone dla uczniów lub nauczycieli (np. podręczniki szkolne, materiały metodyczne) oraz wykorzystywane podczas samodzielnej nauki.

Publikacje fachowe

Publikacje przeznaczone dla specjalistów, służące do poszerzania i uzupełniania wiedzy lub umiejętności związanych z określoną dziedziną lub uprawianym zawodem.

Publikacje informacyjne

Publikacje zawierające skondensowane informacje, ułożone zwykle w określonym porządku (alfabetycznym, chronologicznym itp.) np. encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory, wykazy, bibliografie.

Publikacje naukowe

Publikacje zawierające dzieła napisane z zastosowaniem metody naukowej i posiadające aparat naukowy (np. bibliografię, przypisy, indeksy).

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje, których celem jest popularyzacja określonego zagadnienia lub dziedziny naukowej wśród osób niebędących specjalistami w tej dziedzinie; w publikacjach popularnonaukowych aparat naukowy nie jest stosowany lub jest stosowany w sposób ograniczony.

Publikacje promocyjne

Publikacje promujące wiedzę na określony temat (np. regionu, miasta, instytucji), które nie są publikacjami naukowymi ani popularnonaukowymi.

Publikacje religijne

Publikacje związane z praktykami religijnymi, m.in. święte księgi, publikacje użytkowe służące sprawowaniu kultu (np. księgi liturgiczne, modlitewniki, katechizmy), rozważania religijne, publikacje o charakterze duszpasterskim, publikacje związane z punktem widzenia religii na określone dziedziny życia społecznego.

Publikacje urzędowe i akty prawne

Oficjalne publikacje organów administracji państwowej i samorządowej, np. dzienniki urzędowe, formularze, kodeksy, akty normatywne.

Rejestracje audio i wideo

Nagrania dźwiękowe lub audiowizualne dokumentujące wydarzenia na żywo; także nagrania dźwiękowe zawierające rejestracje niemuzyczne (np. dźwięki, odgłosy) oraz nagrania dźwiękowe lub audiowizualne nie będące publikacjami (rejestracje amatorskie, nagrania prywatne).

Rękopisy

Jednostki, których treść zapisana została odręcznie, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego. Obejmują m.in. materiały drukowane i powielane, uzupełnione lub zmienione w sposób istotny zapiskami ręcznymi.

Rysunki

Dzieła plastyczne wykonane technikami rysunkowymi.

Starodruki

Publikacje wydane drukiem przed 1801 r. (w tym inkunabuły, czyli publikacje wydane przed 1501 r.).

Forma dzieła oraz rodzaj/gatunek w rekordzie bibliograficznym tworzą komplementarną strukturę.

Przykłady:

245 00 $aAktywna integracja w Małopolsce :$braport z badań /$c[opracowanie Małgorzata Szlązak, Iwona Banasiewicz].

380 __ $aKsiążki

380 __ $aPublikacje naukowe

655 _4 $aRaport badawczy

245 00 $aNiezłomni ludzie Kościoła :$bsylwetki /$cpod redakcją Jana Żaryna.

380 __ $aKsiążki

380 __ $aPublikacje naukowe

655 __ $aBiografia

100 1_ $aZagajewski, Adam$d(1945- )

245 10 $aWywiad z Adamem Zagajewskim /$cBernadetta Craveri ; tłumaczenie Joanna Ugniewska.

380 __ $aArtykuły

380 __ $aLiteratura faktu, eseje, publicystyka

655 _4 $aArtykuł z czasopisma kulturalnego

655 _4 $aWywiad dziennikarski

100 1_ $aPułjanowski, Bohdan

245 10 $aPamiątki polskie w Cesarskim Ermitażu w Petersburgu /$cBohdan Pułjanowski.

380 __ $aArtykuły

380 __ $aPublikacje naukowe

655 _4 $aArtykuł problemowy

655 _4 $aArtykuł z czasopisma naukowego

2. Gatunki literackie

Współczesne gatunki literackie

Wykaz deskryptorów stosowanych w opracowaniu współczesnej literatury (pole 655):

 • Adaptacja literacka
 • Aforyzmy
 • Anegdoty
 • Antologia
 • Autobiografia
 • Bajki i baśnie
 • Ballada
 • Cytaty
 • Dialog
 • Dramat (gatunek literacki)
 • Dzienniki
 • Elegia
 • Epitafia (gatunek literacki)
 • Epos
 • Erotyki
 • Esej
 • Fanfikcja (fan fiction)
 • Fantastyka
 • Fantasy
 • Felieton
 • Fotoreportaż
 • Fraszki
 • Haiku
 • Historia alternatywna
 • Horror
 • Hymn
 • Kazania
 • Komedia
 • Komiks
 • Kryminał
 • Książka obrazkowa (picturebook)
 • Legendy miejskie
 • Legendy i podania
 • Libretto
 • Limeryki
 • Listy
 • Literatura ludowa
 • Manga
 • Melodramat
 • Miniatura literacka
 • Monodram
 • Mowy
 • Mowy parlamentarne
 • Mowy pogrzebowe
 • Mowy sądowe
 • Obrazek
 • Oda
 • Opowiadania i nowele
 • Pamflet
 • Pamiętniki i wspomnienia
 • Panegiryk
 • Parodia
 • Poemat
 • Poemiks
 • Poezja konkretna
 • Portret literacki
 • Powieść
 • Powieść graficzna
 • Powieść w odcinkach
 • Przypowieść
 • Przysłowia
 • Psalmy
 • Publicystyka
 • Relacja z podróży
 • Reportaż
 • Romans
 • Romans historyczny
 • Saga rodzinna
 • Satyra
 • Scenariusz
 • Scenariusz filmowy
 • Scenariusz teatralny
 • Scenariusz telewizyjny
 • Scenariusz radiowy
 • Science fiction
 • Sensacja
 • Sonety
 • Thriller
 • Tragedia
 • Tragikomedia
 • Treny
 • Wiersze
 • Wiersze okolicznościowe
 • Wyliczanki
 • Zagadki

W przypadku identyfikacji odmian gatunkowych (dotyczy: powieści, opowiadań i noweli oraz komiksów) dopuszcza się stosowanie następujących określeń stanowiących integralną część deskryptora gatunku:

 • biograficzna
 • erotyczna
 • historyczna
 • marynistyczna
 • obyczajowa
 • podróżnicza
 • polityczna
 • przygodowa
 • psychologiczna

Literatura sprzed XX wieku

Wykaz deskryptorów stosowanych w opracowaniu literatury epok, kierunków i stylów literackich sprzed XX wieku (pole 655):

 • Blason
 • Bylina
 • Centon
 • Diariusz
 • Dramat pasyjny
 • Dramat romantyczny
 • Dramat satyrowy
 • Dumy i dumki
 • Dywan (gatunek literacki)
 • Emblematy (gatunek literacki)
 • Epicedia
 • Epigramy
 • Epitalamium
 • Epylion
 • Exemplum
 • Figliki
 • Gawęda szlachecka
 • Gazele (gatunek literacki)
 • Intermedium
 • Incipit
 • Jeremiada
 • Kasydy
 • Misteria i mirakle
 • Poemat dydaktyczny
 • Poemat dygresyjny
 • Poemat heroikomiczny
 • Powieść epistolarna
 • Powieść gotycka
 • Powieść łotrzykowska
 • Powieść sentymentalna
 • Saga
 • Sielanka
 • Sylwa
 • Sztambuch
 • Toast

Współczesne gatunki literackie - wybór definicji

adaptacja literacka

Przekształcenie utworu literackiego mające na celu dostosowanie go do potrzeb nowych odbiorców (np. dzieci). Jako przykład adaptacji literackiej może posłużyć wiele współczesnych wydań Guliwera czy Robinsona Crusoe (Robinson Crusoe Daniela Defoe, w opracowaniu Jany Eislerovej).

autobiografia

Opowieść o własnym życiu dokonywana z pewnego dystansu, w której (w przeciwieństwie do pamiętnika) w centrum uwagi znajduje się sam autor, historia jego życia, jego doświadczenia wewnętrzne. Świat zewnętrzny stanowi w tej opowieści jedynie tło (Fantomy Marii Kuncewiczowej).

bajki i baśnie

Krótkie opowiastki zawierające moralne pouczenie wprost wypowiedziane lub dobitnie zasugerowane. Bohaterami bajek mogą być ludzie lub zwierzęta, czasem także rośliny czy przedmioty. Świat przedstawiony w bajce zarysowany jest skromnie i schematycznie, bo opowiedziana w niej historia stanowi jedynie ilustrację określonej prawdy ogólnej. Bajka przynależy do literatury dydaktycznej, za pierwszego ważnego twórcę gatunku uznaje się Ezopa, w Polsce bajki pisał np. Biernat z Lublina, Ignacy Krasicki, Adam Mickiewicz. Termin bajka funkcjonuje także potocznie w znaczeniu szerszym — obejmującym zarówno bajki, jak i baśnie.


Baśń łączy z bajką wyrazisty przekaz moralny, dzieli jednak proweniencja i kreacja świata przedstawionego. Baśnie przynależą do twórczości ludowej i tradycji ustnej, przekazują ludowe poczucie sprawiedliwości i wizję świata (wiarę w nieustającą ingerencje mocy pozaziemskich, antropomorficzną wizję przyrody). Ich świat przedstawiony jest bogatszy i barwniejszy niż w bajkach. Jest także nasycony cudownością, przyjmowaną naturalnie przez bohaterów swobodnie przekraczających granicę między światem naturalnym i nadnaturalnym. Klasycznie zbiory baśni pochodzących z ludowej tradycji europejskiej opracowali m. in. Charles Perrault i Bracia Grimm. Tradycję baśni literackiej, czyli baśni o wyjątkowo wyrafinowanym kształcie artystycznym i/lub zawierającego w swojej fabule znaczny udział oryginalnej inwencji autorskiej stworzył Hans Christian Andersen. W Polsce baśnie ludowe opracowywali Kazimierz Władysław Wóycicki, Antoni Józef Gliński, Roman Zmorski. Przykładem baśni literackich mogą być Klechdy sezamowe i Klechdy domowe Bolesława Leśmiana.

biografia

Publikacja naukowa, popularnonaukowa lub utwór zaliczający się do literatury faktu opisujący w sposób całościowy i rozbudowany życie konkretnej osoby lub kilku osób. Często występują także biografie równoległe porównujące ze sobą dwa życiorysy. Biografia może zostać opublikowana jako książka lub artykuł z pracy zbiorowej, czasopisma naukowego lub popularnonaukowego. Biografia spełniająca wymogi stawiane przed publikacjami naukowymi może być zarazem monografią. W przypadku biografii opublikowanej w postaci artykułu zawsze jest ona zdecydowanie dłuższa od biogramu, rzadko przekraczającego objętościowo dwie strony.

dramat (gatunek literacki)

Dramat jako określenie gatunkowe zaczął funkcjonować w wieku XIX wraz z zacieraniem się granic między tradycyjnie wyodrębnionymi gatunkami dramatycznymi (takimi jak tragedia czy komedia). Utwory, których nie dało się zakwalifikować do żadnego z nich, a było takich coraz więcej, zaczęto nazywać po prostu dramatami, co sprawiło, że termin ten zyskał podwójne znaczenie. Określa już nie tylko jeden z trzech rodzajów literackich, ale także grupę dzieł w jego obrębie. W przypadku tak rozumianych dramatów na plan dalszy schodzi ich tradycyjnie rozumiana przynależność genologiczna, a większego znaczenia nabiera przynależność do określonej poetyki — związana z nią tematyka oraz cechy stylistyczne. Quasi-gatunkowy termin dramat występuje więc często wraz z dookreśleniem odpowiedniego nurtu literackiego lub tematyki. Mówi się więc np. o dramacie symbolicznym (Maurice Maeterlinck, Stanisław Wyspiański, Henryk Ibsen), ekspresjonistycznym (Bertolt Brecht), naturalistycznym i społeczno-psychologicznym (Antoni Czechow, Ibsen, Gabriela Zapolska).

W XX wieku obok kontynuacji form dawniejszych (zwłaszcza realistyczno-naturalistycznych), pojawiły się nowe. Należy do nich:

 • dramat poetycki budowany w opozycji do dramatu realistycznego. Operuje on symbolem, wielką metaforą, przypowieścią, charakteryzuje się swobodną kompozycją, wielością nawiązań stylizacyjnych, poetyckością języka. Przykładem może być twórczość T.S. Eliota, Jeana Giraudoux, Jerzego Zawiejskiego;
 • dramat epicki (burzenie iluzji scenicznej, liczne partie narracyjne, bezpośrednie zwroty do publiczności, brak intrygi, jego twórcą jest Brecht);
 • dramat groteskowy, w stosunku do którego używa się także określenia teatr absurdu.

dzienniki

Typ piśmiennictwa autobiograficznego. Zespół prowadzonych z dnia na dzień zapisów, od ściśle dokumentacyjnych, których zadaniem jest utrwalenie bieżących wydarzeń (diariusz) do takich, które zbliżają się do wypowiedzi literackiej. O układzie kompozycyjnym dziennika decyduje bieg wypadków, jakie zachodzą z dnia na dzień, nie ma on więc z góry założonej kompozycji. Za przykład mogą posłużyć Dzienniki Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej, Marii Dąbrowskiej.

erotyki

Utwór liryczny wprost lub metaforycznie opiewający miłość zmysłową. Nie jest erotykiem utwór, który dotyczy fizycznej miłości, ale nie odnosi się do pozytywnych emocji z nią związanych, jak np. Miłość Andrzeja Bursy („Tylko rób tak, żeby nie było dziecka”). Przykłady erotyków: Sonet XIX Michała Anioła, W malinowym chruśniaku Bolesława Leśmiana, hepyent Mirona Białoszewskiego.

esej

Szkic naukowy, filozoficzny, publicystyczny lub krytyczny, swobodnie rozwijający interpretację jakiegoś zjawiska lub dociekanie problemu, eksponujący punkt widzenia autora oraz napisany z dbałością o piękny i oryginalny sposób przekazu. Obok logicznego rozumowania mogą się w nim pojawić poetyckie obrazy, paradoksalne sformułowania, a nawet elementy narracyjne czy liryczne. Skrajne formy eseju to rozprawa naukowa i wypowiedź na pograniczu prozy poetyckiej. Utwory, które dałoby się zaliczyć do tego gatunku można znaleźć już w starożytności, sama nazwa funkcjonuje jednak od wieku XVI i została stworzona przez Montaigne’a. Dla przykładu można wymienić Głosy wśród nocy Stanisława Brzozowskiego czy Eseje dla Kasandry Jerzego Stempowskiego.

fantastyka

Utwory fabularne, w których świecie przedstawionym znajdują się zjawiska, przedmioty, postaci czy wydarzenia, które nie mogłyby zaistnieć w rzeczywistości, gdyż są niezgodne z prawami natury (ten warunek spełniają dwa najpopularniejsze obecnie gatunki fantastyki: horror i fantasy) bądź takie, które wprawdzie mogłyby zaistnieć w przeszłości, ale powszechnie wiadomo, że nie zaistniały (przykładem jest historia alternatywna), lub też takie, które do tej pory nie miały miejsca i obecnie pozostają nierealne, ale potencjalnie mogą kiedyś zajść (przede wszystkim utwory science fiction). Do fantastyki zalicza się utwory, w których wątki religijne zostają wyraźnie przekształcone (Ziemia Chrystusa Jacka Dukaja) lub które dotyczą religii już martwych z punktu widzenia autora i odbiorców utworu (Percy Jackson i bogowie olimpijscy Ricka Riordana).

fantasy

Jedna z głównych odmian fantastyki. Buduje świat przedstawiony, w którym, podobnie jak w baśni, magia i zjawiska nadprzyrodzone funkcjonują jako siły quasi-naturalne, w sposób immanentny w ten świat wpisane i nim rządzące. Inaczej jednak niż w baśni, w której wydarzenia fabularne dzieją się zwykle w świecie słabo określonym (dawno, dawno temu, za górami za lasami) i biorą w nich udział szkicowo jedynie nakreśleni bohaterowie. Bohaterowie w fantasy są silniej zindywidualizowani, a świat przedstawiony zostaje zaopatrzony w mniej lub bardziej rozbudowaną historię, geografię, zasady funkcjonowania społecznego i kulturę lub kultury różnych ras, plemion, narodów, społeczeństw go zamieszkujących.

Fantasy jest gatunkiem silnie intertekstualnym — czerpie obficie z baśni, legend, podań i mitów, a także eposu rycerskiego oraz różnych odmian powieści, w tym zwłaszcza powieści przygodowej, wojennej, podróżniczej. Można dodać, że podróż rozumiana jako poszukiwanie (quest) i skutkująca radykalnymi zmianami w samym bohaterze, a często także w otaczającym go świecie jest jednym z prototypowych schematów fabularnych fantasy. Świat przedstawiony fantasy nawiązuje do potocznych wyobrażeń o czasach historycznych, zwłaszcza o okresie europejskiego średniowiecza. Dzieje się tak w takich założycielskich dla gatunku utworach jak: Władca pierścieni J.R.R. Tolkiena, Opowieści z Narni C.S. Lewisa, Conan Barbarzyńca Roberta E. Howarda.

Możliwe jest jednak zbudowanie świata fantasy poprzez odniesienia do innych epok historycznych (np. do starożytności w Erze pięciorga Trudi Canavan) lub innych kręgów kulturowych (np. kultura japońska w Sadze rodu Otori Liam Hearn). Fantasy zwykle tworzy świat równoległy, odrębny od naszego (Narnia, Śródziemie). Za utwory fantasy uważane są także książki, w których magia wpleciona zostaje w świat rzeczywisty (Amerykańscy Bogowie czy Nigdziebądź Neil Gaimana, Harry Potter J. K. Rowling).

Zarówno do fantasy, jak i science-fiction można zaliczyć tzw. science-fiction fantasy, czyli takie powieści, których świat przedstawiony wykorzystuje zarówno zasady budowy świata przedstawionego właściwego dla fantasy (zwłaszcza obecność magii) oraz science fiction (np. rozwinięta technika, podróże międzyplanetarne). Przykładem może być Świat czarownic Andre Norton czy cykl Gwiezdnych wojen.

felieton

Jeden z gatunków publicystyki, swobodny w charakterze, często posługujący się literackimi środkami ekspresji, o rozmaitej tematyce (obyczajowej, literackiej, politycznej). Składają się nań zwykle swobodne dywagacje, często o zabarwieniu satyrycznym. Od eseju różni się mniejszymi rozmiarami, jest też zwykle lekturą lżejszą. Felietony na ogół dotyczą problematyki aktualnej. Przykłady: Leszek Talko, Dziecko dla początkujących, Jerzy Pilch, Pociąg do życia wiecznego.

horror

Jedna z odmian twórczości fantastycznej. Charakterystyczne dla tego typu fantastyki jest wkraczanie sił nadprzyrodzonych w świat przedstawiony zbudowany zasadniczo w konwencji realistycznej. Pojawienie się zjawisk nadnaturalnych (np. duchów, wampirów, wilkołaków czy inkarnacji mocy piekielnych) budzi w bohaterach przerażenie nie tylko dlatego, że postaci te i moce zwykle reprezentują zło i sieją zniszczenie, ale także dlatego, że samo ich istnienie stanowi skandal moralny i poznawczy, zmusza do porzucenia uznawanej do tej pory wizji świata. Przykłady horroru to np.: To, Lśnienie, Mgła Stephena Kinga, Manitou Grahama Mastertona, Ocalony Jamesa Herberta.

Współcześnie postaci charakterystyczne dla horroru (zwłaszcza duchy, wampiry, wilkołaki) pojawiają się stosunkowo często w utworach, które faktycznie nie spełniają definicji horroru (jako że istnienie sił nadnaturalnych przyjmowane jest przez bohaterów dość naturalnie, bez większego poznawczego niepokoju). Dla przykładu takie utwory o wampirach jak Zmierzch Stephanie Meyer czy powieści Charlaine Harris to raczej romanse fantastyczne z elementami thrillera niż horrory.

komedia

Gatunek dramatu obejmujący utwory o pogodnej tematyce i akcji opartej na komizmie sytuacyjnym, charakterologicznym i językowym, karykaturze i satyrze oraz zakończonej rozwiązaniem pomyślnym dla bohaterów. Może mieć luźną i swobodną kompozycję.

U źródeł współczesnej komedii znajduje się komedia antyczna (m.in. Arystofanesa, Menandra, Apollodora), średniowieczne formy dramatu ludowego (farsa, commedia dell’arte), renesansowa commedia erudita.

W XVI, XVII wieku ukształtowały się dwa zasadnicze nurty komedii rywalizujące ze sobą do XIX a nawet i XX wieku. Pierwszy z nich to tzw. komedia romantyczna, która powstała m. in. na gruncie dramatu szekspirowskiego (Sen nocy letniej, Wieczór Trzech Króli), nawiązywała do form komicznego teatru ludowego, łączyła farsowość z lirycznością, a realizm z fantastyką. Drugi model komedii powstał głównie za sprawą Moliere’a, który uformował wzór realistycznej komedii sytuacyjnej, charakterologicznej i obyczajowej (Pocieszne wykwintnisie, Szkoła żon). W Polsce ten drugi typ komedii realizowany był zwłaszcza przez Aleksandra Fredrę (Zemsta, Śluby panieńskie). W epoce realizmu i naturalizmu komedia łączyła się z dramatem obyczajowo-psychologicznym. Wiele utworów Antoniego Czechowa, Gabrieli Zapolskiej (w tym Moralność pani Dulskiej), Jana Augusta Kisielewskiego można nazwać zarazem jednym i drugim.

W XX wieku, obok znanych wcześniej rodzajów komedii, pojawiły się także jej nowe odmiany: oparte na paradoksalnej moralistyce i analizie postaw światopoglądowych (George Bernard Shaw, Luigi Pirandello), na szalonej hiperbolizacji (Włodzimierza Majakowskiego, Bertolt Brecht), na grotesce i absurdalnym humorze (teatr absurdu).

kryminał

Utwór, którego akcją rządzi porządek poszukiwań prowadzących do ustalenia, schwytania i ukarania sprawcy przestępstwa (najczęściej morderstwa). Uwaga koncentruje się tu na rozwiązaniu zagadki, a głównymi bohaterami są prowadzący śledztwo (oficjalnie lub nieoficjalnie) detektywi, ofiary przestępstwa oraz krąg osób podejrzanych o jego dokonanie.

Jako klasyczne odmiany gatunku należy wymienić:

 • powieść kryminalno-awanturniczą,
 • klasyczną powieść detektywistyczną,
 • oraz czarny kryminał amerykański.

Dla uzupełnienia historii kryminału dodaje się także milicyjną odmianę kryminału rozwijającą się w krajach byłego bloku wschodniego (śledztwo prowadzą tutaj szlachetni milicjanci, a przestępcy często są przeciwnikami ustroju).

Powieść kryminalno-awanturnicza z początku XX wieku przedstawia pojedynki detektywów i przestępców, przy czym przestępcy nie zawsze są postaciami negatywnymi (bywa tu szlachetny gentleman włamywacz). Akcja toczy się szybko, jest pełna nieprawdopodobnych zdarzeń i niesamowitych zbiegów okoliczności. Taki charakter miały powieści Maurice’a Leblanca z Arsenem Lupinem.

W powieści detektywistycznej uwaga w pełni koncentruje się na rozpoznaniu tożsamości przestępcy. Świat przedstawiony zbudowany jest jak łamigłówka — zarówno detektyw, jak i czytelnik mają do dyspozycji wiele wskazówek, na podstawie których powinni niejasny przebieg wydarzeń prowadzących do przestępstwa ułożyć w spójną i logiczną historię i tym samym rozwiązać zagadkę, czyli rozpoznać winnego zbrodni. Akcja toczy się wolno — towarzyszymy detektywowi, gdy ogląda ślady, czyta dokumenty, rozmawia ze świadkami. Utwór tego typu musi się kończyć się rozpoznaniem zbrodniarza, który zawsze ponosi zasłużoną karę, co przywraca zagrożony porządek moralny. Klasyczni autorzy powieści detektywistycznych to np. Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, George Simenon, Gilbert Chesterton.

W czarnym kryminale amerykańskim (noir) uwaga koncentruje się mniej na rozpoznaniu zbrodniarza a bardziej na jego schwytaniu i udowodnieniu mu winy. Świat przedstawiony jest ponury, dominuje w nim przemoc i gwałt, wśród bohaterów negatywnych są gangsterzy, organizacje mafijne, ale także skorumpowani politycy czy przedstawiciele wielkiej finansjery. Nikt nie jest tu bez zarzutu, także detektywi nie zawsze postępują zgodnie z prawem. Sprawiedliwości w czarnym kryminale nie zawsze staje się zadość. Najbardziej znanymi przedstawicielami gatunku byli Raymond Chandler, Dashiell Hammet, Erle Stanley Gardner, Ross MacDonald.

W powieściach kryminalnych bliższych współczesności znajdujemy zarówno statyczne, oparte głównie na rozwiązywaniu łamigłówki fabuły bliskie klasycznej powieści detektywistycznej, jak i fabuły, o dużym udziale podobnej jak w czarnym kryminale, akcji sensacyjnej. Ten pierwszy typ fabuły można znaleźć np. w twórczości Caroline Graham (na podstawie jej książek powstał serial Morderstwa w Midsomer) oraz wielu autorów skandynawskich, a drugiego typu np. u Tess Gerittsem czy Harlama Cobena. Dużą część współczesnych kryminałów stanowią też powieści znajdujące się pomiędzy obydwiema typami fabuły. Tradycje obnażania ciemnych stron rzeczywistości społecznej kontynuują, choć zestaw problemów społecznych jest tu nieco inny, autorzy skandynawscy (Henning Mankell, Ắsa Larsson, Jo Nesbø). Swoje miejsce zajmuje także kryminał historyczny, osadzający całą akcję powieści w pieczołowicie opisanym świecie określonej epoki historycznej (Marek Krajewski).

legendy i podania

Zarówno legendy, jak i podania to opowieści funkcjonujące głównie w tradycji ludowej, z wyraźnie obecnym elementem fantastyki i cudowności, związane tematycznie z jakimiś istotnymi dla danej społeczności miejscami, osobami lub wydarzeniami. Czasem, choć nie zawsze są to wydarzenia lub postaci historyczne. Np. Legendy gnieźnieńskie w opracowaniu Danuty Szulczyńskiej, Legendy o królowej Jadwidze w opracowaniu Jadwigi Stabińskiej.

literatura ludowa

Twórczość ludu wiejskiego, anonimowa, funkcjonująca głównie w formie ustnej, a dopiero wtórnie zapisywana przez badaczy i artystów z klas wyższych. Była odrębna od literatury oficjalnej, mocno za to wpleciona w praktyki życiowe, obyczaje i obrzędy środowiska, w którym powstawała. Twórczość taka mogła mieć charakter epicki lub poetycki, rzadziej dramatyczny.

Poezja ludowa rzadko funkcjonowała samodzielnie, niemal zawsze występując razem z muzyką. W przypadku ludowej twórczości polskiej były to przede wszystkim pieśni (wiele zebrał ich Oskar Kolberg, można je znaleźć np. w jego zbiorze Pieśni i melodie ludowe w opracowaniu fortepianowym).

Dla epiki ludowej charakterystyczne było z kolei to, że w każdej opowieści stały był jedynie ogólny szkielet wydarzeń, a całość historii za każdym razem opowiadana była nieco inaczej. W Polsce epika ludowa rozwijała się bardzo anemicznie, inaczej niż np. w Rosji (przykładem byliny).

Ludowe utwory dramatyczne funkcjonowały głównie w ramach obrzędów religijnych. Najbardziej znanym przykładem ludowej twórczości dramatycznej jest commedia dell’arte. Wraz ze słabnięciem izolacji kulturalnej wsi i zanikiem analfabetyzmu pojawiła się ludowa twórczość pisana (w Polsce od końca XIX wieku) — głównie wiersze i pamiętniki. W XX wieku, gdy zaszedł proces mieszania się warstw społecznych, także ich twórczość przestała rozwijać się i funkcjonować osobno, co oznacza, że termin twórczość ludowa stracił w dużej mierze rację bytu.

opowiadania i nowele

Krótkie utwory prozatorskie o prostej, zazwyczaj jednowątkowej fabule. Dla noweli charakterystyczna jest przejrzystość fabuły, jej dramatyczność, duże nagromadzenie istotnych dla bohatera wydarzeń układających się w spójną historię zmierzającą do punktu kulminacyjnego i wyrazistego rozwiązania. Opowiadanie może mieć budowę luźniejszą, epizodyczną i pełną dygresji. Opowiadaniem jest np. Tu zaszła zmiana Dąbrowskiej, nowelą — Katarynka Prusa.

pamiętniki i wspomnienia

Typ wypowiedzi prozatorskiej, którego celem jest przedstawienie przeszłości (zdarzeń z życia osobistego lub publicznego) z perspektywy jednostkowej albo z relacji świadków. W tego typu publikacjach najczęściej wykorzystuje się narrację pierwszoosobową, sygnalizującą ich autobiograficzny charakter, a także czas przeszły, wskazujący na to, że zdarzenia opisywane są z pewnego dystansu czasowego. Ważną cechą pamiętników i wspomnień jest ich niefikcjonalny, często dokumentalny charakter. W takim rozumieniu dzieła naśladujące formę memuarystyczną, ale przedstawiające zdarzenia fikcyjne, zostaną zaklasyfikowane jako np. powieści lub opowiadania ("Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza, "Dziennik Bridget Jones" Helen Fielding). Wiele pamiętników tradycyjnie zalicza się do literatury pięknej ze względu na ich walory językowe i artystyczne, np. "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska, "Szkice piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego, "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" Mirona Białoszewskiego.

relacja z podróży

Sprawozdania z wszelkiego rodzaju podróży: wypraw, tułaczek, wędrówek, pielgrzymek, wycieczek. Relacja taka może być suchym zrelacjonowaniem faktów (np. przedstawieniem trasy wraz z czasem przybywania do poszczególnych miejsc), może koncentrować się na opisie odwiedzanych miejsc (encyklopedycznym, praktycznym, literackim), może mieć charakter przygodowy (gdy doświadczenia podróży układają się w serię zdarzeń zaskakujących i niebezpiecznych), psychologiczny (gdy dominuje prezentacja doświadczeń wewnętrznych związanych z podróżą), refleksyjny (gdy podróż staje się podstawą dla refleksji intelektualnej, moralnej, filozoficznej). Może mieć charakter dziennika lub spójnej opowieści. Aktualnie często występuję także na blogach.

romans

Rozbudowany utwór narracyjny, prozaiczny lub wierszowany o fabule zwykle jednowątkowej, obfitujący w zawikłania sytuacyjne, intrygi, nieprawdopodobne zdarzenia i zbiegi okoliczności, mający najczęściej charakter awanturniczy i erotyczny. Jest jednym z protoplastów współczesnej powieści.

Współcześnie terminu tego używa się przede wszystkim do nazwania jednego z gatunków fabularnych kultury popularnej adresowanego głównie do kobiet i przez nie czytanego lub oglądanego. Fabuła romansu koncentruje się wokół perypetii miłosnych. Miłość będąca tematem romansu z założenia nie ma charakteru platonicznego, element erotyczny może być jednak mniej lub bardziej jawny. Świat przedstawiony w romansie może być jedynie pobieżnie naszkicowany. Obiektem uwagi są wtedy jedynie emocje i wzajemne relacje bohaterów pokazane na ledwie szkicowo zarysowanym tle społecznym lub mieć charakter zbliżony do tego, jaki znajdujemy w powieści obyczajowej. W tym drugim przypadku perypetie miłosne bohaterów, choć nadal sytuują się na pierwszym planie, osadzone są w wyrazistym kontekście historycznym i społecznym — ich przebieg zaś zależny jest od panujących w danym czasie i miejscu obyczajów, ról odgrywanych przez obie płcie, a także włączony w opis bogatej gamy różnych doświadczeń społecznych (Dziennik Bridget Jones Helen Fielding).

Nie określa się jako romanse powieści należących do literatury wysokoartystycznej, nawet jeśli miłość jest w nich tematem pierwszoplanowym (Lalka Bolesława Prusa).

romans historyczny

Jeden z podgatunków romansu, którego cechą wyróżniającą jest osadzenie fabuły w realiach historycznych, najczęściej zbliżonych do utworów utrzymanych w konwencji „płaszcza i szpady”.

saga rodzinna

Utwór epicki, zwłaszcza powieść, o znacznej objętości (zwykle wielotomowa), której fabuła opiera się na dziejach rodziny, obejmując zwykle kilka pokoleń (Buddenbrokowie Tomasza Manna, Saga rodu Forsythe’ów Johna Galsworthy’ego).

science fiction

Odmiana twórczości fantastycznej, dla której charakterystyczne jest oparcie opisu nieistniejących w rzeczywistości przedmiotów, postaci, wydarzeń etc. na wiedzy naukowej, czyli uprawdopodobnienie ich poprzez zgodność z możliwym teoretycznie sposobem rozwoju nauki. Fabuła utworów science fiction przede wszystkim umieszczana bywa w przyszłości, ale możliwe są także inne warianty — np. umieszczenie akcji w przeszłości alternatywnej (np. powieści steampunkowe pokazujące odmienny niż faktyczny rozwój techniki w ostatnich 150 latach) czy w świecie pozostającym poza naszym doświadczeniem — na innej planecie, w odległej galaktyce.

Do science fiction zalicza się zarówno utwory, w których głównym obiektem uwagi jest rozwój techniki, jak i takie, w których uwaga koncentruje się w większym stopniu na zmianach społecznych. W ramach współczesnej kultury funkcjonuje wiele różnych (niekoniecznie w stosunku do siebie rozłącznych) nurtów fantastyki naukowej.

Można wśród nich wymienić:

 • nurt dystopijny (utwory pokazujące skrajnie pesymistyczną wizję rozwoju nauki i przemian życia społecznego, w której współczesne problemy nawarstwiają się aż do stworzenia społecznego koszmaru, np. Mechaniczna pomarańcza Burgessa);
 • cyberpunkowy (stanowiący swoisty wariant dystopii, tworzący świat skrajnie stechnicyzowany, o wysoce rozwiniętych zwłaszcza technologiach informacyjnych, a zarazem niebezpieczny, pogrążony w chaosie, np. Neuromancer Williama Gibsona);
 • antyutopijny (utwory, w których do społecznego koszmaru prowadzi utopijna próba naprawy rzeczywistości, czyli zarządzanie ludźmi według zasad, które pozornie powinny zapewnić powstanie społeczeństwa idealnego, np. Dawca Lois Lowry);
 • postapokaliptyczny (utwory, w których pokazuje się świat w gruzach — po wielkiej katastrofie — wojnie, wybuchu nuklearnym, klęsce żywiołowej, np. Kantyk dla Leibowitza Waltera M. Millera, Droga Cormaca McCarthy’ego).

sensacja

Utwór, którego cechą charakterystyczną jest szybki przebieg akcji, pełnej wydarzeń zaskakujących i niebezpiecznych dla bohaterów. Akcja sensacyjna często łączy się w konkretnych realizacjach literackich z tematyką kryminalną, gangsterską, mafijną, polityczną, szpiegowską, wojenną. Wśród autorów popularnych powieści sensacyjnych można wymienić Toma Clancy’ego, Roberta Ludluma, Kena Folleta, Fredericka Forsytha.

thriller

Utwór wywołujący silne napięcie i intensywne emocje, których źródłem jest na ogół zagrożenie dla życia bohaterów. Bohaterowie prześladowani są przez osoby lub organizacje działające z wyjątkowym okrucieństwem. Często też wiedzą, że dzieje się coś złego, ale nie wiedzą, kto i co im zagraża. Poczucie zagrożenia wzmacniane jest więc przez atmosferę tajemnicy i niepewności. Zagrożenie może sprawiać wrażenie nadprzyrodzonego, faktycznie jednak takie nie jest. Przyjmuje się, że w przeciwieństwie do horroru, w przypadku thrillera mamy do czynienia z niebezpieczeństwem powodowanym przez siły naturalne a nie nadnaturalne.

Współcześnie utwory tego gatunku często łączą właściwą dla thrillera atmosferę grozy i lęku z akcją sensacyjną i intrygą kryminalną. Przestępcami w thrillerach są często psychopaci, szaleńcy ogarnięci jakąś obsesją, wyznawcy okrutnych ideologii (Milczenie owiec Thomasa Harrisa, Misery Stephena Kinga), W thrillerach medycznych lekarze okazują się gotowi do przeprowadzania okrutnych eksperymentów na ludziach lub mordowania ich (Coma Robina Cooka).

Odmiany gatunkowe literatury - wybór definicji

W przypadku identyfikacji odmian gatunkowych dla literatury (dotyczy powieści, opowiadań i noweli oraz komiksów) dopuszcza się stosowanie następujących określeń stanowiących integralną część deskryptora formalnego:

biograficzna

Powieść, której przedmiotem jest życie osoby historycznej, męża stanu, artysty itp. Powieść biograficzna tym się różni od biografii, że skonstruowana jest na wzór powieści - przedstawia życiorys wybranej postaci jako spójną fabułę, wprowadza opisy stanów psychicznych postaci oraz dialogi niemające potwierdzenia w dokumentach (Irving Stone, Udręka i ekstaza).

erotyczna

Powieść, w której fabuła koncentruje się wokół erotycznych relacji bohaterów. Stanowią one główny lub jeden z głównych typów wydarzeń fabularnych. Łagodną formą współczesnej powieści erotycznej, czasem nazywanej romantyczno-erotyczną jest Pięćdziesiąt twarzy Greya E.L. James.

historyczna

Powieść, w której świat przedstawiony umieszczony został w epoce traktowanej przez twórcę i jego potencjalnych czytelników jako zamknięty okres dziejów. Obok postaci znanych z dziejów występują w niej najczęściej (choć nie zawsze) także postacie fikcyjne a ich losy wkomponowane są w bieg historii. Powieść historyczna, w przeciwieństwie do poprzedzającego ją romansu rycerskiego, dąży zwykle do względnego przynajmniej respektowania prawdy historycznej, oddawania charakterystycznych właściwości epoki i jej problemów.

Powieść historyczna może mieć charakter popularny, realizując zasady jednego lub więcej gatunków powieści popularnej (sensacyjnej, przygodowej, romansowej etc., jak np. u Aleksandra Dumasa ojca), jak i należeć do literatury wysokoartystycznej — zawiera wtedy zwykle próbę głębszego zrozumienia przedstawianej epoki czy też ogólniejszą refleksję historiozoficzną. Może także traktować kostium historyczny jako sposób wypowiedzenia się na tematy aktualne (Msza za miasto Arras Andrzeja Szczypiorskiego, Ciemności kryją ziemię Jerzego Andrzejewskiego). Za powieść historyczną można uznać także rekonstrukcje mitu, gdy wpisują się one w konwencję historyczną (Józef i jego bracia Tomasza Manna).

marynistyczna

Powieść, w której wydarzenia fabularne osadzone są na morzu, w środowisku marynarzy, do charakterystycznych dla niej tematów należą wojny prowadzone na morzu, działalność piratów, wyprawy odkrywcze.

obyczajowa

Podstawowa odmiana powieści realistycznej czerpiąca tematy ze współczesnego autorowi życia społecznego. Motywacje bohaterów w tym typie powieści mają charakter psychologiczny i społeczny. Wydarzenia fabularne opierają się głównie na doświadczeniach należących do sfery codzienności, wpisanych w normalny tok życia (przyjaźnie, miłości, śluby, narodziny dzieci, praca, choroby itp.). Spectrum powieści obyczajowej rozciąga się od powieści społeczno-obyczajowych o wysokich walorach poznawczych i artystycznych (Lalka Prusa) do lekkich historii należących do literatury popularnej (Diabeł ubiera się u Prady Lauren Weisberger)

podróżnicza

Powieść, na której fabułę składają się przygody przeżywane przez bohaterów podczas podróży, najczęściej do krajów egzotycznych. W czasach nowszych zbliża się zwykle do powieści przygodowej i sensacyjnej, adresowana jest często do młodzieży (W 80 dni dookoła świata Jules’a Verne’a, Wyspa skarbów Roberta Louisa Stevensona). W XVIII wieku stanowiła jedną z najważniejszych odmian powieści, służyła do przekazywania istotnych treści filozoficznych i społecznych (Daniel Defoe, Jonathan Swift).

polityczna

Powieść, której fabułę wypełniają zazwyczaj odwołania do bieżącej sytuacji politycznej, ukazująca mechanizmy władzy, walki o nią, odwołująca się także do współczesnych idei i myśli politycznych (społecznych i ustrojowych) nurtujących i kierujących działaniami bohaterów, np. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego oraz Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego.

przygodowa

Odmiana powieści popularnej o żywej akcji, którą wypełniają przygody, czyli zdarzenia nieprzewidywalne, zaskakujące i niebezpieczne, wyprowadzające bohatera poza codzienną rutynę. Bohater umieszczony zostaje w przestrzeni mu nieznanej i grożącej licznymi niebezpieczeństwami, pełnej wrogów i napełnionej rozmaitymi przeszkodami naturalnymi. Takie okoliczności, określane także jako czasoprzestrzeń awanturnicza mogą być odnajdywane w światach sprzed współczesnej cywilizacji lub na jej gruzach, w egzotycznych krajach, w przeszłości lub przyszłości, w fantastycznych światach równoległych.

Akcję przygodową może mieć powieść historyczna, fantastyczna (fantasy, science fiction) czy podróżnicza. Bliska powieści przygodowej jest powieść sensacyjna. Różnica między przygodowością a sensacją nie opiera się na oczywistych różnicach definicyjnych, ale raczej na pewnym uzusie. O powieści przygodowej mówi się częściej w przypadku twórczości dla młodzieży, powieści podróżniczych, płaszcza i szpady, indiańskich, z dzikiego zachodu (Jules Verne, Robert Louis Stevenson, Henry Rider Haggard, Karol May). Terminu powieść sensacyjna używa się raczej w stosunku do utworów współczesnych, przeznaczonych dla dorosłych, bardziej brutalnych. Powieść sensacyjna silnie wiąże się z intrygą kryminalną, polityczną, szpiegowską.

psychologiczna

Powieść, która koncentruje się na życiu wewnętrznym postaci, na jej przeżyciach, odczuciach, wyobrażeniach. W powieści psychologicznej możemy spotkać drobiazgową analizę przeżyć wewnętrznych bohatera dokonaną przez narratora wszechwiedzącego, ale częściej pojawia się zapis życia wewnętrznego dostępnego przez monolog wypowiedziany, monolog wewnętrzny, strumień świadomości, mowę pozornie zależną. Powieść psychologiczna korzysta z rozmaitych koncepcji psychologicznych — psychologii introspekcyjnej, psychoanalizy, behawioryzmu. Uważa się, że podwaliny powieści psychologicznej stworzył Marcel Proust w W poszukiwaniu straconego czasu. Autorami powieści psychologicznych byli np. Henry James, Wirginia Woolf, James Joyce, a w literaturze polskiej Zofia Nałkowska, Maria Dąbrowska, Maria Kuncewiczowa, Tadeusz Breza, Jarosław Iwaszkiewicz i wielu innych.

3. Typy publikacji naukowych i publicystyki

Wykaz deskryptorów i definicji dla typów publikacji naukowych i publicystyki (pole 655)

antologia

Publikacja zawierająca artykuły naukowe, popularnonaukowe, fachowe, teksty publicystyczne, eseistyczne i reportażowe lub utwory literackie różnych autorów na jeden, bądź zbliżone do siebie, tematy lub wybór tekstów jednego autora. Antologia, w przeciwieństwie do pracy zbiorowej, składa się z tekstów powstałych w różnym czasie, nieprzeznaczonych pierwotnie do publikacji w jednym tomie.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje dydaktyczne
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka
 • Proza
 • Poezja
 • Dramat (rodzaj

Pole 655:

 • Antologia

artykuł fachowy

Artykuł z czasopisma fachowego lub pracy zbiorowej prezentujący aktualne zjawiska i problemy pojawiające się w danym obszarze działalności zawodowej. Projektowanymi odbiorcami tego typu tekstów są osoby pracujące w danym zawodzie lub profesjonalnie przygotowujące się do jego wykonywania. Może zawierać dane liczbowe, często ma charakter poradnikowy.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje fachowe

Pole 655:

 • Artykuł fachowy
 • Artykuł z czasopisma fachowego
 • Artykuł z pracy zbiorowej

artykuł monograficzny

Artykuł z pracy zbiorowej lub czasopisma naukowego, którego zadaniem jest całościowe i wyczerpujące przedstawienie jednego określonego zagadnienia, zgodnie z najnowszym wynikami badań naukowych. Celem artykułu monograficznego jest nie tylko przedstawienie i krytyczna ocena dotychczasowego dorobku naukowego w danej dziedzinie, ale także prezentacja wyników własnych badań autora oraz wypływających z nich wniosków i hipotez. Deskryptor „Artykuł monograficzny” mogą otrzymać tylko publikacje naukowe.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Artykuł monograficzny
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z pracy zbiorowej

artykuł problemowy

Artykuł z pracy zbiorowej, czasopisma naukowego lub popularnonaukowego omawiający wyodrębnione zagadnienie w sposób cząstkowy i nieaspirujący do jego całościowego oraz wyczerpującego przedstawienia. Tematyka artykułu problemowego może być szersza niż monograficznego i omawiać w pobieżny sposób kilka różnych zagadnień.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Artykuł problemowy
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego

artykuł przeglądowy

Artykuł z pracy zbiorowej, czasopisma naukowego lub popularnonaukowego przedstawiający opublikowane wyniki badań na dany temat, oceniający i konfrontujący tezy postawione przez ich autorów, wskazujący dalsze możliwe obszary badawcze.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Artykuł przeglądowy
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego

artykuł publicystyczny

Artykuł w czasopiśmie naukowym, popularnonaukowym, fachowym, kulturalnym, społeczno-politycznym, tygodniku opinii lub dzienniku pozbawiony aparatu naukowego i wyrażający opinie autora na temat bieżących wydarzeń politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych lub sytuacji panującej w danym środowisku zawodowym lub sektorze gospodarki.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Artykuł publicystyczny
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

artykuł wstępny

 • Artykuł rozpoczynający numer czasopisma (lub stanowiący wprowadzenie do pracy zbiorowej), wyrażający opinię i stanowisko redakcji wobec ważnych aktualnych problemów. Często związany ze wspólną tematyką danego numeru czasopisma (lub pracy zbiorowej) oraz krótko omawiający jego dalszą zawartość i zachęcający do lektury.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Artykuł wstępny
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

bibliografia

Publikowany w czasopiśmie naukowym, popularnonaukowym, fachowym, w pracy zbiorowej, książce, uporządkowany wykaz opisów bibliograficznych dokumentów z zakresu określonej dziedziny wiedzy lub zagadnienia (bibliografia dziedzinowa), a także wykaz dzieł jednego autora lub zespołu osób, bądź związanych tematycznie z tymi osobami (bibliografia osobowa podmiotowa i przedmiotowa).

Może ukazać się z okazji jubileuszu lub mieć charakter zalecający.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje informacyjne
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Bibliografia
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Biografia
 • Księga pamiątkowa
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

biografia

Publikacja naukowa, popularnonaukowa lub utwór zaliczający się do literatury faktu opisujący w sposób całościowy i rozbudowany życie konkretnej osoby lub kilku osób. Często występują także biografie równoległe porównujące ze sobą dwa życiorysy. Biografia może zostać opublikowana jako książka lub artykuł z pracy zbiorowej, czasopisma naukowego lub popularnonaukowego. Biografia spełniająca wymogi stawiane przed publikacjami naukowymi może być zarazem monografią. W przypadku biografii opublikowanej w postaci artykułu zawsze jest ona zdecydowanie dłuższa od biogramu, rzadko przekraczającego objętościowo dwie strony

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Biografia
 • Monografia

biogram

Artykuł w czasopiśmie, pracy zbiorowej, słowniku biograficznym lub encyklopedii, przedstawiający w zwięzłej formie życie, działalność lub twórczość danej osoby, czasem opatrzony bibliografią osobową. Biogram jest formą zdecydowanie krótszą od biografii, rzadko przekracza objętościowo dwie strony.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje informacyjne

Pole 655:

 • Biogram
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)
 • Encyklopedia
 • Słownik biograficzny

case study (studium przypadku)

Artykuł lub esej w pracy zbiorowej (rzadziej samoistna publikacja), czasopiśmie naukowym, popularnonaukowym, fachowym lub kulturalnym prezentujący analizę określonego zjawiska zilustrowanego konkretnym przykładem.

Analiza wyodrębnionego przypadku może być przyczynkiem do wysnucia uogólnionych wniosków na temat danego zjawiska. Niekiedy funkcję case study pełnić może cała publikacja.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Case study (studium przypadku)
 • Artykuł z czasopisma fachowego
 • Artykuł z czasopisma kulturalnego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
 • Artykuł z pracy zbiorowej

dane statystyczne

Artykuł w czasopiśmie naukowym, popularnonaukowym, fachowym, praca zbiorowa lub książka prezentująca dane liczbowe, stanowiące wynik obserwacji lub pomiarów badanej cechy, nie zawierająca jednak ich pogłębionej analizy.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Dane statystyczne
 • Artykuł z czasopisma fachowego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
 • Artykuł z pracy zbiorowej

debata

Zapis rozmowy dwóch lub większej liczby osób, poświęconej określonemu tematowi. Uczestnicy prezentują różne stanowiska dotyczące jakiejś kwestii i pragną je pogodzić bądź wykazać wyższość jednego z nich. W odróżnieniu od dyskusji debata dotyczy zazwyczaj kwestii politycznych lub światopoglądowych.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Debata
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

dyskusja

Zapis rozmowy dwóch lub większej liczby osób, poświęconej określonemu tematowi. Uczestnicy prezentują różne stanowiska dotyczące jakiejś kwestii i pragną je pogodzić bądź wykazać wyższość jednego z nich.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Dyskusja
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

edycja krytyczna

Naukowa edycja tekstu naukowego, utworu literackiego lub źródła historycznego (także dawnych aktów prawnych), zawierająca ten tekst w języku oryginalnym, opatrzona komentarzami i przypisami, a często także interpretacjami i różnymi lekcjami tekstu. Autor edycji krytycznej zawsze wskazuje na metody wykorzystane do ustalenia przeznaczonej do druku wersji tekstu.


Każda edycja krytyczna otrzymuje także deskryptor „wydawnictwo źródłowe”.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Dramat (rodzaj)
 • Książki
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka
 • Proza
 • Poezja
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Edycja krytyczna
 • Artykuł z czasopisma kulturalnego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego

ekspertyza

Artykuł lub dokument urzędowy prezentujący przebieg i ustalenia procesu badania rzeczy bądź sprawy przez biegłego w danej dziedzinie specjalistę. Ekspertyzy wykonywane są zazwyczaj na zlecenie i mają za zadanie udzielenie odpowiedzi na konkretne, mające praktyczne zastosowanie, pytanie. W ekspertyzach mogą być stosowane metody naukowe, nie są one jednak badaniami prowadzonymi przez badacza z własnej inicjatywy. Zazwyczaj nie zawierają one uogólniających wniosków.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje urzędowe i akty prawne

Pole 655:

 • Ekspertyza
 • Artykuł z czasopisma fachowego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z pracy zbiorowej

esej

Szkic naukowy, filozoficzny, publicystyczny lub krytyczny, swobodnie rozwijający interpretację jakiegoś zjawiska lub dociekanie problemu, eksponujący punkt widzenia autora oraz napisany z dbałością o sposób przekazu. Obok logicznego rozumowania mogą się w nim pojawić poetyckie obrazy, paradoksalne sformułowania, a nawet elementy narracyjne czy liryczne. Skrajne formy eseju to rozprawa naukowa i wypowiedź na pograniczu prozy poetyckiej.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Esej
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

felieton

Gatunek publicystyki, swobodny w charakterze, często posługujący się literackimi środkami ekspresji, o rozmaitej tematyce (obyczajowej, literackiej, politycznej), złożony ze swobodnych dywagacji, często o zabarwieniu satyrycznym, na ogół dotyczący aktualnej problematyki. Może pojawić się w czasopismach wszystkich typów oraz w antologiach wydanych w formie książki.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Felieton
 • Antologia
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

fotoreportaż

Zbiór fotografii dokumentujących wybrany fragment rzeczywistości i układających się w narrację. Może mieć charakter obyczajowy, polityczny, podróżniczy, kryminalny, sportowy lub inny.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Fotoreportaż
 • Antologia
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

glosa

Naukowy komentarz do orzeczenia sądowego zawierający jego analizę. Także głos w dyskusji, krótki tekst o dowolnej tematyce powstały w odpowiedzi na inny, bądź stanowiący komentarz do niego.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Glosa
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

kalendarium

Opublikowane w dowolnym typie czasopisma lub książce (np.: księdze jubileuszowej lub biografii) zestawienie najważniejszych dat z życia danej osoby, historii instytucji lub danego okresu historycznego.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Publikacje informacyjne
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Kalendarium
 • Biografia
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)
 • Księga pamiątkowa

komentarz

Krótki tekst w dowolnym typie czasopisma odnoszący się do aktualnych wydarzeń. W przypadku czasopism naukowych, popularnonaukowych, kulturalnych i fachowych może odnosić się do organizacyjnych, prawnych i finansowych aspektów funkcjonowania nauki, kultury lub danego środowiska zawodowego oraz zagadnień związanych z obowiązującą w nich etyką.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655

 • Komentarz
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

komentarz do ustawy

Naukowa edycja aktu normatywnego powszechnie obowiązującego (ustaw zasadniczych, organicznych i zwykłych oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych), zawierająca jego możliwe interpretacje, odwołania do teorii i doktryny prawnej, historii regulacji w danym obszarze oraz innych publikacji naukowych. W odróżnieniu od komentarza prawnego, nie stosuje się do rozporządzeń i innych tekstów prawnych.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Komentarz do ustawy

komentarz prawny

Naukowa edycja tekstu prawnego, zawierająca jego możliwe interpretacje, odwołania do teorii i doktryny prawnej, historii regulacji w danym obszarze oraz innych publikacji naukowych. W odróżnieniu od komentarza do ustawy nie stosuje się do konstytucji, ustaw i umów międzynarodowych.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Komentarz prawny

kompendia i repetytoria

Publikacje książkowe zawierające najistotniejsze informacje z danej dziedziny wiedzy lub danego zawodu, pomagające przygotować się do egzaminów szkolnych, akademickich i zawodowych, wykorzystywane również w doskonaleniu zawodowym.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje dydaktyczne
 • Publikacje fachowe

Pole 655:

 • Kompendia i repetytoria

komunikat

Krótki artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub pracy zbiorowej, przygotowany najczęściej w celu wygłoszenia podczas konferencji naukowej, będący relacją z badań, które nie zostały jeszcze ukończone.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe

Pole 655

 • Komunikat
 • Artykuł przeglądowy
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z pracy zbiorowej
 • Case study (studium przypadku)
 • Materiały konferencyjne
 • Referat

księga abstraktów

Publikacja zawierająca abstrakty - streszczenia wystąpień konferencyjnych charakteryzujące tematykę przeprowadzonych badań i wykorzystane metody badawcze oraz wskazujące słowa kluczowe.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

380:

 • Druki ulotne
 • Książki
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Księga abstraktów

księga pamiątkowa

Publikacja książkowa dedykowana osobie (np.: wybitnemu uczonemu, artyście) lub instytucji. Składa się z artykułów naukowych lub popularnonaukowych. W księgach pamiątkowych dedykowanych zasłużonym badaczom bardzo często zamieszczone są także tabela gratulatoria oraz biogram lub kalendarium. Często towarzyszy im bibliografia (podmiotowa i/lub przedmiotowa).

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Księga pamiątkowa
 • Bibliografia
 • Biogram
 • Kalendarium
 • Praca zbiorowa

list do redakcji

List opublikowany przez dowolny typ czasopisma. Może mieć charakter polemiczny, postulatywny bądź odnosić się do bieżących spraw istotnych dla danej zbiorowości lub środowiska.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • List do redakcji
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

list otwarty

List skierowany do konkretnej osoby, organizacji, bądź opinii publicznej podpisany przez jednego lub wielu sygnatariuszy, których intencją jest zwrócenie uwagi na istotny problem, bądź protest przeciwko określonemu działaniu lub zjawisku. Zazwyczaj publikowane są w dziennikach i tygodnikach opinii.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • List otwarty
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

materiały konferencyjne

Praca zbiorowa zawierająca artykuły naukowe będące w większości przypadków rozwiniętą i uporządkowaną wersją referatów wygłoszonych na konferencji. Do materiałów konferencyjnych zaliczają się także druki ulotne, zawierające abstrakty, plany konferencji i treści o charakterze promocyjnym.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Druki ulotne
 • Książki
 • Publikacje naukowe

Pole655:

 • Materiały konferencyjne
 • Księgi abstraktów
 • Praca zbiorowa

miscellanea

Antologia zawierająca różnego rodzaju teksty naukowe, literackie i publicystyczne reprezentujące różne rodzaje i gatunki. Niekiedy dział w czasopiśmie.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki

Pole 655:

 • Miscellanea

monografia

Publikacja książkowa, o charakterze oryginalnym i twórczym, opatrzona stosownym aparatem naukowym, której zadaniem jest całościowe i wyczerpujące przedstawienie jednego określonego zagadnienia zgodnie z najnowszym wynikami badań naukowych. Celem monografii jest nie tylko przedstawienie i krytyczna ocena dotychczasowego dorobku naukowego w danej dziedzinie, ale także prezentacja wyników własnych badań autora oraz wypływających z nich wniosków i hipotez.


Deskryptor „monografia” może wyjątkowo towarzyszyć innemu deskryptorowi gatunku (np. „spisy”, „edycja krytyczna”), jeśli obszerny wstęp do publikacji samodzielnie spełnia kryteria monografii.


Deskryptor „monografia” otrzymują wyłącznie publikacje naukowe.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje dydaktyczne
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Monografia
 • Podręcznik

mowy i przemówienia

Wygłaszane podczas obrad parlamentów i innych gremiów kolegialnych, wydarzeń publicznych i uroczystości formy wypowiedzi ustnej wtórnie zapisane w postaci tekstu i wydane jako osobna publikacja książkowa, druk ulotny, antologii zawierającej większą liczbę tekstów tego typualbo artykuł z czasopisma lub pracy zbiorowej. Zawierają zazwyczaj bezpośrednie odniesienie do sytuacji w jakiej zostały pierwotnie wygłoszone.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Druki ulotne
 • Książki
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka

Pole 655:

 • Mowy i przemówienia
 • Antologia
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)
 • Artykuł z pracy zbiorowej

nekrolog

Krótka notka w charakterystycznej formie graficznej zawierająca informacje o śmierci danej osoby, bądź kondolencje dla jej rodziny. Zawiera zazwyczaj informacje o wieku, zawodzie, pełnionych rolach rodzinnych i społecznych oraz formułę pożegnalną. Może być publikowany we wszystkich typach czasopism lub mieć charakter druku ulotnego (klepsydra).

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Druki ulotne

Pole 655:

 • Nekrolog
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

notatka prasowa

Krótki tekst opublikowany w dzienniku lub czasopiśmie społeczno-politycznym. Zawiera skrótową i nie rozbudowaną informację na temat jakiegoś zdarzenia lub zjawiska.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Notatka prasowa
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii

opracowanie

Publikacja książkowa o charakterze naukowym, popularnonaukowym, bądź fachowym omawiająca wyodrębnione zagadnienie w sposób cząstkowy i nieaspirujący do jego całościowego i wyczerpującego przedstawienia. Tematyka opracowania może być szersza od monografii i omawiać w pobieżny sposób kilka różnych zagadnień. Opracowanie pozostaje w stosunku do monografii w identycznej relacji, jak artykuł monograficzny do artykułu problemowego.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe
 • Publikacje fachowe

Pole 655:

 • Opracowanie

podręcznik

Publikacja książkowa zawierająca zbiór podstawowych (najważniejszych) wiadomości z określonej dziedziny wiedzy lub jej celowo wyodrębnionego fragmentu, wykorzystywana w procesie kształcenia. Ustrukturyzowana konstrukcja pomaga w samodzielnym przyswajaniu treści przez czytelnika.


Podręczniki mogą być przeznaczone dla uczniów (podręczniki szkolne), studentów, kadry naukowej (podręczniki akademickie), fachowców z danej dziedziny (podręczniki fachowe) lub do samokształcenia (samouczki).


W odróżnieniu od monografii podręczniki nie skupiają się na przedstawieniu jednego określonego zagadnienia, lecz przede wszystkim najważniejszych, możliwie najaktualniejszych informacji, które autor/autorzy uznali za niezbędne do zrozumienia omawianego fragmentu rzeczywistości.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje dydaktyczne
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Podręcznik
 • Synteza

polemika

Artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym, popularnonaukowym, fachowym, kulturalnym, społeczno-politycznym, religijnym lub dzienniku, odnoszący się, zazwyczaj krytycznie, do innej publikacji. Nie powinna ona przyjmować formy listu. Od recenzji odróżnia ją jednoznacznie krytyczny, skierowany bezpośrednio do autora ton wypowiedzi.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje religijne

Pole 655:

 • Polemika
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

posłowie (część publikacji)

Tekst zamykający publikację naukową lub dzieło literackie. Jego autorem nie musi być twórca tej publikacji. Posłowia pojawiają się najczęściej w książkach wznawianych, bądź wydawanych po raz pierwszy po wielu latach.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Posłowie (część publikacji)

powieść w odcinkach

Powieść publikowana w odcinkach w dowolnym typie czasopisma.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Proza

Pole 655:

 • Powieść w odcinkach
 • Artykuł z czasopisma kulturalnego
 • Artykuł z czasopisma literackiego
 • Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii

praca dyplomowa

Opublikowana praca licencjacka, inżynierska lub magisterska.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Praca dyplomowa

praca zbiorowa

Publikacja książkowa zawierająca artykuły różnych autorów. Może być księgą pamiątkową, wydanym zbiorem materiałów konferencyjnych lub artykułów różnych autorów przygotowanych specjalnie do tej publikacji.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Praca zbiorowa

przegląd prasy

Artykuł w dzienniku lub tygodniku opinii streszczający i komentujący najistotniejsze zdaniem autora artykuły prasowe opublikowane we wskazanym okresie.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Przegląd prasy
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii

przyczynek

Artykuł naukowy na bardzo wąski temat, uzupełniający wiedzę dotyczącą konkretnego zagadnienia, nie mający ambicji całościowego i wyczerpującego przedstawienia danej kwestii. Nie musi też odwoływać się do całości aktualnego stanu badań.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Przyczynek
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
 • Artykuł z pracy zbiorowej

publikacja bogato ilustrowana

Publikacja książkowa dowolnego typu opatrzona obficie ilustracjami i fotografiami, będącymi dodatkowym obok tekstualnego, kanałem przekazu informacji. W przeciwieństwie do albumów w publikacjach bogato ilustrowanych element tekstowy równoważy ikonograficzny.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Poradniki i przewodniki
 • Publikacje popularnonaukowe

Pole 655:

 • Publikacja bogato ilustrowana
 • Książka kucharska
 • Poradnik
 • Przewodnik turystyczny

raport

Książka lub artykuł zawierający relację z prac zespołu bądź komisji powołanej do zbadania wskazanego problemu lub przedstawienia rekomendacji na dany temat. Może mieć charakter publikacji naukowej lub fachowej.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Raport
 • Artykuł z czasopisma fachowego
 • Artykuł z czasopisma naukowego

raport z badań

Książka lub artykuł naukowy przedstawiający wyniki prowadzonych, specjalnie na jego potrzeby, eksperymentów oraz pomiarów (w przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych) lub badań z zakresu nauk społecznych (socjologicznych, etnograficznych, testów psychologicznych etc).

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Raport z badań
 • Artykuł z czasopisma fachowego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z pracy zbiorowej

recenzja

Opublikowany w dowolnym typie czasopisma krótki artykuł przybliżający i oceniający książkę nie mającą charakteru publikacji naukowej lub dzieła literackiego.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Recenzja
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

recenzja artystyczna

Opublikowany w czasopiśmie naukowym, kulturalnym, społeczno-politycznym, religijnym lub dzienniku krótki artykuł przybliżający i oceniający dzieło plastyczne lub wystawę.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Recenzja artystyczna
 • Artykuł z czasopisma kulturalnego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
 • Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii

recenzja filmowa

Opublikowany w czasopiśmie naukowym, kulturalnym, społeczno-politycznym, religijnym lub dzienniku krótki artykuł przybliżający i oceniający treść filmu lub serialu.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Recenzja filmowa
 • Artykuł z czasopisma kulturalnego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
 • Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii

recenzja literacka

Opublikowany w czasopiśmie naukowym, kulturalnym, społeczno-politycznym, religijnym lub dzienniku krótki artykuł przybliżający i oceniający dzieło literackie.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Recenzja literacka
 • Artykuł z czasopisma kulturalnego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
 • Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii

recenzja muzyczna

Opublikowany w czasopiśmie naukowym, kulturalnym, społeczno-politycznym, religijnym lub dzienniku krótki artykuł przybliżający i oceniający dzieło muzyczne, operowe lub baletowe.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Recenzja muzyczna
 • Artykuł z czasopisma kulturalnego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
 • Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii

recenzja naukowa

Opublikowany w czasopiśmie naukowym krótki artykuł przybliżający i oceniający zawartość innej pracy naukowej. W recenzji, w przeciwieństwie do polemiki, autor stara się zachować neutralny ton wypowiedzi. Recenzja nie jest skierowana bezpośrednio do autora książki, lecz raczej do jej potencjalnych czytelników.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Recenzja naukowa
 • Artykuł z czasopisma kulturalnego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
 • Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii

recenzja teatralna

Opublikowany w czasopiśmie naukowym, kulturalnym, społeczno-politycznym, religijnym lub dzienniku krótki artykuł przybliżający i oceniający dzieło teatralne.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Recenzja teatralna
 • Artykuł z czasopisma kulturalnego
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
 • Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii

referat

Publikowane najczęściej w czasopiśmie naukowym, lub pracy zbiorowej opracowanie jakiegoś zagadnienia, które zostało przygotowane w celu wygłoszenia w gronie osób zainteresowanych określoną problematyką, np. podczas konferencji.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Referat
 • Artykuł monograficzny
 • Artykuł problemowy
 • Artykuł przeglądowy
 • Materiały konferencyjne
 • Stan badań
 • Studium przypadku (case study)

relacja

Opublikowany w czasopiśmie dowolnego typu opis wydarzenia napisany przez jego uczestnika lub naocznego świadka. Relacje w przeciwieństwie do sprawozdań mogą charakteryzować się silnym nacechowaniem osobistym nadawanym tekstowi przez jego autora.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Relacja
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

reportaż

Gatunek dziennikarsko-literacki obejmujący utwory będące sprawozdaniami z wydarzeń, których autor był bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem. Reportaż może mieć charakter:

 • informacyjny
 • sprawozdawczy (przede wszystkim przedstawienie faktów)
 • publicystyczny (tak konstruowany, aby skłonić jego odbiorcę do określonej oceny opisanych sytuacji a czasem także ogólniejszych wniosków tyczących np. kwestii społecznych czy politycznych)
 • literacki (co może wiązać się z wprowadzeniem głębszej refleksji, a także z wykorzystaniem technik wypracowanych przez prozę fabularną i nawiązaniem do różnych typów popularnych powieści - przygodowych, podróżniczych, obyczajowych).

Autor reportażu może usuwać się w tło, skupiając uwagę wyłącznie na świecie, który obserwuje lub czynić także siebie jednym z bohaterów opisywanych wydarzeń. Krótsze reportaże ukazać się mogą jako teksty w czasopismach lub antologiach.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka

Pole 655:

 • Reportaż
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

reportaż fabularny

Reportaż opublikowany w formie książki, artykułu w czasopiśmie lub antologii luźno odnoszący się do opisywanej rzeczywistości, którego fabuła poddana została istotnym przeobrażeniom literackim. Niektóre postaci reportażu fabularnego mogą odgrywać rolę metafor i toposów.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka

Pole 655:

 • Reportaż fabularny
 • Antologia
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

reportaż interwencyjny

Reportaż opublikowany w formie książki, artykułu w czasopiśmie lub antologii mający w założeniu oddziałać na czytelników i skłonić ich do udzielenia pomocy jego bohaterom, bądź wywarcia presji na odpowiednie instytucje publiczne.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka

Pole 655:

 • Reportaż interwencyjny
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

reportaż problemowy

Reportaż opublikowany w formie książki, artykułu w czasopiśmie lub antologii mający w założeniu zwrócić uwagę czytelników na konkretny problem społeczny, polityczny, bądź kulturowy (np.: alkoholizm, aborcja, prostytucja, bezrobocie).

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka

Pole 655:

 • Reportaż problemowy
 • Antologia
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

rozprawa doktorska

Opublikowana praca doktorska. W przypadku opublikowanych doktoratów zazwyczaj będą to poprawione, rozszerzone lub skrócone wersje. Tego typu informacje niemal zawsze umieszczane są we wstępie.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Rozprawa doktorska
 • Monografia

rozprawa habilitacyjna

Opublikowana praca habilitacyjna. Deskryptor ten należy stosować wyłącznie dla rozpraw habilitacyjnych wydanych po raz pierwszy do końca 2011 r.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Rozprawa habilitacyjna
 • Monografia

sprawozdanie

Opublikowana w czasopiśmie dowolnego typu relacja z wydarzenia związanego z funkcjonowaniem danego środowiska lub grupy zawodowej, np. naukowego, artystycznego, sportowego, politycznego (konferencji, sympozjum, panelu, zjazdu, wyborów do organów przedstawicielskich).

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Sprawozdanie
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

sprostowanie

Krótka notka w czasopiśmie dowolnego typu podpisana przez autora artykułu, bądź sygnowana przez redakcję, informująca o błędach i niedociągnięciach w materiałach z poprzednich numerów.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Sprostowanie
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

stan badań

Artykuł z pracy zbiorowej lub czasopisma naukowego przedstawiający istniejące teksty na dany temat. W przeciwieństwie do artykułu przeglądowego nie ocenia wyraźnie omawianego piśmiennictwa naukowego i nie wskazuje nowych perspektyw badawczych.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Stan badań
 • Artykuł z czasopisma naukowego
 • Artykuł z pracy zbiorowej

synteza

Monografia w zamierzeniu zbierająca i systematyzująca całość wiedzy z danej subdyscypliny naukowej (np. chemii organicznej), epoki historycznej, literackiej lub kulturowej (np.: średniowiecza, baroku, rokoka). Autor syntezy opiera się przede wszystkim na wynikach cudzych badań, ale poddaje je autorskiej analizie i interpretacji. Syntezy niemal zawsze pełnią funkcje podręcznika akademickiego, nawet jeśli nie były pisane w tym celu.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje naukowe
 • Publikacje dydaktyczne

Pole 655:

 • Synteza
 • Podręcznik

traktat

Publikacja lub rękopis o ambicjach naukowych i poznawczych, starająca się możliwie precyzyjne i kompleksowo zbadać i opisać dane zagadnienie. Deskryptor ten należy stosować wyłącznie dla dzieł powstałych przed wykrystalizowaniem się nowoczesnej nauki wraz z jej aparatem i metodologią (do przełomu XVIII i XIX w.) Deskryptor „traktat” przypisywać należy np.: dziełom Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, Johannesa Keplera, Mikołaja Kopernika czy Isaaca Newtona.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Rękopisy

Pole 655:

 • Traktat

vademecum

Zbiór podstawowych wiadomości z dowolnej dziedziny, najczęściej mający formę książki. Ma za zadanie szybkie dostarczanie użytecznych informacji potrzebnych podczas realizacji jakiegoś procesu lub nauki. Szczególnym typem tego rodzaju publikacji są vademeca archiwalne i źródłoznawcze.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje dydaktyczne
 • Publikacje fachowe
 • Publikacje informacyjne
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Vademecum

wspomnienie pośmiertne

Opublikowane zazwyczaj w czasopiśmie wspomnienie o zmarłym, podające najważniejsze wydarzenia i daty z życia zmarłego i podkreślające jego największe osiągnięcia. Czasem ukazuje się w kilka miesięcy lub kilka lat po śmierci danej osoby. Nierzadko publikuje się je także w rocznicę śmierci.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Wspomnienie pośmiertne
 • Artykuł z gazety
 • Artykuł z tygodnika opinii
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

wstęp

Tekst wprowadzający do publikacji naukowej lub dzieła literackiego. Jego autorem nie musi być twórca tej publikacji. Wstęp najczęściej wyjaśnia okoliczności powstania pracy i zapowiada jej główne wątki tematyczne. Wstępami bardzo często opatrywane są tłumaczenia literatury naukowej, edycje krytyczne dzieł literackich oraz wznowienia publikacji naukowych.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Wstęp
 • Artykuł z pracy zbiorowej

wycinki prasowe

Wycięte z czasopisma teksty lub ich fragmenty stające się w ten sposób osobnym materiałem bibliotecznym. Zazwyczaj mają status druków ulotnych.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Druki ulotne

Pole 655:

 • Wycinki prasowe

wydawnictwo źródłowe

Celowo opublikowane źródła historyczne, którym towarzyszy opracowanie naukowe lub popularnonaukowe.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Książki
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Wydawnictwo źródłowe

wykład

Zapis wystąpienia publicznego wygłoszonego przed szerszym audytorium. Charakteryzuje się osobistą interpretacją faktów i danych dokonaną przez autora oraz rozbudowaną i ustrukturyzowaną formą.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Publikacje popularnonaukowe
 • Publikacje naukowe

Pole 655:

 • Wykład
 • Antologia
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)
 • Artykuł z pracy zbiorowej

wywiad dziennikarski

Opublikowana w czasopiśmie lub antologii książkowej rozmowa prowadzącego z drugą osobą lub grupą osób. Prowadzący zadaje pytania mające na celu zdobycie określonych informacji, bądź wywołanie odpowiedniej reakcji swoich rozmówców.

Dłuższe wywiady opublikowane w formie samodzielnej książki otrzymują deskryptor rodzaju/gatunku „Wywiad-rzeka”.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380:

Pole 380:

 • Artykuły
 • Książki
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka

Pole 655:

 • Wywiad dziennikarski

wywiad-rzeka

Długi, opublikowany w formie książki, wywiad z jedną lub kilkoma osobami. Zazwyczaj charakteryzuje go silne nacechowanie biograficzne lub odniesienie do wskazanych wydarzeń historycznych.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380:

Pole 380:

 • Książki
 • Literatura faktu, eseje, publicystyka

Pole 655:

 • Wywiad-rzeka

zapowiedź

Krótki tekst zapowiadający wydarzenie polityczne, kulturalne, sportowe, naukowe lub religijne. Może ukazać się w dowolnym typie czasopisma.

Najczęściej współwystępujące deskryptory w polach 380 i 655:

Pole 380:

 • Artykuły

Pole 655:

 • Zapowiedź
 • Artykuł z czasopisma ... (może wystąpić jako artykuł w każdym typie czasopisma)

4. Rodzaje i gatunki dzieł plastycznych

Wykaz deskryptorów określających rodzaj, technikę wykonania i kompozycję z zakresu ikonografii (pole 655):

 • Abstrakcja geometryczna
 • Akatyst (ikona)
 • Akt
 • Akt kobiecy
 • Akt męski
 • Akwaforta
 • Akwaforta barwna
 • Akwarela
 • Akwatinta
 • Akwatinta barwna
 • Albumy fotograficzne
 • Ambrotyp
 • Asamblaż
 • Autochrom
 • Autoportrety
 • Autotypia
 • Bartynotyp
 • Bestiariusz
 • Bromolej (technika fotograficzna)
 • Celloryt
 • Cliché verre
 • Cyjanotyp
 • Cynkografia (druk płaski)
 • Dagerotyp
 • Demotywatory
 • Diapozytyw
 • Drzeworyt
 • Drzeworyt barwny
 • Drzeworyt chiaroscuro
 • Eburneum (technika fotograficzna)
 • Ekslibris
 • Ferrotyp
 • Fête champêtre
 • Fête gallante
 • Foliogramy
 • Fotoceramika
 • Fotochromolitografia
 • Fotografia
 • Fotografia barwna
 • Fotografia filmowa
 • Fotografia gabinetowa
 • Fotografia krajobrazu
 • Fotografia krajoznawcza
 • Fotografia kulinarna
 • Fotografia lotnicza
 • Fotografia medyczna
 • Fotografia naukowa
 • Fotografia otworkowa
 • Fotografia podwodna
 • Fotografia prasowa
 • Fotografia przyrodnicza
 • Fotografia reklamowa
 • Fotografia reprodukcyjna
 • Fotografia socjologiczna
 • Fotografia spirytystyczna
 • Fotografia stereoskopowa
 • Fotografia ślubna
 • Fotografia teatralna
 • Fotografia urządzenia
 • Fotografia wizytowa
 • Fotografia wojenna
 • Fotomontaż
 • Fotonowele
 • Fotoreportaż
 • Gipsoryt
 • Graffiti
 • Grafika
 • Grafika użytkowa
 • Guma (technika fotograficzna)
 • Heliograwiura
 • Humor rysunkowy
 • Ikony
 • Ikony kalendarzowe
 • Ilustracje
 • Ilustracje dla dzieci
 • Infografika
 • Inkografia
 • Inwersja (technika fotograficzna)
 • Ivorytyp
 • Izohelia
 • Kalityp
 • Karykatura
 • Karykatura polityczna
 • Kineograf
 • Klocki drzeworytnicze
 • Kolaż
 • Komiks
 • Kompozycja abstrakcyjna
 • Kompozycja alegoryczna
 • Kompozycja symboliczna
 • Krystoleum
 • Ksylotypia
 • Ksylotypia barwna
 • Linoryt
 • Linoryt barwny
 • Litografia
 • Litografia barwna
 • Litografia na tincie
 • Łubok
 • Malarstwo
 • Malarstwo akrylowe
 • Malarstwo amatorskie
 • Malarstwo czarnofigurowe
 • Malarstwo czerwonofigurowe
 • Malarstwo historyczne
 • Malarstwo iluzjonistyczne
 • Malarstwo monumentalne
 • Malarstwo na jedwabiu
 • Malarstwo na szkle
 • Malarstwo pejzażowe
 • Malarstwo sakralne
 • Martwa natura
 • Matryce graficzne
 • Mezzotinta
 • Miedzioryt
 • Miedzioryt punktowany
 • Miedzioryt punktowany barwny
 • Miękki werniks
 • Miniatura malarska
 • Monotypia
 • Muhiry
 • Negatyw
 • Negatyw szklany
 • Nokturn (typ obrazu)
 • Odbitka barwna
 • Odbitka fotomechaniczna
 • Odbitka na emalii
 • Odbitka na papierze albuminowym
 • Odbitka na papierze kolodionowym
 • Odbitka na papierze solnym
 • Odbitka na papierze srebrowo-żelatynowym
 • Odbitka na porcelanie
 • Olej (technika fotograficzna)
 • Olej (technika malarska)
 • Olej na desce (technika malarska)
 • Olej na papierze (technika malarska)
 • Olej na płótnie (technika malarska)
 • Opakowania
 • Opalotyp
 • Ozobrom (technika fotograficzna)
 • Palladtyp
 • Panorama (typ obrazu)
 • Panorama (widok)
 • Panotyp
 • Pastel (technika malarska)
 • Pejzaż (sztuki plastyczne)
 • Pigment (technika fotograficzna)
 • Piktogramy
 • Pinatyp
 • Plakat
 • Plakat bhp
 • Plakat cyrkowy
 • Plakat filmowy
 • Plakat fotograficzny
 • Plakat muzealny
 • Plakat muzyczny
 • Plakat polityczny
 • Plakat społeczny
 • Plakat sportowy
 • Plakat teatralny
 • Plakat turystyczny
 • Plakat wojskowy
 • Plansze do gry
 • Plastikoryt
 • Platynotyp
 • Płyty linorytnicze
 • Polaroid
 • Portrety
 • Portrety alegoryczne
 • Portrety pośmiertne
 • Portrety ślubne
 • Portrety zbiorowe
 • Projekty
 • Przetłok bromolejowy
 • Przezrocza
 • Publikacje ikonograficzne
 • Rebus
 • Reklama
 • Reprodukcja
 • Rękopisy iluminowane
 • Rysunek
 • Rysunek atramentem
 • Rysunek bistrem
 • Rysunek botaniczny
 • Rysunek długopisem
 • Rysunek flamastrem
 • Rysunek gwaszem
 • Rysunek kredką
 • Rysunek lawowany
 • Rysunek ołówkiem
 • Rysunek piórem
 • Rysunek sangwiną
 • Rysunek sepią
 • Rysunek techniczny
 • Rysunek tuszem
 • Rysunek węglem
 • Rzut aksonometryczny
 • Scena batalistyczna
 • Scena biblijna
 • Scena historyczna
 • Scena mitologiczna
 • Scena rodzajowa
 • Semiemalia
 • Serigrafia
 • Sitodruk barwny
 • Sposób kredkowy
 • Staloryt
 • Stemmaty
 • Studium
 • Sucha igła (technika graficzna)
 • Sucha igła barwna (technika graficzna)
 • Sylwetki
 • Szablony drukarskie
 • Szkic
 • Światłodruk
 • Tanki (obrazy)
 • Technika własna (plastyka)
 • Tektografia
 • Tempera (technika malarska)
 • Twórczość dzieci i młodzieży
 • Ukiyo-e
 • Weduta
 • Widoki perspektywiczne
 • Wizerunki maryjne
 • Woodburytyp
 • Wothlytyp
 • Wycinanki
 • Wycinanki ludowe
 • Publikacje ikonograficzne

5. Rodzaje i gatunki muzyczne

Wykaz deskryptorów rodzaju i gatunku z zakresu muzyki (pole 655):

 • Air de cour
 • Aïta (utwór muzyczny)
 • Akatyst (utwór muzyczny)
 • Allemande
 • Ambient
 • Anarcho-punk
 • Anthem
 • Antyfona (utwór muzyczny)
 • Arabeska (utwór muzyczny)
 • Aranżacja i transkrypcja
 • Aria
 • Art rock
 • Bagatela (utwór muzyczny)
 • Bajka słowno-muzyczna
 • Balet (utwór muzyczny)
 • Ballada (utwór muzyczny)
 • Ballata (utwór muzyczny)
 • Barkarola
 • Beatbox
 • Beguine (utwór muzyczny)
 • Berżeretka (utwór muzyczny)
 • Bigbit
 • Black metal
 • Bluegrass (muzyka)
 • Blues
 • Blues rock
 • Bolero (utwór muzyczny)
 • Boogie-woogie
 • Bossa nova
 • Boston (utwór muzyczny)
 • Bourrée
 • Breakbeat
 • Burleska (utwór muzyczny)
 • Caccia (utwór muzyczny)
 • Calypso (utwór muzyczny)
 • Canzona
 • Cha-cha (utwór muzyczny)
 • Chaconne
 • Charleston (utwór muzyczny)
 • Chillout
 • Chorał ambrozjański
 • Chorał bizantyński
 • Chorał gregoriański
 • Chorał luterański
 • Chorał mozarabski
 • Chorał (utwór muzyczny)
 • Concerto grosso
 • Conductus
 • Copla (utwór muzyczny)
 • Country (muzyka)
 • Courante
 • Cover (muzyka)
 • Czardasz
 • Dance (muzyka)
 • Dancehall
 • Dark ambient
 • Dark wave (muzyka)
 • Death metal
 • Decet (utwór muzyczny)
 • Dialog muzyczny
 • Disco (muzyka)
 • Disco polo
 • Divertimento
 • Dixieland
 • Doom metal
 • Drum and bass
 • Dub (muzyka)
 • Duet (utwór muzyczny)
 • Duet wokalny (utwór muzyczny)
 • Dumy i dumki (utwór muzyczny)
 • Dyktanda muzyczne
 • Dżingiel
 • Écossaise
 • Ektenia
 • Electro (muzyka)
 • Electropop
 • Elegia (utwór muzyczny)
 • Elektroniczna muzyka taneczna
 • Emo (muzyka)
 • Ethno jazz
 • Etiuda (utwór muzyczny)
 • Etiudy i ćwiczenia
 • Etno ambient
 • Fado
 • Fandango (utwór muzyczny)
 • Fanfara (utwór muzyczny)
 • Fantazja (utwór muzyczny)
 • Flamenco
 • Fokstrot (utwór muzyczny)
 • Folk (muzyka)
 • Folk rock
 • Forma sonatowa
 • Free jazz
 • Frottola
 • Fuga (utwór muzyczny)
 • Funk
 • Futurepop
 • Gagaku
 • Galiarda
 • Galop (utwór muzyczny)
 • Gamy i pasaże
 • Gawot
 • Gigue (utwór muzyczny)
 • Głosy (zapis muzyczny)
 • Gospel i spirituals
 • Gothic metal
 • Gothic rock
 • Graduał (utwór muzyczny)
 • Groove metal
 • Habanera (utwór muzyczny)
 • Hard rock
 • Heavy metal
 • Hejnał
 • Hip-hop (muzyka)
 • House (muzyka)
 • Humoreska (utwór muzyczny)
 • Hymn narodowy
 • Hymn (utwór muzyczny)
 • Illbient
 • Impromptu (utwór muzyczny)
 • Indie rock
 • Industrial metal
 • Industrial (muzyka)
 • Instalacja dźwiękowa
 • Intermezzo
 • Intrada
 • Introit (utwór muzyczny)
 • Inwencja (utwór muzyczny)
 • Irmos
 • Jazz
 • Jazz awangardowy
 • Jazz-rock
 • Jive (utwór muzyczny)
 • Jota (utwór muzyczny)
 • Kadencja (utwór muzyczny)
 • Kadryl
 • Kankan
 • Kanon (utwór muzyczny)
 • Kanon wokalny
 • Kantata
 • Kantata kościelna
 • Kantata solowa kościelna
 • Kantata solowa świecka
 • Kantata świecka
 • Kaprys (utwór muzyczny)
 • Karaoke
 • Kasacja (utwór muzyczny)
 • Kolaż dźwiękowy
 • Kolędy i pastorałki
 • Kołomyjka
 • Kołysanka
 • Koncert podwójny
 • Koncert potrójny
 • Koncert (utwór muzyczny)
 • Koncert wokalny (utwór muzyczny)
 • Kondakion
 • Kontredans
 • Kozak (utwór muzyczny)
 • Krakowiak (utwór muzyczny)
 • Krautrock
 • Krzesany (utwór muzyczny)
 • Kujawiak (utwór muzyczny)
 • Kwartet (utwór muzyczny)
 • Kwartet fortepianowy (utwór muzyczny)
 • Kwartet na instrumenty dęte
 • Kwartet na instrumenty dęte blaszane
 • Kwartet na instrumenty dęte drewniane
 • Kwartet na instrumenty perkusyjne
 • Kwartet smyczkowy (utwór muzyczny)
 • Kwartet wokalny (utwór muzyczny)
 • Kwintet (utwór muzyczny)
 • Lambada (utwór muzyczny)
 • Lamentacje (utwór muzyczny)
 • Latynoski pop (muzyka)
 • Lauda (utwór muzyczny)
 • Legenda (utwór muzyczny)
 • Lendler
 • Lezginka
 • Libretto
 • Litania (utwór muzyczny)
 • Live electronic music
 • Madison (utwór muzyczny)
 • Madrygał (utwór muzyczny)
 • Magnificat (utwór muzyczny)
 • Mambo (utwór muzyczny)
 • Marsz (utwór muzyczny)
 • Martial industrial
 • Mazurek (utwór muzyczny)
 • Medley (utwór muzyczny)
 • Melodia z funkcjami harmonicznymi
 • Melodia z tekstem podłożonym
 • Melodia z tekstem podłożonym i chwytami gitarowymi
 • Melodia z tekstem podłożonym i funkcjami harmonicznymi
 • Menuet
 • Metal alternatywny
 • Metal progresywny
 • Metal symfoniczny
 • Milonga (utwór muzyczny)
 • Moment musical
 • Morceau (utwór muzyczny)
 • Motet
 • Msza (utwór muzyczny)
 • Musette (utwór muzyczny)
 • Musical (utwór muzyczny)
 • Muzyka algorytmiczna
 • Muzyka alternatywna
 • Muzyka cerkiewna
 • Muzyka chóralna
 • Muzyka do gier komputerowych
 • Muzyka do przedstawień scenicznych
 • Muzyka elektroniczna
 • Muzyka filmowa
 • Muzyka instrumentalna
 • Muzyka kameralna
 • Muzyka klezmerska
 • Muzyka komputerowa
 • Muzyka konkretna
 • Muzyka ludowa, etniczna i tradycyjna
 • Muzyka na …
 • Muzyka pedagogiczna
 • Muzyka polifoniczna
 • Muzyka poważna
 • Muzyka radiowa
 • Muzyka reklamowa
 • Muzyka relaksacyjna
 • Muzyka religijna
 • Muzyka rozrywkowa
 • Muzyka sceniczna
 • Muzyka skifflowa
 • Muzyka synagogalna
 • Muzyka taneczna
 • Muzyka telewizyjna
 • Muzyka użytkowa
 • Muzyka weselna
 • Muzyka wielogłosowa
 • Muzyka wokalna
 • Nagranie na żywo
 • Nagranie studyjne
 • Neofolk (muzyka)
 • New Age (muzyka)
 • Nieszpory (utwór muzyczny)
 • Noise (muzyka)
 • Nokturn (utwór muzyczny)
 • Nonet (utwór muzyczny)
 • Novelletta (utwór muzyczny)
 • Nowa fala (muzyka)
 • Nu disco
 • Nu jazz
 • Nu metal
 • Oberek (utwór muzyczny)
 • Offertorium (utwór muzyczny)
 • Oktet (utwór muzyczny)
 • One-step (utwór muzyczny)
 • Opera rockowa
 • Opera (utwór muzyczny)
 • Operetka (utwór muzyczny)
 • Oratorium (utwór muzyczny)
 • Organum
 • Parafraza (utwór muzyczny)
 • Partytura
 • Partytura i głosy
 • Pasja (utwór muzyczny)
 • Pasodoble (utwór muzyczny)
 • Passacaglia
 • Passamezzo
 • Passepied
 • Pawana
 • Pejzaż dźwiękowy
 • Perpetuum mobile (utwór muzyczny)
 • Pieśni szabatowe
 • Pieśń bez słów (utwór muzyczny)
 • Pieśń i piosenka
 • Pieśń i piosenka biesiadna
 • Pieśń i piosenka harcerska
 • Pieśń i piosenka maryjna
 • Pieśń i piosenka masońska
 • Pieśń i piosenka masowa
 • Pieśń i piosenka myśliwska
 • Pieśń i piosenka rewolucyjna
 • Pieśń i piosenka studencka
 • Pieśń i piosenka turystyczna
 • Pieśń i piosenka żeglarska
 • Poemat symfoniczny
 • Poezja śpiewana
 • Polka-mazurka
 • Polka (utwór muzyczny)
 • Polonez (utwór muzyczny)
 • Pop (muzyka)
 • Pop-rock
 • Post rock
 • Potpourri (utwór muzyczny)
 • Preludium (utwór muzyczny)
 • Przygrywka chorałowa
 • Przyśpiewki
 • Psalmy (utwór muzyczny)
 • Psychedelic trance (muzyka)
 • Psychobilly
 • Punk rock
 • Quickstep (utwór muzyczny)
 • Ragtime
 • Ranchera
 • Rap
 • Rapsodia
 • Reggae
 • Remiks
 • Recytatyw
 • Recytatyw liturgiczny
 • Requiem (utwór muzyczny)
 • Responsorium
 • Rheinländer (utwór muzyczny)
 • Rhythm and blues
 • Ricercar
 • Rigaudon
 • Rock
 • Rock and roll
 • Rock industrialny
 • Rock instrumentalny
 • Rock neoprogresywny
 • Rock progresywny
 • Rock psychodeliczny
 • Rock symfoniczny
 • Romans (utwór muzyczny)
 • Rondeau (utwór muzyczny)
 • Rondo (utwór muzyczny)
 • Rumba (utwór muzyczny)
 • Salsa (utwór muzyczny)
 • Saltarello
 • Samba (utwór muzyczny)
 • Sarabanda
 • Sardana (utwór muzyczny)
 • Scherzo
 • Sekstet (utwór muzyczny)
 • Sekwencja (utwór muzyczny)
 • Septet (utwór muzyczny)
 • Serenada
 • Shimmy (utwór muzyczny)
 • Siciliana
 • Ska (muzyka)
 • Skit (utwór muzyczny)
 • Slow-fox (utwór muzyczny)
 • Solfeż
 • Sonata
 • Sonata triowa
 • Sonet (utwór muzyczny)
 • Soul (muzyka)
 • Stichera
 • Stoner rock
 • Suita
 • Swing
 • Sygnały myśliwskie
 • Sygnały wojskowe
 • Symfonia
 • Symfonia koncertująca
 • Szczedriwka
 • Szkoła gry
 • Szkoła śpiewu
 • Sztajerek
 • Śpiewnik
 • Śpiewnik kościelny
 • Śpiewnik pielgrzymkowy
 • Śpiewnik szabatowy
 • Śpiewnik turystyczny
 • Śpiewy liturgiczne
 • Tango (utwór muzyczny)
 • Taniec
 • Taniec dworski
 • Taniec ludowy
 • Taniec religijny i obrzędowy
 • Taniec salonowy
 • Taniec towarzyski
 • Taniec współczesny
 • Tarantela (utwór muzyczny)
 • Techno
 • Teksty z chwytami gitarowymi
 • Teksty z funkcjami harmonicznymi
 • Tercet wokalny (utwór muzyczny)
 • Thrash metal
 • Toccata
 • Trance (muzyka)
 • Trepak
 • Trio (utwór muzyczny)
 • Trio fortepianowe
 • Trio na instrumenty dęte
 • Trio na instrumenty dęte blaszane
 • Trio na instrumenty dęte drewniane
 • Trio na instrumenty perkusyjne
 • Trio na instrumenty strunowe szarpane
 • Trio smyczkowe
 • Trip-hop
 • Trojak (utwór muzyczny)
 • Troparion
 • Twist (utwór muzyczny)
 • Uwertura
 • Villanella (utwór muzyczny)
 • Virelai (utwór muzyczny)
 • Visual kei (muzyka)
 • Walc
 • Wałaski (utwór muzyczny)
 • Wariacje (utwór muzyczny)
 • Wiwat (utwór muzyczny)
 • Wodewil
 • Wokaliza (utwór muzyczny)
 • Wprawki
 • Wyciągi fortepianowe
 • Wyciągi fortepianowe i głosy
 • Wyciągi organowe
 • Zarzuela
 • Zbójnicki (utwór muzyczny)

6. Rodzaje i gatunki nagrań niemuzycznych

Wykaz deskryptorów rodzaju i gatunku dla nagrań niemuzycznych (pole 655):

 • Bajka słowno-muzyczna
 • Benefis
 • Cyrk
 • Kabaret
 • Kabaret literacki
 • Koncert radiowy
 • Koncerty i recitale
 • Lista przebojów
 • Magazyn (audycja)
 • Nagranie na żywo
 • Nagranie prywatne
 • Nagranie terenowe
 • Pogadanka
 • Powieść w odcinkach
 • Program dokumentalny
 • Program edukacyjny
 • Program informacyjny
 • Program kulinarny
 • Program kulturalny
 • Program motoryzacyjny
 • Program muzyczny
 • Program popularnonaukowy
 • Program radiowy
 • Program religijny
 • Program sportowy
 • Program telewizyjny
 • Przedstawienie teatralne
 • Publicystyka radiowa
 • Publicystyka telewizyjna
 • Radiowy program rozrywkowy
 • Reality show
 • Rejestracja filmowa
 • Reklama radiowa
 • Reklama telewizyjna
 • Reportaż
 • Reportaż fabularny
 • Reportaż radiowy
 • Reportaż telewizyjny
 • Serial filmowy
 • Sitcom
 • Słuchowisko
 • Słuchowisko radiowe
 • Stand-up
 • Talent show
 • Talk-show
 • Teatr telewizji
 • Teledysk
 • Telenowela dokumentalna
 • Teleturnieje
 • Telewizyjne programy poranne
 • Telewizyjny program rozrywkowy
 • Transmisja radiowa
 • Transmisja telewizyjna
 • Widowisko telewizyjne

7. Rodzaje i gatunki filmowe

Wykaz deskryptorów rodzaju i gatunku dla filmu (pole 655):

 • Anime
 • Czarna komedia
 • Dramat filmowy
 • Etiuda filmowa
 • Fanfilm
 • Fantasy
 • Film 3d
 • Film akcji
 • Film amatorski
 • Film animowany
 • Film biograficzny
 • Film dokumentalizowany
 • Film dokumentalny
 • Film edukacyjny
 • Film erotyczny
 • Film fabularny
 • Film familijny
 • Film gangsterski
 • Film grozy
 • Film historyczny
 • Film katastroficzny
 • Film kostiumowy
 • Film krótkometrażowy
 • Film muzyczny
 • Film naukowy
 • Film niemy
 • Film noir
 • Film obyczajowy
 • Film paradokumentalny
 • Film płaszcza i szpady
 • Film pornograficzny
 • Film przygodowy
 • Film przyrodniczy
 • Film psychologiczny
 • Film reklamowy
 • Film religijny
 • Film sensacyjny
 • Film szpiegowski
 • Film sztuk walki
 • Film wąskotaśmowy
 • Film wojenny
 • Filmografia
 • Found footage
 • Groteska
 • Horror
 • Komedia
 • Komedia kryminalna
 • Komedia muzyczna
 • Komedia romantyczna
 • Komediodramat
 • Kryminał
 • Melodramat filmowy
 • Musical
 • Opera mydlana
 • Parodia filmowa
 • Political fiction
 • Rejestracje filmowe
 • Satyra filmowa
 • Scenariusz filmowy
 • Scenorys
 • Science-fiction
 • Serial filmowy
 • Sitcom
 • Telenowela
 • Telenowela dokumentalna
 • Thriller
 • Western

8. Typy czasopism

Wykaz typu czasopism (pole 655)

 • Biuletyn
 • Czasopismo akademickie
 • Czasopismo alternatywne
 • Czasopismo archeologiczne
 • Czasopismo architektoniczne
 • Czasopismo archiwistyczne
 • Czasopismo astronomiczne
 • Czasopismo bibliologiczne
 • Czasopismo bibliotekarskie
 • Czasopismo biologiczne
 • Czasopismo buddyjskie
 • Czasopismo chemiczne
 • Czasopismo dla dziewcząt
 • Czasopismo dla kobiet
 • Czasopismo dla mężczyzn
 • Czasopismo dla niewidomych
 • Czasopismo dla rodziców
 • Czasopismo dziecięce
 • Czasopismo edytorskie
 • Czasopismo ekologiczne
 • Czasopismo ekonomiczne
 • Czasopismo erotyczne
 • Czasopismo etnograficzne
 • Czasopismo fachowe
 • Czasopismo farmaceutyczne
 • Czasopismo filmowe
 • Czasopismo filologiczne
 • Czasopismo filozoficzne
 • Czasopismo fizyczne
 • Czasopismo fotograficzne
 • Czasopismo geodezyjne
 • Czasopismo geograficzne
 • Czasopismo geologiczne
 • Czasopismo greckokatolickie
 • Czasopismo handlowe
 • Czasopismo harcerskie
 • Czasopismo historyczne
 • Czasopismo hobbystyczne
 • Czasopismo informacyjne
 • Czasopismo jenieckie
 • Czasopismo katolickie
 • Czasopismo kombatanckie
 • Czasopismo komputerowe
 • Czasopismo konsumenckie
 • Czasopismo księgarskie
 • Czasopismo kulinarne
 • Czasopismo kulturalne
 • Czasopismo lifestylowe
 • Czasopismo literackie
 • Czasopismo ludowe
 • Czasopismo matematyczne
 • Czasopismo matrymonialne
 • Czasopismo medyczne
 • Czasopismo misyjne
 • Czasopismo młodzieżowe
 • Czasopismo motoryzacyjne
 • Czasopismo muzealne
 • Czasopismo muzułmańskie
 • Czasopismo muzyczne
 • Czasopismo naukowe
 • Czasopismo nielegalne
 • Czasopismo o modzie
 • Czasopismo o sztuce
 • Czasopismo o tańcu i balecie
 • Czasopismo ogłoszeniowe
 • Czasopismo parafialne
 • Czasopismo pedagogiczne
 • Czasopismo policyjne
 • Czasopismo politologiczne
 • Czasopismo polonijne
 • Czasopismo popularnonaukowe
 • Czasopismo poradnikowe
 • Czasopismo prasoznawcze
 • Czasopismo prawnicze
 • Czasopismo prawosławne
 • Czasopismo protestanckie
 • Czasopismo przyrodnicze
 • Czasopismo psychologiczne
 • Czasopismo regionalno-lokalne
 • Czasopismo reklamowe
 • Czasopismo religijne
 • Czasopismo religioznawcze
 • Czasopismo rolnicze
 • Czasopismo rozrywkowe
 • Czasopismo satyryczne
 • Czasopismo sensacyjne
 • Czasopismo shoppingowe
 • Czasopismo socjologiczne
 • Czasopismo społeczno-polityczne
 • Czasopismo sportowe
 • Czasopismo statystyczne
 • Czasopismo studenckie
 • Czasopismo szkolne
 • Czasopismo teatralne
 • Czasopismo techniczne
 • Czasopismo telewizyjno-radiowe
 • Czasopismo teologiczne
 • Czasopismo turystyczne
 • Czasopismo urzędowe
 • Czasopismo weterynaryjne
 • Czasopismo więzienne
 • Czasopismo wojskowe
 • Czasopismo zakładowe
 • Czasopismo związkowe
 • Gazeta
 • Gazeta frontowa
 • Tabloid
 • Tygodnik opinii

9. Kody kategorii tematycznych (pole 072)

kod kategorii tematycznej

Dziedzina nauki

1

Archeologia

2

Architektura i budownictwo

3

Fizyka i astronomia

4

Bezpieczeństwo i wojskowość

5

Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

6

Biologia

7

Chemia

8

Edukacja i pedagogika

9

Etnologia i antropologia kulturowa

10

Filozofia i etyka

11

Geografia i nauki o Ziemi

12

Gospodarka, ekonomia, finanse

13

Historia

14

Informatyka i technologie informacyjne

15

Inżynieria i technika

16

Językoznawstwo

17

Kultura fizyczna i sport

18

Kultura i sztuka

19

Literaturoznawstwo

20

Matematyka

21

Media i komunikacja społeczna

22

Medycyna i zdrowie

23

Nauka i badania

24

Ochrona środowiska

25

Opieka nad zwierzętami i weterynaria

26

Polityka, politologia, administracja publiczna

27

Prawo i wymiar sprawiedliwości

28

Psychologia

29

Religia i duchowość

30

Rolnictwo i leśnictwo

31

Socjologia i społeczeństwo

32

Transport i logistyka

33

Zarządzanie i marketing

34

Varia

10. Typ zawartości (pole 336)

Pole 336 Typ zawartości (Content type) - wykaz terminów

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINALNY

DEFINICJA

KOD

dotykowy obiekt 3D

tactile three-dimensional form

Zawartość wyrażona w formie lub formach trójwymiarowych, przeznaczonych do postrzegania za pomocą dotyku.

tcf

dotykowy zapis ruchu

tactile notated movement

Zawartość wyrażona w formie zapisu ruchu, przeznaczonego do odczytywania za pomocą dotyku.

tcn

dźwięki

sounds

Zawartość inna niż językowa lub muzyczna, wyrażona w formie słuchowej. Obejmuje odgłosy lub dźwięki natury, dźwięki wygenerowane sztucznie (np. dźwięki urządzeń przemysłowych) itp.

snd

kartograficzna animacja 2D

cartographic moving image

Kartograficzna zawartość wyrażona w formie ruchomych obrazów dwuwymiarowych, animacji. Obejmuje obrazy satelitarne Ziemi lub innych ciał niebieskich w ruchu.

crm

kartograficzny zbiór danych

cartographic dataset

Kartograficzna zawartość wyrażona zbiorem danych cyfrowych, przeznaczonych do przetwarzania komputerowego. Dla danych kartograficznych, przeznaczonych do postrzegania w formie obrazu 2D lub w formie trójwymiarowej zob.: mapa 2D, kartograficzna animacja 2D, mapa dotykowa 2D, mapa dotykowa 3D, mapa 3D.

crd

komputerowy zbiór danych

computer dataset

Zawartość wyrażona zbiorem danych cyfrowych przeznaczonych do przetwarzania komputerowego. Obejmuje dane liczbowe, dane środowiskowe itp., wykorzystywane przez oprogramowanie do obliczania średnich, korelacji itp., lub do tworzenia modeli itp., ale zwykle nie wyświetlane w surowej postaci. Dla danych przeznaczonych do postrzegania wzrokowego w postaci zapisu, obrazu, lub w postaci trójwymiarowej, zob. zapis ruchu, nuty, obraz, tekst, obiekt 3D, obraz ruchomy 3D, obraz ruchomy 2D. W przypadku danych, które mają być odbierane w formie dźwiękowej zob. muzyka, dźwięki oraz słowo mówione. Dla danych kartograficznych zob. kartograficzny zbiór danych.

cod

mapa 2D

cartographic image

Publikacja lub rękopis, którego treść stanowi graficzny obraz Ziemi lub jej fragmentu, innego ciała niebieskiego bądź nieba, a także zjawisk, procesów i innych elementów rzeczywistości, mający cechy mapy lub jej transformacji, utrwalony dowolną techniką i zapisany na dowolnym nośniku. Obejmuje m.in.: mapy, atlasy, globusy, obrazy teledetekcyjne, widoki z lotu ptaka, profile i przekroje.

cri

mapa 3D

cartographic three-dimensional form

Graficzny obraz Ziemi lub jej fragmentu, innego ciała niebieskiego bądź nieba, a także zjawisk, procesów i innych elementów rzeczywistości, mający cechy mapy lub jej transformacji, utrwalony dowolną techniką i zapisany na dowolnym nośniku, postrzegany jako trójwymiarowy. Obejmuje globusy, modele rzeźby itp.

crf

mapa dotykowa 2D

cartographic tactile image

Graficzny obraz Ziemi lub jej fragmentu, innego ciała niebieskiego bądź nieba, a także zjawisk, procesów i innych elementów rzeczywistości, mający cechy mapy lub jej transformacji, utrwalony dowolną techniką i zapisany na dowolnym nośniku, przeznaczony do odbioru za pomocą dotyku (tyflomapy).

crt

mapa dotykowa 3D

cartographic tactile three-dimensional form

Graficzny obraz Ziemi lub jej fragmentu, innego ciała niebieskiego bądź nieba, a także zjawisk, procesów i innych elementów rzeczywistości, mający cechy mapy lub jej transformacji, utrwalony dowolną techniką i zapisany na dowolnym nośniku, przeznaczony do odbioru za pomocą dotyku, jako trójwymiarowy.

crn

nagranie muzyczne

performed music

Zawartość wyrażona muzyką, w słyszalnej formie. Obejmuje zapisy wykonań muzycznych zawierające wyłącznie dźwięk lub obraz i dźwięk, muzykę generowaną komputerowo, itp.

prm

notacja muzyczna

notated music

Publikacja, której treść stanowi utrwalony zapis utworu muzycznego. Obejmuje rękopiśmienne przekazy utworów z wykorzystaniem różnych notacji muzycznych, z tekstem i bez tekstu słownego (w tym autografy, odpisy i kopie w różnych formach zapisu, takich jak partytura, głosy, wyciąg fortepianowy, partytura skupiona, tabulatura) oraz druki utworów muzycznych powstałe z wykorzystaniem różnych notacji muzycznych, z tekstem i bez tekstu słownego, utrwalone dawnymi i współczesnymi technikami poligraficznymi.

ntm

dotykowa notacja muzyczna

tactile notated music

Zawartość wyrażona w formie zapisu muzycznego, przeznaczonego do odczytywania za pomocą dotyku. Obejmuje zapisy muzyczne w systemie Braille’a i inne dotykowe formy zapisów muzycznych.

tcm

obiekt 3D

three-dimensional form

Zawartość przeznaczona do postrzegania za pomocą wzroku, w trzech wymiarach. Obejmuje rzeźby, modele, naturalnie występujące obiekty i okazy, hologramy itp. Dla zawartości kartograficznej przeznaczonej do postrzegania jako formy trójwymiarowe, zob. mapa 3D. Dla trójwymiarowych form przeznaczonych do postrzegania za pomocą dotyku, zob. dotykowy obiekt 3D.

tdf

obraz

still image

Zawartość wyrażona linią, kształtem, cieniowaniem, itp. przeznaczonymi do postrzegania wzrokowego jako nieruchome, dwuwymiarowe. Obejmuje rysunki, obrazy, diagramy, fotografie, itp. Dla zawartości kartograficznej przeznaczonej do postrzegania jako obraz dwuwymiarowy zob. mapa. Dla obrazów przeznaczonych do postrzegania za pomocą dotyku zob. obraz dotykowy.

sti

obraz dotykowy

tactile image

Zawartość wyrażona wyrażona linią, kształtem i/lub innymi formami, przeznaczonymi do postrzegania za pomocą dotyku, jako obrazy nieruchome, dwuwymiarowe.

tci

obraz ruchomy 2D

two-dimensional moving image

Zawartość wyrażona w obrazach postrzeganych jako ruchome i dwuwymiarowe. Obejmuje filmy (przedstawiające akcję „na żywo” i/lub animację), filmy i zapisy wideo utrwalające wystąpienia, wydarzenia itp., gry wideo itp. z wyjątkiem trójwymiarowych (zob. obraz ruchomy 3D). Obrazom ruchomym może towarzyszyć dźwięk. Dla zawartości kartograficznej przeznaczonej do postrzegania jako dwuwymiarowe obrazy ruchome zob. kartograficzna animacja 2D.

tdi

obraz ruchomy 3D

three-dimensional moving image

Zawartość wyrażona w obrazach postrzeganych jako ruchome i trójwymiarowe. Obejmuje filmy 3D (przedstawiające akcję „na żywo” i/lub animację), gry wideo 3D, itp. Trójwymiarowym obrazom ruchomym może towarzyszyć dźwięk.

tdm

program komputerowy

computer program

Zawartość wyrażona instrukcjami cyfrowymi przeznaczonymi do przetwarzania i wykonywania przez komputer. Obejmuje systemy operacyjne, aplikacje itp.

cop

tekst

text

Zawartość wyrażona w formie zapisu językowego, przeznaczonego do postrzegania wzrokowego. Obejmuje wszystkie formy zapisów językowych, z wyjątkiem przeznaczonych do odczytywania za pomocą dotyku (zob. tekst dotykowy)

txt

tekst dotykowy

tactile text

Zawartość wyrażona w formie zapisu językowego, przeznaczonego do odczytywania za pomocą dotyku. Obejmuje teksty alfabetu Braille’a i inne dotykowe formy zapisów językowych.

tct

słowo mówione

spoken word

Zawartość wyrażona językowo, w formie słuchowej. Obejmuje utrwalone odczyty, recytacje, przemówienia, wywiady, historie mówione itp., komputerowo generowane wypowiedzi itp.

spw

notacja choreograficzna

i kinetograficzna

notated movement

Przeznaczona do postrzegania wzrokowego zawartość wyrażona w formie zapisu układu choreograficznego lub innego rodzaju ruchu dokonanego za pomocą różnych notacji kinetograficznych. Obejmuje wszystkie formy zapisu ruchu, z wyjątkiem przeznaczonych do odczytywania za pomocą dotyku (zob.dotykowy zapis ruchu).

ntv

inny

other

Jeśli żaden z wymienionych wyżej terminów nie jest odpowiedni dla zawartości opisywanej publikacji

xxx

nieokreślony

unspecified

Jeśli nie można ustalić typu zawartości zastosowanej w opisywanej publikacji.

zzz

11. Tryb odtwarzania (pole 337)

337 tryb odtwarzania (media type) - wykaz terminów

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINALNY

KOD

audio

audio

s

bez urządzenia pośredniczącego

unmediated

n

komputer

computer

c

mikroforma

microform

h

mikroskop

microscopic

p

stereoskop

stereographic

e

wideo

video

v

projekcja optyczna

projected

g

inny

other

x

nieokreślony

unspecified

z

12. Typ nośnika (pole 338)

338 Typ nośnika (Carrier type) - wykaz terminów

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html

NOŚNIKI AUDIO - AUDIO CARRIERS

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINALNY

KOD

kartridż audio

audio cartridge

sg

kaseta magnetofonowa

audiocassette

ss

płyta audio

audio disc

sd

rolka pianolowa

audio roll

sq

taśma filmowa z zapisem dźwięku

sound-track reel

si

taśma magnetofonowa

audiotape reel

st

wałek fonograficzny

audio cylinder

se

inny

other

sz

NOŚNIKI KOMPUTEROWE - COMPUTER CARRIERS

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINALNY

KOD

publikacja online

online resource

cr

dysk komputerowy

computer disc

cd

karta komputerowa

computer card

ck

kartridż z chipem komputerowym

computer chip cartridge

cb

dysk kasetowy

computer disc cartridge

ce

kaseta z taśmą

computer tape cartridge

ca

taśma magnetyczna

computer tape cassette

cf

krążek taśmy

computer tape reel

ch

inny

other

cz

MIKROFORMY - MICROFORM CARRIERS

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINALNY

KOD

karta okienkowa

aperture card

ha

kartridż dla mikrofilmu

microfilm cartridge

hb

kaseta dla mikrofilmu

microfilm cassette

hc

kaseta dla mikrofiszy

microfiche cassette

hf

mikrofisza

microfiche

he

mikrokarta

microopaque

hg

odcinek mikrofilmu

microfilm slip

hh

szpula mikrofilmu

microfilm reel

hd

rolka mikrofilmu

microfilm roll

hj

inny

other

hz

NOŚNIKI OBRAZÓW PROJEKCYJNYCH - PROJECTED IMAGE CARRIERS

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINALNY

KOD

kartridż z kliszą

film cartridge

mc

kartridż z odcinkiem kliszy

filmstrip cartridge

gc

kaseta z kliszą

film cassette

mf

odcinek kliszy

filmslip

gd

przezrocze

overhead transparency

gt

rolka kliszy

film roll

mo

rolka filmu

filmstrip

gf

slajd

slide

gs

szpula filmu

film reel

mr

inny

other

mz

NOŚNIKI STEREOSKOPOWE - STEREOGRAPHIC CARRIERS

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINALNY

KOD

karta stereograficzna

stereograph card

eh

płyta stereograficzna

stereograph disc

es

inny

other

ez

NOŚNIKI NIE WYMAGAJĄCE URZĄDZEŃ POŚREDNICZĄCYCH - UNMEDIATED CARRIERS

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINALNY

KOD

arkusz

sheet

nb

flipchart

flipchart

nn

karta

card

no

obiekt

object

nr

wolumin

volume

nc

zwój

roll

na

inny

other

nz

NOŚNIKI WIDEO - VIDEO CARRIERS

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINALNY

KOD

kartridż wideo

video cartridge

vc

kaseta wideo

videocassette

vf

płyta wideo

videodisc

vd

taśma wideo

videotape reel

vr

inny

other

vz

NOŚNIKI MIKROSKOPOWE - MICROSCOPIC CARRIERS

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINLANY

KOD

szkiełko mikroskopowe

microscope slide

pp

inny

other

pz

NOŚNIKI NIEOKREŚLONE – UNSPECIFIED CARRIERS

(Video) Przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej. Strefa wydania

TERMIN POLSKI

TERMIN ORYGINLANY

KOD

nieokreślony

unspecified

zu

13. Dopowiedzenia do nazw osobowych

Rodzaje dopowiedzeń:

 • określenia typu: błogosławiony, junior, senior, król, papież, syn, święty;
 • nazwy zawodu wykonywanego przez daną osobę np. dziennikarz, nauczyciel, konserwator zabytków, stylista, urzędnik, policjant, żołnierz, piłkarz, tenisista itp.;
 • wykształcenia autora i/lub dziedziny, którą się zajmuje (zob. tabela poniżej);
 • określenia: ksiądz, w przypadku zakonników: jezuita, franciszkanin, klaryska itp., jeżeli nie można określić przynależności do konkretnego zgromadzenia, stosuje się dopowiedzenia: zakonnik, zakonnica;
 • muzycy mogą otrzymać dopowiedzenia: śpiewak, pianista, skrzypek, puzonista itp.;
 • określenia zawodów artystycznych (potwierdzone w źródłach): reżyser, aktor, kompozytor, operator, fotograf, grafik, producent filmowy, pisarz, poeta itp.;
 • określenia: ilustrator, tłumacz, redaktor, wydawca, jeżeli wskazują na profesję osoby.

Nie stosuje się określeń:

 • stopni naukowych lub wojskowych: doktor, dr hab., profesor, pułkownik;
 • i innych, które nie są stałą cechą danej osoby np.: student, uczennica.

Dopowiedzenia można dodawać tylko wówczas, kiedy zostały potwierdzone w wiarygodnych źródłach (Nauka Polska, strony uczelni, strony www i profile społecznościowe autorów, słowniki i bazy biograficzne, opracowywana publikacja itp.).

Przy formułowaniu dopowiedzenia nie można opierać się wyłącznie na tematyce publikacji.

Podstawowym dopowiedzeniem jest forma osobowa utworzona od dyscypliny / dziedziny wiedzy. Jeżeli forma osobowa utworzona od dziedziny nie jest adekwatna, jako dopowiedzenie stosuje się nazwę dyscypliny/dziedziny wiedzy.

dyscyplina nauki / wiedzydopowiedzenie - Forma osobowadopowiedzenie - Nazwa Dyscypliny wiedzy
agronomiaagronomia
archeologiaarcheolog
architektura i urbanistykaarchitekt
urbanista
astronomiaastronom
automatyka i robotykaautomatyka i robotyka
bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-technicznabibliotekoznawca
bibliotekarz
biocybernetyka i inżynieria biomedycznabiocybernetyk
inżynieria biomedyczna
biologiabiolog
biologia medycznabiologia medyczna
biotechnologiabiotechnolog
budowa i eksploatacja maszynbudowa i eksploatacja maszyn
budownictwobudownictwo
ekonomiaekonomia
elektronikaelektronik
elektrotechnikaelektrotechnik
energetykaenergetyka
fizykafizyk
geodezja i kartografiageodeta
kartograf
geofizykageofizyk
geografiageograf
geologiageolog
górnictwo i geologia inżynierskagórnictwo
geologia inżynierska
informatykainformatyk, programista itp.
inżynieria chemicznainżynieria chemiczna
inżynieria i ochrona środowiskaochrona środowiska
inżynieria środowiska
inżynieria materiałowainżynieria materiałowa
inżynieria produkcjiinżynieria produkcji
kształtowanie środowiskakształtowanie środowiska
kulturoznawstwokulturoznawca
logistykalogistyka
marketingmarketing
matematykamatematyk
mechanikamechanika
melioracje wodnemelioracje wodne
metalurgiametalurgia
nauki chemicznechemik
nauki farmaceutycznefarmacja
nauki filologicznefilolog, anglista, romanista, bohemista itp., jeśli nie można określić konkretnej filologii dopuszcza się użycie dopowiedzeń: literaturoznawca, językoznawca
nauki filozoficznefilozof, etyk itp.filozofia
nauki historycznehistorykhistoria
nauki kultury fizycznejkultura fizyczna
nauki leśneleśnictwo
nauki medycznenazwa specjalizacji: pediatra, kardiolog itp.;
lekarz, jeżeli nie można ustalić specjalizacji.
medycyna, jeżeli osoba nie jest lekarzem, a zajmuje się naukami medycznymi.
nauki o bezpieczeństwienauki o bezpieczeństwie
nauki o mediachmedioznawstwo
nauki o obronnościnauki o obronności
nauki o politycepolitolog
nauki o sztukach pięknychsztuki piękne
nauki o zdrowiunauki o zdrowiu
nauki o ziemigeolog
geograf
nauki prawneprawnik, adwokat, radca prawny, notariusz itp.prawo
nauki rolniczerolnictwo
nauki teologiczneteologia
nauki weterynaryjneweterynarzweterynaria
nauki wojskoweżołnierz, oficerwojskowość
oceanologiaoceanolog
ogrodnictwoogrodnictwo
organizacja i zarządzanieorganizacja i zarządzanie
pedagogikapedagog
pielęgniarstwopielęgniarka
psychologiapsycholog
rybactworybactwo
socjologiasocjolog
statystykastatystyka
stomatologiastomatolog
technika nawigacjitechnika nawigacji
technika rolniczatechnika rolnicza
technologia chemicznatechnologia chemiczna
technologia drewnatechnologia drewna
technologia żywności i żywieniatechnolog żywności
telekomunikacjatelekomunikacja
towaroznawstwotowaroznawstwo
transporttransport
turystykaturystyka
włókiennictwowłókiennictwo
zootechnikazootechnik

14. Rodzaje współpracy

rodzaje współpracyokreślenie współpracy
Adresat dedykacjiAdresat dedykacji
Adresat korespondencjiAdresat korespondencji
AktorWykonanie
Aktualizacja danych, wydaniaAktualizacja
Aktualizacja mapy, korekty, dobór znaków graficznychAktualizacja
AnimacjaAnimacja
AnimatorAnimacja
AutografAutograf
Autor adaptacjiAdaptacja
Autor aranżacjiAranżacja
Autor bibliografii załącznikowejBibliografia
Autor danych statystycznych, obserwacyjnychŹródła danych
Autor dedykacjiAutor dedykacji
Autor dialogówDialogi
Autor publikacji towarzyszącejAutor
Autor domniemanyAutor domniemany
Autor harmonizacjiHarmonizacja
Autor indeksuIndeks
Autor instrumentacjiInstrumentacja
Autor interpretacji wykonawczejWykonanie
Autor kadencjiKadencja
Autor komentarzaKomentarz
Autor koncepcjiAutor
Autor kostiumówKostiumy
Autor librettaLibretto
Autor miniaturIluminacje
Autor miscellaneów, kolekcji, zbioruOpracowanie
Autor notatki, notyNota
Autor obrazu, rzeźby, rysunku, medalu, artysta grafik itp.Autor wzoru
Autor opracowania muzycznegoOpracowanie
Autor opracowania słów lub librettaOpracowanie
Autor oryginałuOryginał
Autor oryginału librettaLibretto
Autor oryginału muzycznegoOryginał
Autor polemikiPolemika
Autor poprawek, uzupełnień do tekstuUzupełnienie
Autor posłowiaPosłowie
Autor postaciAutor postaci
Autor przedmowyPrzedmowa
Autor przypisów (wydania krytyczne)Przypisy
Autor recenzjiRecenzja
Autor słówSłowa
Autor suplementuSuplement
Autor tekstu dzieła ilustrowanego, w tym: mapy, gry komputerowejTekst
Autor treści turystycznejTreść turystyczna
Autor użytego odwzorowaniaŹródła danych
Autor wstępuWstęp
Autor wyboru

Wybór

Autor zdjęć (film)Zdjęcia
Autor zdjęć terenowych (topograf, hydrograf, geolog)Pomiary terenowe
CharakteryzatorCharakteryzacja
ChoreografChoreografia
CieniowanieCieniowanie
Dokumentalista kartograficznyŹródła danych
DrukarzDruk
DyrygentDyrygent
DystrybutorDystrybucja
FotografFotografie
GlosatorKomentarz
IluminatorIluminacje
Ilustrator (autor ilustracji)Ilustracje
Instytucja sprawczaInstytucja sprawcza
KaligrafKaligrafia
Kierownik chóru (dyrygent chóralny)Kierownik chóru
Kierownik projektuKierownik projektu
KompozytorKompozytor
KonsultantKonsultacja
KonstruktorKonstruktor
KontynuatorKontynuacja
KoordynatorOpracowanie
KopistaKopista
Kopista nutKopista
KorektorKorekta
KreślarzRysunki
KsięgarzKsięgarz
Kurator (osoba odpowiedzialna za organizację wystaw, pokazów)Kurator wystawy
LektorWykonanie
Moderator (osoba kierująca dyskusją)Moderator
MontażystaMontaż
Na podstawie pomiarów, obserwacji astronomicznychŹródła danych
NakładcaNakładca
NarratorNarracja
Operator dźwiękuDźwięk
Opracowanie dźwiękoweDźwięk
Opracowanie graficzne (ilustracje)Ilustracje
Opracowanie graficzne (przygotowanie graficzne)Projekt graficzny
Opracowanie kartograficzneOpracowanie
Opracowanie komputerowe, informatyczne, opracowanie danych itp.Opracowanie
Opracowanie techniczneOpracowanie
OpracowującyOpracowanie
Panelista (osoba uczestnicząca w panelu dyskusyjnym)Panelista
Pod kierunkiemOpracowanie
Podług mapy, na podstawie mapyŹródła danych
PodpisPodpis
Prace terenowe (dok. kartograf.)Prace terenowe
ProducentProdukcja
Programista, project engineProgramowanie
ProjektantProjekt
Promotor pracy naukowejPromotor
ProweniencjaProweniencja
PrzewodniczącyPrzewodniczący
Realizator filmu, realizacja (publikacja elektroniczna)Realizacja
Realizator oświetleniaŚwiatło
RedaktorRedakcja
RespondentRespondent
ReżyserReżyseria
Reżyser nagraniaReżyseria nagrania
RubrykatorRubrykacja
RysownikRysunki
RytownikRytownik
ScenarzystaScenariusz
ScenografScenografia
Sponsor (fundator)Sponsor
Sprawdzenie w terenie, aktualizacja prowadzona w terenieAktualizacja
Temat muzycznyTemat muzyczny
TłumaczTłumaczenie
Tłumacz słów (libretta)Tłumaczenie
Twórca zespołu/kolekcjiKolekcja
WłaścicielWłaściciel
Właściciel ekslibrisuEkslibris
WspółautorAutor
WydawcaWydawca
Wykonawca, solistaWykonanie
Wywiad (osoba udzielająca wywiadu lub przeprowadzająca wywiad)Wywiad
Zbiór korespondencjiKorespondencja

15. Skróty

W opisie bibliograficznym i rekordzie wzorcowym nie stosuje się skracania słów. Wyjątek stanowią następujące przypadki:

skrótrozwinięcie
itd.i tak dalej
itp.i tym podobnie (i tym podobne)
jw.jak wyżej
m.in.między innymi
np.na przykład
ok.około
tj.to jest
tzn.to znaczy
tzw.tak zwany
ds.do spraw
im.imienia
p.o.pełniący obowiązki
pn.pod nazwą
pt.pod tytułem
pw.pod wezwaniem
n.e.naszej ery
p.n.e.przed naszą erą
r.rok
w.wiek
gm.gmina
pow.powiat
woj.województwo
bł. (przy imieniu)błogosławiony
św. (przy imieniu)święty
poz.pozycja
eq.równonoc (ekwinokcjum)
symbole chemiczne, fizyczne, geograficzne, matematyczne itp.:
- symbole pierwiastków chemicznych
- symbole jednostek miar, wagi i czasu
- główne kierunki geograficzne (strony świata):
Npółnoc
Społudnie
Ewschód
Wzachód
- pośrednie kierunki geograficzne (strony świata):
NEpółnocno-wschodni
NWpółnocno-zachodni
SEpołudniowo-wschodni
SWpołudniowo-zachodni
występujące przed imieniem lub nazwiskiem:
stopnie naukowe
stopnie wojskowe
godności kościelne i zakonne
określenia towarzyszące paginacji w cytacie wydawniczej:
s.strony
k.karty

Uwaga:

 • skróty: bł., św., stopnie naukowe, stopnie wojskowe oraz godności kościelne i zakonne są rozwijane w dopowiedzeniach i atrybutach;
 • w strefie adresu wydawniczego skróty „s.l.”, „s.n.” są rozwijane jako: „miejsce nieznane”, „wydawca nieznany” lub „drukarz nieznany”;
 • w strefie opisu fizycznego dla oznaczenia stron lub kart nieliczbowanych stosuje się nawias kwadratowy;
 • w strefie tytułu i serii w podpolach $n i $v dotychczas stosowane skróty pozostają w niezmienionej formie;
 • w strefie numeracji: pole 362 i pole 773 podpole $g oraz w zapisie zasobu czasopism dotychczas stosowane skróty pozostają w niezmienionej formie;
 • w określeniu rodzaju współpracy nie stosuje się skrótów. Określenia współpracy zapisywane są według wykazu Rodzaje współpracy.

Skróty stosowane w oznaczeniach części (strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności oraz strefa serii i publikacji wieloczęściowej, w opisie artykułów także cytata wydawnicza):

skrót

określenie

afl.

aflevering

a.

annus

årg.

årgang

årg.

årgång

bd.

band

Bd.

Band

bd.

bind

b.

boek

b.

bog

bk.

book

braš.

brašura

broch.

brochure

Brosch.

Broschüre

brosch.

broschyr

broš., br.

brošiūra

bros., br.

brosjyre

bros.

brosúra

broŝ.

brošura

broš.

brošûra

broš., br.

brošūra

broş.

broşură

broŝ., br.

broŝüür

bros.

brosyyri

brosz.

broszura

B.

Buch

cah.

cahier

č.

čast

č.

čásť

č.

častina

č.

častka

chap.

chapitre

chap.

chapter

č.

čislo

cz.

część

d.

daļa

d.

dalis

d.

deel

d.

del

d.

diel

fasc.

fascicla

fasc.

fascicle

fasc.

fascicolo

fasc.

fasciculă

fasc.

fascicule

fasc.

fascículo

fasc.

fasciculus

fasc.

fascikel

fasč.

fasčikulè

fasc.

fascykuł

füz.

füzet

god.

godišnik

h.

haefte

h.

häfte

H.

Heft

h.

hefte

iss.

issue

j.

jaar

jb.

jaarboek

jg.

jaargang

Jb.

Jahrbuch

Jg.

Jahrgang

kn.

kn’ga

kn.

kniga

kn.

knìga

ks.

księga

libr.

liber

lib.

libro

lib., l.

libro

Lfg

Lieferung

liv.

livre

N⁰

nomer

N⁰

numar

nr.

număr

nr.

number

nr

numer

N⁰

numèr

nr.

numeris

nr.

numero

nr.

numero

nr.

numéro

nr.

número

nr.

número

nr.

numerus

nr.

nummer

Nr.

Nummer

nr.

nummer

nr.

numurs

odc.

odcinek

op.

opus

opusc.

opuscolo

opúsc.

opúsculo

ps

pars

pt.

part

pt.

parte

pt.

partie

posz.

poszyt

poz.

pozycja

półrocz.

półrocznik

rmt

raamat

R.

Reihe

roč.

ročenka

roč.

ročník

rocz., R.

rocznik

ser.

seria

sér.

séria

ser.

serie

sér.

série

Sér.

Série

ser.

series

ser.

serija

sēr.

sērija

seš.

sešit

sez.

sezione

T.

Teil

t.

tom

t.

tomas

t.

tome

t.

tomo

t.

tomus

vip.

vipusk

vol.

volum

vol.

volume

vol.

volumen

vol.

volym

vyp.

vypusk

wol.

wolumen

y.

year

yb.

yearbook

z.

zeszyt

z.

zošit

16. Źródła i ich skróty

0-9

skrótnazwa źródła
20th crimeTwentieth-Century crime and mystery writers / ed. John M. Reilly. - 2nd ed. - London, cop. 1985.
20th sfTwentieth-Century science-fiction writers / ed. Curtis C. Smith. - 2nd ed. - Chicago, cop. 1986.

A

skrótnazwa źródła
ABAAmerican Biographical Archive. - München, K.G. Saur (mikrofisze 2 wyd.).
ABC 1984ABC prezentera dyskoteki / [red. Jolanta Masłowska ; wprowadzenie Franciszek Walicki]. - Warszawa, 1984.
ABES onlineSystème universitaire de documentation.
ABI 1998American biographical index = Amerikanischer biographischer Index. - München : K. G. Saur, 1998.
ABI 1993American Biographical Index Vol. 1-6 / ed. Laureen Baillie. - London, 1993.
AbramowiczPiśmiennictwo I książka na Litwie / W. Abramowicz. – Wilnius, 1957.
ACCEAnnuaire de la Commission des Communautes Europeennes. - 1968.
ACEAnonymous classics : a list of uniform headings of European literatures / comp. by the IFLA International Office for UBC. - London, 1978.
AChPAlbum chirurgów polskich / pod red. Witolda Rudowskiego i Andrzeja Śródki. - Wrocław, 1990.
Adamczyk 2004Encyklopedia polskiego hip-hopu / Basia Adamczyk & Piotr Tarasewicz. - Poznań, 2004.
AdamsCatalogue of books printed on the continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge libraries. Vol. 1-2 / comp. by H. M. Adams. - London, 1967.
ADBAllgemeine deutsche Bibliographie. Bd. 1-56. - Leipzig, 1875-1912.
AdresboekAdresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen=Directory of seventeenth-century Printers, Publishers and Booksellers in Flanders. – Antwerpen, 2004.
AdrjańskiKalejdoskop estradowy : leksykon polskiej rozrywki 1944-1989 : Artyści, twórcy, osobistości / Zbigniew Adrjański. - Warszawa, 2002.
AEKSpis telefonów pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie za lata [...]. - Kraków, 1993.
Afanas`evaKatalog belorusskich kirilličeskich izdanij konca XVII-XVIII w. Wyp. 3 (1693-1800 r.). – Sanki Petersburg, 1993.
AgesLibraryAges Library [Christian Bible Studies].
AGHSkład osobowy / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. - Wg stanu na dzień 1.07.1994. - Kraków, 1994.
AginVokal'no-ènciklopedičeskij slovar' : biobibliografiâ - T. 1-5 / Mihail Surenovič Agin. - Moskva, 1991-1994.
Alker WKatalogder Ikunabeln der Universitätsbibliothek Wien / H. Alker. – Wien, 1958 (Biblos-Schriften Bd. 20).
AlmEntPAlmanach Entomologów polskich XX w. / pod red. M. Brunalskiego, J. Lipy, J. Nowackiego. - Poznań, 2000.
AlmLekAlmanach Lekarski.
AlmanachAMAlmanach kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. - T. 1-2. - Warszawa, 2004.
AlmMuzKAlmanach muzyczny Krakowa 178-1914 / J. Reiss. - Warszawa, 1939.
AlmSzkŻAlmanach szkolnictwa żydowskiego w Polsce. T. 1 - Warszawa, 1938.
AlmŻyd.Almanach i leksykon żydostwa polskiego. T. 1-2 - Lwów, 1937.
Altaner StuiberPatrologia. Życie pisma i nauka Ojców Kościoła / B. Altaner A. Stuiber. – Warszawa, 1990.
Am OKatalog oper Universitetsbibliotekets Paleotypsamling. – Oslo, 1926.
AMWPhysAmerican men and women of science : physical and biological sciences Vol. 1-7 / ed. by the Jacques Cattel Press. - 15th ed. - New York, 1982.
AMWrAkademia Medyczna we Wrocławiu 1991-1995. - Wrocław, 1995.
AMWSocAmerican men and women of science : social and behavioral sciences / ed. by the Jacques Cattell Press. - 13th ed. - London, 1978.
ANBAustralian National Bibliography / National Library of Australia.
AntonioBibliotheca Hiszpana nova sive Hispanorum scriptorum qui ab Anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia… T. 1-2 / N. Antonio. – Matriti, 1788.
APKWAlmanach polskich kompozytorów współczesnych / Mieczysława Hanuszewska, Bogusław Schaeffer. – Warszawa, 1982.
ApokrNTApokryfy Nowego Testamentu / red. M. Starowieyski. - Lublin, 1980.
Apponyi, HungaricaHungarica Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. T. 1-4 / gesammelt und beschrieben von Alexander Apponyi. - München, 1903-1925.
ArchBudArchitekci i budowniczowie w Polsce / Stanisław Łoza.- Warszawa, 1954.
ArnimInternationale Personalbibliographie / von Max Arnim. Bd. 1-3. - Stuttgart, 1952-1963.
Archiv f Geschichte des BuchwesensArchiv für Geschichte des Buchwesens… Bd. 1. – Frankfurt am Main, 1959.
Arch. Liter.Archiwum Literackie / pod red. Tadeusza Mikulsjkiego, Kazimierza Budzika i Stanisława PIgonia. T... – Wrocław, 1956.
ARTOlSkład osobowy / Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie.
Almanach świata ' 95 : fakty, liczby, ludzie / aut. - zespół pod kier. Mario von Baratty. - Warszawa ; Kraków, 1994.
ATKSkład osobowy oraz spis wykładów i ćwiczeń na rok akademicki [...] / Akademia Teologii Katolickiej.
Atlantes ColoniensesAtlantes Colonienses : die Kölner Schule der Atlaskartographie 1570-1610 / Peter H. Meurer. - Bad Neustadt a. d. Saale, 1988.
Atlasy, mapy RomeraAtlasy, mapy i globusy Eugeniusza Romera /oprac. pod kierunkiem Barbary Przyłuskiej.- Warszawa, 2004.
ATR BydgSkład Osobowy Uczelni : rok akademicki [...] / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
AutKrKatalog autorów krakowskich / w oprac. Stanisława Dziedzica i Tadeusza Skoczka. - Kraków, 1988.
AWAutorzy wielkopolscy / Józef Banaszek, Urszula Bzdawka. - Poznań, 1991.
AwPAdministracja w Polsce ' 95 : informator. - Warszawa, 1995.
AWPLAntologia współczesnych poetów lubelskich / oprac. Ludwik Zalewski. - Lublin, 1939.
AWWAuthor's & writer's who's who. - 1934.

B

skrótnazwa źródła
BA onlineBibliotheca Alexandrina.
BaaderDas Druck- und Verlegshaus Albin- Strohecker zu Mainz (1598-1631) Bd. 1 / Peter Baader. w: Archiv fur Geschichte des Buchwesens. - Frankfurt am Main, 1958.
BadeckiLiteratura mieszczańska w Polsce w XVII wieku / Karol Badecki. - Lwów [etc.], 1925.
BakeDie Früzeit des pmmerschen Buchdrucks… / W. Bake. – Pyritz, 1934.
Baker 1978Baker's biographical dictionary of musicians / completely rev. by Nicolas Slonimsky. - 6thed. - New York, 1978.
BALKatalog ikunabulov (Akademii Nauk SSSR Leningrad). / E. I. Bobrowa. – Moskwa, 1963.
BalzerPrzyczynki do historii źródeł prawa polskiego. Rozpór. AU Wydz. Histor.-Filoz., T. XLVI / O. Balzer, (1903).
Bal. Kn.Balgarski Knigopis.
BANBălgarska akademija na naukite : akademici i členkorespondenti 1869-1984 / otg. za izd. Blagovest Christov Sendov. - Sofija, 1989.
BarSłownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących / oprac. Adam Bar. - Kraków, 1936-1938.
Baronowski, Bibliogr. KopernikowskaBibliografia Kopernikowska. 1- / oprac. Henryk Baranowski. - Warszawa, 1958-2003.
Baranowski, Bibliogr. Torunia, 1972Bibliografia miasta Torunia / Henryk Baronowski. – Warszawa; Poznań, 1972.
Baranowski, Bibliogr. Torunia, 1999Bibliografia miasta Torunia, T. 1, do roku 1971 / Henryk Baronowski,. – Wyd 2. – Toruń, 1999.
Barbier 1822 - 1827Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes. T. 1-4. - Paris, 1822-1827.
Barbier 1964Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes. T. 1-4. - Paris, 1864.
BARKKatalog Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie.
Bart 1974Polscy pisarze współcześni : informator 1944-1974 / Lesław M. Bartelski. - Wyd. [3] nowe poszerz. - Warszawa, 1977.
Bart 1991Polscy pisarze współcześni 1939-1991 : leksykon / Lesław M. Bartelski. - Warszawa, 1995.
Barw.Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie / E. Barwiński. – Lwów, 1912.
BauchWolfgang Schenck und Nicolaus Marschalk. Zentralblatt für Bibliothekswesen. Jhrg. 12, H. 8ß9 – G. Bauch. ß Leipyig, 1895.
BaudrierBibliographie Lzonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs...au XVIe siecle. Series IßXII. ß Lzon, 1895ß1915. Repr. Paris 1964. Tables, Paris, 1965.
Baza IKARbaza dok. kartogr. do 1850 r. przy Staatsbibliothek zu Berlin.
BBBibliographie de Belgique.
BBIBaltischer biographischer index = Baltic biographical index / bearb. Axel Frey. 1-3. - München : K. G. Saur, 1999.
BBibliogrBiuletyn Bibliograficzny / red. Wydział Prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.- Warszaw, 1920.
BBKBiographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. - Stuttgart, 1975-.
BBKL onlineBiographisch-bibliographisches Kirchenlexikon online.
BCHopBibliografia Chopinowska / Kornel Michałowski. - Kraków, 1970.
BCNIBibliotheca Catholica Neerlandica impressa 1500-1727. -Hagae Comitis, 1954.
BDIDizionario biografico degli italiani. 1. - Roma, 1960.
BDOiWwGBibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918 / pod red. Andrzeja Meissnera i Stefana Możdźonka.- Rzeszów, 1992.
BDPBibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 1-2 / Stanisław Marczak Oborski. - Warszawa, 1972.
BDSUBiographical dictionary of the Soviet Union 1917-1988. - München, 1989.
BeckerJost Amman -Zichner und Formschneider Kupferätzer und Stecher. Zusätzen von R. Weigel / C. Becker, Leipzig, 1854 (przedruk Neuwkoop 1961).
BellingerBibliographie des Catechismus Romanus : ex decreto Concilii Tridentini ad parochos : 1566-1978 / Gerhard J. Bellinger. - Baden-Baden, 1983.
BEmigrMateriały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej w XIX i XX wieku. - Kraków, 1979.
BénézitDictionnaire critique et documentaire des peintres Grund, t. 1-15 / E. Bénézit. - Paris1948-1966.
Benzing, Buchdrucker 1963Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet / von Josef Benzing. - Wiesbaden, 1963.
Benzing, Buchdrucker 1982Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet 2 Aufl. / von Josef Benzing. - Wiesbaden, 1982.
Benzing HaguenauBibliographie Haguenovienne. Bibliographie des ouvrages imprimés à Hagenau (Bas-Rgin) au XVI siècle. - Baden-Baden, 1973. (Bibliotheca Bibliographica Aureliana I).
Benzing LupusDie Drücke der Lupus presse zu Köln. Arnd und Johann von Aich. W: „Archiv für Geschichte des Buchwesens“, 1958, s. 365-370.
Benzing Lutherbibliogr.Lutherbibliographie. Verzeichnis der gedruckten Schriften Martin Luthers bis zu dessen Tod. Bearb. In Verbindung mit der Weimarer Ausgabe unter Mitarbeit von H. Claus / J. Benzing – Baden Baden, 1966. Bibliotheca Bibliographica Aureliana X, XVI, XIX.
Benzing, R.Bibliographic der Schriften Johannes Reuchlins im 15. und 16 Jahrhundert / J. Benzing. - Wien, 1955 (Bibliotheca Bibliographica, Bd. XVIII).
Benzing, VerlegerDie deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts / Josef Benzing. w: Archiv fur Geschichte des Buchwesens. Bd. 18. -Frankfurt am Main, 1977.
BerghmanCatalogue raisonné des impressions elzéviriennes de la Bibliothèque royale de Stockholm / rédigé par G. Berghman. - Stockholm ; Paris, 1911.
BernKatalog dzieł treści przxysłowiowej składających bibliotekę Ignacego Bernsteina. T. 1-2. – Warszawa, 1900.
Bernacki RozmowyRozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołem grubym a sprośnym / Jan z Koszyczek / Wyd. Ludwik Bernacki. – Haarlem, 1913.
Bernacki TeatrTeatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. T. 1-2 / L. Bernacki. – Lwów, 1925.
BernsteinKatalog dzieł treści przysłowiowej składajacych bibljotekę Ignacego Bernsteina. T. 1-2. - Warszawa, 1900.
BersanoPolonia in Italia : saggio bibliografico 1799-1948 / Bersano Begey Maria, Bersano Begey Marino. - Torino, 1949.
BersohnSłownik biograficzny uczonych Żydów polskich / M. Bersohn. – Warszawa, 1983.
BESBolsoj enciklopediceskij slovar'. - 4 izd. - Moskva, 1994.
BesuttiCatalogo degli incunaboli del fondo „Giacinto Amati” dells Biblioteca dei Servi di Milano / G. M. Besutti. – Milano, 1964.
Bęben 2001Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000 : leksykon / Aleksandra Bęben, Ewa Kowalska-Zając, Marta Szoka. - Łódź, 2001.
BFPBibliografia filozofii polskiej 1896-1918. - Warszawa, 1994.
BFrBibliographie de la France.
BFr 1811-1856Bibliographie de la France 1811-1856. - Faks. - Paris, 1970.
BGAGHKatalog publiczny Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej.
BGBBibliographie zur geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen.
BGeogrPolBibliografia geografii polskiej 1918-1927 / oprac. Janina Piasecka.- Warszawa, 1971.
BHCatalogue des livres de XV e et XVIe siécles imprimés à Haguenau, de la Bibliotheque Municipals de Haguenau / A. Burg. – Haguenau, 1957. (Études Haguenoviennes. Nouvelle aerie 1956 – 1957 pp. 21-143).
BHarcBibliografia harcerska 1911-1960 / Wacław Błażejewski. - Warszawa, 1981.
BHarcBibliografia harcerska 1911-1960. Cz.1-3 / Wacław Błażejewski. - Warszawa, 1981-1985.
BHarcBibliografia harcerska 1911-1960 : suplement / Wacław Błażejewski. - Warszawa, 1984.
BHrvIcunabula u Narodnoj Republici Hrvatskoj. Icunabula quac in Popularni Re Publica Croatia asservantur / J. Badahć. – Zagreb, 1952. (Djela Jugoslavenske Akademije Znanostyi i Umjetnosti. Knjiga 45).
BHSBiuletyn Historii Sztuki.
Bianu, HodoşBibliografia Românéscǎ vecie 1508-1830, T. 1. – Bucuresti, 1903.
BiblBibliści polscy. - Lublin, 1996.
Bibl. Belg.Bibliotheca Belgia… T. 1-7. – Bruxelles 1964-1975.
Bibl. Bugenh.Bibliotheca Bugenhagiana, Bibliographie der Druckschriften des D. J. Bugenhagen. – Leipzig, 1908.
Bibl. Chem.Bibliotheca Chemica: A Cataloge of the Collection of the late James Young of Kelly and Durres. Vol. 1-11 / J. Ferguson. – Glasgow, 1906.
Bibl. Erasm.Bibliotheca Erasmiana . Repertoire des oevres d`Erasme / F. Van der Haeghen. – Gand, 1893. Vol. 1-3.
Bibl. Gdańsk. PAN, Pol. Gniezn. Estr.

Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. [z.1] / A. Jędrzejowska, H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa]. - Gdańsk, 1968.

Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. [z.2] / A. Jedrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska. – Gdańsk, Poznań, 1969.

Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. [z.3] / L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska. – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1980.

Bibl. Kórnicka onlineBiblioteka Kórnicka PAN.
Bibl. LipsienneBibliographie Lipsienne. 1-3. - Gand, 1886-1888.
Bibl. MagicaBibliotheca magica : dalle opere a stampa della Biblioteca Casanatense di Roma (secc. XV-XVIII). - Firenze, 1985.
Bibl. Śl., Pol. Gniezn. Estr.Nie znane Estreicherowi „Polonica” i „Silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej. Seria 1-2 / J. Berżer-Mayerowa. – Katowice, 1961-1968.
Bibliogr. de GrotiusBibliographie de Hugo Grotius / J. Ter Meulen, P. J. J. Diermanse. – La Haye, 1950.
Bibliogr. KeplerianaBibliographia Kapleriana... / M. Caspar. – München, 1936.
Bibliogr. LipsienneBibliographie Lipsienne. 1-3. – Gand, 1886-1888.
Bibliogr. ModrzewAndrzej Frycz Modrzewski – bibliografia przy współudz. Tadeusza Bieńkowskiego i Aliny Słapczyńskiej / I. Rostkowska. – Wrocław, 1877-1896.
Bibliogr. ParacelBibliographic Paracelsica Parts I-V / J. Ferguson. – Glasgow, 1877-1896.
Bibliogr.rom franc.Bibliographie du gerne romanesque français 1751 – 1800 / A. Martin, V. G. Mylne, R. Frautschi. – Paris, 1977.
Bibliogr. RoździeńskiegoRoździeńsciana. Studia o Walentym Roździeńskim autorze „Officina terraria” z 1612 r. / pod red. Stanisława Rosponda. – Wrocław, Warszawa, Kraków, 1965.
Bibliogr.ŁowPróba uporządkowania bibliografii łowieckiej w Odrodzonej Polsce / Mieczysław Mniszek Tchórznicki.- Warszawa, 1936.
Bibliopolis onlineBibliopolis online.
BiblUniBibliographie Universelle Ancienne et Moderne. T. 1-82 . - Paris, 1811-1849.
BielskaBibliografia starych druków kaliskich / K. Bielska. – Warszawa, Poznań, 1980.
BierPortrety uczonych polskich / wybór Andrzej Biernacki. - Kraków, 1974.
Biografii 1904Biografii kompozitorov s IV – XX vek. - Moskva, 1904.
BIRwNPBydgoski Instytut Rolniczy w niepodległej Polsce 1920-1939 / Zygmunt Jaśkowski.- Bydgoszcz, 2001.
BircherDeutsche Drucke des Barok 1600-1720 in Herzog August Bibliothek Wollfenbüttel… / M. Bircher. – München 1977-.
BirdA catalogue of sixteenth-century medical books in Edinburgh Libraries / D.T. Bird. – Edinburgh, 1982.
Biržiska.Lietovių Bibliografija / Vaclovas Biržiska. - Kaunas, 1929-1939.
BiskupiBiskupi Kościoła w Polsce / Piotr Nitecki. - Warszawa, 1992.
BIUBI-Universallexikon : in fünf Bänden. - Leipzig, 1985-1988.
BJBibliografia Jugoslavije.
BJ16Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensis asseervantur : BJ 16. T. 1-8. - Baden-Baden, 2002-2007.
BJP 16Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej T. 1-2/ red. M. Malicki, E. Zwinogrodzka. – Kraków, 1992-1994.
BKB”lgarskie Knigi 1878-1944. - Sofia, 1978.
BKČRBibliograficky Katalog Československé Republiky.
BL German, 17Catalogue of books printed in the German-speaking countries and of German books printed in other countries from 1601 to 1700 now in the British Library. Vol 1-5. - London, 1994.
BL Italian, 17th cent.Catalogue of seventeenth century Italian books in the British Library. Vol. 1-3. - London, 1986.
BL onlineBritish Library.
BLCBritish Library general catalogue of printed books [...].
BLDBibliografia literatury dla dzieci 1945-1960. - Warszawa, 1963.
BLDMBibliografia literatury dla dzieci i młodzieży / Bogumiła Krassowska i Alina Grefkowicz. - Warszawa, 1995.
Block 1890Jeremias Falck sein Leben und seine Werze / J. C. Block. - Danzig ; Leipzig ; Wien, 1890.
Block 1891Das Kupferstic-Werk des Wilhelm Hondius. – Danzig, 1891.
Błaszczyk 1964Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku / Leon Tadeusz Błaszczyk. - Kraków, 1964.
BŁWydBibliografia łódzkiej produkcji wydawniczej / Marczyńska, Żmuda. - Łódź, 1986.
BMCatalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum. London 1908-1962. Part I-IX. (Part I-VIII lithographic reprint. London, 1963).
BM Short DutchShort-Title Catalogue of Books Printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish Books Printed in other Countries from 1470 to 1600 now in the British Museum. – London, 1965.
BM Short FrenchShort-Title Catalogue of Books Printed in France and of France Books Printed in other Countries from 1470 to 1600 in the British Museum. – Oxford, 1966.
BM Short French Supl..Short-Title Catalogue of Books Printed in France and of France Books Printed in other Countries from 1470 to 1600 now in the British Museum. – London, 1990.
BM Short GermanShort-Title Catalogue of Books Printed in the German Speaking Countries and German Books Printed in other Countries from 1455 to 1600 now in the British Museum. – London, 1962.
BM Short ItalianShort-Title Catalogue of Books Printed in Italy and Italian Books Printed in another Countries from 1465 to 1600 now in the British Museum. – London, 1958.
BM Short NethShort-Title Catalogue of Books Printed in Netherlands ands Belgium and of Dutch and Flemish books printed in other countries from 1470 to 1600 now in British Museum. – London, 1965.
BM Short SpainShort-Title Catalogue of Spanish, Spanish-American and Portuguese Books printed before 1601 in the ritish Museum / by Henry Thomas. – [London, 1966].
BMCBritish Museum General Catalogue of printed books to 1955. - New York, 1967 oraz suplementy.
BME-OMIKK onlineBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Információs Központ és Könyvtár (http://www.omikk.bme.hu).
BNBiblioteka Narodowa.
BNBBritish national bibliography.
BNEBibliografia Nacional Espanola (CD-ROM).
BNIBibliografia Nazionale Italiena (CD-ROM).
BNM onlineBiblioteca Nacional de Mexico.
BNMarciana onlineBiblioteca Nazionale Marciana.
Bobolanum, Pol. Niez. Estr.Uzupelnienia do Bibliografii Estreicherów z Biblioteki Teologicznej Bobolanum w Warszawie. – Lublin, 1969. (Nadb. Z Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1969. T. 19.
BockFriderici Samuelis Bock [...] Historia antitrinitariorum, maxime socinianismi et socinianorum [...]. T. 1-2. - Regiomonti et Lipsiae, 1774-1784.
Bohatta, HoraeBibliografic der Livres d`Heures (Horae B. M. V.). / H. Bohatta. – Officia, Hortuli animas, Coronae B. M. V., Rosaria und –Cursus B.M.V. des XV. Und XVI Jahrhunderts. 2 vermehrte Faul. – Wien, 1924.
Bohatta, LiechtKatalog der Inkunabeln der fürstlich Liechtensteirt`schen Fideikommissbibliothek und der Hauslabsammlung / H. Bohetta. – Wien, 1910.
Bohatta, Lit. Bibl.Liturgische Bibliographie des XV. Jahrhunderts mit Ausnahme der Missale und Livres d`Heurez / von Hanns Bohatta. – Wien, 1911.
Bohatta, Brev.Bibliographie der Breviere 1501-1850 / H. Bohatta. – 2 Aufl. – Stuttgart, 1963.
Bohatta, ParmaKatalog der liturgischen Drucke des XV. Und XVI. Jahrhunderts in der Herzogl. Parmaschen Bibliotek. T. 1-2 / H. Bohatta. – Wien, 1900-1910.
Bolotin 1969Biografičeskij slovar' muzykantov-ispolnitelej na duhovyh instrumentah / S. Bolotin. - Leningrad, 1969.
Bonacker 1966Kartenmacher aller Lider und Zeiten / Wilhelm Bonacker. – Stuttgart, 1966.
Borkowska, BenedyktynkiSłownik mniszek benedyktyńskich w Polsce / M. Borkowska. – Tyniec, 1989.
BorodinBiografieeskij slovar' dejatelej v oblasti matematiki / A. J. Borodin, A. S. Bugaj. - Kiev, 1979.
Borsa, ClavisClavis typographorum librariorumque Italie / G. Borsa. - Baden-Baden, 1980.
BPBelaruskíja pís'menníkí. T. 1-6. - Mínsk, 1992-1995.
BP 1901-1939Bibliografia polska 1901-1939 / pod red. Janiny Wilgat. - Wrocław, 1986-.
BPA onlinePolish American Libraries katalog.
BPamPolBibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących / Edward Maliszewski. - Warszawa, 1928.
BPMorBibliografia polskiego piśmiennictwa morskiego 1901-1944. - Gdańsk, 1981.
BPożBibliografia pożarnicza. T. 1, Dokumenty drukowane do roku 1939 / Bogusław Ulicki.- Warszawa, 1986.
BPUGBibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.
BPW Inc. 1949Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Cz. 1, Inkunabuły / oprac. Alodia Kawecka-Gryczowa. - Warszawa, 1949.
BPW Inc. 2005Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy : Inkunabuły / Alodia Kawecka-Gryczowa ; oprac. Michał Spandowski. – Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa, 2005.
BPW XVIKatalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Cz. 2, Polonica XVI wieku / oprac. Alodia Kawecka-Gryczowa, przy współudz. Jadwigi Adamczyk. – Warszawa, 1957.
BPW XVIIKatalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Cz. 3, Polonica XVII wieku / oprac. Jadwiga Rudnicka, przy współudz. Janiny Górki i Kazimiery Sokołowskiej-Grzeszczykowej. - Warszawa, 1976.
BRB onlineBibliotheque Royale de Belgique.
BritWomenThe Europa biographical dictionary of Britisch Women.- Londyn, 1983.
BrkovićSpiske knige I periodika 18. veka Biblioteke Matice Spiske / M. Brković. - Novi Sad 1996.
Brno UKSoupisy tisků 16. stoleci z fondu Universitini Knihovny w Brnĕ. Sv. 1-9 / V. Dokoupil. – Novi Sad, 1996.
BrucknerA bibliographical catalogue of seventeenth-century German books published in Holland / by J. Bruckner. - The Hague ; Paris, 1971.
Brűggemann, BrunkenTh. Brűggemann, O. Brunken: Handbuch zur Kindder- und Jugendliteratur, Vom Beginn des Buchdrucks bis 1570. Stuttgart 1987.
Brűggemann, EwersTh. Brű Th. Brűggemann, H.-H. Ewers: Handbuch zur Kindder- und Jugendliteratur, Vom 1750 bis 1800. Stuttgart 1982.
Brunet, Impr. Imag.Brunet, Impr. Imag G. Brunet Imprimeurs imaginaires… / G. Brunet. Paris, 1866.
Brunet, Manuel 1860-1880Manuel du libraire et de l'amateur de livres. T. I-VIII / par Jacques-Charles Brunet. - Paris, 1860-1880.
Brunet, Manuel 1928Manuel du libraire et de l'amateur de livres. T. 1-6 / par Jacques-Charles Brunet. - Paris, 1928.
Brunet, Manuel, Supp.Suplenent au Manuel du libraire et de l'amateur de livres: Suplement. T. 1-2 / par MM. P. Deschamps et G. Brunet. – Paris, 1878-1880.
BrzeżPPolBrzeżańczycy przy odbudowie państwa polskiego od 1821 do 1920 r. / Stanisław Wiszniewski. - Lwów, 1938.
BSBiblioteka Sejmowa w Warszawie.
BSanBibliotheca sanctorum. T. 1-[13] / dir. mons. Filippo Carafa ; red. Agostino Amore [et al.]. - Roma, 1961-1970.
BSBBydgoski słownik biograficzny. T. 1-2 / Stanislaw Błażejewski, Janusz Kutta, Marek Romaniuk. - Bydgoszcz, 1994-1995.
BSB 1988-1990Katalog der Musikdrucke / Bayerische Staatsbibliothek BSB Musik. – Bd. 1-17. – München; New York, 1988-1990.
BSBInkBayerische Staatsbibliothek. Ikunabelnkatalog. Bd. 1-5. – Wiesbaden, 1988-2000.
BSEBolsaja sovetskaja enciklopedija. T. 1-66 / glavnyj red. O. Ju. Smidt. - Moskva, 1926-1947.
BSEProchorovBolsaja sovetskaja enciklopedija. T. 1-30 / glav. red. A. M. Prochanov. - 3 izd. - Moskva, 1970-1978.
BSGGWBibliografia prac dyplomowych, magisterskich...w SGGW. Cz. 2 / Kurlandzka, Tuchan-Taurogi. - Warszawa, 1959.
BSKBibliografia Slovensk'ych Knig : 1919-1938. - Zv. 1-3.- Martin, 1980-.
BSkan BSrBibliografia polskich przekładów z literatury pieknej krajów skandynawskich do r. 1969 włacznie / E. Suchodolska, Z. Zydanowicz. - Poznań, 1971 Bibliografija Srbije.
Bibliografia Śląska. - Katowice.
BSZ onlineSüdwestdeutscher Bibliotheksverbund Baden-Württemberg.
BTPismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia) : w przekładzie z języków oryginalnych / oprac. Zesp. biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynie ckich. - Wyd. 4. - Poznań ; Warszawa, 1984.
Bucher, DillingenBibliographie der deutschen Drucke des XVI. Jahrhunderts. Teil 1 : O. Bucher, Dillingen. Bad Bocklet-Wien-Zurich-Florenz, 1960. Biblotheca Bibliographica. Sammlung bibliographischer Handbücher. Bd. V.
BuchholtzGeschichte der Buchdruckerkunst In Riga 1588-1888 / A. Bucholtz. – Riga, 1980 Reprint: 1965.
BUCPBritish union-catalogue of periodicals. Vol. 1-4, supl. / ed by James D. Stewart with Muriel E. Hammond and Erwin Saenger. - London, 1955-1962.
Budzyk, Bibl. kont.Bibliografia konstytucji sejmowych XVII w. w Bibliographicum. P. 1-2 / K. Budzyk. – Londyn 1895-1902., Repr.: Berlin, 1926.
Budzyk, GroickiBibliografia dzieł prawniczych Bartłomieja Groickiego – wiek XVI. / K. Budzyk [w] studia nad książka poswiecone pamieci Kazimierza Piekarskiego. – Wrocław, 1951 (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej 1, s. 123-197).
BUKULKatalog główny Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
BulachovVostočnoslavjanskie jazykovedy : bibliografičeskij slovar' / M. G. Bulachov. - Minsk, 1976-1978.
BullIndex to biographies of contemporary composers Vol. 1-2 / by Storm Bull. - New York, 1964-1974.
Buła, KalendarzeKatalog kalendarzy polskich od XVI do XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Czartoryskich / J. Buła. – Kraków, 1994.
Bułhak, MiscellaneaMiscellanea bibliographica. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej / Bułhak. – R.XXXI: 1981 z.1/2 s. 51-56.
Bułhak, WietorWiedeńska oficyna Hieronima Wiktora. Materiały do dziejów zasobu typograficznego oraz bibliografia druków z lat 1510-1518 [w:] Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane prof. Alodia Kadeckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin / Bułhak. – Warszawa, 1989.
BUPBiogramy uczonych polskich / oprac. Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński. - Wrocław, 1983-1992.
BUP XVIKatalog druków polskich XVI wieku Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / J. Cybertowicz, H. Kowalewicz. – Poznań, 1963.
BUPSuplBiogramy uczonych polskich : suplement / oprac. Andrzej Śródka. - Warszawa, 1993.
BurakowskiBibliografia adwokatury polskiej 1919-1932 / Tadeusz Burakowski. - Warszawa, 1934.
BurasBibliographie deutscher Literatur in polnischer Übersetzung : vom 16. Jahrhundert bis 1994 / Jacek St. Buras. - Wiesbaden, 1996.
Burbianka, BaumgartenDrukarnia Konrada Baumgarta we Wrocławiu / M. Burbianka. [w] „Roczniki Biblioteczne” R. XIV: 1970, s. 53-96.
Burbianka, DyonAdam Dyon i Kasper Lybisch – wrocławscy drukarze reformacyjni / Marta Burbianka. – [S.I., 1961].
Burbianka, ScharffenbergowieProdukcja typograficzna Scharffenbergów we Wrocławiu / M. Burbianka. – Wrocław, 1968 (Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze T. XII).
Burbianka, WinklerAndrzej Winkler drukarz wrocławski XVI w. / M. Burbianka. – „Roczniki Biblioteczne“ R. IV: 1960, s. 329-445.
BurgerMonuments Germanie et Italiae typografia. Deutsche und italianische Ikunabeln in getreuen Nachbildungen. Fortgeführt von Ernst Voullièrne Bd. 1-2 / K. Burger. – Berlin, 1892-1913.
Burger BuchhändleranzeigenBuchhändleranzeigen des XV. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung / K. Burger. – Leipzig, 1907.
BurkeAmerican authors and books / W. J. Burke and Will J. Howe. - New York, 1962.
Busse 1977Busze, J. Internationale handbuch allegr maler und bildhauer des 19. jahrhunderts, Frankfurt Am Main, 1977.
BUWKatalog główny Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
BUW XVKatalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T.1 : cz. 1 - XV w. / opracowała Teresa Komender. - Warszawa, 1994.
BUW XVIKatalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. T.1 : cz. 2 - XVI w. : A / opracowała Teresa Komender. - Warszawa, 1994.
BUWrKatalog Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
BUWr., Pol. niezn. Estr.Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Cz. 1-2 / H. Sadowiska. – Roczniki Biblioteczne. R. II: 1958, s. 155-188+4 tabl.; R. IX: 1965 s. 171-197+ 4 tabl. (Cz. 1 ukazała się również w formie odb.).
BVB onlineBibliotheksverbundes Bayern.
BVRU onlineBiblioteka Verhovnoi Radi Ukraini.
BWarszBibliografia Warszawa : wydawnictwa ciągłe. T. 1-7.
BWilnaBibliografia Wilna. T. 1-2 / H. Baranowski. - Toruń, 2000.
BWydTechBibliografia polskich wydawnictw technicznych. - Warszawa, 1929.
BydInformator o jednostkach organizacyjnych i ich składzie osobowym / Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Bydgoszcz, 1993-.
Bykova, GurevičOpisanie izdanij napečatannyh kirillicej 1689 – âanvar`1725 g / T. A. Bykova.,. -Moskwa – Leningrad, 1958.

C

skrótnazwa źródła
CSuplement to Hain`s Repertorium Bibliographicum. P. 1-2 / W. A. Copinger. – London 1895-1902. Repr.: Berlin, 1926.
CAContemporary authors : a bio-bibliographical guide to current authors and their works. Vol.1/4. - Michigan, 1967-.
CAAnnales de la typographic néerlandaise au XV e siécle / M. F. A. G. Campbell. – La Hays, 1874; Suplement 1-4, La Haye, 1878-1890.
CAKrAnnales de la typographic néerlandaise au XV e siécle. Contributions to a new edition / M. E. Kronenberg. -The Hauge, 1956.
CameriniAnnali dei Giunti Vol 1, p. 1-2, Venezia / Paolo Camerini. – Firenze, 1962-1963.
Cat. Esp.Catalogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas espaolas. Seccion I Siglio XVI. T.1-8 (A - L). - Madrid, 1972-.
Catalog BMThe British Museum Catalogue of Printed Maps, Charts and Plans. - London, 1967-74.
Catalog LCA List of Geographical Atlases in the Library of Congress.
CattEnciclopedia cattolica. Vol. 1-12. - Citta del Vaticano, 1948-1954.
CB onlineThe College at Brockport.
CBELCambridge bibliography of English literature Vol. 1-4 / ed. by F. W. Bateson. - Cambridge, 1940.
CBICumulative book index.
CBNCatalogue général des livres imprimés de la Bibliotheque Nationale. Auteurs. T. 1-231. – Paris, 1924-1981.
CBPPCyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki.
ČBSČeskoslovenský biografický slovník / vedoucí aut. kol. Josef Tomes, Alena Léblová. - Praha, 1992.
CCPCatalogue collectif des periodiques du debut du XVIIe siecle a 1939... T. 1-5. – Paris, 1967-1981.
CD-DNBDeutsche National Bibliographie / Buchhandler-Vereinigung GmbH. - Frankfurt am Main, 1997.
CD-ROM SpringerCD-ROM Springer in Print'95/96. - Berlin, 1996.
CD-UlrichUlrich's Plus - CD-ROM edition. - Spring, 1997.
CDELA critical dictionary of English literature, and British and American authors living and deceased [...]. Vol. 1 / by S. Austin Allibone. Vol. 2 Suplement / by John Foster Kirk. - Detroit, 1965.
CeBeDeMCeBeDeM et ses compositeurs affilies : biographies, catalogues, discographie [Vol.] 1-2 / red. Diana von Volborth-Danys. - Bruxelles, 1977-1980.
CepkolenkoSučasnì kompozitori Ukraïni. - Vip. 1 / ker. Proektu Karmella Cepkolenko. - Odesa, 2002.
CERL onlineCERL Thesaurus (names of person, corporate bodies, places and printers/publishers recorded in books or other material printed during the hand-press era 1450-ca. 1830).
Čes. Kn.Česki Knihy.
CGCatalogue général des livres imprimés de la Bibliotheque Nationale. Auteurs. T. 1-231. - Paris, 1924-1981.
CGtoLCambridge Guide to literature in English / Ian Ousby. - Cambridge, 1993.
ChaixLes livres imprimes I geneve de 1550 h 1600. Nouvelle edition, revue / par G. Moeckli. – Geneve, 1966.
ChBDChamber's biographical dictionary / ed. by W. M. Geddie [et al.]. - Edinburgh, 1949.
ChłostaPrusy Wschodnie w literaturze niemieckiej 1945-1990 / Jan Chłosta. - Olsztyn, 1993.
ChNChudozniki narodov SSSR / [glavnoj sostav. i bibliograf O. E. Vol'cenburg]. - Moskva, 1976-1983.
ChojnackiBibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydawanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945 / Władysław Chojnacki. - Warszawa, 1970.
Chojnacki. Druki EwangelickieBibliografia polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Północnych 1530-1939 / W. Chojnicki. – Warszawa, 1966.
Chojnacki. KancjonałyPolskie kancjonały na Śląsku w XVII-XX wieku / W. Chojnicki. – Wrocław, 1958.
Chojnacki. Rozporządzenia pruskieBibliografia rozporządzeń pruskich wydanych w jezyku polskim… / W. Chojnicki. – Warszawa, 2001.
ChramovFiziki : biografičeskij spravočnik / Ju. A. Chramov. - Kiev, 1977.
ChrzLiteratura współczesna "źle obecna" w szkole / oprac. Bożena Chrząstowska. - Wrocław, 1990.
ČHSČeskoslovenský hudebni slovnik osob a instituci. - Sv. 1-2. - Praha, 1963-1965.
Chybiński 1949Słownik muzyków dawnej Polski do roku 1800 / Adolf Chybiński. - Kraków, 1949.
CiampiBibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche… - T. 1-3 / S. Ciampi. – Firenze, 1834-1842.
Cieszyn biogr. onlineElektroniczny słownik biograficzny Śląska Cieszyńskiego.
Cioranescu XVIBibliographie de la litterature française du seizieme siècle / A. Cioranescu. – Paris, 1959.
Cioranescu XVIIBibliographie de la litterature française du dix-seizieme siècle. T. 1-3 / A. Cioranescu- Paris, 1965-1966.
Cioranescu XVIIIBibliographie de la litterature française du dix-seizieme siècle . T. 1-3 / A. Cioranescu. – Paris, 1969.
CIP BLBritish Library Cataloging in Publication Data.
CIP DBTitelaufnahme der Deutschen Bibliothek.
CIP LCLibrary of Congress Cataloging in Publication Data.
CISTI onlineCanada Institute for Scientific and Technical Information (NRC-CISTI) http://cat.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca
CKTCZ onlineCentralny Katalog Czasopism.
CKZKCentralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce. Z. 1-6.
ClaudinHistorie de l`imprimerie en France Au XVe et Au XVIe s. T. 1-4 / A. Claudin. – Paris, 1900-1914.
Claudin - RicciDocuments our la typografic et la gravure en France aux XVe et XVIe siècles...publiès et commentès par Seymour de Ricci / A. Claudin. – Londres, 1926.
ClausSlavica-Katalog der Landesbibliothek Gotha / H. Claus. – Berlin, 1961, „Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas”, Bd. X.
CmEwAugCmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie : zmarli i ich rodziny / Eugeniusz Szulc.- Warszawa, 1989.
CNContemporary novelists / ed. James Vinson. - 2 ed. - London ; New York, 1976.
ČNBČeska Narodni Bibliogafia KNIHY.
Cohen 1987International encyclopedia of women composers Vol. 1-2 / Aaron I. Cohen. - 2 ed. rev. and enl. - New York ; London, 1987.
Collijn S.Katalog der Inkunabeln der Kgl. Bibliothek in Stockholm T. 1-2 . Stockholm 1914-1916; Katalog over Kunlgl. Bibliotekets I Stockholm Inkunabelsamling Nyförvärv 1915-1936 jämte tilldäg till huvudkatalogen 1914 / I. Collijn. – Stockholm, 1940.
Collijn U.Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Uppsala / I. Collijn. – Uppsala-Leipzig, 1907.
ConlonLe siécle des lumiéres en France. Réperttoire chronologique… T. 1-17, 19, 21-22 / P. M. Conlon. – Geneve, 1983-2003.
Conlon, PrèludePrèlude au Siecze des lumières en France. Rèpertoire chronologique de 1680 á 1715. T. 1-6 / P. M. onlon. – Genève, 1970-1975.
CopingerThe Elzevier press : a handlist of the productions of the Elzevier presses at Leyden, Amsterdam, the Hague and Utrecht, with references to Willems, Bergman, Rahir and other bibliographers / by H. B. Copinger. - London, 1927.
Cosma 1989Muzicieni din România : lexicon bio-bibliografic Vol. 1, 3-9 / Viorel Cosma. - Bucureşti, 1989-2006.
Cosma 1970Muzicieni români : compozitori şi muzicologi / Viorel Cosma. - Bucureşti, 1970.
Costil, DudithAndré Dudith humaniste hongrois 1533-1589 / P. Costil. – Paris, 1935.
CPGClavis Patrum Graecorum. - Turnhout, 1983-.
CPLClavis Patrum Latinorum. - Steenbrugis, 1961.
CPM 1981-1987The catalogue of printed music in the Britisch Library to 1980. Vol. 1-62.- Londyn, 1981-1987.
CroniaLa conoscenza del mondo slavo in Italia… / A. Cronia. – Padova, 1958.
CUBICatalogo cummulativo 1886-1957 del bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Vol. 1-41. - Repr. - Nendeln-Liechtenstein, 1968-1969.
Cubrzyńska SupraślOficyna supraska 1695-1803… / M. Cubrzyńska-Leonarczyk. – Warszawa, 1993.
Cubrzyńska Supraśl - ktalogKatalog druków supraskich / M. Cubrzyńska-Leonarczyk. – Warszawa, 1996.
CUHK onlineChinese University of Hong Kong.
CUL onlineCornell University Library.
Cyrillic booksCyrillic books printed before 1701 in British and Irish collections. A union catalogue. / Completed by Ralph Cleminson, Christine Thomas, Dilyana Radoslavova, Andrej Voznesenskij. – London, 2000.
CytowskaBibliografia druków urzędowych XVI wieku / M. Cytowska. – Wrocław, 1961.
CzachLiteratura i krytyka poza cenzurą 1977-1989 / Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz. - Wrocław, 1991.
CzarkowskiPseudonimy i kryptonimy literackie / Ludwik Czarkowski. - Wilno, 1922.
Czerwień, Drukarnia paulinówDrukarnia paulinów w Częstochowie w latach 1730-1863 / H. Czerwień. – Bytom, 1998.

D

skrótnazwa źródła
DABDictionary of American Biography / ed. by Allen Johnson. Vol. 1-11, suppl. - New York, 1964-1977.
DalfenMarti Aurelii Antonini ad se ipsum libri XII / J. Dalfen. – Leipzig, 1979.
DanilSzkice o literaturze emigracyjnej / Maria Danilewicz-Zielińska. - Wrocław, 1992.
Dansk bog.Dansk Bogfortegnelse.
DAPELDictionary of anonymous and pseudonymous English literature Vol. 1-9 / (Samuel Halkett and John Laing). - Edinburgh ; London, 1926-1962.
DASRDzieje akademickich studiów rolniczych i leśnych w Wielkopolsce 1919-1969,- Poznań, 1970.
DASRiLWielDzieje Akademickich Studiów Rolniczych i Leśnych w Wielkopolsce.- Poznań, 1970.
Dawna fot. lwowskaDawna fotografia lwowska 1839-1939 / red. A. Żakowicz, Lwów, 2004.
DBDeutsches Bücherverzeichnis.
DB onlineDeutsche Biographie online.
DBEDeutsche biographische Enzyklopädie. Bd. 1 / hrsg. von Walther Killy. - München, 1995-.
DBF onlineDeutsche Bibliothek Frankfurt.
DBFrDictionnaire de biographie française. - Paris, 1933-.
DBIDeutscher Biographischer Index = German biographical index. - München : K. G. Saur, 1998.
DBibDeutsche Bibliographie : Halbjahres-Verzeichnis. - Frankfurt am Main, 1976-.
DBibRBDeutsche Bibliographie : Amtsblatt der Deutschen Bibliothek. Reihe b. - Frankfurt am Main, 1976-.
DBL onlineDeutsche Bucherei Leipzig (www.ddb.de/sammlungen/kataloge/opac_l.htm)
DdsDictionnaire de spiritualite. Vol. 1- . - Paris, 1937-.
DejSlovnik ukrainskich psevdonimiv ta krypyonimiv XVI-XX st. / O. I. Dej. - Kiiv, 1969.
DeckertKatalog der Inkunabeln der Sächsichen Landesbibliothek zu Dresden / H. Deckert. – Leipzig, 1957.
Deckert KMSKatalog der Ikunabeln und der beigebundenen Post-Ikunabeln der Stadt- und Bezirksbibliothek Karl-Marx-Stadt. (Deposits in der Sachoischen Landesbibliothek Dresden). (Beiträge zur Ikunabelnkunde. Dritte Folge, 3). / H. Deckert.
DEENK onlineDebreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (http://www.lib.unideb.hu/hu)
DELDictionary of English literature : authors, anonymous works, literary terms, versification, chronology / by Homer A. Watt and William W. Watt. - New York, 1945.
DenisWiens Buchdruckergeschichte bis 1560 / M. Denis. – Wien, 1782.
DEUMMDizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Nusicisti / diretto da Alberto Basso. - Torino, 1985-1988.
Deutsch. Pseud. - Lex.Deutsches Pseudonymen-lexikon… / M. Holzmann, H. Bohatta. – Wien u. Leipzig, 1906.
Deutsches Literatur - LexikonDeutsches Literatur-Lexicon. Biographisch-bibliographisches Handbuch… / W. Kosch. – Bd. 1. – Bern, München, 1968-.
Deutsches Literatur – Lexikon, Erg.Deutsches Literatur-Lexicon. Biographisch-bibliographisches Handbuch… Ergänzungsband 1- / W. Kosch. – Bern, 1994-.
DIB 1969-70Dictionary of international biography 1969-1970. - London, 1969.
DicBDictionnaire des biographies. - Paris, 1958.
DicLarDictionnaire encyclopedique Lorousse. - Paris, 1979.
DictionnaireDictionnaire historique, thematique et technique des literatures T. 1-2 / sous la dir. de Jacques Demaugin.. - Paris, 1986.
Ditinâk 1986Ukraïns'kì kompozitori : bìo-bìblìografìčnij dovìdnik / Marìâ Ditinâk. - Edmonton, 1986.
DKPDariusz kultury polskiej 1937 / Piotr Grzegorczyk.- Warszawa, 1938.
DLDicionário de literatura. T. 1-5. - Porto, 1985.
DLEDzieje literatur europejskich. - Warszawa, 1977-1989.
DLLDeutsches Literatur-Lexikon : biographisch-bibliographisches Handbuch . Bd. 1-7/ hrsg. von Bruno Berger und Heinz Rupp, Aal-Hogrebe. - 3. völlig neu bearb. Aufl. – München, 1968.
DLPseudDictionary of literary pseudonyms : a selection of popular modern writers in English / Frank Atkinson. - 3th ed. - London, 1982.
DMAB onlineDeutsche Nationalbibliothek Berlin.
DNDeutsche Nationalbibliographie : und Bibliographie der im Ausland erschienen deutschsprachigen Veröffentlichungen. Reihe A : Monographien und Periodika des Verlagsbuchhandels und außerhalb des Verlagsbuchhandels : vöchentliches Verzeichnis.
DNBDictionary of national biography.
DNb, CDeutsche Nationalbibliografie. Reihe C Karten.
DNB-DMA onlineKatalog des Deutschen Musikarchivs http://dispatch.opac.d-nb.de
Dobrev 2001Kompozitori ot Bălgariâ : imennik / săst. Božidar Dobrev. - Sofia, 2001.
DPACDizionario patristico e di antichita cristiane. Vol. 1-2 / dir. da Angelo Di Berardino. - Casale Monferrato, 1983.
DPhilDictionnaire des philosophes / dir. de la publ. Denis Huismer. - Paris, 1984.
DPPDawni pisarze polscy…T. 1. – Warszawa, 2000-.
DramatDramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia. T. 1: Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765 [w:] Książka w Dawnej Kulturze Polskiej. – Wrocław, 1965 T. XIV.
DRKKatalog druków polskich XVI w. znajdujących się w Bibliotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu / L. Dobrzyńska-Rybicka, A. Koehlerówna. – Poznań, 1929.
DrobnerKraków muzyczny 1918-1939 / praca zbiorowa pod red. Mieczysława Drobnera i Tadeusza Przybylskiego. - Kraków, 1980.
DrOPDramat obcy w Polsce 1765-1965 / pod. Kier. Jana Michalika.- Kraków, 2001.
Druk. cyryl. BNKatalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej / oprac. Zofia Żurawińska i Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. – Warszawa, 2004.
DrukarzeDrukarze dawnej Polski od XV do XVIIIwieku. T. 1 cz. 1 Małopolska wiek XV-XVI. – Wrocław, 1983. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIIIwieku. T. 1 cz. 2 Małopolska wiek XVII-XVIII. – Kraków, 2000. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIIIwieku. T. 3 cz.2 Wielkopolska. – Wrocław, 1977. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIIIwieku. T. 3 cz. 2 Mazowsze z Podlasiem. – Warszawa, 2001. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIIIwieku. T. 4 Pomorze. – Wrocław, 1962. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIIIwieku. T. 5 Wielkie Księstwo Litewskie. – Wrocław, 1959. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku T. 6 Małopolska – ziemie ruskie. – Wrocław, 1960.
Drukkers onlineLijst van drukkers bij de Universitetsbibliotheek Utrecht.
DSKDeutsches Schrifttum im Kriege / Hrsg. und verlegt vom Börsenverrein der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. - Leipzig, 1943.
DuarteBibliografia : Euclides, Archimedes, Newton / F. J. Duarte. – Caracas, 1967.
DUBDictionary of universal biography : of all ages and of all peoples / by Albert M. Hyamson. - 2 ed. ent. rewritten. - London, 1966.
DuchSpis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce / oprac. Alojzy Orszulik, Edmund Winklarz, Witold Zdaniewicz. - Poznań ; Warszawa, 1975.
DuchKrakówSkrócony katalog duchowieństwa i kościołów Archidiecezji Krakowskiej. - Kraków, 1992-.
DuchLublinArchidiecezja lubelska : informator A. D. 1995.
DuffFifteenth century English books / E. Gordon Duff. – Oxford, 1917.
DUMNSWiTDziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
DünnhauptBibliographisches Handbuch der Barockliteratur : hundert Personalbibliographien deutscher Autoren des siebzehnten Jahrhunderts. T. 1-3 / Gerhard Dünnhaupt- Stuttgart, 1980-1981.
DuninPapierowy bandyta / Janusz Dunin.- Łódź, 1974.
Dunin 1978Polska powieść zeszytowa : materiały bibliograficzne / Janusz Dunin, Krystyna Mierzwianka. - Wrocław, 1978.
DurlingA catalogue of sixteenth century printed books in the National Library of Medicine. Bethesda. – Maryand, 1967.
DuveenBibliotheca alchemica et chemica. An annotated catalogue of printed books on alchemy, chemistry and cognate subjects in the Library of Denis I. Duveen / D. I. Duveen. – London, 1965.
Dybowski 2003Słownik pianistów polskich / Stanisław Dybowski. - Warszawa 2003.
DynDynastie świata / John E. Morby. - Kraków, 1994.
Dziadek 2003Oto artyści pełnowartościowi, którzy są kobietami... : polskie kompozytorki 1816-1939 : wystawa / Magdalena Dziadek, Lilianna M. Moll. - Katowice, 2003.
DziałRLSłownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. - Warszawa, 1989.
Dzikowski, KatalogDzikowski, Mikołaj Katalog atlasów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Joachima Lelewela oraz map Polski, Wilno, 1940.
Dziok-StrelnikBibliografia starych druków lubelskich…/ I. Dziok-Strelnik. – Lublin, 1997.
DziubaKościół katolicki w Polsce : informator / Andrzej F. Dziuba. - Warszawa, 1995.
DzPDziennik Praw Państwa Polskiego.
DzUDziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
DzUMENDziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

E

skrótnazwa źródła
EAmEncyclopedia Americana. - Danbury, 1993.
EBMK 1967Enciklopediâ na bălgarskata muzikalna kultura. - Sofiâ, 1967.
EBomEnciclopedia Bompiani. - Milano, 1985.
EBritEncyclopedia Britannica.
EBrockhausDie Enzyklopädie Brockhaus.- Leipzig, 1996.
Ed.Ital Le edizioni italiane del XVI secolo : censimento nazionale. T. 1-3 / Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche. - Roma, 1985-1993.
EDIT 16Le edizioni italiane del XVI secolo. T. 1. – Roma, 1989 -.
EDIT 16 onlineCensimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo.
EDPEncyklopedia "drugiej płci" / Władysław Kopaliński. - Warszawa, 1995.
Edwards 1988Edwards, G. International Guide to nineteenth-century photographers and their Works, Boston 1988.
EestiM 1990Eesti muusika biograafiline leksikon. - Tallin, 1990.
EFEnciklopedija fantastiki / pod red. Vl. Gakova. - Minsk, 1995.
EFilmEncyclopedia of film directors in the United States of America and Europe / ed. by Alfred Krauz. - München, 1993.
EHDRpEncyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej. - Warszawa, 1999.
EHPEncyklopedia historii Polski. T. 1-2. - Warszawa, 1994.
EIEnciclopedia Italiana di scienze, lettere, ed arti. - Milano, 1927-1961.
EILPEtnografowie i ludoznawcy polscy / pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anna Spiss.- Kraków, 2002.
Einstein 1926Das neue Musiklexikon / nach dem Dictionary of modern music and musicians hrsg. von A. Eaglefield-Hull übers. und bearb. von Alfred Einstein. - Berlin, 1926.
EiTEmigracja i tamizdad : szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. - Kraków, 1993.
EitnerBiographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon [...] / Robert Eitner. - 2. verb. Aufl. in 11 Bänden. - Graz, 1959-1960.
EJOEncyklopedia językoznawstwa ogólnego / pod red. Kazimierza Polańskiego. - Wrocław, 1993.
EJPEncyklopedia języka polskiego / pod red. S. Urbańczyka. - Wrocław, 1981.
EJudEncyclopaedia Judaica CDRom.
EJud. - 1972Encyclopaedia Judaica. - Jerusalem, 1972-.
EJugEnciklopedija Jugoslavije. - Zagreb, 1955-1971.
EKatEncyklopedia katolicka / kom. red. Wincenty Granat [et al.]. - Lublin, 1974-.
EKośEncyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami. T. 1-33 / przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez Michała Nowodworskiego. - Warszawa, 1873-1933.
ElbZasłużeni ludzie dawnego Elbląga / pod red. Mariana Biskupa. - Wrocław, 1987.
ElogMartyrologium oraz elogia świętych i błogosławionych z niektórych martyrologiów zakonnych / [przeł. i oprac. Piotr Turbak]. - Kraków, 1967.
ELTE-EKSZ onlineEötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálat (http://konyvtar.elte.hu)
EMChEncyklopedia muzyki / pod red. Andrzeja Chodkowskiego. - Warszawa, 1985.
EMS 1966Ènciklopedičeskij muzyka`nyj slovar`. – Izd, ispr. I dop. – Moskva, 1966.
EMusEncyclopédie de la musique / (sous la direction de François Michel). - Paris, 1958-1961.
EMuzEncyklopedia muzyczna. - Kraków, 1984.
EMuzPWMEncyklopedia muzyczna PWM. - Kraków, 1979-.
EMuzPWN 2001Encyklopedia muzyki / pod red. Andrzeja Chodkowskiego. – Wyd. 2 popr. - Warszawa, 2001.
EMuzPWN 2006Encyklopedia muzyki / pod red. Andrzeja Chodkowskiego. - Wyd. 2, popr. i rozsz. - Warszawa, 2006.
EMuzREncyklopedia muzyki rozrywkowej / Wacław Panek. - Warszawa, 2000.
Engelmann 1857Engelman W., Daniel Chodowiecki's sämtliche Kupferstiche, Leipzig, 1857.
Enc. Catt.Enciclopedia cattolica. T. 1-12. – Firenze, 1948-1954.
Encyklop.SJEncyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995 / oprac. Ludwik Grzebień. - Kraków, 1996.
Encyklopedia ONZEncyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych / Edmund Jan Osmańczyk. - Warszawa, 1986.
Engel. 1858Bibliotheca scriptorum classicorum et graecorum et latinorum…. Abt. 1-2 / hrsg. von Wilhelm Engelman. - Leipzig, 1858.
Engel. 1880-1882Bibliotheca scriptorum classicorum et graecorum et latinorum…. Abt. 1-2 / hrsg. von Wilhelm Engelman. - Leipzig, 1880-1882.
Engelmann. 1857Engelmann 1857, Daniel Chodakowskis sammtliche Kupferstiche. – Leipzig, 1857.
EOMEncyklopedia organizacji międzynarodowych / pod red. Zbigniewa M. Klepackiego. - Warszawa, 1975.
EPEncyklopedia powszechna PWN. - Warszawa, 1983-1987.
EPGutWielka ilustrowana encyklopedia powszechna. - Kraków, 1930-1933.
EPMEncyclopedia of popular music. Vol. 1-8 / comp. & ed. by Colin Larkin. - 3rded. - London, 1998.
EPolEncyklopedia Polski / słowo wstępne Tadeusz Chrzanowski. - Kraków, 1996.
EPolEmigrEncyklopedia polskiej emigracji i Polonii / pod red. Kazimierza Dopierały.
EPopEncyklopedia popularna PWN. - Warszawa, 1991.
EPseudEncyclopédie des pseudonymes. T. 1-2 / Emmanuel Ratier.- Paris, cop. 1993.
EPWNEncyklopedia PWN w trzech tomach / red. Dariusz Kalisiewicz [et al.]. - Warszawa, 1999.
EPWN onlineEncyklopedia PWN wyd. internetowe.
EREncyklopedia rolnicza. - Warszawa, 1963.
EROMM onlineEuropean Register of Microform and Digital Masters.
Erasmus-DruckeErasmusdrucke des 16 Jahrhunderts in bayerischen Bibliotheken. Ein bibliographisher Verzeichnis / I. Bezzel. – Stuttgart, 1979.
ERTEncyklopedia rolniczo-techniczna. - Warszawa, 1984.
ESEnciklopedičeskij slovar'. T. 1-[86] / pod red. I. E. Andreevskogo. - S. Petersburg, 1890-1907.
ESlEncyklopédia slovenska. Zv. 1-6. - Bratislava, 1977-1982.
ESSEncyklopédia slovenskich spisovatiel'ov. Zv. 1-2. - Bratislava, 1984.
ESSPEncyklopedyczny słownik sławnych Polaków / [pod red. Jerzego Borowca]. - Warszawa, 1996.
ESTC onlineEnglish Short-Title Katalog (1473 – 1800).
Estr XV-XVIIIBibliografia Polska : stulecie XV-XVIII / przez K. Estreichera. - Kraków, 1891-.
Estr XIXBibliografia Polska XIX stulecia.- Wyd. 2 / Karol Estreicher.- Kraków, 1959.
ESzczecinEncyklopedia Szczecina. T. 1, A-O / [red. naczelny Tadeusz Białecki ; aut. i współaut. Andrzej Bojanowski et al.].
ETiPOMEncyklopedia teorii i praktyki organizacji międzynarodowych / Zbigniew Mieczysław Klepacki. - Warszawa, 1990.
EtykaEtyka w Polsce / Stanisław Jedynak. - Wrocław, 1986.
EUEncyclopaedia universalis. Corp. 1-18 + Symposium + Thesaurus index 1-3. - Paris, 1984-1985.
EUEEuropean Union Encyclopedia and Directory. - 1999.
EUkrEnciklopedija Ukrainoznavstva. - Munich, 1955.
EUkrEncyklopedija Ukranoznavstva. - Kiiv, 1993-.
EUkraineEncyclopaedia of Ukraine. - Toronto, 1984-.
EVAEncyclopedia of visual art Vol. 6-9 / gen. ed. Lawrence Gowing.. - London, 1988.
EvDictEveryman's directory of literary biography English and American / by. D. C. Browning. - 5 ed. - London, 1996.
Evrej EncEvrejskaja enciklopedija. - Moskva, 1991-.
Evrej Enc onlineElektronnaja Evrejskaja Enciklopedija.
EWarszEncyklopedia Warszawy. - Warszawa, 1994.
Ewangelicy. - 1998Ewangelicy w Polsce: słownik biograficzny XVI-XX w. / J. Szturc. - Bielsko-Biała, 1998.
EWBPEncyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. - Wrocław, 1976.
Ewen 1969; Ewen supl. 1981Composers since 1900 : a biographical and critical guide / comp. and ed. by David Ewen. - New York, 1969; Suppl. 1. - 1981.
EWoKEncyklopedia wiedzy o książce. - Wrocław, 1971.
EymerEymers Pseudonymen Lexikon / Wilfrid Eymer. - Bonn, 1977.
Ezegod.Ezegodnik Knigi SSSR.

F

skrótnazwa źródła
Fater 1997Muzyka żydowska w Polsce w okresie międzywojennym : przekład z jęz. hebrajskiego / Isachar Fater. - Warszawa 1997.
Fava MCatalogo degli incunabuli dells R. Biblioteca Estense di Modena / D. Fava. – Firenze, 1928. (Biblioteca di Bibliografia Italians 7).
FBIIndex biographique français=Französischer biographischer Index . - London ; Melbourne: K. G. Saur, 1993-.
FBNLa stamps a Napoli nel XV secolo. Vol. II, Bibliografia / D. Fava, G. Bresciano. – Leipzig, 1912 (Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten. H. 33).
FedBibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989 / oprac. Grażyna Federowicz, Krystyna Gromadzińska, Maria Kaczyńska. - Warszawa, 1995.
FerrariOnomasticon. Repertorio Biobibliographico degli Scrittori Italiani dal 1501 al 1850 / Luigi Ferrari. - Milano, 1947.
FGKatalog druków polskich XVI w. Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie / L. Formatowicz. – Poznań, 1930.
FIDESFederacja Bibliotek Kościelnych FIDES.
FillerGwiazdozbiór polskiej estrady : od Zimińskiej do Kayah / Witold Filler. - Warszawa 1999.
Fiszer, Wrotnowska 1949Catalogue des estampes. Seconde Partie. T. 1-3 / E. Fiszer, D. Wrotnowska, Paris, 1949.
FMIncunabulorum quae in Civics Bibliotheca Mantuana adservantur catalogue / C. Ferrarini. – Mantuae, 1937. (R. Academiao Vergilianae Editions. Series Miscella Vol. X).
Fotografowie 1946-2006Fotografowie 1946-2006 : słownik biograficzny fotografów polskich (członków ZPAF) / wstęp Adam Sobota ; zgromadzenie oraz red. oprac. not Paweł Pierściński [et al.]. Warszawa : Związek Polskich Artystów Fotografików, 2006.
FPFilozofia w Polsce : słownik pisarzy. - Wrocław, 1971.
Frank-AltmannKurzgefasstes Tonkünstler-Lexikon / begründet von Paul Frank ; neu bearb. [...] von Wilhelm Altmann. - 15. Aufl. - Bd 1-2(1-2). - Wilhelmshaven, 1971-1978.
FriedbergGeschichte hebräischen Tzpographie in Polen… / B. Friedberg. – Antwerpen, 1932.
FrosMartyrologium czyli Wspomnienia świętych przypadające na poszczególne dni roku / zred. Henryk Fros. - Warszawa, 1984.
FSZEK onlineFővárosi Szabó Ervin Könyvtár (http://www.fszek.hu/).
FuksKsięga sławnych muzyków pochodzenia żydowskiego / Marian Fuks. - Poznań ; Warszawa, 2003.

G

skrótnazwa źródła
Gadacz, KapucyniSłownik polskich kapucynów… T. 1-2 / J. L. Gadacz. – Wrocław, 1985-1986.
GadalovaStaropečatnye i rukopisnye kirilličeskie knigi Naučnoj Biblioteki Tverskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Katalog / G. S. Gadalova. – Ter` , 1995.
GajMateriały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury 1982-1986 / J. Gajewski. - Kraków, 1988.
GalenčankaKniga Belarusi 1517-1917. Zvodny katalog. / G. Â. Galenčanka. – Minsk, 1986.
Gaudrimas 1971Tarybu Lietuvos kompozitoriai ir muzikologai / Juozas Gaudrimas. - Vilnius, 1971.
GazdaSłownik biograficzny ekonomistów polskich od XIII wieku do połowy wieku 1998 / zebrał i oprac. Zbigniew Gazda.- Kielce, 1998.
GBSlov.Inkunabule v Sloveniji. Inculabula quae in Slovenia asservantur. / A. Gspan, J. Badalić. – Ljubljana, 1957. (Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti. Razred za Filoloske in Literarne Vede. CI. 2, Dela 10. Institut za Literature 3).
GBV onlineGemeinsamer Bibliotheksverbund.
GDDie grossen Deutschen. - Berlin, cop. 1956-1957.
GenerałowieGenerałowie Polski niepodległej / T. Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski. - Warszawa, 1991.
GenPolGeneralicja polska / H. P. Kosk. - Wrocław, 1998.
GeorgiAllgemeines Europeisches Bücher-Lexicon. Theil 1-5, Suppl. 1-3/ Th. Georgi,. – Leipzig, 1742-1758.
GerberNeues historisch-biographisches Lexikon der Tonkuenstler [...]. T. 1, 3-4 / von Ernst Gerber. - Leipzig, 1812-1814 [brak t. 2].
GettoWarszInternetowa baza danych o Getcie Warszawskim.
Gilmont, CrespinBibliographie des editions de Jean Crespin 1550-1572. T. 1-2 / J. F. Gilmont. – Verviers, 1981.
GizaMateriały do bibliografii historii ruchu ludowego i zagadnień wsi 1864-1961 : druki zwarte / Stanisław Giza, Czesław Wycech.
GKDGemeinsame Körperschaftsdatei / Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, Deutsche Bibliothek, Bayerische Staatsbibliothek (mikrofisze).
GLGdańsk literacki / oprac. M. Kowalewska. - Gdańsk, 1964.
GL 1909-1910Die Wiegendrucke der Leipziger Sammlungen und und der Herzoglichen Bibliotek in Altenburg / O. Gunter. – Nachtrage. Leipzig, 1909-1910. (Beiheft zum Zentralblatt hir Bibliothekswesen 35).
Gladies onlineBerkeley University of California Library.
GlińskiLudzie dziewiętnastowiecznego Gdańska / Mirosław Gliński. - Gdańsk, 1994.
GNMInkunabelkatalog der Germanischen Nationalmuseum Nurnberg bearbeitet von B. Hellwig nach einem Verzechnis von W. Matthey / B. Hellwig. – Wiesbaden, 1970.
Gnoiński 2001Encyklopedia polskiego rocka / Leszek Gnoiński. - Wyd. 3. - Poznań, 2001.
Goedeke, GrundrissGrundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus Quellen… / K. Goedeke. – Bd. 1. – Dresden, 1884-.
Goertz 1979Österreichische Komponisten der Gegenwart : ein Handbuch / hrsg. von Harald Goertz. - Wien ; München, 1979.
GoffIncunabula in American Libraries. A third cenzus of fifteenth-century books recorded in North American collections / F. R. Goff. – New York, 1973.
Goff PGThe Postylla of Guillermus Parisiensis. / F. R. Goff. –„Gutenberg Jahrbuch“, 1959 pp 73-78.
Goldsmith, French 17A short title catalogue of French books 1601-1700…Fasc.1-4 / V. F. Goldsmith. – London, 1969-1971.
Goldsmith, Spanish 17A short title catalogue of Spanish and Portuguese books books 1601-1700 / V. F. Goldsmith. –London, 1974.
Goliński, KrasickiNad tekstami Krasickiego… / Z. Soliński. – Wrocław, 1978.
GöllnerDie europäischen Türkendrucke des XVI Jahrhunderts / C. Göllner. - 1 Bd. MDIßMDL, Bucureşti - Berlin, 1961 2 Bd. MDLI-MDC. Bucureşti - Baden Baden, 1968.
Gołos 1972Polskie organy i muzyka organowa / Jerzy Gołos. – Warszawa, 1972.
Gorfunkel` 1967Katalog inkunabulov (Leningradskij Universitet. Naučnaâ Biblioteka im. M. Gor`kogo) / A. H. Gorfunkel. - Leningrad, 1967.
Gorfunkel` 1970Katalog knig kirillovskoj pečati 16-17 vekov / A. H. Gorfunkel`. - Leningrad, 1970.
GórnyLeksykon literacki laureatów Nagrody Nobla / Grzegorz Górny. - Kraków, 1993.
Górska, CzasopismaKatalog czasopism XVI-XVIII w. w zbiorach starych druków Ossolineum / B. Górska. - Wrocław, 1963.. (Nadb. Ze Skarbca Kultury z. 15).
Górska, KalendarzeKatalog kalendarzy XVII-XVIII w. w zbiorach starych druków Ossolineum / B. Górska. - Wrocław, 1968.
Grajewski 1972Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w / Leon Grajewski. - Warszawa, 1972.
GraesseTresor de livres kares et precieux on nouveau dictionnaire bibliographique. T. 1-6 Supplement T. 7 / J. G. Th. Graesse. - Dresde, 1859-1869.
Greenwald 1992Rock & roll : the music, musicians, and the mania / Ted Greenwald. - New York, cop. 1992.
GrimmDeutsche Buchdruckersignete des XVI Jahrhunderts: Geschichte, Sinngehalt, und Gestaltung kleiner Kulturdocumente / H. Grimm. - Wiesbaden, 1965.
Grońska 1991Rysunki artystów polskich i obcych w Polsce działających od XVII do XX wieku / Maria Wrońska, Warszawa, 1991.
Grońska 1994Grafika w książce, tece i albumie : polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945 / Maria Wrońska, Wrocław, 1994.
GroveGrove's dictionary of music and musicians Vol. 1-9, supplement / ed. by Eric Blom. - Ed. 5. -London, 1954-1961.
Gryczowa, Ariańskie oficynyAdrianskie oficyny wydawnicze Rodeckiego I Sternackiego. Dzieje i bibliografia / A. Kawecka-Gryczowa. - Wrocław, 1974.
Gryczowa, LesznoLeszno, ośrodek wydawniczy Jenoty. / A. Kawecka-Gryczowa [w:] Z dziejów polskiej książki w okresie Renesansu. Studia i materiały / A. Kawecka-Gryczowa. – Wrocław, 1975.
Gryczowa, ZABiblioteki ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej / A. Kawecka-Gryczowa. – Wrocław, 1988.
Gryczowa, Drukarnia LatającaDzieje „drukarni latającej”. Działalność i wędrówki / A. Kawecka-Gryczowa. – [Warszawa, 1971]. Nadb. Z: „Rocznik Biblioteki Narodowej” T. 7.
GrzegTwórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 1-2 / Piotr Grzegorczyk. - Warszawa, 1986.
Grzeszczuk, HombekKsiążka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. T. 1 / S. Grzeszczuk, D. Bombek. – Wrocław, 1992-.
Grześkowiak-Krwawicz, O. formę rząduO formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego… / A. Grześkowie-Krwawicz. – Warszawa, 2000.
GŚKGwiazdy światowego kina / Jan Słodowski i Andrzej Roman. - Warszawa, 1992.
GültilingenBibliographie des livres imprimés à Lyon au seiziéme siécle T. I / Sybille von Gültilingen. – Baden Baden; Bouxwiller, 1992-.
Gunzenhauser (A)Bibliographie zur Aussenpolitik der Republik Polen 1919-1932 und Feldzug in Polen / bearb. von M. Gunzenhauser. - Stuttgart, 1942 [Wyd. 2 . - 1943].
Gunzenhauser (G)Bibliographie zur Geschichte deutsch-polnische Beziehungen und Grenzladfragen 1919-1939 / bearb. von M. Gunzenhauser. - Stuttgart, 1942.
Guseva 1979Knigi kirillovskoj pečati XV-XVIII vv. Katalog / A. A. Guseva. – Moskwa, 1979.
Guseva 1994Nieizvestye izdaniâ kirillovskoj pečati Moskvy i Peterburga XVII-XVIII vekov v sobranii Rossijskoj Gosudarstvennoj Biblioteki / A. A. Guseva [w:] Kniga issledovaniâ i materialy. / A. A. Guseva. - Moskwa, 1994.
Guseva, PolonskaâUkraińskie knigi kirillovskoj pečati XVI-XVIII vv. Vypusk II Čast` 2: L`vovskie, novogorodseverskie, černigovskie, unevskie izdaniâ 2-j poloviny XVII v. / AA. Guseva, I. M. Polonskaâ . - Moskwa, 1990.
Gutowska-Dudek 1997Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. T. 1 / Krystyna Gutowska-Dudek, Warszawa, 1997.
Gutowska-Dudek 1998Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. T. 2 / Krystyna Gutowska-Dudek, Warszawa, 1998.
Gutowska-Dudek 2002Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. T. 3 / Krystyna Gutowska-Dudek, Warszawa, 2002.
Gutowska-Dudek 2004Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. T. 4 / Krystyna Gutowska-Dudek, Warszawa, 2004.
GV 1910Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1700-1910 / bearb. unter der Leitung von Peter Geils und Willi Gorzny. 1-160 + Nachträge. - München [etc.], 1979-1987.
GV 1965Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1911-1965 / hrsg. von Reinhard Oberschelp. 1-150. - München [etc.], 1976-1981.
GWGesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 1-7 / Hrsg. von der Kommision für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. - Leipzig, 1925-1940.

H

skrótnazwa źródła
HRepertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad Annom MD typis expressi…recensentur. Vol 1-4 / L. Hain. – Stuttgartiae-Lutetiae Parisiorum, 1826-1838.
HAB. onlineHerzog August Bibliotek Wolfen buttel.
HAB.-HUngarische Drucke und Hungarica 1480-1720. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Teil. 1-3 / / S. K. Nemeth. – München, 1993.
HAB.- PPolnische Drucke und Polonica 1501-1700. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbiittel. – druki polskie i polonica 1501-1700. Katalog zbiorów Herzog August Bibliotek, Wolfenbiittel, Bd. 1 : 1500-1600, Teil. 1-2. – München, 1992.
HaeblerTypenrepertorium der Wiegendrucke / K. Haebler, Abt. I-V. Halle a. S. – Leipzig, 1905-1924.
Haebler B. Ib.Bibliografia Ibérica del siglo XV. P. 1-11. La Haya / K. Haebler. – Leipzig, 1903-1917.
HagenHandbuch der Editionen : deutschsprachige Schifststeller Ausgang des 15. Jahrhundarts bis zur Gegenwart / bearb. von Waltraud Hagen. - Berlin, 1979.
Hahn, Bibl. Verg. Pol.Bibliographia Vergiliana Polonorum / W. Hanh. – Leopoli, 1931.
HajdukiewiczKsięgozbiór Tomickiego (wg. BJ) / Hajdukiewicz.
HallHandbuch der Nachlässe und Sammlungen österreichischer Autoren / Murray G. Hall, Gerhard Renner. - 2. neu bearb. und erw. Aufl. - Wien, 1995.
Hałaciński, PiekarskiSygnety drukarzy, księgarzy i nakładców… Z. 1-3. / K. Hałaciński, K. Piekarski. – Kraków, 1926-1929.
Hanek 1985Wrocławscy kompozytorzy, muzykolodzy i publicyści / Leon Hanek. - Wrocław, 1985.
Hanke 2001Słownik polskiego śpiewactwa Górnego Śląska od Wiosny Ludów do przełomu tysiącleci / Rajmund Hanke. – Katowice, 2001.
Hanuszewska 1982Almanach polskich kompozytorów współczesnych / Mieczysława Hanuszewska, Bogusław Schaeffer. - Warszawa, 1982.
Harvard, Ital. 16Catalogue of Books and Manuscripts Part. II: Italian 15th Century Books / Harvard College Library. Departament of Printing and Graphic Arts; compuled by Ruth Mortimer. – Cambridge, 1974.
Harvard, Frencz 16Catalogue of Books and Manuscripts Part. I: French 16th Century Books / Harvard College Library. Departament of Printing and Graphic Arts; compuled by Ruth Mortimer. – Cambridge, Massachusetts, 1964.
HaseBibliographie der Erfurter Drucke von 1501-1550. „Archiv für Geschichte des Buchwesens“ . Bd. VIII szp. 655-1096 / M von Hase.
HASPwWHistoria Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie : 1904-1964 / Ksawery Piwocki.- Wrocław, 1965.
HassOrganizacje zawodowe w Polsce 1918-1939 / Ludwik Hass. – Warszawa, 1963.
Have500 Johr Nedderdüütsche Böker för Kinner un junge Lüüd / Herman Havekost, Anne May, Marron. C. Fort ; Wieters Bidräge van Stephan Dannewitz [et al.]. – Oldenburg, 1991.
HBZ onlinehbz-Verbundkatalog.
HDGHandbuch der deutschen Gegenwartliteratur / Hermann Kunisch. - München, 1969-1970.
HeBIS onlineHessischen BibliotheksInformationsSystem.
HeBIS-Retro onlineDigitalisierte Zettelkataloge.
HeinsiusAllgemeines Bücher Lexicon… Bd.1 -4. / W Heinsius. – Leipzig, 1812-1813.
HellThe fifteenth-century printing types of the Low Countries – Vol. 1-2 / W. and L. Hellinga. – Amsterdam, 1966.
Hertz, Die Kölner BüchermarkenDie Kölner Büchermarken bis Anfang des XVII. Jahrhunderts… / P. Hertz. – Naarden, 1970.
HerderGrosse Herder : Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Bd. 1-12. - 4 völlig. neubearb. Aufl. / von Herders Konversationslexikon. - Freiburg, 1931-1935.
HerPolHerbarz Polski / wiadomości historyczno-geneologiczne o rodach szlacheckich ułożył i wyd. Adam Boniecki. - Warszawa, 19..
HertzZbiór poetów polskich XIX w. T. 1-7 / ułożył. P. Hertz. - Warszawa, 1959-1975.
Hist. Nauki Pol.Historia nuki polskiej. T.1 / Sekretarz naukowy Zofia Skubała-Tokarska. – Wrocław, 1970-.
Historische Pläne 2000Historische Pläne und Grundrisse von Städten und Ortschaften in Polen / oprac. Egon Klemp. - Wiesbaden, 2000.
HKU onlineThe University of Hong Kong.
HKUST onlineHong Kong University of Science and Technology.
HLSZ XXHistoria literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie : wiek XX / Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka. - Warszawa, 1982.
HNNachträge zu Hain`s Repertorium bibliographicum und seinen Fortsetzungen. Als Probe des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke / herausgegeben van der Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. – Leipzig, 1910.
HNPSWHistoria najnowsza w polskich szkołach wyższych : informator / oprac.: Arkadiusz Kołodziejczyk, Jarosław Książek. - Warszawa, 1988.
Hoboken, HaydnThematisch-bibliographisches Werkverzechnis… Bd. 1-3 / A. van Hoboken. – Mainz, 1957-1978.
HoffmannEncyclopedia of recorded sound. Vol. 1-2 / Frank Hoffmann, ed. - New York, 2005.
Hollstein (D&F)Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450-1700. T. 1-51 / Friedrich Wilhelm Heinrich Hollstein, Amsterdam, 1949-.
Hollstein (German)German etchings, engravings and woodcuts 1450-1700. T. 1-43 / Friedrich Wilhelm Heinrich Hollstein, Amsterdam, 1954-.
Holzmann-BohattaDeutsche Anonymen Lexicon 1501-1850 Bd. 1-4, 6 / M. Holzmann, H. Bohatta. – Weimar, 1902-1911.
HoneggerDictionnaire de la musique. - T. 1-2 / sous la dir. De Marc Honegger. Les hommes et leurs oeuvres. - Paris, 1993 Dictionnaire des interprètes et de l'interprétation musicale au XXe siècle / Alain Pâris. - Paris, 1989.
Hor.Katalog Biblioteki Horynieckiej XX. Konińskich Cz. 1 Ikunabuły i polonica XVIw. / A. Kawecka-Gryczowa, K. Piekarski. – Warszawa, 1936.
HPHagiografia polska : słownik biobibliograficzny / pod red. Romualda Gustawa. - Poznań, 1971-1972.
Hoskins, PolonicaEarly and rare polonica of the 15th-17th centuries in American libraries / J. W. Hoskins. – Boston, 1973.
HStomPHistoria stomatologii polskiej / Mieczysław Jesionowski.- Wraszawa, 1971.
HubayMissalia Hungarica . Régi magyar misekönyvek / I. Hubay. – Budapest, 1938. (Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai 5).

I

skrótnazwa źródła
IAIndex Aureliensis : catalogus librorum sedecimo seculo impressorum. Aurelia Aquensis. T. 1-9. - Paris, 1965-1996.
IAPIndeks artystów plastyków : absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w latach 1939-1992. - Gdańsk, 1994.
IBEspIndice biográfico de Espana, Portugal e Iberoamaéricana. Vol. 1-4 / ed. y dir. por Victor Herrero Mediavilla, Lolita Rosa Aquayo Nayle. - München, 1990.
IBIM 1995Internationaler biographischer Index der Musik : Komponisten, Dirigenten, Instrumentalisten und Sänger. - 1-2. - München, 1995.
IBNIBN : index bio-bibliographicus notorum hominum. Ps. C : Corpus alphabeticum. 1. Sectio generalis. Vol. 1-77 : A-Frittola. - Osnabruck, 1974-.
IBPIncunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. T. 1-2 / moderante A. K. Kawecka-Gryczowa ; composuerunt M. Bohonos, E. Szandorowska. - Wratislaviae, 1970.
IBPSIncunabula in catalogo generali ante mensem Septembrem a. 1939 compositio enumerata post autem annum 1945 in Polonia non reperta cum indicibus annexis. W: Inculabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Moderante. / A. Kawecka-Gryczowa. Composuerunt M. Bohonos, M. Spandowski et E. Szandorowska. - Wrocław -Warszawa-Kraków, 1994. s. 175-434.
IBSIIndex Bibliographicus Societatis Iesu.
ICCU onlineInstituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (opac.sbn.it).
IChemInformator chemiczny.- 1931 (Zawiera: Spis chemików polskich).
ICMMThe international cyclopedia of music and musicians. 4.ed. / ed.by Oskar Thompson. - New York, 1946.
IESIlustrovaný encyklopedický slovník. D. 1-3 / hlavni red. Jaroslav Kozesnik, Miroslav Stipánek. - Praha, 1980-1982.
IETrzaskiIlustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego. T. 1-5 / oprac. pod red. Stanisława Lama.- Warszawa, 1927.
IFDInternational foundation directory 1996 / with an introduction by H. V. Hodson. - [7 ed.]. - London, 1996.
IFPUWrInstytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
IGIIndice generali degli incunaboli delle biblioteche d`italia. A cura del Centro Nazionale d1 Informazioni Bibliografiche. / Vol. 1-3 compilato da T. M. Guarnaschelli, E Valenziani; Vol. 4 - E. Valenziani, E. Cerulli. - Roma, 1943-1965.
IGPInformator geografii polskiej / pod red. Jacka H. Szymera. - Warszawa, 1992.
Ihnatowicz 1981Fotografia polska do 1914 r. / katalog i wstęp oprac. Jadwiga Ihnatowicz, Warszawa, 1981.
IHUSInformator Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego / oprac. Marek Baumgart [et al.]. - Szczecin, 1995.
IHUWSkład osobowy i program studiów / Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa, 1992.
IIHUAMInformator Instytutu Historii / [oprac. Witold Molik, Krzysztof Makowski, Józef Dobosz]. - Poznań, 1993.
ILLL 17Index librorum Latinorum Lituaniae saeculi septimi decimi… - Vilnius, 1998.
Imago PoloniaeImago Poloniae. Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tamasza Niewodniczańskiego. / [red. Tomasz Niewodniczański ; aut. katalogu: Kazimierz Kozica, Janusz Pezda. Warszawa, 2002.
Imago SilesiaeDworsatschek, Mariusz. Imago Silesiae z kolekcji Tomasza Niewodniczańskiego. Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002.
Indeks artystów plastyków 1997Indeks artystów plastyków / Komitet Leksykonu Artystów Plastyków w Gdańsku. - Gdańsk, 1997.
InfGBLKomputerowy Katalog Osobowy Lekarzy GBL.
INPInformator Nauki Polskiej.
INSzczInformator Nauki Szczecińskiej. - Szczecin, 1995.
Inv XVI s.Inventaire du fonds français. Graveurs du seizième siecle. 1-2, Paris, 1932-1935.
Inv XVII s.Inventaire du fonds français. Graveurs du dix- septième siecle. 1-11, Paris, 1939-.
Inv XVII s.Inventaire du fonds français. Graveurs du dix- huitième siecle. 1-13, Paris, 1930-.
Inv XIX s.Inventaire du fonds français. Après 1800. 1-15, Paris, 1930-.
IonovPisateli Moskvy : biobibliografičeskij spravočnik / sost. E. P. Ionov, S. P. Kolov. - Moskva, 1987.
IPInformator polski. - Londyn, 1945.
IPIPInformator o placówkach informacji w Polsce / I. Klimowiczowa, M. Załuska. - Warszawa, 1978.
IsaacAn indem to the early printed books in the British Museum. P. II: 15011520. Section II: Italy. Section III: Switzerland and Ekstern Europe / Fr. Isaac. - Londyn, 1938.
IsaevičL`vivs`ki vidaniâ XVI-XVIII st. Katalog / Â. D. Isaevič. - L`viv, 1970.
ISEPInformator Stowarzyszenia Elektryków polskich 1937/38. - Warszawa, [1938].
ISSNISSN Compact.
ISSN onlineISSN online.
ITWSIKoszalinInformator telefoniczny / Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin. - Koszalin, 1995.
IUC onlineIzrael Union Catalog online.
IvanovRusskaâ poeziâ v otečestvennoj muzyke (do 1917 goda) : spravočnik. - Vyp. 1-2 / sost. G. K. Ivanov. - Moskva, 1966-1969.
Ivanovic, Książka polskaKsiążka polska na Litwie w XVII w. / M. Ivanovic. - Vilnius, 1998.
IWWInternational who's who.
IWwPInformator o wydawcach w Polsce. - Warszawa, 1993.

J

skrótnazwa źródła
Jäger, Prussia-Karten 1542-1810Prussia-Karten 1542-1810 / Echard Jäger. - Weißenhorn, 1982.
Jahn 2003Deutsche biographische Enzyklopädie der Musi / bearb. von Bruno Jahn.- Műnchen, 2003.
Jakimowicz 1997Pięć wieków grafiki polskiej / Irena Jakimowicz, Warszawa, 1997.
Jakubowski 1992Mały leksykon bluesa / Marek Jakubowski. - Toruń ; Warszawa, 1992.
JamryŚrodowisko literackie Opolszczyzny : informator biobibliograficzny 1945-1980 / oprac. Hanna Jamry. - Opole, 1986.
JanczakZarys dziejów kartografii śląskiej do końca XVIII wieku / Julian Janczak. - Opole, 1976.
Janczewska 2002Dyskopedia poloników do roku 1918 T. 1-3 / Katarzyna Janczewska-Sołomko. - Warszawa, 2002.
JanowskiSłownik bio-bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego / Ludwik Janowski. - Wilno, 1939.
JarzębowskiDruki toruńskie XVI wieku / L. Jarząbowski. - Warszawa, 1969.
Jasiński, RodowódRodowód Piastów śląskich… T. 1-3K. Jasiński. - Wrocław, 1973-1977.
JaskoBibliografia podziemnych druków zwartych opublikowanych w Krakowie od wprowadzenia stanu wojennego 13 XII 1981 do roku 1990 / Krzysztof Jaśko. - Kraków, 2004.
Jaworska 1976Album Wileńskie w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Warszawie. - W: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, XX, 1976.
JazdonWielkopolskie serie wydawnicze do 1945 roku / Artur Jazdon. - Poznań, 1997.
JBIJüdischer biographischer Index = Jewish biographical index. - München : K. G. Saur, 1998.
Jendrysik, O wydaniach „Przestróg…”O wydaniach „Przestróg…” / A. Jendrysik [w] „Pamiętnik Literacki”, 1961 z. 2, s. 369-397.
Jendrysik, O wydaniach „Uwag…”O wydaniach “Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego” w XVIII w. / A. Jendrysik [w] „Pamiętnik Literacki”, 1961, z. 2, s. 369-397.
JessenBibliographie der Autobiographien. Bd. 1-3 / Jens Jessen. - München, 1987-1989.
JewEncJewish encyclopaedia. - New York, 1903-.
JezuiciSłownik jezuitów polskich 1564-1990 / Ludwik Grzebień. - Kraków, 1993.
JJPPolonika nie umieszczone w „Bibliografii polskiej” Estreicherów. Starodruki, wiek XVI. Ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu / L. Jarząbowski, F. Jurewiczówna. - Toruń, 1964.
JocherObraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 wlącznie T. 1-3 / A. Kocher. - Wilno, 1840-1857.
JöcherAllgemeines gelehrten Lexicon [...] / Ch. G. Jöcher. - Leipzig, 1750.
Jöcher ErgFortsetzung und Ergnzungen zu Christian Gottlieb Jochers Gelehrten -Lexicon. T.1-7 (A-Rinov) / J. Ch. Adelung, O. Gnther, H. W. Rotermund . - Leipzig 1784-1897.
JPGd.Katalog inkunabułów Biblioteki Miejskiej w Gdańsku. Catalogus incunabulorum Bibliothecae Civitatis Gedanensis / H. Jędrzejowska, M. Pelczarowa. - Gdańsk, 1954.
JPG Suppl.Katalog inkunabułów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk Cz. II: Uzupełnienia i dodatki (nr. 665-696) / H. H. Jedrzejowska, M. Pelczarowa. - Gdańsk, 1967.
JudBibliographia Judaica : Verzeichnis judischer Autoren deutscher Sprache. Bd.1-4 / bearb. von Renate Heuer. - Frankfurt ; New York, 1982-1996.
Junevićius 2001Fotografowie na Litwie / D. Junevićius. - Łódź, 2001.
JurićNeue Angaben über die Inkunabeln GW 592a und C 5946. / S. Jurić (Beiträge zur Inkunabelkunde. Dritte Folge, 3).

K

skrótnazwa źródła
KalemPracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1984 / pod red. Sławomira Kalembki. - Toruń 1987.
Kaleta Ulotna poezja patriotycznaUlotna poezja patriotyczna Oświecenia… / Oprac. R. Kaleta. - Wrocław, 1977.
Kaleta, OświeceniOświeceni i Sentymentalni / R. Kaleta. - Wrocław, 1971.
Kaleta, Klimowicz, PrekursorzyPrekursorzy Oświecenia… / R. Kaleta, M. Klimowicz. - Wrocław, 1953.
KalfBNKatalog alfabetyczny BN.
Kallmann 1982Encyclopedia of music in Canada / ed. by Helmut Kallmann, Gilles Potvin, Kenneth Winters. - Toronto ; Buffalo, 1982.
KaltLeksikon awtorow serbskich knihow 1945-1978 / Helmut Kaltsmit. - Budysin, 1979.
KamenevaČernigovskaâ tipografiâ ee deâtel`nost` i izdaniâ / T. N. Kamaneva w: Trudy, T. 3. - Moskwa 1959, s. 224-382.
Kameneva, GusevaUkrainske knigi kirilovskoj pečati XVI-XVIII vv. Vypusk I 1574 g. - I polovina XVII v. / T. N. Kameneva, A. A. Guseva. - Moskwa, 1976.
Kameneva, Guseva, PolonskaâUkrainske knigi kirilovskoj pečati XVI-XVIII vv. Vypusk II. Tom. 1: Kiepskie izdaniâ 2-i poloviny XVII v. / T. N. Kameneva, A. A. Guseva, I. M. Polonskaâ. - Moskwa, 1981.
KaniaPisarze z Krupniczej / Waldemar Kania. - Kraków, 1993.
Kantak, BernardyniK. Kantak: Bernardyni polscy. Cyryl. 1-2. Lwów 1933.
Kański 1998Mistrzowie sceny operowej / Józef Kański. - Wyd. 2 uzup. - Kraków, 1998.
KAPKsięga adresowa Polski 1926/27. - Warszawa, 1926.
Kapełuś, Senniki staropolskieSenniki staropolskie. Z dziejów literatury popularnej XVI-XVIII wieku / H. Kapełuś [w:] Studia z dawnej literatury czeskiej, słowackiej i polskiej. - Warszawa-Praha, 1963.
KAPFKsięga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskiem - Warszawa, 1905.
KAPFKsięga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskiem / oprac. L. Jeziorański. - Warszawa, 1906.
KAPHKsięga adresowa przemysłu, handlu i finansów. -Wyd. 13. - Warszawa, 1930.
Karataev 1861Chronologičeskaâ rospis slavânskih knig, napečatanyh kirilovskimi bukvami 1491-1730 / I. Karataev. - Sankt-Peterburg, 1861.
Karataev 1878Opisanie slavâno-russkich knig, napečatanyh kirilovskimi bukvami 1491-1730 / I. Karataev. - Sankt-Peterburg, 1878.
Karataev 1883Opisanie slavâno-russkich knig, napečatanyh kirilovskimi bukvami. T. 1 / I. Karataev. - Sankt-Peterburg, 1883.
Karila 1965Composers of Finland / ed. by Tauno Karila. - Helsinki, 1965.
Karkucińska, Jezuici-PoznańKatalog drukarni jezuitów poznańskich… / W. Karkucińska (Odb. Z : Kronika miasta Poznania (1997) nr. 4, s. 159-203).
KarolNauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym. T. 2 / Grażyna Karolewicz. - Lublin, 1996.
KartZINKartoteka biograficzna Zakładu Informacji BN.
KartZRKartoteka osobowa Zakładu rękiopisów.
KasackLeksykon literatury rosyjskiej XX wieku / Wolfgang Kasack. - Wrocław, 1996.
Kat. Zb. Kartogr. MalborkKatalog zbiorów kartograficznych Muzeum Zamkowego w Malborku / oprac. Artur Dobry. - Malbork, 2005.
Katalog knig (1999)Katalog starodrukowanih knig, ŝo zberigaût`sâ u Central`nomu deržavnomu istoričnomu arhivi Ukraïni i m. Kievi (CDIAK Ukraïni) 1494-1764 pp. - Kiïv, 1999.
Katalog der Rathsbibliothek zu ThornKatalog der Rathsbibliothek zu Thorn. - Thorn, 1896.
KatZRKatalog Zakładu Rękopisów BN.
Kawecki 1995Rock 'n' roll : 1959-1973 : encyklopedia polskiej muzyki rockowej / Jan Kawecki [et al.]. - Kraków, 1995.
Kaw PUMateriały do katalogu inkunabułów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza / Z. Kawecka. - Poznań, 1960 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Biblioteka Główna. Zesz. 1, 1960 I odb.).
KayInternational authors and writers who's who / ed. Ernest Kay. - 11th ed. - Cambridge, 1989.
Kayser 1836Vollständiges Bücher-Lexicon / Christian Gottlob Kayser. - Leipzig, 1836-.
KB 1997Kampazitary Belarusi / T. G. Ndzivani, R. I. Sergienka. - Minsk, 1997.
KbKKto był kim w drugim obiegu? : słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976-1989 / pod red. Dobrosławy Świerczyńskiej. - Warszawa, 1995.
KbKRzeczpospKto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej / red. Jacek M. Majchrowski. - Warszawa, 1994.
KBRaczKatalog Biblioteki Raczyńskich 1885-1931. T. 1.- Poznań, 1932.
KCKataloge der Landesbibliothek Coburg. 1. Die Wiegendrucke in Coburg 2 1954. Nachtrag 1959 / F. Knorr. - Coburg.
KCzep.Renesansowy księgozbiór Mikołaja Czepla w Bibliotece Jagiellońskiej / A. Lewicka-Kamińska. - Wrocław, 1956. (Książka w dawnej kulturze polskiej 7).
KDGKKürchners deutscher Gelehrten - Kalendar.
KDLKKürchners deutscher Literatur-Kalendar.
KDMK 2004Kürschners Deutscher Musiker-Kalender : 2004 / Redaktion: Axel Schniederjürgen. - 4. Ausg. - München, 2004.
KESpKsiega adresowa esperantystów Polski i „Praktyczny Informator Esperancki” / oprac. Jan Zawada.- Warszawa, 1931.
KGBLKatalog książek Głównej Biblioteki Lekarskiej. Seria B. - Warszawa, 1948-.
KillyLiteraturlexikon : Autoren und Werke deutscher Sprache . Bd. 1-15 / hrsg. von Walther Killy. - Gutersloh, 1988-1993.
KJIkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Incunabula Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis / A. Lewicka-Kamińska. - Kraków, 1962.
KJ AccIkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog przybytków za lata 1962-1967. Incunabula Bibliothecae Jagellonicae Cracoviensis. Catalogus accessionum ab a. MDCCCCLXII ad a. MDCCCCLXVII / A. Lewicka-Kamińska. - Kraków, 1969. (Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej R. XVIII: 1966 z. 2).
KirchnerBibliographie des Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes bis 1900. T. 1 / Hrsg. Von Joachim Kirchner.. - Stuttgart, 1968-.
KjellbergCatalogue des imprimes slavons des XVIe, XVIIe et XVIIIe siecles, conserves a la Bibliotheque de l`Universite Royale d`Uppsala…/ KL. Kjellberg. - Uppsala, 1951.
KjKKto jest kim w Polsce. - Warszawa, 1984.
KjK 20Kto jest kim w XX wieku. - Kraków, 1994.
KjKBotKto jest kim w botanice. - Kraków, 1995.
KjKEkolKto jest kim w inżynierii ekologicznej. - Warszawa, 1993.
KjKFizKto jest kim w fizyce : Polska 1993 / red. Jan Stankowski [et al.]. - Poznań, 1993.
KjKHUMKKto jest kim na Wydziale Humanistycznym [UMK]. - Toruń, 1994.
KjKJJugoslovenski Savramenici - Ko je ko w Jugoslaviji. - Beograd, 1970.
KjKKatKto jest kim w województwie katowickim '93. - Katowice, 1994.
KjKLublKto jest kim w Lublinie 1991. - Lublin, 1991.
KjKPolitKto jest kim w polityce polskiej / [red. Roman Ignasiak et. al.]. - Warszawa, 1993.
KjKPolKanKto jest kim w Polonii Kanadyjskiej 1993 : słownik biograficzny. - Toronto, 1993.
KjKRGdKto jest kim w regionie gdańskim / [red. Jarosław Mykowski et al.]. - Gdańsk, 1993.
KjKvČRKdo je kdo v České Republice 94/ 95. - Praha, 1994.
KjKwKościeleKto jest kim w Kościele / Grzegorz Polak. - Warszawa, 1996.
KJPWrKsięga jubileuszowa 50 lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1995 / pod red. Ryszarda Grocha. - Wrocław, 1995.
KKjLubKim kto jest w Lublinie? / oprac. zespół Alicja Chwalczyk [et al.]. Lublin, 1997.
KkjwojlubelKim kto jest w województwie lubelskim / [przygot. zespół: Hanna Bednarzewska et al.]. - Lublin, 2000.
KLEKratkaja literaturnaja enciklopedija / gl. red. A. A. Surkov. 1-9. - Moskva, 1962-1978.
KlebsIncunabula scientifica et media. Short title list / A. C. Klebs. -Bruges, 1938, (“Osiris” Vol. IV).
Klebs PesteRemèdes contre la peste. Fascimiles, notes et liste, bibliografique des incunables sur la peste / A. C. Klebs, E. Droz. - Paris, 1925.
Klim.Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie / Bolesław Klimaszewski, Ewa R. Nowakowska, Wojciech Wyskiel. - Warszawa, 1992.
KLKKnygos Lietuviu Kalba.
KLOLKatalog-Lexikon zur österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Bd. 1. - Wien, 1995.
KLON/ JAWOROrganizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
KlossBibliographie der Freimaurerei / G. Kloss. - Graz, 1970.
Klodzińska, CzasopismaCzasopisma i druki prasowe od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej / K. Kłodziska (Pam. Bibl. Kórn. 1968, z. 9-10, s. 345-410, 1974, z. 11 s. 99-189).
Kłodziska, KalendarzeKatalog kalendarzy od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej / K. Kłodziska. - Wrocław, 1963.
Kn. Let.Kniznaja Letopis.
KnihopisKnihopis československých tisků od doby nejsterši až do konce XVIII, stoleti / red. Z. Tobolka. - Dil 1: Provotisky do r. 1500. - Praha, 1925 ; Dil 2: Tisky z let 1501-1800. Č. 1-5. - Praha, 1936 - .; Č. 6-9 Red. F. Horák 1953-1967.
KOBV onlineKooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg.
Koeman, Atlantes NeerlandiciAtlantes Neerlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880 / comp. and ed. by C. Koeman, Amsterdam, 1967-1985.
Koeman's Atlantes NeerlandiciKoeman's Atlantes Neerlandici. New ed./ the folio atlases publ. by Gerard Mercator [et al]. ; comp. by Peter van der Krogt. Tuurdijk, 1997-.
Kołaczkowski 1874Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce zamieszkałych lub czasowo w niej przebywających, od najdawniejszych do najnowszych czasów jako przyczynek do historji sztuk pięknych w Polsce / napisał Julian historji sztuk pięknych w Polsce / Julian Kołaczkowski. - Lwów, 1874.
KonPolska bibliografia lekarska dziewiętnastego wieku / Stanisław Konopka. - Warszawa, 1974-1987.
KoperaSpis druków epoki Jagiellońskiej w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie / F. Kopera. - Kraków, 1900.
KopiaSpis nauczycieli szkół średnich w Galicyi... / ułożył H. Kopia. - Lwów, 1909.
Koronko, KlejnotM. Koronko: Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573-1658. Warszawa 1974.
KossowskaBiblia w jezyku polskim T. 1-2 / M. Kossowska. - Poznań, 1968 -1969.
Kościuszko - powstanie 1794Kościuszko - powstanie 1794 - tradycja : materiały z sesji naukowej w 200-lecie powstania kościuszkowskiego, 15 - 16 kwietnia 1994 / pod red. Jerzego Koweckiego. - Warszawa, 1997.
Kościów 1999Muzyka Połabian i Łużyczan : wybór informacji / Zbigniew Kościów. - Opole, 1999.
Kośmiński, Słownik lekarzówSłownik lekarzów polskich …Z. 1-4 / S. Kośmiński. - Warszawa, 1883 - 1888.
Kot, Hist. Kartogr. ŚląskaHistoria nowożytnej kartografii Śląska 1800-1939 / Henryk Kot. - Katowice, 1970.
Kotv BratInkunábuly Univerzitnej Knižnice v Bratislava. Incunabula Bibliothecae Universitatis Bratislaviensis / I. Kotvan. - Bratislava, 1960.
Kotv SlovInkunábuly archivov, múzei a niektorých historických knižnic na Slovensku. Incunabula archivorum, museorum, nonnullarumque bibliothecarum historicarum Slovaciae / I Kotvan. - Martin, 1964.
Kow M Kow SzKatalog inkunabułów Biblioteki Opactwa mogilskiego oraz katalog inkunabułów biblioteki klasztoru cystersów w Szczyrzycu / G. Kowalski. - Kraków, 1915.
KPBUMCSKsięga pamiątkowa Wydziału Biologii i Nauk o Ziemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. - 1995.
KPKULKsięga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. ks. Marian Rusecki. - Lublin, 1994.
KP-MK onlineDr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér (http://gyorikonyvtar.hu/).
KPMuzKto pisal o muzyke : bio-bibliografičeskij slovar' [...]. T. 1-4 / G. B. Bernand I. M. Âmpol'skij. - Moskva, 1971-1989.
KPSGGWKsięga pamiątkowa ku uczczeniu potrójnej rocznicy założenia... SGGW... . - Warszawa, 1937.
Kracik, Nieznani impresorowieJ. Kracik: Nieznani impresorowie … Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. 32 (1983) 1/2 s. 53-66.
Kraszewski 1865Collection Iconographique Polonaise. - Dresde, [1865].
Kraszewski, WilnoWilno od początków jego do roku 1750.. T. 1-4. / J. I. Kraszewski. - Wilno, 1840-1842.
Kraev 1997Koj koj e v b”lgarskata kultura : kompozitori / s”st. Georg Kraev. - Sofiâ, 1997.
Krassowski Polska XVIII w.Polska na mapach wydawców norymberskich i augsburskich z XVIII wieku / Bogusław Krassowski. - Warszawa, 1985.
Krauss, FontiusFranzösische Drucke des 18. Jahrhunderts in den Bibliotheken der Deutschen Demokratischen Republik… / W. Krauss, M. Fontius. - Berlin, 1970.
Krauze-Karpińska, UzupelnieniaUzupełnienia do Bibliografii polskiej Estreichera na podstawie rękopiśmiennej księgi wpływów i wydatków warszawskiej Drukarnii Misjonarzy / J. Krauze-Karpińska. - Rocznik Biblioteki Narodowej. R. 37-38: 2006. s. [151] - 218.
Kresy WschodnieKresy Wschodnie dawnej Rzeczypospolitej :katalog pocztówek / Maria Calikowska, Eugenia Krasińska-Kencka, Agata Pietrzak. - Warszawa, 2001.
KrollAltpreussische Biographie. Bd. 1-3 / von Christian Krollman. - Königsberg, 1941.
KrULKronika Uniwersytetu Lwowskiego.
KSH-OLIB onlineKözponti Statisztikai Hivatal (http://konyvtar.ksh.hu/).
Kubans`ka-PopovaKievo-Pečers`kij deržavnij istorikokul`turnij zapovidnik. Starodruki XVI-XVIII st. Katalog / M. M. Kubans`ka-Popova. - Kiïv, 1971.
KS I 2003Kompozytorzy szczecińscy do 1945 roku / pod red. Eugeniusza Kusa, Mikołaja Szczęsnego i Edwarda Włodarczyka. - Szczecin, 2003.
KS II 2002Kompozytorzy szczecińscy po 1945 roku / pod red. Eugeniusza Kusa i Mikołaja Szczęsnego. - Szczecin, 2002.
Kształcenie artystyczne w WilnieKształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje : 15 marca - 5 maja 1996 r. /Muzeum Okręgowe w Toruniu. - Toruń, 1996.
KuczyńskiThesaurus libellorum historia reformationis illustrantium. Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen / A. Kuczyński. - Leipzig, 1870.
KuhnkePolnische schöne Literatur in deutscher Übersetzung 1900-1992/93 : Bibliographie / Ingrid Kuhnke. - Mainz, 1995.
KULInformator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na rok akademicki 1993/ 94.
KuncewiczLeksykon polskich pisarzy współczesnych. T, 1-2 / Piotr Kuncewicz. - Warszawa, 1995.
KurkowaUzupełnienie części III Estreichera z zasobów Ossolineum / E. Kurkowa. - Lwów, 1932 (Lwowskie Studia Biblioteczne. T. 1 s. 121-132).
Kurkowa, GrafikaA. Kurkowa: Grafika ilustracyjna gdańskich drukw okolicznościowych XVII wieku. Wrocław, Warszawa 1979.
KurzHandbuch der iberischen Bilddrucke des XV/ Jahrhunderts / M. Kurz. - Leipzig, 1931.
KurzawaSłownik polskich pisarzy współczesnych Wileńszczyzny / Eugeniusz Kurzawa. - Zielona Góra, 1995.
KusKompozytorzy szczecińscy po 1945 roku / pod red. Eugeniusza Kusa i Mikołaja Szczęsnego. - Szczecin, 2002.
Kutsch 2003Grosses Sängerlexikon. Bd 1-7 / K. J. Kutsch, Leo Riemens. - München, 2003.
KWrKatalog ikunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Catalogus incunabulorum typographicorum, Bibliothecae Universitatis Wratislaviensis. Cz. 1-2 / B. Kocowski. - Wrocław, 1959-1962 (Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze. T. 5).
KWwPKatalog Wydawców w Polsce. - Warszawa, 1995.

L

skrótnazwa źródła
Labyncev 1978Kirillovskie izdaniâ Supraśl`skoj tipografii / Û. A. Labyncev W: V pomoŝ` sostavitelâm svodnogo kataloga staropečatnyh izdanij kirillovskogo i glagoličeskogo šriftov. Metodičeskie ukazaniâ. Vypusk 3. - Moskwa, 1978.
Labyncev 1979Predvaritel`nyj spisok staropečatnyh izdanij kirillovskogo šrifta vtoroi poloviny XVI veka. / Û. A. Labyncev. W: V pomoŝ` sostavitelâm svodnogo kataloga staropečatnyh izdanij kirillovskogo i glagoličeskogo šriftov. Metodičeskie ukazaniâ, Vypusk 4. - Moskwa, 1979.
Labyncev 1982Slavânskaâ kirillovskaâ płatna knižnost` XV - pervoj četverti XVII v. / Û. A. Labyncev [w:] V pomoŝ` sostavitelâm svodnogo kataloga staropečatnyh izdanij kirillovskogo i glagoličeskogo šriftov. Metodičeskie rekomendacji . - Moskwa, 1982.
Labyncev 1984Izdaniâ kirillovskogo šrifta XV - pervoj poloviny XVII w. / Û. A. Labyncev. W: V pomoŝ` sostavitelâm svodnogo kataloga staropečatnyh izdanij kirillovskogo i glagoličeskogo šriftov. Metodičeskie rekomendacji. - Moskwa, 1984.
LacombeLivres d`Heures imprimés Au XVe et Au XVIe siècle conservés dans les bibliothéques publiques de Paris. Catalogue / P. Lacombe. - Paris, 1907.
LAdwLista adwokatów. - Kraków, 1939.
LamWspółcześni pisarze polscy / S. Lam.- Warszawa, [1922].
Landwehr, Germ.German emblem books 1531-1888. A bibliography / J. Landwehr. - Utrecht, Leyden, 1972.
Langer-DolchBibliographie der österreichischen Drucke des XV. Und XVI. Jahrhunderts Herausgegeben von Eduard Langer BD. 1, H. 1 Trient-Wien-Schrattenthal. Bearbeitet von W. Dolch. - Wien, 1913.
LarGrand Larousse Universel. - Paris, 1986-.
Lar XIXGrand Dictionnaire Universel du XIX Siecle / Pierre Larousse. - Paris, 1866-1878.
Lar XXLarousse du XXe siecle. - Paris, 1957-.
LCNLibrary of Congress name authority headings on CD-Rom. - Washington, 1992.
LCSH onlineLibrary of Congress Subject Headings.
LCTCLLongman companion to twentieth century literature / A. C. Ward. - Harlow, 1970.
LDJLexicon deutsch-judischer Autoren / red. Leitung Renate Heuer. Bd. 1-3 : A-Braun. - Munchen ; New York, 1992-.
LDSLexikon deutschsprachiger Schriftsteller. / von Günter Albrecht [et al.]. - Leipzig, 1967.
Lehmann-HauptPeter Schoeffer of Gernsheim and Mainz with a list of his surviving books and broadsides / H. Lehmann-Haupt. - New York, 1950.
Leichenpr. Liegn.Katalog der Leichenpredigten-Sammlungen der Peter-Paul-Kirchenbibliothek und anderer Bibliotheken in Liegnitz. - Marktschellenberg, 1950.
Lejko 2004Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy : katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. Cz. 1 /oprac. Krystyna Lejko.- Warszawa, 2004.
Lejko Niklewska 1978Warszawa na starej fotografii : 1850-1914 / Krystyna Lejko, Jolanta Nikielska. - Warszawa, 1978.
LekUrzędowy spis lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, [...]. - Warszawa, 1939.
LekRocznik lekarski... 1933/34- 1938. - Warszawa, 1934-1938.
LekUrzędowy spis lekarzy, dentystów, farmaceutów... Warszawa, 1929-1939.
LekGlińskiSłownik biograficzny lekarzy i farmaceutów - ofiar drugiej wojny światowej / Jan Bohdan Gliński ; Naczelna Izba Lekarska. - Wrocław, 1997-.
LeksHPLeksykon historii Polski / Michał Czajka, Marcin Kamler, Witold Sienkiewicz. - Warszawa, 1995.
LeksPWNLeksykon PWN. - Warszawa, 1972.
LeksYidLLeḳsikon fun der najer Yidisher liṭeraṭur. - [New York, 1956-].
Lerski 2003Syrena Record : pierwsza polska wytwórnia fonograficzna : 1904-1939 / Tomasz Lerski. - New York ; Warszawa, [2003].
LFLiteratura fantastycznonaukowa / A. Niewiadowski. - Warszawa, 1992.
LFrLiteratura francuska T. 1-2 / pod red. Antoine Adam, Georges Lerminier, Edouard Morot-Sir.. - Warszawa, 1974-1980.
LFSLexicon fremdsprachiger Schriftsteller von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 1-3 / Hrsg.: Gerhard Steiner, Herbert Greiner-Mai, Wolfgang Lehmann. - Leipzig, 1977-1980.
LI-H onlineLandsbokasafn Islands-Haskolabokasafn.
LibrFrLibrarie française : catalogue générale des ouvrage parus 1933-1946. - Paris, 1947.
Lietuvos bibliogr.Lietuvos bibliografija. Serija A. T. 1 Papildymai…. -Vilnus, 1990.
Lietuvos TSR bibliogr.Lietuvos TSR bibliografia. Seria A.T. 1 1547-1861…. - Vilnius, 1969.
LindnerBibliographie der deutschen und der niederländischen Jagdliteratur von 1480 bis 1850 / K. Lindner. - Berlin, New York, 1976.
Lisenko 2003Ukraïns'kì spìvaki u spogadah sučasnikìv / avtor-uporâdnik Ìvan Lisenko. - Kiïv ; L'vìv ; N'û Jork, 2003.
LiturgList of uniform titles for liturgical works of the latin rites of the Catolic Church. - London, 1981.
LMDLiteratura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939 : zarys monograficzny, materiały. - Wyd. 2. - Warszawa, 1987.
LNBULvivs’ka Nacional’na naukowa biblioteka Ukraini im V. Stefanika.
LNHLexikon der Namen und Heiligen / Otto Wimmer, Hartmann Melzer. - 5., überarb. Aufl. - Innsbruck ; Wien, 1984.
LNJLiteratura i nauka o języku / [red. Andrzej Z. Makowiecki et al.]. - Warszawa, 1995.
LOCIS onlineLibrary of Congress LOCIS Information System (140.147.254.3).
LoeweBibliographie der Schlesischen Geschichte…/ V. Loewe. - Breslau, 1927. (Schlesische Bibliographie. Bd. 1).
LOKJLexikon der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur / Internationales Institut für Jugendliteratur und Leseforschung (Hrsg.). Bd. 1. - Wien, 1994.
LoudaSoupis prvotisků Universitni knihovny v Olomouci a jeji pobočky w Kroměřiži / J. Louda. - Praha, 1956.
LPLiteratura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. - Warszawa, 1984-1985.
LP 39Literatura polska po 1939 roku : przewodnik encyklopedyczny T. 1 / pod red. Marka Witkowicza. - Warszawa, 1989.
LPDLeksykon polskiego dziennikarstwa / Elżbieta Ciborska.- warszawa, 2000.
LPFF 1997Leksykon polskich filmów fabularnych. - Wyd. 2, uzup. i popr. - Warszawa, 1997 [zawiera dane o autorach muzyki].
LPLFLeksykon polskiej literatury fantastyczno-naukowej / Andrzej Niewiadomski, Antoni Smuszkiewicz. - Poznań, 1990.
LPMP 2008Leksykon polskich muzyków pedagogów : urodzonych po 31 grudnia 1870 roku / pod red. Katarzyny Janczewskiej-Sołomko. - Kraków, 2008.
LPPNLosy polskich pracowników nauki w latach 1939-1945 / Andrzej Bolewski, Henryk Pierzchała. - Wrocław, 1989.
LPŚLeksykon pisarzy świata : XX wiek / [oprac. pod kier. Wacława Sadkowskiego]. - Warszawa, 1993.
LRLudzie roku 95/96 w Polsce. - Warszawa, 1996.
LRosLiteratura rosyjska / red. M. Jacobiec. - Warszawa, 1970.
LSPXXLeksykon sztuki polskiej XX wieku : sztuki plastyczne / Jolanta Chrzanowska-Pieńkos, Andrzej Pieńkos.- Poznań, 1996.
LTIncunabula typographica Bibliothecae Universitatis Thoruniensis: Ikunabuły Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / St. Lisowski. - Toruń, 1964. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 11 Nauka o książce II pp. 143-187).
LTELietuviskoj enciklopedije. - Vilnius., 1934-.
LTELietuviskoji tarybine enciklopedja. - Vilnius, 1976-.
LThKLexikon für Theologie und Kirche Bd. 1-14 / berg. von Michael Buchberger. - 2, völlig neu bearb. Aufl. / hrsg. von Josef Höfer und Karl Rehner. - Freiburg, 1986.
LudwigDie Klosterneuburger Inkunabeln / V. O. Ludwig. - Wien-Leipzig, 1920 (Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg VIII, 2 Abt.).
Luk`ânenko 1973Katalog belorusskih izdanij kirillovskogo šrifta XVI-XVII vv. Vypusk I (1523-1600 gg.) / V. I. Luk`ânenko. - Leningrad, 1973.
Luk`ânenko 1975Katalog belorusskih izdanij kirillovskogo šrifta XVI-XVII vv. Vypusk 2 (1601-1654 gg.) / V. I. Luk`ânenko. - Leningrad, 1975.
Luk`ânenko 1993Katalog kirilličevskoj pečati XV-XVI vv. (1491-1600 g.) / V. I. Luk`ânenko. - Sankt-Petersburg, 1993.
LuteranieLuteranie w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym / G. Szewczyk, J.Szturc. - Katowice, 1995.
LWLexikon der Weltliteratur im 20. Jahrhundert. - Freiburg,1960-.
LZPLeksykon zakonów w Polsce / Bogumił Łoziński. - Warszawa, 1998.
LZSLiteratury zachodniosłowiańskie czasu przełomu : 1890-1990. [T.] 1 / pod red. Haliny Januszek-Ivaničkovej. - Katowice, 1994.

Ł

skrótnazwa źródła
ŁasiewskaBibliografia literatury dla dzieci 1945-1960 / Alina Łasiewska, Felicja Neubert. - Warszawa, 1971.
ŁastikAntologia poezji żydowskiej / oprac. S. Łastik. - Warszawa, 1986.
Łętowski 1997Przewodnik płytowy : muzyka klasyczna na płytach kompaktowych / Janusz Łętowski. - Warszawa, 1997.
Łojek, Bibliogr. prasy 1661-1831Bibliografia prasy polskiej 1661-1831… / J.Łojek. - Warszawa, 1965.
Łomnicka-Żakowska, Portety Augusta II i Augusta IIIGraficzne portrety Augusta II i Augusta III Wettynów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / E. Łomnicka-Żakowska. - Warszawa, 1997.
ŁowiczanieŁwiczanie z okresu II Rzeczypospolitej. Cz. 1-3 / Tadeusz Gumiński. - Łowicz, 1987.
ŁozaCzy wiesz kto jest kto? / pod red. Stanisława Łozy. - Warszawa, 1983.
ŁódźWspółczesna Łódź literacka / Tadeusz Błażejewski. - Łódź, 1989.
ŁuczInformator o bibliotekach w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Alfreda Łuczyńska, Helena Wiącek. - Warszawa, 1961.

M

skrótnazwa źródła
Machiels CatalogusCatalogus van de boeken gedruckt voor 1600… / J. Machiels. - Gent, 1979.
Machnik 2002Fotografie powstańców styczniowych w zbiorach Gabinetu Grafiki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich : katalog / Leszek Machnik. - Wrocław, 2002.
MadsKatalog oper det Kongelige Biblioteks Inkunabler. Bd. 1-2 Kobenhavn 1935-1938; Bd. 3 Accession 1938-1962 / V. Madsen. - Kobenhavn, 1963.
MakPisMakedonski pisateli / [red. Rade Siljan et al.]. - Skopje, 1987.
MaksimenkoKirilični starodruki ukraïns`kih drukaren`, ŝo zberigajut`sâ u l`vivs`kih zbirkah (1574-1800). / F. P. Maksimenko. - L`viv, 1975.
ManferrariDizionario universale delle opere melodrammatiche T. 1-3 / U. Manferrari. - Firenze, 1954-1955.
March G.Catalogo degli incunaboli dells Biblioteca Civica Berio di Genova / L. Marchini. - Firenze, 1962. (Biblioteca di bibliografia italiana, 40).
Markowski, Piotr GaszowiecPiotr Gaszowiec twórcą krakowskiej komputystyki o zasięgu międzynarodowym / M. Markowski. - 1998 (Studia Mediewistyczne XXV) s. 69-117.
MartJewishThe martyrdom of Jewish physicians in poland.- Nwe York, 1963.
MasanovSlovar psevdonimov russkich pisatelej, učenych i obsčestvennych dejatelej : v četyrech tomach / I. F. Masanov. - Moskva, 1956-1960.
MatLiteratura polska 1939-1991 / R. Matuszewski. - Warszawa, 1992.
Materiały do słownika kartografówMateriały do słownika kartografów i geodetów polskich : archiwalia z dawnej Pracowni Historii Geografii i Kartografii Bolesława Olszewicza / przygot. do wyd. Jan Szeliga i Wiesława Wernerowa ; Instytut Historii Nauki PAN. Zespół Historii Kartografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Warszawa, 1999.
MatPolMatematycy polscy : informator Polskiego Towarzystwa Matematycznego. - Warszawa, 1993.
MayerWiens Buchdrucker-Geschichte Bd. 1: 1482-1682 / A. Mayer. - Wien, 1882 Bibliografia. Wrocław / Andrzej Frycz Modrzewski. - Warszawa, 1962. (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej. T. XII).
McKerrow, DevicesPrinters` et Publisher` devices in England et Scotland 1485-1640 / R. McKerrow. - Londyn, 1949.
MDSCMateriały do dziejów Sejmu Czteroletniego…T. 1-6. - Wrocław, 1955-1969.
ME 2000Muzikos enciklopedija T. 1. - Vilnius, 2000-.
ME-KLM onlineMiskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum http://www.lib.uni-miskolc.hu
MeadIncunabula in the Huntington Library / H. R. Mead. - San Marino, Kalifornia, 1937 (Huntington Library Lists. Num. 3).
MEKAMała encyklopedia kultury antycznej. A-Z. - Wyd. 8. - Warszawa, 1990.
Melbechowska-Luty 2001Sztukmistrz : twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida / Aleksandra Melbechowska-Luty. - Warszawa, 2001.
MELPMała encyklopedia lotników polskich. T. 1-2 / Jerzy R. Konieczny, Tadeusz Malinowski. - Warszawa, 1983-1988.
Meltz, Die Drucke der MichaelisbrüderDie Drucke der Michaelisbrüder - Die Drucke der Michaelisbilder zu Rostock 1476-1530 [w:] Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Rostock“ : 1955-1956, Jg. 5, Sonderheft, s. 220-262.
Meltz. Die Missaldrucke der Michaelis brüderDie Missaldrucke der Mild aelisbriider - C. Melz: Die Missaldrucke der Michaelisbriider zu Rostock. [w:] „Gutenberg Jahrbuch“, 1957, s. 66-71.
MEMMała encyklopedia muzyczna. - Warszawa, 1981.
MendelMusikalisches Conversations-Lexikon. Bd 1-11 / begründet von Hermann Mendel. - 2. Ausg. - Berlin, 1880-1882.
Mendykowa, Legnicka Sartoriana.Dzieje legnickiej Sartoriany / A. Mendykowa. - Rocznik Bibl. s. 33-56.
Mendykowa. Książka polskaKsiążka polska we Wrocławiu w XVIII wieku / A. Mendykowa. - Wrocław, 1975.
Mendysowa, Druki muz.Katalog druków muzycznych XVI, XVII, XVIII w. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego T. 1 wiek XVI / J. Mendykowa. - Warszawa, 1970.
MEPMała encyklopedia prawa. - Warszawa, 1980.
MERMała encyklopedia rolnicza. - Warszawa, 1964.
MeSH onlineMedical Subject Headings.
MetzlerMetzler Autoren Lexikon : deutschsprachige Dichter und Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart / unter redaktioneller Mitarbeit von Heidi Oßmann [et al.]. - Stuttgart, 1986.
Meusel, LexiconLexicon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller Bd. 1 / J. G. Meusel. - Leipzig, 1802-.
MEWMała encyklopedia wojskowa. T 1-3. - Warszawa 1967-1971.
MEW LaskowskiMała encyklopedia wojskowa / oprac. Laskowski, od 1930 r.
Meyer-BaerLiturgical music incunabula. A descriptive catalogue / K. Meyer-Baer. - London, 1962.
Meyer, TrauerspielDas deutsche Trauerspiel des 18. Jahrhunderts… / R. Meyer. - München, 1977.
MeyersMeyers Handbuch über die Literatur / red. Ingrid Adam, Gisela Preuss. - Wien : Zürich, 1970.
MeyersLMeyers Lexikon. Bd. 1-12. - Aufl. 17. - Leipzig, 1924-1930.
MeyersNLMeyers neues Lexikon. - Leipzig, 1971-1978.
MGGDie Musik in Geschichte und Gegenwart / hrsg. von Friedrich Blume. - Kassel : Bärenreiter, 1951-1968.
MGG 1Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd 1-17 / hrsg. von Friedrich Blume. - Kassel 1949-1986.
MGG 2Die Musik in Geschichte und Gegenwart. - Bd 1-17 + Register. - 2. neubearb. Ausg. - Personenteil. - Kassel, 1999-2007.
MicLudzie i opcje : 53 sylwetki sceny politycznej / Andrzej Micewski. - Warszawa, 1993.
MichalskiPowróćmy jak za dawnych lat.. czyli historia polskiej muzyki rozrywkowej (lata 1900-1939) / Dariusz Michalski. - Warszawa, 2007.
Michel-Michel, Repet. Ital. 17Repertoire des ouvrages imprimes en langue italienne Au XVII-e siecze conserves dans les bibliotheques de France T. 1-8 / S. P. Michel, P. H. Michel. -Paris, 1976-1984.
Mieczkowska, Sejm i prawoSejm i prawo w starych drukach Biblioteki Sejmowej… / H. Mieczkowska. - Warszawa, 1993.
Migne PLPatrologiae cursus completes : series latina. T. 1-221 / ed. J. P. Migne. - Paris, 1844-1864.
MignePPatrologiae cursus completes : series graeca. T. 1-161 / ed. J. P. Migne. - Paris, 1857-1866.
MihailovičSpiska bibliografiâ XVIII veka / G. Mihailovič. - Belgrad, 1964.
Mikitas`Davni rukopisi I starodruki. Opis I katalog. Častina druga / V. L. Mikitas`. - Užgorod, 1964.
MillakSłownik polskich lekarzy weterynaryjnych / K. Millak. - Lublin; Warszawa, 1960-1963.
Milovidov`Opisanie slavâno-russkih` staro-pečatnyh` knig` Vilenskoj Publičnoj Biblioteki (1491-1800 gg.) / A. I. Milovidov`. -Vil`na, 1908.
Miłośnicy grafiki 2006Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / Red. Ewa Zdonkiewicz. - Warszawa, 2006.
MinervaMinerva : Jahrbuch der gelehrten Welt. - 35. Jg. - Berlin, 1966.
Misjonarze w PolsceMisjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001) T. 1-2/1. - Kraków, 2001.
Mitchell, Germ, 17A bibliography of 17th century German imprints In Denmark and the Duchies of Schleswig-Holstein Vol. 1-3 / P. M. Mitchell. - Lawrence, 1969-1976.
Mizgalski 1959Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej / oprac. Gerard Mizgalski. - Poznań, 1959.
MK onlineMilli Kutuphane.
MLPiOMały leksykon podróżników i odkrywców / zestawił Michał Struczyński. - Warszawa, 1994.
MLPŻMiędzywojenna literatura polsko-żydowska / E. Prokop-Janiec. 1992.
MOKKA-ODR onlineMagyar Országos Közös Katalógus – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer http://www.mokka.hu/en/web/guest/home
MołdLudzie władzy 1944-1991 / Tadeusz Mołdawa. - Warszawa, 1991.
Monnery 1991Rock 'n' roll chronicles : 1955-1963 / [Steve Monnery and Gary Herman]. - London, 1991.
MorgulecSłownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich, oraz poloników.Cz. 1-22 / Jerzy Morgulec. - Warszaw, 2000-2008.
MPMonitor Polski.
MrongowiuszKrzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. Księga pamiątkowa / pod redakcją dra Władysława Pniewskiego. - Gdańsk, 1933.
MSMaryniści szczecińscy / pod red. I. G. Kamińskiego. - Szczecin, 1976.
MSPPMały słownik pisarzy polskich. - Warszawa, 1979. - Cz. 1 / [red. nauk. Włodzimierz Maciąg]. - Wyd. 6. - 1979 ; Cz. 2 / [aut. haseł Maria Grabowska et al.]. - 1981.
MSRMiejsce święte Rzeczypospolitej : leksykon / pod. red. Antoniego Jackowskiego. - Kraków, 1998.
MszałyMszały krakowskie z przełomu XV I XVI wieku. (Czy Jerzy Stuchs drukował w Krakowie?). Artykuł dyskusyjny / A. Lewicka-Kamiński, 1973 („Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” R. XXIII, 1973, nr.1/2).
Muha 1968Spìlka kompozitorìv URSR : divìdnik / ukl. A. Muha ta N. Sidorenko. - Kiïv, 1968.
Muha 2004Kompozitori Ukraïni ta ukraïns'koï dìaspori : dovìdnik / Anton Muha. - Kiïv, 2004.
Müller 1929Deutsches Musiker-Lexikon / E. H. Müller. - Dresden, 1929.
MundtBio-bibliographisches Verzeichnis von Universitäts und Hochschuldrucken (Dissertationen) vom Ausgang des 16. bis Ende des 19. Jahrhunderts…-Bd. 1-3 / H. Mundt. - München, 1977.
MünsterEine Bibliographie / K. H. Burmeister, Sebastian Münster. - Wiesbaden, 1964.
MurcheUnabhängige Periodika aus Polen : 1976-1990 : Bestandskatalog. - Bremen, 1992.
Murdoch 1975Australia's contemporary composers / James Murdoch. - Melbourne, 1975.
MusicaLa musica : dizionario. P. 1-2 / sotto la dir. Di Guido M. Gatti a cura di Alberto Basso. - Torino, 1968-1971.
MuzEMuzykal'naâ enciklopediâ.T. 1-6 / gl. Red. U. V. Keldyš. - Moskva, 1973-1982.
MuzES 1990Muzykal'nyj enciklopedičeskij slovar'. - Moskva, 1990.
MuzikosMuzikos enciklopedija. T. 1-3. - Vilnius, 2000-2007.
MuzWielMuzyczny ruch wydawniczy w Wielkopolsce : (1815-1975) / Barbara Zakrzewska-Nikiporska.- Bydgoszcz, 1986.
Muzyka 2007Muzyka : kompozytorzy i wykonawcy, prądy i kierunki, dzieła / red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski. - Warszawa, 2007.
MWMuseums of the world. - 3. rev. ed. - München, 1981.
MyersDictionary of literature in the English language. Vol. 1-3 / comp. and ed. Robin Myers. - Oxford, 1970-1978.

N

skrótnazwa źródła
NACName Authorities : cumulative microform edition / Library of Congress.
Nagler 1835-1852Neues allgemeines Künstler-Lexicon. Bd. 1-22 / bearb. von G. K. Nagler. - Munchen, 1835-1852.
Nagler 1904-1914Neues allgemeines Künstler-Lexicon. Bd. 1-25 / G. K. Nagler. - 2 Aufl…. - Linz, 1904-1914.
NALBLName Authority List the British Library [mikrofisze]. - May 1990.
Nauka PolskaNauka Polska.
NBSNowy biografiski słownik : k sławiznam a kulturje Serbov / wudaw. kolektiw Jan Sołta, Petr Kunze, Franc Sen. - Budysin, 1984.
NCBELNew Cambridge bibliography of English literature. Vol. 1-5. - Cambridge, 1974-1977.
NCENew Catholic Encyclopedia. Vol. 1-15. - San Francisco, 1967.
NCE onlineNew Catholic Encyclopedia. Wyd online.
NdBNiederdeutsche Bibliographic. Gesamtverzeichnis der niederdeutschen Drucke bis zum Jahre 1800. / C. Borchling, B. Claussen. - Bd 1 1473-1600. - Neumünster, 1931-1934.Bd. 2 1601-1800. Nachträge, Ergänzungen, Verbesserungen, Register. - Neumünster, 1931-1937. - Bd. 3, T. 1: . Nachträge, Ergänzungen, Verbesserungen zu Bd 1 und 2 / B. Claussen. - Neumünster, 1957.
NDBNeue Deutsche Biographie. Bd. 1- . - Berlin, 1953-.
NDL onlineNational Diet Library NDL-OPAC - Biblioteka Narodowa Japonii.
NEBritNew Encyclopedia Britannica in 30 vols. - 15 ed. - Chicago, 1975.
NekrKürschners deutscher Literatur-Kalendar : Nekrolog [...] / hrsg. von Gerhard Ludtke. - Berlin ; New York, 1973. - Nachdruck der Ausgabe von 1936.
Nemirovskij 1978Načalo knigopečataniâ v Belorussii i Litve. Žizn` i deâtel` nost` Franciska Skoriny. Opisanie izdanij i ukazatel` literatury 1517-1977 / E. L. Nemirovskij. - Moskva, 1978.
Nemirovskij 1996Gesamtkatalog der Frühdrücke in Kzrillischer Schrift. Band I Inkunabeln / E. L. Nemirovskij. - Baden Baden, 1996.
Nemirovskij 1998Gesamtkatalog der Frühdrücke in Kzrillischer Schrift. Band III: Die Prager Druckerei von Francisk Skorina, . - Baden Baden, 1998.
Nentwig, SchaffgotschianaSchaffgotschiana in der Reichsgräflich Schaffgotsch`schen Majoratsbibliotheks zu Warmbrunn…/ H. Nentwig. - Leipzig, 1899.
Nentwig, SilesiacaSilesiaca in der Reichsgräflich Schaffgotsch`schen Majoratsbibliotheks zu Warmbrunn…H. 1-2 / H. Nentwig. - Leipzig, 1901-1902.
NEPNowa Encyklopedia Powszechna PWN. - Warszawa, 1995.
NGroveNew Grove dictionary of music and musicians. 1-20 / ed. by Stanley Sadie. - [London], 1980.
NGroveAMNew Grove dictionary of American music.Vol. 1-4 / ed. by H. Wiley Hitchcock and Stanley Sadie. - London, 1992.
NGroveJazzNew Grove dictionary of jazz Vol. 1-2 / ed. by Barry Kernfeld. - London, 1988.
NGrove 1980New Grove dictionary of music and musicians Vol. 1-20 / ed. by Stanley Sadie. - London, 1980.
NGrove 2001New Grove dictionary of music and musicians. - 2nded. - Vol. 1-29. - London, 2001.
NGrove OperaNew Grove dictionary of opera Vol. 1-4 / ed. by Stanley Sadie. -London, 1992.
NiedbałSzczecin literacki 1946-1985 / oprac. Hanna Niedbał. - Szczecin, 1986.
NielsenDansk Bibliografi med saerlint Hensyn til Dansk Boktrykkerkunst Historic / L. Nielsen. T. 1-3. Kobenhavn 1919 - 1935.
Niemann 1917Klavier-Lexikon : Virtuosen, Komponisten, Pädagogen [...] / von Walter Niemann. - 3. Aufl. - Leipzig, 1917.
Nissen, Botanische BuchillustrationC. Nissen: Die botanische Buchillustration ihre Geschichte und Bibliographie. 2 Aufl. Stuttgart 1966.
Nissen, Zoologische BuchillustrationC. Nissen: Die zoologische Buchillustration ihre Bibliographie und Geschichte. Bd 1-2. Stuttgart 1967.
NKNederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. I-II / W. Nijhoff, M. E. Kronenberg. -Deel. 'S-Gravenhage 1923-1940.
NKorBibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Piśmiennictwo staropolskie. T. 1-3. - Warszawa, 1963-1965.
NLM onlineNational Library of Medicine.
NLPWNNowy leksykon PWN. - Warszawa, 1998.
NNPRespBelNazwy naselenyh punktaǔ Respublìkì Belaruc’ : Narmatyǔny davednìk / [A. Gaponienka et al.]. - Mìnsk, 2007.
Nordenskiöld Collection HelsinkiThe A. E. Nordenskiöld Collection in the Helsinki University Library. Vol. 1 - 5. - Helsinki, 1979-1995.
NortonA descriptive catalog of printing in Spain and Portugal 1501-1520/ F.J. Norton - Cambridge, 1978.
NovelistGreat writers of the English language : novelist and prose writers / ed. James Vinson. - London, 1979.
NowPolacy w Szwecji : słownik biograficzny emigracji polskiej w Szwecji / oprac. Tadeusz Nowakowski. - Tullinge, cop. 1992.
Nowak-Dłużewski BibliografiaBibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej XVI-XVIII w./ J. Nowak-Dłużewski . -Warszawa, 1964.
NSK onlineNacionalna i Sveucilisna Knjiznica.
NSLDNowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży / [red. nauk. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka]. - Warszawa, 1984.
NST 1950-1970New serial titles : a union list of serials commencing publication after december 31, 1949 : 1950-1970 cumulative. Vol. 1-4. - Washington, D.C., 1973.
NSzkWarszNauka i szkolnictwo wyższe w Warszawie. - Warszawa, 1987.
Nub"Sv. KO" onlineNarodna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski".
NUC Pre-1956The National Union Catalog, pre-1956 imprints A cumulative author list representing Library of Congress printed cards and titles reported by other American libraries ... Vol. 1-754. London 1968-1981.
NUKATNukat.
NWNuncjusze warszawscy w XX w. / Józef M. Ogiński. - Warszawa, 1991.

O

skrótnazwa źródła
OAAÖsterreichische Autorinnen und Autoren : Debuts der letzten zwanzig Jahre / hrsg. Dokumentationsstelle für Neuere Österreichische Literatur. - Wien, 1995.
ÖBÖsterreichische Bibliographie.
OBLÖsterreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950. - Graz : H. Böhlaus Nachf., 1957.
OBLOlsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / pod red. Jana Chłosty. - Olsztyn, 1991.
OCJ. C. T. Oates: A Catalogue of the fifteenth-century printed books in the University Library Cambridge. Cambridge 1954.
ODWUOgólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych : 1995. - Lublin, 1995.
OehlkeDeutsche Literatur der Gegenwart / Waldemar Oehlke. - Berlin, cop. 1942.
Ofic.Rocznik oficerski / Ministerstwo Spraw Wojskowych. Sztab Generalny. - Warszawa, 1923-1932.
Ofic. dypl.Lista oficerów dyplomowanych : stan 15.IV.1931. - Warszawa, 1931.
OGYK onlineOrszággyűlési Könyvtár http://www.ogyk.hu
OIK onlineOrszágos Idegennyelvű Könyvtár https://www.oik.hu
OkońSłownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa, 1981.
OkrętRocznik Naukowo-Literacko-Artystyczny (encyklopedyczny) na rok 1905 / pod red. Władysława Okręta. - Warszawa, 1905.
OLÖsterreich Lexikon / hrsg. Richard Bamberger und Franz Maier-Bruck. Bd. 1-2. - Wien, cop. 1966.
OL onlineÖsterreich Lexikon.
OldenbourgHortulus animae (1494)-1523. Bibliographie and Illustration / M.C. Oldenbourg. - Hamburg, 1973.
OlszewiczLista strat kultury polskiej : (1.IX.1939 - 1.III.1946) / zestawił Bolesław Olszewicz. - Warszawa, 1947.
Olszewicz XV-XVIIOlszewicz, Bolesław Kartografia polska XV-XVII wieku : (przegląd chronologiczno-bibliograficzny) / przygotował do wyd. Jerzy Ostrowski, Warszawa, 2004.
Olszewicz XIXKartografia polska XIX wieku / Bolesław Olszewicz, Warszawa, 1998.
Olszewicz, Dziewięć wiekówDziewięć wieków geografii polskiej wybitni geografowie polscy Jan Długosz [et al.] / pod red. Bolesława Olszewicza. Warszawa, 1967.
OMCatàleg dels incunables de la Biblioteca de Montserrat / A. Olivar. - (Montserrat), 1955. (Scripta et Documenta 4).
ON onlineOsterreichische Nationalbibliothek.
Opałek 1958Litografia lwowska 1822-1860 / Mieczysław Opałek. -Wrocław, 1958.
Oprawko, SzczepaniecMateriały do działalności wydawniczej naczelnych władz powstańczych 1794 r. w Warszawie./ H. Oprawko, J. Szczepanie. -Warszawa, 1964, z. 16 s.214-295 (Ze Skarbca Kultury).
Orgel.Encyklopedia Powszechna. T. 1-16 / S. Orgelbrand. - Warszawa, 1898-1904.
OSFInkunabelkatalog der Stadt- und Universitätsbibliothek und ande­rer öffentlichen Sammlungen in Frankfurt am Main / K. K. Ohly, V. Sack,. - Frankfurt, 1966-1967.
OsińskaJan Amos Komensky w Polsce .../ W. Osińska. -Wrocław, 1972.
OSZK onlineOrszágos Széchényi Könyvtár.
OsmańczykEncyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ / Edmund Osmańczyk. - Warszawa, 1974.
Ossol. 16Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI./ Oprac. M. Bohonos. - Wrocław, 1965.
Ossol 17Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : Polonica wieku XVII. T. 1-9 / oprac. Barbara Górska i Wiesław Tyszkowski. - Wrocław [etc.], 1991-1997.
Ossowski, Ruch wydawniczyRuch wydawniczy i drukarstwo warszawskie w czasach powstania kościuszkowskiego. Rocznik Biblioteki Narodowej R.15 / K. Ossowski. , : 1979 [druk: 1983]. s. 29-77.
Ottv.Ottv Slovnik Nauny Illustrovan Encyklopaedie Obecnych Vdmosti. - Praha, 1888-1934.
ÖVK onlineVerbundkatalog Öffentlicher Bibliotheken.
OxEngOxford companion to English literature / compiled and ed. by Paul Harvey. - 4 ed. rev. - Oxford, 1967.
Oxford-onlineOxford University Library - online.
OxSpanOxford companion to the Spanish literature. - Oxford, 1976.
OxTOxford companion to the theatre / ed. by Phyllis Hartnoll. - 3. ed. - London, 1967.

P

skrótnazwa źródła
Palau y DulcetManuel del librero hispano-americano. Bibliografia general española e hispano-americana dende la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos. 2. ed. T. 1-28. Barcelona 1948-1977. Indice alfabetico de titulos-materias. Correctiones, conexiones y adiciones ... / per A. Palau Claveras. T. 1-. 1981-.
PAlmMedPolski almanach medyczny na rok 1956. - Warszawa, 1957.
Pakuła 2007Polski hip hop / Jakub Pakuła. - Warszawa, 2007.
PamiętnikiPamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej / oprac. Danuta Kamolowa.- Warszawa, 1998.
PANCzłonkowie Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław, 1990.
Panek 1996Polski śpiewnik narodowy / Wacław Panek. - Poznań, 1996.
Panek 2000Encyklopedia muzyki rozrywkowej / Wacław Panek. - Warszawa, 2000.
PAngMały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich. - Warszawa, 1971.
PAntSłownik pisarzy antycznych / pod red. Anny Świderkówny. - Warszawa, 1982.
PanzerAnnales typographici ab artis inventae origins ad annum MD (ad annum MDXXXVI continuati) post Maittairi, Denisii, aliorumque curas in ordinem redacti/ G. W. Panzer. -. Vol. 1-11.-Norimbergae 1793-1803.
Panzer, ADLAnnalen der alteren deutschen Literatur. / G. W. Panzer. - Bd. 1-2.- Nurnberg 1788-1805.
ParBisParnas bis : [słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku] / oprac. Paweł Dunin-Wąsowicz, Krzysztof Varga. - Wyd. 2 popr. - Warszawa, 1995.
Pâris 1989Dictionnaire des interprètes et de linterprètation musicale au Xxe siècle / Alain Pâris. - Pâris, 1989.
ParlRPParlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927 / pod red. Henryka Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkowskiego.- Warszawa, 1928.
Pastoureau, Atlas français XVI-XVIILes atlas français, XVIe-XVIIe siecles / par Mireille Pastoureau, avec la collaboration de Frank Lestringant, Paris, 1984.
PaulyPauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. [Reihe 1]. Bd 1- . - Neue Bearb. / unter Mitw. zahlr. Fachgenossen hrsg. von Georg Wissowa. - Stuttgart, 1894-.
PazdirekUniversal-Handbuch der Musikliteratur / Franz Pazdirek. - Vol. 1-12. - Hilversum, 1967. (reprint of the org.. ed. Vienna, 1904-1910).
PBPrzewodnik Bibliograficzny.
PBChełPoczet biskupów chełmińskich do 1939 roku / Antoni Liedtke. - Pelplin, 1994.
PBIPolski indeks biograficzny = Polnischer biographischer Index . - München : K. G. Saur, 1998.
PbiałPisarze województwa białostockiego : informator / oprac. Jarzy Halicki, Halina Sołomianka. - Białystok, 1988.
PBiałPZbliżenia : portrety białostockich pisarzy / [red. Barbara Piechowska-Szczebiot]. - Białystok, 1995.
PBLPolska Bibliografia Literacka. - Wrocław, 1957.
PBMPolscy biolodzy morza / Kazimierz Siudziński. - Gdańsk, 1987.
PBRoślPrzemPolska Bibliografia Roślin Przemysłowych : 1588-1940 / Maria Chmielińska. - Wraszawa, 1963.
PBRPPolska bibliografia roślin przemysłowych 1588-1940 / A. Chmielińska. - Warszawa, 1963.
PBSztPolska bibliografia sztuki 1801-1944 / oprac. Janina Wiercińska, Maria Liczbińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Wrocław, 1975-.
PBWarPoczet biskupów warmińskich / Stanisław Achremczyk, Roman Marchwiński, Jerzy Przerwacki. - Olsztyn, 1994.
PCSkład Osobowy i Program Wykładów na Rok Akademicki [...] / Politechnika Częstochowska.
PEBPodręczna encyklopedia biblijna. - Poznań, 1959.
Pegg, GBA catalogue of German reformation pamphlets (1516‑1546) in Libraries of Great Britain and Ireland. / M. Pegg. - Baden-Baden 1973.
Pegg, LindBibliotheca Lindesiana and other collections of German sixteenth-century pamphlets in Libraries of Britain and France / M. Peeg. -. Baden‑Baden 1977.
PEKPodręczna Encyklopedia Kościelna. T. 1-44. - Warszawa, 1904-1916.
Pelc, PsauterzW sprawie szesnastowiecznych wydań „Psałterza” Jana Kochanowskiego (Kilka uwag i uzupełnień). / J. Pelc. -"Pamiętnik Literacki, " 1962 z. 4. s. [527-] 542.
Pelcowa, EmblematyEmblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI‑XVIII wieku. Bibliografia / P. Buchwald-Pelcowa. -Wrocław 1981.(Książka w Dawnej Kulturze Polskiej. T. XVIII.).
Pelcowa, KórnikKatalog starych druków Biblioteki Kómickiej. T. 1, cz. 2. / P. Buchwald-Pelcowa. - Wrocław 1969.
PelczarMapy i plany Żuław Wiślanych w zbiorach kartograficznych Biblioteki Gdańskiej PAN / oprac. Maria Pelczar. - Gdańsk, 1992.
PellCatalogue general des incunables des bibliothèques publiques de France. / M. Pellechet.- T. 1-3. - Paris, 1897-1909.
Pell micrCatalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France. Microfilm / M. Pellechet. -New York, 1950.
Pell VJacques de Voragine. Liste des éditions des see ouvrages publiées au XV. siècle./ M. Pellechet . -Paris Avril, Août-Septembre, 1895. „Revue des Bibliothèques".
PendergastInternational dictionary of films and filmmakers / ed. Tom Pendergast, Sara Pendergast. - [Vol.] 1-3. - Detroit, cop. 2000.
PenneyList of books printed before 1601 in the. Library of the Hispanic Society of America. Offset reissue with additions./ Cl. L. Penney. -New York, 1955. (Hispanic notes and mono­graphs. Essays, studies and brief biographies issued by the Hispanic Society of Ame­rica. Catalogue series).
PenninkCatalogue der niet-Nederlandse Drukken: 1500-1540 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek 'S-Gravenhage. '/ R. Peunink. - S-Gravenhage, 1955.
PEPPodręczna Encyklopedia powszechna. Podług piątego wydania Mayera / oprac. i uzup. Pod przewodn. Adama Wiślickiego. - T. 1-6. - Warszawa, 1895-1901.
PeretWspomnienia o muzykach, absolwentach i pedagogach Akademii Muzycznej im. Fryferyka Chopina w Warszawie. - Warszawa, 2002.
Personennamen AntikePersonennamen der Antike : PAN : Ansetzungs-und Verweisungsformen gemäss den RAK / erarb. von der Bayerischen Staatsbibliothek ; Claudia Fabian. Wiesbaden, 1993.
PeszLudzie stulecia 1885-1985 : Polonijne Zakłady Naukowe Seminarium Polskiego w Orchard Lake / Zdzisław Peszkowski. - Orchard Lake, 1990.
Peeters-FontainasBibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas meridionaux...T. 1-2 / J. Peeters-Fontainas. -Nieuwkoop, 1965.
Petrov, Birjuk, ZolotarSlаvânskiе knigi kirillovskоj pеčаti XV-XVIII vv. / S.О. Pеtrоv, Â.D. Birjuk, Т.P. Zоlоtаr’. -Кiеv, 1958.
Pflugk-Harttung, KunstgewerbeKunstgewerbe der Renaissance. Bd. 1- Rahmen Deutscher Buchtitel im 16. Jahrhun­derts / Hrsg von J. Pflugk-Harttung. - Stuttgart, 1909 (przedruk Leipzig, 1980).
PFrMały słownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich. - Warszawa, 1965.
Pichura 1995Mały leksykon akordeonu / Joachim Pichura, Regina Strokosz-Michalak. - Częstochowa, 1995.
Piekarski, Bibliogr. novaBibliographica nova et emendata. „Silna Rerum” / K. Piekarski, I: 1925, s. 78-80; II: 1925, s.12-14, 96-97; III: 1927, s. 8-9, 53-54, 69-72, 130-133, 181-182.
Piekarski, Koch.Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. Wiek XVI i XVII. / K. Piekarski. - Wyd. 2. - Kraków, 1934.
Piekarski, KórnikKatalog Biblioteki Kórnickiej.- T. 1: Polonika XVI-go wieku / K. Piekarski .- Kraków, 1929.
Piekarski, UnglerPierwsza drukarnia Floriana Unglera 1510-1516 / K. Piekarski.-Kra­ków, 1926.
Piekarski, MiscellaneaMiscellanea bibliograficzne. -T. 1-4 / K. Piekarski. - Kraków 1930-1931. Odb. z: „Przegląd Biblioteczny” R., 1930.
Piekarski, O chronologiiUwagi o chronologii statutów sejmowych z czasów Zygmunta Starego / K. Piekarski.- Kraków, 1929.
Piękna książka francuskaPiękna książka i grafika francuska do XVIII wieku. Katalog wystawy. -Warszawa, 1979.
Pilarczyk, JudaikaJudaika polskie z XVI-XVIII wieku, materiały do bibliografii / K. Pilarczyk. -Cz.1 Druki w językach nie-żydowskich.- Kraków, 1995.
Pilarczyk, LeksykonLeksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce z bibliografią polono-judaików w językach żydowskich (XVI-XVIII wiek) / K. Pilarczyk .-Kraków, 2004.
Pilarczyk, TalmudTalmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczypospolitej ... / K. Pilarczyk . - Kraków, 1998.
PilichowskiNieznane polonica w bibliotekach szwedzkich / Cz. Pilichowski.- Gdańsk, 1962.
Pirożyński, Bułhak (1997)Ponownie o Szwajpolcie Fiolu oraz o innych pionierach drukarstwa cyrylickiego w XVI-XVI /./ Pirożyński J., Bułhak H. [w:] Uwagi na marginesie nowej pracy E.L. Niemirowskiego: „Roczniki Biblioteczne” R. XLI: 1997 z. 1-2, s. 13-28. Wrocław 1997.
PiSenPosłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 / Małgorzata Smogorzewska. - T. 1-3.
PisPol 20Pisarze polscy XX wieku : sylwetki / Tomasz Wójcik. - Warszawa, 1995.
PiŚwPisarze świata / [red. Jolanta Skrunda]. - Warszawa, 1995.
PKSkład osobowy w roku akademickim 1988/9 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków, 1989.
PKamPisateli Kameruna : biobibliografičeskij ukazatel' / [sost. I. G. Kuske]. - Moskwa, 1988.
PKenPisateli Kenii : 1960 - 1980. - Moskwa, 1982.
PKiPMały słownik pisarzy Kujaw i Pomorza : (1920-1991) / Z. Mrozek. - Bydgoszcz, 1992.
PKotPisateli Kot d'Ivuara : bibliografičeskij ukazatel' / [sost. I. G. Kuske]. - Moskva, 1988.
Skład Osobowy w Roku Akademickim [...] / Politechnika Łódzka.
Płażewski 2003Dzieje polskiej fotografii : 1839-1939 / Ignacy Płażewski. - Warszawa, 2003.
PMaliPisateli Mali : biobibliografičeskij ukazatel' / [sost. I. G. Kuske]. - Moskva, 1988.
PMarPisateli Maroko 1940-1980 / [sost. I. G. Kuske]. - Moskva, 1981.
PMongPisateli Mongol'skoj Narodnoj Respubliki 1921-1981 / A. M. Kojgorodov, N. Gogoae, Z. Cendrageoa. - Moskva, 1981.
PNDPseudonyms and nicknames dictionary. Vol. 1-2 / Jennifer Mossman.- Detroit, cop. 1987.
PNGŚPolskie nazwy geograficzne świata. Cz. 1-4 / [oprac. red. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Kondracki].- Warszawa, 1994.
PNiemMały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich. - Warszawa, 1973.
PNiemXXPisarze niemieckojęzyczni XX wieku / pod red. Marka Zybury. - Warszawa, 1996.
PNigPisateli Nigerii 1960-1977. - Moskva, 1979.
PnPPolska nam Papieża dała : antologia literackiej twórczości nieprofesjonalnej o posłannictwie Jana Pawła II. T. 1 / oprac. Piotr Płatek. - Kraków, 1993-.
PočinskaâStаrооbrâdčеskое knigоpеčаtаniе XVIII - pеrvоj čеtvеrti XIX vekov / I.V. Počinskaâ . - Еkаtеrinburg, 1994.
Podhajski 2005Kompozytorzy polscy 1918-2000. - T. 2, Biogramy / praca zbiorowa pod red. Marka Podhajskiego. - Gdańsk ; Warszawa, 2005.
PolPoczet prawników polskich / K. Pol. - Warszawa, 2000.
PolainCatalogue des livres imprimés au quiazième siècle des bibliothèques de Belgique / L. Polain. - T. 1-4. Bruxelles, 1932.
Polain MarquesMarques des imprimeurs et libraires en France au XVIe s / M. L. Polain. -. Paris , 1926.
Pol. amer.Polonica americana / Alphonse S. Solanin. - Chicago, 1950.
Pol. Amer.Polonia amerykańska / pod. Red. H. Kubiaka, E. Kubisiewicz i T. Gromady. - Wrocław, 1988.
Pol. Typ.Polonia typographica saeculi sedecimi ... Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Zesz. 7: Druga drukarnia Floriana Unglera 1521-1536. / Oprac. H. Bułhak. -. Wrocław, 1970.
PolitLwWykaz pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1884-1945 / Zbysław Popławski. - Kraków, 1994.
PolKanonPolscy kanoniści : wieku XIX i XX. - Cz. 1-2. - Warszawa, 1981.
Polska`96Polska`96 : informator. - Warszawa, 1996.
Polskie mapy narodowościowePolskie mapy narodowościowe, wyznaniowe i językowe. Bobliografia (lata 1827 - 1967) / oprac. A. Gawryszewski. - Warszawa, 1969.
Powstanie kościuszkowskiePowstanie kościuszkowskie 1794 : z dziejów polityczno- społecznych / pod red. nauk. Janusza Wojtasika. - Warszawa 1997.
PoynterA catalogue of incunabula in the Wellcome Historical Medical Library / F.N.L. Poynter. - London-New York-Toronto, 1954. (Publications of the Wellcome Histo­rical Medical Museum. New Series 5).
Pozdeeva 1981Коllеkciâ stаrоpеčаtnyh knig XVI-XVII vv. iz sоbrаniâ М. I. Čuvаnоvа. Каtаlоg / I.V. Pozdeeva. -Moskva, 1981.
Pozdeeva 1986Nоvyе mаtеriаly dlâ оpisаniâ izdаnij Моskоvskоgо Pеčаtnоgо Dvоrа. Pеrvаâ pоlоvinа XVII v. W: V pоmоŝ’ sоstаvitеlâm svоdnоgо kаtаlоgа stаrоpеčаtnyh izdаnij kirillоvskogо i glаgоličеskоgо šriftоv. Меtоdičеskiе rеkоmеndаci / I.V. Pozdeeva . - Moskwa, 1986.
Pozdeeva, Erofeeva, ŠitovaKirilličеskiе izdаniâ XVI vеk - 1641 gоd. Nаhоdki аrhеоgrаfičеskih èkspеdicij 1971-1993 gоdоv, pоstupivšiе v Nаučnuû Bibliоtеku Моskоvskоgо Univеrsitеtа / I.V. Pozdeeva, В.I. Erofeeva, G.М. Šitоvа. -Moskva, 2000.
Pozdeeva, Kaškarova, LerenmanKаtаlоg knig kirilličеskоj pеčаti XV-XVII v.v. Nаučnоj Bibliоtеki Моskоvskоgо Univеrsitеtа / I.V. Pozdeeva, I.D. Kaškarova, М.М. Lеrеnmа . - Moskwa, 1980.
Pozdeeva, KipelChurch slavonic, glagolitic, and petrine civil script printed books in the New York Public Library: a preliminary catalog / I.V. Pozdeev., Z.Z. Kipel . - New York, 1996.
PozŚPInformator o poznańskim środowisku pisarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich / oprac. i wstępem poprzedził Sergiusz Sterna-Wachowiak. - Poznań, 1990.
PPInformator i skład osobowy na Rok Akademicki […] / Politechnika Poznańska.
PPGPisarze Pomorza Gdańskiego / oprac. J. Borzychowski. - Gdańsk, 1975.
PPKPolski Przegląd Kartograficzny / Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Kartograficzna. - Warszawa, 1995.
PPolonPrzewodnik Polonisty : bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie / Jadwiga Czachowska, Roman Loth.- Wrocław, 1981.
PPPInformator o partiach politycznych w Polsce. - Warszawa, 1991.
PPP 96Polskie partie polityczne / pod red. Krystyny A. Paszkiewicz. - Wrocław, 1996.
PPSZPolskie powieściowe serie zeszytowe / Janusz Dunin, Zdzisław Knorowski. Łódź, 1984.
PPŚrodPisarze Pomorza Środkowego / Feliks Fornalczyk, Teresa Matejko. - Koszalin, 1980.
PpWPisarze pod Wawelem / oprac. Krystyna Gwoździowska-Ortyl [et al.]. - Kraków, 1992.
PracARLPracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Rolniczej w Lublinie w latach 1944-1993 / oprac. Franciszek Pawłowski. - Lublin,1994.
PracUMKPracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1945-1994 / oprac. Henryka Duczkowska-Moraczewska, Maciej Gołembiowski, Renata Karpiesiuk. - Toruń,1995.
PRDPolish Research Directory.
PrincPrincipia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej.
ProctorAn Index to the early Printed Books in the British Museum. Part 2: 1501-1520, Section 1 Germany, Section 2 Italy / R. Proctor. - London, 1966.
ProfAGHŻyciorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964) / [red. Julian Sulima Samujłło]. - Kraków, 1965.
Prorok niechciany 2001Cyprian Norwid : prorok niechciany / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. - Warszawa, 2001.
PružanskijOtečestvennye pevcy 1750-1917 : slovar'. - T. 1 / A. M. Pružanskij. - Moskva, 1991.
PrzebMini-słownik biograficzny polskich współczesnych poetów religijnych / Edward Przebieracz. - Gliwice, 1994.
Przyłuska Książnica-AtlasAtlasy i mapy Książnicy-Atlas z wyłączeniem prac Eugeniusza Romera / Barbara Przyłuska, Zbigniew Kolek. - Warszawa, 2007.
Przywecka-Samecka, Druk. muz.Drukarstwo muzyczne w Polsce do końca XVIII w / M. Przywecka-Samecka. -Kraków, 1969.
PSBPolski słownik biograficzny. - Kraków, 1935-.
PSenPisateli Senegala 1950-1980. - Moskva, 1982.
PseudHDPseudonimy pisarzy polskich / H.D. - Lwów, 1910.
PseudPPSłownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. - 1970 r. / oprac. zespół pod red. Edmunda Jankowskiego. - Wrocław, 1994-.
PSJudPolski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie. T.1-2 / oprac. Zofia Borzymińska, Rafał Żebrowski . - Warszawa, 2003.
PSLPolskie serie literackie i paraliterackie 1901-1939. Cz. 1-2 / Alicja Jędrych. - Łódź, 1991.
PSPPolska bibliografia prawnicza samorządu terytorialnego : 1840-1983 / Aleksandra Wiktorowska.- Wrocław, 1986.
PSzSkład Osobowy : wg stanu na dzień [...] / Politechnika Szczecińska.
PSzGHPamietnik trzydziestolecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-1936.- Warszawa, 1938.
PŚKInformator : 1993-96 / Politechnika Świętokrzyska. - Kielce, 1994.
PŚw.Mały słownik pisarzy świata. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa, 1972.
PŚwięt.Pisarze regionu świętokrzyskiego / pod red. Jana Pacławskiego. - Kielce, 1995.
PTadzPisateli Tadzykistana. - Izd. 4e. - Dusanbe, 1986.
PTDPolscy teologowie duchowości / ks. Marek Chmielewski, ks. Walerian Słomka. - Lublin, 1993.
PTE-EK onlinePécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont http://lib.pte.hu/
PTGKto jest kim w PTG [Polskie Towarzystwo Geograficzne] / red. Jan Szupryczyński. - Toruń, 1995.
PTPNKatalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI w. / Oprac. E. Stelmaszczyk. - Poznań, 1991.
PTunPisateli Tunisa, XX vek : biobibliografičeskij ukazatel' / [sost. N. A. Kuznecova]. - Moskva, 1988.
PumprlaSoupis starych tisku ve fondach Statni vedecke knihovny v Olomouci. I. Tisky vydane na uzemi Cech a Moravy v letech 1501-1800. Sv.1-12. Olomouc 1974-1979. II. 1. Krakovske tisky vydane v letech 1501-1800. Olomouc 1979. 2. Tisky Budysina, Cvikova ... 1501-1800. Olomouc 1981. 3. Vratislavske tiskyz let 1501-1800. Olomouc 1982. III. Tisky z lekarstvi a pribuznych oboru z let 1501-1800. Sv. 1-6. Olomouc 1980-1988. IV. Hispanika a iberoamerikana. Olomouc 1981. V. Tisky z let 15001-1600. Sv. 1-2. / V. Pumprla. -Olomouc 1990-1991.
PWSkład Osobowy / Politechnika Warszawska. Zob. też. Politechnia Warszawska 1915-1965.
PW1915-1965Politechnika Warszawska 1915-1965.- Warszawa, 1965.
PWęgMały słownik pisarzy węgierskich / [red. Bożena Chicińska]. - Warszawa, 1977.
PWłMały słownik pisarzy włoskich / aut. haseł: Henryka Młynarska [et al.] ; red.: Mieczysław Brahmer [et al.]. - Warszawa, 1969.
PWrSkład osobowy i spis wykładów [...] / Politechnika Wrocławska.
PWRLPisarze współcześni regionu lubelskiego : leksykon / Jan Smolarz. - Lublin, 1999.
PZPolonica zagraniczne : bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku. T. 103. - Warszawa, 1975-1991.
PZSRRMały słownik pisarzy narodów europejskich ZSRR. - Warszawa, 1966.

Q

skrótnazwa źródła
QCATQueen’s University Library Catalogue.
Querard, France litt.La France litteraire ou dictionnaire bibliographique. T.1 / J.M. Querard. - Paris 1827-.
Querard, Supercheries litt.Les supercheries litteraires devoilees... T.1/ .J. M. Querard: - Paris 1964-.
QQPortQuem e quem na literatura portuguesa / Alvaro Manuel Machado. - Lisboa, 1979.

R

skrótnazwa źródła
RAppendices ad Hainii-Copingeri Repertorium bibliographicum. Additiones et emendationes. Fasc. 1-6, Indices / D. Reichling. -Monachii 1905-1911. Supplementum Monachii 1914.
RahirCatalogue d'une collection unique de volumes imprimes par les Elzevier ../ E. Rahir. - Nieuwkoop 1965.
RAMEAU onlineAutorités RAMEAU.
Rastawiecki 1886Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej pracujących / przez Edwarda Rastawieckiego. - Poznań, 1886.
Rastawiecki, MappografiaMappografia dawnej Polski / przez Edwarda Rastawieckiego Warszawa, 1981.
RaudeliunasV. Raudeliunas, Pirmieji Lietuvos Statuto leidimai (1588- 1600). Vilnius 1966.
RBSRusskij biografičeskij slovar. - Sankt Petersburg, 1896-1913.
RBS onlineRusskij biografičeskij slovar.
RERock : encyklopedia / Wiesław Weiss. - Warszawa, 1991.
REBUIN onlineCatálogo Colectivo REBIUN absysNET.
ReissKsiążki o muzyce w Bibliotece Jagiellońskiej. Cz. 3: Od wieku XVI do wieku XVIII. / J. Reiss . - Kraków, 1938.
Renouard, AnnaliAnnali delle edizioni Aldine. Con notizie sulla famiglia dei Giunta e repertorio delle loro edizioni fino al 1550 / A. U. Renouard. -Bologna, 1953.
Renouard, EstienneAnnales de l'imprimerie des Estienne ou histoire de la famille des Estienne et ses editions. / A. A. Renouard. -Paris 1837.
Renouard, typ. Paris.Les marques typographiques parisiennes de XVe et XVIe siècles./ Ph. Renouard. -Paris, 1926.
Renouard, Impr. Paris.Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle. Ouvrage publié d’après les manuscrits de Philippe Renouard ... - T. 1-. Paris 1964.
Renouard, RépertoireRépertoire des imprimeurs parisiens, libraires... depuis Fintroduction de l'Imprimerie à Paris (1470) jusqu' à la fin du seizième siècle / Ph. Renouard.- Paris 1965.
Renouard Ph., Inv. Par.Inventaire chronologique des editions Parisiennes du XVIe siecle ... / Ph. Renouard. -T. 3. -Abbeville,1985.
Repertoire 16Repertoire bibliographique des livres imprimes en France au seizieme siecle. Livr. 1-. Baden-Baden 1968-.
Repertoire 17Repertoire bibliographique des livres imprimes en France au 17e siecle. T. 1- Baden-Baden 1978.
Repertoire 18Repertoire bibliographique des livres imprimes en France au XVIIIe siecle. T1- Baden-Baden 1988.
Res litt. Hung. vt.Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum 1473-1600. Régi Magyaroszági nyomtatványok 1473-1600. - Budapeszt, 1971.
RFMLIB onlineRákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (http://www.rfmlib.hu/).
RheinMusRheinische Musiker. - Folge 2-8. - Köln, 1962-1974.
RidolfiBibliografia delle opera del Savonarola a cura del principe Piero Ginori Conti. Vol. I. Chronologia e bibliografia delle Prediche con contribute storici e filologici di R. Ri­dolfi. -Firenze 1939.
RiemRiemann Musik-Lexikon : Personenteil / herausgegeben von Wilibald Gurlitt. - 12. Auflage. - Mainz, 1959-1967.
Riemann 11Musik-Lexikon / Hugo Riemann.- 11 Aufl..- Berlin, 1929.
Riemann 12Riemann Musik-Lexikon. Personenteil 1-2 ; Ergänzungsband 1-2. - 12. Aufl. - Mainz, 1959-1961.
RiemERiemann Musik-Lexikon : Personenteil : Ergänzungsband / hrsg. von Carl Dahlhaus. - Mainz, 1972-1975.
RISMRépertoire international des sources musicales. Recueils imprimes XVIe-XVIIe siècles. I. Liste chronologique. -München, 1960.
Ritter BNURepertoire bibliographique des livres imprimés en Alsace aux XVe et XVIe siècles. P.I: Catalogue des incunables alsaciens de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg./ Fr. Ritter. - Strasbourg 1938.
Ritter M.Catalogue des incunables et livres du XVIe siècle de la Bibliothèque Municipale de Strasbourg. / Fr. Ritter. - Strasbourg-Zurich 1948.
Ritter Rep IIIRepertoire bibliographique des livres imprimés en Alsace aux XVe et XVIe siècles. P. III: Catalogue des incunables ne figurant pas A la Bibliothèque Natio­nale et Universitaire de Strasbourg. / Fr. Ritter. -Strasbourg 1960.
Ritter Rep IIRepertoire bibliographique des livres imprimés en Alsace aux XVe et XVIe siècles. P. II: Repertoire bibliographique des livres du XVIe siècle qui se trouvent A la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. Vol. I-IV/ Fr. Ritter. -Strasbourg, 1937-1955.
Ritter Rep IVRepertoire bibliographique des livres imprimés en Alsace aux XVe et XVIe siècles. P. IV: Catalogue des livres, du XVIe siècle ne figurant pas A la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg. / Fr. Ritter. -Strasbourg, 1960.
RMNRégi Magyarországi Nyomtatványok 1473-1600. / Oprac. Gedeon Borsa i in. - Budapest, 1971.
RNBRussian National Bibliography (CD-ROM).
RoczBiblRoczniki Biblioteczne 1969.
RoczTNTRoczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
RoczUWRoczniki Uniwersytetu Warszawskiego.
RodosskijОpisаnіе stаrоpеčаtnyh’ i cеrkоvnо-slаvânskih’ knig’ hrаnâŝihsâ v’ Biblіоtеkе S.-Pеtеrburgskоj Duhоvnоj Аkаdеmii. Vypusk’ pеrvyj 1491-1700 g. vklûč / А. Rodosskij. - S.-Pеtеrburg, 1891.
RojzenLeḳsiḳon fun der juudiser liṭeraṭur un prese / fun Zalman Reyzen ; redaḳṭirṭ fun Sh. Niger.- Warse, 1917.
Roliński. - 1989A gdy na wojenkę szli ojczyźnie służyć : pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914-1980 : antologia / oprac. Adam Roliński. - Warszawa, 1989.
RostkowskaBibliografia dzieł Mikołaja Reja. Okres staropolski / I. Rostkowska. - Wrocław 1970. (. Książka w Dawnej Kulturze Polskiej XVI.).
RouzetImprimeurs du seizieme siècle daps nos provinces (Pays-Bas). Exposition. Bibliothèque Royale Albert I" / A. Rouzet. - Bruxelles, 1975.
RPiGRocznik Polityczny i Gospodarczy. - Warszawa : PAT, 1932-39.
RPiHRocznik polskiego przemysłu i handlu. - Warszawa, 1938.
RSPPRusskie sovetskie pisateli prozaiki.
Rudnicka, KatalogiBibliografia katalogów księgarskich wydanych w Polsce do końca wieku XVIII / J. Rudnicka. - Warszawa, 1975.
Rudnicka, PowieśćBibliografia powieści polskiej 1601-1800. / J. Rudnicka. - Wrocław, 1964.
RukovetRukovet humanistickeho basnictvi v Cechach a na Morave od konce 15 do zacatku 17 stoleti. T.1-5. - Praha, 1966-1982.
Ruppel, ZapiórStanislaus Polonus. Polski drukarz i wydawca wczesnej doby w Hiszpanii. / A. Rumpel. - Wyd. pol. rozszerzone oprac. T. Zapór. - Kraków, 1970.
Rutowska 1977Straty osobowe polskiego środowiska muzycznego w latach 1939-1945 / Maria Rutowska, Edward Serwański. - Warszawa, 1977.
RVMRépertoire de vedettes-matiere (CD-ROM).
RybkaAwanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939 / Ryszard Rybka, Kamil Stefan. - Kraków, 2003.
Rypson, PiramidyPiramidy, słońca, labirynty … / P. Rypsom. - Warszawa 2002.

S

skrótnazwa źródła
sCatalog of books represented by Library of Congress printed cards : issued to July 31, 1942. Vol. 1-167. - New York, 1958-1960.
SACEM 1969Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique : liste des sociétaires au 31 décembre 1969. - Paris, 1970.
SaiA 1979Słownik autorów i kompozytorów zrzeszonych w Związku Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych wg stanu na dzień 1 czerwca 1978 r. - Warszawa, 1979.
SAiKSłownik kompozytorów zrzeszonych w Związku Autorów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych wg stanu na dzień 1 czerwca 1978 r. - Warszawa 1979.
Šajhutdinova, Hohlačeva Кnigi kirillоvskоj pеčаti XVIII-XIX vv. v fоndаh Biblioteki Bаškirskоgо Gоsudаrstvеnnоgо Univеrsitеtа. Каtаlоg / S.К Šаjhutdinova., L.I. Hоhlаčеvа. - Ufа 1998.
SallanderKatalog der Inkunabeln der Kgl. Universitätsbibliothek zu. Uppsala. Neuerwerbungen seit dem Jahre 1907 / H. Sallander. - Uppsala 1953. (Bibliotheca Ekmaniana Uni­versitatis Regiae Upsaliensis 59).
SalvatDiccionario Enciclopedico Salvat. T.1-10. - Ed.2 - Barcelona, 1935-1944.
SanderUppsala 1953. (Bibliotheca Ekmaniana Uni­versitatis Regiae Upsaliensis 59). / M. Sander. - Milan 1942.
SAPSłownik artystów plastyków. - Warszawa, 1972.
SAPOSłownik artystów polskich i obcych działających (zmarłych przed 1966). - Warszawa, 1971.
SAURAllgemeines Künstlerlexikon : bio-bibliographischer Index A-Z.
SAUR: bio-bibliogr. IndexSAUR: bio-bibliogr. Index., indeks osób.
Spis map, RawickiSpis map archiwum wojennego w Wiedniu, odnoszącego się do ziem polskich / Ludomir Sawicki. - Warszwa, 1920.
SBSchweizer Buch.
SBAdSłownik biograficzny adwokatów polskich / kom. red. Zdzisław Czeszejko-Sochacki. - Warszawa,1980-1983.
SBAPSłownik biograficzny archiwistów polskich / red.: Zygmunt Kolankowski [ et al.]. - Warszawa ; Łódź, 1988-.
SBB onlineStaatbibliothek Berlin - online katalog STABIKAT.
SBCieszSłownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 1-2 / Józef Golec, Stefania Bajda.- Cieszyn, 1993.
SBDŚSłownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku / pod red. Mieczysława Patera ; [aut. Antonów-Nitsche Irena et al.].
SBGenSłownik biograficzny generałów Wojska Polskiego / P. Stawecki. - Warszawa, 1994.
SBHPSłownik biograficzny historii Polski. T. 1-2 / pod red. Janiny Chodery, Feliksa Kiryka. - Wrocław, 2005.
SBHWHistoria wychowania : słownik biograficzny / red. nauk. Andrzej Gąsiorowski. - Olsztyn, 1994.
SBiogr XXSłownik biograficzny XX wieku / Michał Czajka. - Warszawa, 2004.
SBLPSłownik badaczy literatury polskiej / red. Jerzy Starnawski.- Łódź, 1994.
SBMatPolSłownik biograficzny matematyków polskich.- Tarnobrzeg, 2003.
SBMLSłownik biograficzny miasta Lublina / pod red. Tadeusza Radzika, Jana Skarbka i Adama A. Witusika. - Lublin, 1993-.
SBNwMSłownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny swiatowej : 1939-1945 / oprac. Jacek Chrobaczyński.
SBOLPSłownik biograficzny oficerów Legionów Polskich. T. 1-2 / Wiktor Krzysztof Cygan.
SBPSłownik biologów polskich / red. Stanisław Feliksak. - Warszawa, 1987.
SBPNSłownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 1-2 / pod red. Stanisława Gierszewskiego. - Gdańsk, 1992-1994.
SBPNMSłownik biograficzny polskich nauk medycznych / pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe. - Warszawa, 1995.
SBRBrodSłownik biograficzny regionu brodnickiego / Stefan Bilski. - Brodnica ; Toruń, 1991.
SBSSlovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). Zv. 1- . - Martin, 1986-.
SBSocSłownik biograficzny socjologii polskiej. t. 1-2 / Włodzimierz Wincławski.- Warszawa, 2001.
SBTechSłownik biograficzny techników polskich / [red. nacz. Tadeusz Skarzyński]. - Warszawa, 1989.
SBTPSłownik biograficzny teatru polskiego. - Warszawa, 1973.
SBWMiPSłownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX w. (do 1945 r.). - Warszawa, 1983.
SBWPdWschSłownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej (Ziemi Kaliskiej). - Kalisz, 1998-.
SBWPKZMSłownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych, Ziemi Malborskiej od poł. XV do końca XVIII. - Olsztyn, 1984.
SBZLubSłownik biograficzny Ziemi Lubawskiej. - Lubawa, 2000.
SBŻŁŻydzi dawnej Łodzi : słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych. T. 1-4 / Andrzej Kempa, Marek Szukalak. - Łódź, 2001-2004.
SBŻŁ onlineŻydzi dawnej Łodzi : słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych wyd. online.
Sch GDie Inkunabeln der Universitätsbibliothek Giessen / H. Schüling. - Giessen, 1966 (Berichte u. Arbeiten aus der Unioersitädsbibliothek Giessen 8).
Sch ODie Wiegendrucke der k. k. Studienbibliothek zu Olmiltz vor 1501. / A. Schubert. - Olmiitz 1901.
SchäfferLeksykon kompozytorów XX wieku1-2 / Bogusław Schaeffer.. - Kraków, 1963-1965.
Schaal 1976Musiker-Monogramme: ein Verzeichnis / Richard Schaal. - Wilhelmshaven, 1976.
SchemKoścSchematyzm kościoła rzymsko-katolickiego RP : [stan na 1.I.1925] / oprac. Z.A. Czernicki. - Kraków, 1925.
Scheufler 1989Fotografické album Čech 1839-1914 / Pavel Scheufler. - Praha, 1989.
SchlesML 2001Schlesisches Musiklexikon / hrsg. von Lothar Hoffmann-Erbrecht. - Augsburg, 2001.
SchmittDie Inkunabeln der Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin im Anschluss an Ernst Voulliéme. / Schmitt. - Berlin 1966. (Beiträge zur Inkunabelkunde. Dritte Folge, 2).
SchweigerHandbuch der classischen Bibliographie ... Tl 1-2. / F.L.A. Schweiger. - Leipzig 1830-1834.
SchweizerML 1964Schweizer Musiker-Lexikon / bearb. Von Willi Schuh. - Zürich, 1964.
SCLSlovník české literaury 1970-1981. - Praha, 1985.
SCLitSoupis Československé Literatury za léla 1901-1925. D. 1-2 / Karel Nosovsk'y.- Praha, 1931-1938.
ScorinianaScoriniana 1517-1967. - Munchen 1970.
ScottSt. Andrews University Library. Catalogue of Incunabula. St. Andrews 1956 / A. G. Scott. - St. Andrews 1956 (St. Andrews University Publications No LIII).
SČS 1982Slovník českých sbormistrů. - Č. 1-2. - Praha, 1982.
SDzPSłownik dziennikarzy polskich 1661-1945 / pod red. Wacława Zuchniewicza.
Seeger 1978Opern Lexikon / Horst Seeger. - Berlin, 1978.
Sejm2Sejm Rzeczypospolitej Polskiej : II kadencja : biura poselskie / Kancelaria Sejmu. Biuro Obsługi Posłów. - Warszawa, 1995.
Sekulski, Druk. elbląskieBibliografia druków elbląskich 1558-1772 .../ J. Sekulski. - Warszawa 1988.
Serra-Zanetti: L'Arte dells stamps in Bologna nel primo ventennio del Cinquecento / A. Serra-Zanetti. - . Bologna 1959.
SempolińskiDruga połowa życia / Ludwik Sempoliński.- Warszawa, 1985.
SenatorowieSenatorowie w latach II wojny światowej.- Warszawa, 1999.
Serb 1981-1985Serbska bibliografija = Sorbische Bibliographie : 1981-1985 / cyłk. red. Měrćin Wałda-Walde. - Budysin, 1989.
SerDirThe serials directory. Vol. 1-5. - Birmingham, 1995.
SFSłownik filozofów / pod red. Bolesława Andrzejewskiego. - Poznań, 1995.
SFBDie Inkunabeln der Universitätsbibliothek und anderer öffentlicher Sammlungen in Freiburg im Breisgau und Umgebung / V. Sack. - Wiesbaden 1985. (Kataloge der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau, Bd 2).
SGHSkład osobowy : Szkoła Główna Handlowa, rok akademicki 1994/95. - Warszawa, 1994.
SGKPSłownik geograficzny Królestwa Polskiego.
ShaaberSixteenth-century imprints in the libraries of the University of Pensylvania / M. A. Shaaber. - (Philadelphia) 1976.
SharpHandbook of pseudonyms and personal nicknames. Vol. 1-2 / compiled by Harold S. Sharp. - Metuchen, N. J., 1972.
SHBPSłownik historyczny bankowości polskiej do 1939 r. / W. Morawski. - Warszawa, 1998.
ShmerukHistoria literatury jidisz / Chone Shmeruk.- Wrocław, 1992.
SHPSłownik historyków polskich / [koncepcja i oprac. red. Maria Prosińska-Jackl]. - Warszawa, 1994.
SHSStowarzyszenie Historyków Sztuki (instytucja).
SISłownik imion / oprac. Wanda Janowa [et al.]. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Wrocław, 1991.
Siedlecki 1927Helena Modrzejewska / Franciszek Siedlecki. - Warszawa, [1927].
SIMPII księga inżynierów mechaników polskich : SIMP 1926-1936. - Warszawa, 1936.
SIMPLista inżynierów i mechaników polskich. - Warszawa, 1938.
Sipayłło, Druk. baranowskaDzieje drukarni baranowskiej w świetle akt synodalnych./ M. Sipayłło. - Roczniki Biblioteczne. R. VI : 1962 z. 3-4 s.[79-] 101 s., Tabl - Fot. 8.
Sipayłło, SuperexlibrisyPolskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / M. Sipayłło. - Warszawa 1988.
SiSSejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 1989-1991. - Warszawa, 1991.
SJezMały słownik jezuitów w Polsce / F. Paluszkiewicz. - Warszawa, 1995.
SJPSłownik języka polskiego. T. 1-3 / red. nauk. Mieczysław Szymczak. - wyd. 9. - Warszawa, 1994.
SK-Szeged onlineSomogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged http://www.sk-szeged.hu
SkarbowskiSylwetki pianistów polskich / Jerzy Skarbowski. - T. 1. - Rzeszów, 1996; T. 2. - Kraków, 2002.
SkargaDzieła x. Piotra Skargi T.J. Spis bibliograficzny / K. Otwinowski. - Kraków 1916.
SkiMSovetskie kompozitory i muzykovedy : spravočnik v treh tomah. - T. 1-3. - Moskva, 1978-1989.
SL onlineSchweizerische Landesbibliothek (www.snl.admin.ch/slb/).
Slagmolen 1974Muzieklexicon / Gerrit Slagmolen. - Ed. 3. - Vol. 1-2. - Utrecht ; Antwerpen, 1974.
Slavica Gotting.Slavica Gottingensia, Ältere slavica in der Niedersächsischen Staats- und Universitätbibliothek Göttingen, herausgegeben von Reinhard Lauer ... Tl 1-3. Wiesbaden 1995.
Slov. Kn.Slovenske Knihy.
SLPSłownik literatury popularnej / pod. red. Tadeusza Żabskiego. - Wrocław, 1997.
SłArMały słownik kultury świata arabskiego. - Warszawa, 1991.
SŁDiPSylwetki łódzkich dziennikarzy i publicystów / Andrzej Kempa. - Łódź, 1991.
Słomczyńska, Unikatowy egzemplarzUnikatowy egzemplarz dzieła Jana Ernestiego. Studia o Książce. T. 7 / O. Słomczyńska. - 1977. s. 85-95.
SŁUSylwetki łódzkich uczonych / Leszko Miastkowski. - Łódź, 1995.
Smoleński, PismaPisma historyczne. T.1-3 / W. Smoleński. - Kraków 1901.
Smoleński, PublicyściPublicyści anonimowi z końca wieku XVIII .../ W. Smoleński. - Warszawa 1912. (Odb. z Przeglądu Historycznego.).
Smorąg, Jezuici-SandomierzDrukarnia jezuicka w Sandomierzu w XVIII wieku / Morąg. -Rocz. Bibl. R. 9 (1965) s. 35-67.
SMPSłownik muzyków polskich / red. Józef Michał Chomiński. - Kraków, 1993.
SNauczSpis nauczycieli szkół wyższych, średnich... R. 2. / zest. pod red. Z. Zagórowskiego. - Lwów ; Warszawa, 1926.
SNauczSpis nauczycieli szkół wyższych, średnich.... / zest. pod red. Z. Zagórowskiego. - Lwów ; Warszawa, 1924.
SNaucz LwówSchematyzm nauczycielski z kalendarzem informacyjnym na rok 1914. - Lwów, 1913.
SNaucz LwówSzkoły powszechne, publiczne i prywatne... : spis szkół i nauczycieli w okręgu szkolnym lwowskim... / oprac. S. Lehnert. - Lwów, 1926.
SNBSlovenian National Bibliography (CD-ROM).
SOAEKSkład osobowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - Kraków, 1990.
SOAEPSkład osobowy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w roku akademickim 1994/1995. - Poznań, 1995.
SOAEWSkład osobowy, spis telefonów Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. - Wrocław, 1993.
SOAMŁSkład osobowy : na rok akademicki 1988/1989 / Akademia Medyczna w Łodzi. - Łódź, 1989.
SOARKSkład osobowy / Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. - Kraków, 1995.
SOARLSkład osobowy Akademii Rolniczej w Lublinie. - Lublin, 1995.
Sohlmans 1Sohlmans musiklexikon. - Bt 1-4. - Stockholm, 1950-1952.
Sohlmans 2Sohlmans musiklexikon. 1-5. - Stockholm, 1975-1979.
SommervogelBibliotheque de la Compagne de Jesus. T. I - X / C. Sommervogel. - Bruxelles 1890­1909.
SopikovОpyt’ rоddіjskоj biblіоgrаfіi, ili pоlnyj slоvаr’ sоčinеnіj i pеrеvоdоv’, nаpеčаtаnnyh’ nа slаvеnskоm’ i rоssіjskоm’ âzykаh’ оt’ nаčаlа zаvеdеnіâ tipоgrаfіj, dо 1813 gоdа ... Čаst’ pеrvаâ / V. Sppikov. - Sаnkt-Pеtеrburg 1813.
SOUŁSkład osobowy : Uniwersytet Łódzki, rok akademicki 1995/1996. - Łódź, 1995.
Soupis del KomenskehoSoupis del J.A. Komenskeho v ceskoslovenskych knihovnach, archichivech a museich. (sestavila komisse pro soupis del J. A. Komenskeho). Praha 1959.
SOUŚSkład osobowy Uniwersytetu Śląskiego. - Katowice, 1993.
Sowiński 1857Les musiciens polonais et slaves, anciens et modernes [...] / par Albert Sowiński. - Paris, 1857.
Sowiński 1874Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych [...] / przez Alberta Sowińskiego. - Paryż, 1874.
SowiźrzałSowiźrzał krotochwilny i śmieszny. Krytyczna edycja staropolskiego przekładu Ulenspiegla. Wydali Radosław Grześkowiak, Edmund Kozik. Gdańsk 2005.
Sójka, WolrabZ dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII wieku. Drukarnia wolrabowska w latach 1636-1689 .../ J. Sójka. - Warszawa, 1976.
SPFiFFSpis polskich fotografów i firm fotograficznych działających w latach 1839 - 1914 / pod red. Jadwigi Ihnatowiczowej i Andrzeja Piotrkowskiego. - Warszawa, 1996-.
SPFilozSłownik pojęć filozoficznych / pod red. Władysława Krajewskiego. - Warszawa, 1996.
SPiLSłownik pisarzy i lektur dla szkół podstawowych / Tomasz Januszewski. - Warszawa, [ca 1994].
Spisok sluz.(WA)Spisok sluzascich v Varsavskom Ucebnom Okruge... . Varsava, 1905/6-1914.
SPKBSłownik polskich karmelitanek bosych / Czesław Gil. - Kraków, 1999.
SPKPSłownik pracowników książki polskiej / pod red. Ireny Treichel. - Warszawa, 1972.
SPKPsupSłownik pracowników książki polskiej : suplement / pod red. Ireny Treichel. - Warszawa, 1986.
SPNowSłownik pisarzy nowogreckich / Janusz Strasburger. - Warszawa, 1995.
Spojrzenia na WilnoSpojrzenia na Wilno : fotografia wileńska 1839-1939 / Małgorzata Plater-Zyberk. - Warszawa, 1999.
SPoPSłownik poetów polskich / Dariusz Kulesza [et. al.]. - Białystok, 1997.
SPPSłownik podróżników polskich / Wacław i Tadeusz Słobczyński. - Warszawa, 1992.
SPPFSłownik polskich pisarzy franciszkańskich / pod red. Hieronima Eugeniusz Wyczawskiego.- Warszawa, 1981.
SPPTSłownik polskich pionierów techniki/ pod red. B. Orłowskiego. - Katowice, 1998.
SPRSłownik pisarzy rosyjskich / pod red. Floriana Nieuważnego. - Warszawa, 1994.
Sprawozdanie, Szwec. DrukiSprawozdania z poszukiwań w Szwecji dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez / E. Barwińskiego, L. Birkenmajera i J. Łosia. Kraków 1914.
SPSkSłownik pisarzy skandynawskich. - Warszawa, 1991.
SPsPSłownik psychologów polskich / pod red. Elwiry Kornasewicz, Teresy Rzepy, Ryszarda Stachowskiego. - Poznań, 1992.
SPŚwSłownik pisarzy świata / Oktawiusz Jurewicz, Stanisław Pilaszewicz. - Warszawa, 1994.
SPTBSpis członków Polskiego Towarzystwa Botanicznego.- Warszawa, 1937.
SPTKSłownik polskich teologów katolickich. Pod red. H.E. Wyczawskiego. T. 1-4. Warszawa 1981 -1983.
SPTNSłownik polskich towarzystw naukowych. T. 1-3. - Wrocław, 1978-1982. (Wyd. nowe 1990-).
SPWBSłownik pisarzy województwa bydgoskiego / [oprac. bio-bibliografii: Michał Maxelon, Grażyna Ślizień-Koralewska]. - Bydgoszcz, 1993.
ST PWrSpis telefonów / Politechnika Wrocławska. - Wrocław, 1994.
StachównaAutorzy polskiego kina. - T. [1] - 3 / pod red. Grażyny Stachówny i Joanny Wojnickiej. - Kraków, 2004-2007.
StallaBibliographie der Ingolstädter Drucker des 16. Jahrhunderts. Baden-Baden 1977-./ G. Stalla. - Baden-Baden 1977 (Bibliotheca Bibliographica Aureliana LXXI.).
StamblerEncyclopedia of pop. rock and soul / by Irwin Stambler. - London, 1974.
STCN onlineShort Title Catalogue Netherlands.
SteinschneiderCatalogue librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana. / M. Steinschneider. - 2 Aufl. Sectio 1- 3. Berlin 1931.
Stengel 1941Lexikon der Juden in der Musik / bearb. von Theo Stengel. - Berlin, 1941.
Stieger, OpernlexiconOpernlexicon. Tl 1. Titelkatalog Bd. 1-3. Tl 2. Komponisten. Bd 1-3. Tl 3. Librettisten Bd 1-3 / F. Stieger. - Tutzing 1975-1981.
StillwIncunabula in American Libraries. A second census of fifteenth-century books owned in the United States, Mexico and Canada / M. B. Stillwell. - . New York 1940. (Biblio­graphical Society of America. Monograph Series No 1).
StKorLiteratura polska od początków do wojny światowej / Gabriel Korbut. - Warszawa, 1929-1931.
Stowpiec 1988Nowe pokolenie kompozytorów polskich : almanach / Mariusz Stowpiec, Alicja Gronau, Jan Kazem-Bek. - Bydgoszcz, 1988.
STPSpis członków Stowarzyszenia Techników Polskich. - Warszawa, 1937.
Stroev 1836Оpisаnіе stаrоpеčаtnyh’ knig’ slаvânskih’, nаhоdâŝihsâ v’ biblіоtеkе Моskоvskаgо pеrvоj gildіi kupca i оbŝеstvа istоrіi i drеvnоstеj rоssіjсskih’ blаgоtvоritеlâ Ivаnа Nikitičа Cаrskаgо / P. Stroev: - Моskvа 1836.
Stroev 1841Оpisanie staropеčаtnyh’ knig’ slаvânskih’, služаŝее dоpоlnеnіеm’ k’ оpisаnіâm’ biblіоtеk’ grаfа F.А. Тоlstоvа i kupcа I.N. Cаrskаgо / P. Stroev. - Моskvа 1841.
StruteWho's who in the arts and literature / ed. by Karl Strute and Theodor Doelken. - 3rd ed. - Zürich, 1982.
SUB onlineStaats-und Universitätsbibliothek OPAC-Getynga.
SuligowskiBibliografja prawnicza polska XIX i XX w. / Adolf Suligowski. - Warszawa, 1911.
Sv. Bok.Svensk Bokkatalog.
Sv. Bokfrt.Svensk Bokfrteckning.
SvencickijКаtаlоg’ knig’ cеrkоvnо-slаvânskоi pеčаti / I. Svencickij. - Žоvkа, 1908.
Svod. kat. knig na inostr. âz.Svodnyi katalog knig na inostrannych âzykach ... T. 1-3. Leningrad 1984.
Svod. kat. russkoj knigiSvоdnyj kаtаlоg russkоj knigi grаždаnskоj pеčаti XVIII vеkа 1725-1800. Т. 1-5. - Моskvа 1962-1967. + Dopolneniâ - 1975.
SWB onlineSWB Online-Katalog.
SWEŚSłownik władców Europy średniowiecznej / pod red. Józefa Dobosza i Macieja Sekwańskiego.- Poznań, 1998.
SWJPSłownik współczesnego języka polskiego / red. nauk. Bogusław Dunaj. - Warszawa, 1996.
SWPSłownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa / Jan Maria Szymusiak, ks. Marek Starowieyski. - Poznań, 1971.
SWPLSerie wydawnicze w Polsce Ludowej / Aniela Morawska. - Warszawa, 1971.
SWPPSłownik współczesnych pisarzy polskich. - T. 1-3. - Warszawa, 1977-1980.
SZASlovnik zakazanych autoru, 1948-1980 / Jii Brabec [et al.]. - Praha, 1991.
SzabóRegi magyar könyvtár. Az 1531-1711. T. I - 3 / K. Szabó. - Budapest 1879 - 1898.
Szajko, PomeranicaKatalog starych druków Książnicy Pomorskiej. Pomeranica XVI i XVII wieku./ Oprac.: Urszula Szajko ...- Szczecin, 2003.
SZakSiostry zakonne w Polsce / kom. red. Krystyna Dębowska [et al.]. - Niepokalanów, 1994-.
Szaniawska, AnalizaAnaliza wybranych małoskalowych map ziem polskich (XVI-XVII w.) / Lucyna Szaniawska. - Warszawa, 1987.
Szaniawska, FlemmingMapy ziem polskich wydane przez Karola Fleminga w zbiorach Biblioteki Narodowej : katalog / Lucyna Szaniawaka. - Warszawa, 1998.
Szaniawska, Mapy Król. Pol.Mapy Królestwa Polskiego wydane w latach 1815-1915 w zbiorach Biblioteki Narodowej / Lucyna Szaniawska. Warszawa, 1997.
Szaniawska, W-wa wydawcyWarszawscy wydawcy oraz drukarze map i atlasów w latach 1815-1915. W: Z Dziejów kartografii” t. X, Warszawa, 2000, s.191-215.
SzarejkoSłownik lekarzy polskich XIX wieku / Piotr Szarejko. Warszawa, 1991-.
Szczepaniec, Druk. WolnaDrukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788-1792 / J. Szczepanie. - Wrocław 1998.
Szczepaniec, Jakobińska broszura (BN)J. Szczepaniec: „Co to jest być prawdziwym patriotą?” - jakobińska broszura z 1794 r. Zagadnienia tekstu i autorstwa. Ze Skarbca Kultury 24 (1973), s.25-56.
Szczepaniec, Reedycje tytułoweReedycje tytułowe druków w Polsce w XVIII wieku .../ J. Szczepanie, 1957 z.1, s. 41-106.
Szczepaniec, Rola drukarstwaRola drukarstwa w życiu literackim polskiego Oświecenia ... W: Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. - Wrocław 1973. s. 49-105.
Szczepaniec, „Teatr Polski”„Teatr Polski” Piotra Dufoura / J. Szczepaniec.-. 7 (1955), s.245-272.( Ze Skarbaca Kultury).
Szczepaniec, Towarzysze kunsztuTowarzysze kunsztu drukarskiego w Warszawie ..../ J. Szczepanie. - .... Roczniki Biblioteczne 1962 z. 3-4, s. 171-186.
Szczepaniec, Wokół DrukWolnej J. Szczepanie: Wokół Drukarni Wolnej i „Journal hebdomadaire de la diete” Jana Potockiego Potockiego w Warszawie w latach 1788-1792. W: Miscellanea z doby Oświecenia. T.4. Red.: Zbigniew Goliński. Wrocław 1973. s. 229-296 (Archiwum Literackie, t. 18).
Szeliga, Rozwój kartogr. Wyb. GdańskiegoRozwój kartografii Wybrzeża Gdańskiego do roku 1772 / Jan Szeliga. - Wrocław, 1982.
SzerudaBibliografia polsko-ewangelicka XIX i XX w. / Jan Szeruda. - Warszawa, 1925.
SZTE-EK onlineSzegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára http://www.bibl.u-szeged.hu
Sztuka iluminacji 1996Sztuka iluminacji i grafiki cerkiewnej :katalog wystawy / [art. wstępne Andrzej Kaszlej i Waldemar Deluga]. - [Warszawa, 1996].
Szulc 1953Słownik lutników polskich / Zdzisław Szulc. - Poznań, 1953.
Szulc 1963Materiały do historii fotografii polskiej. T. 1, Bibliografia 1836-1956 / Marian Szulc. - Wrocław, 1963.
Szyrocki, OpitzMartin Opitz. / M. Szyrocki. - Berlin 1965.

Ś

skrótnazwa źródła
ŚlSBŚląski słownik biograficzny. - Katowice, 1977.
Śl.Kor.Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku „Śląski Korbut”. T. 2, Bibliografia pismiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. / praca zbiorowa po kierunkiem J. Zaremby. Wrocław 1980.
Śmiechowski 1999O muzyce najpiękniejszej ze sztuk : historia muzyki / Bogusław Śmiechowski. - Warszawa, 1999.
ŚNKDŚwięci na każdy dzień / Wincenty Zaleski. - Warszawa, 1989. (i kolejne wydania).
ŚródkaUczeni polscy XIX-XX stulecia / Andrzej Śródka. - Warszawa, 1994.

T

skrótnazwa źródła
TadStraty osobowe księgarstwa polskiego w latach 1939-1945 / Hanna Tadeusiewicz. - Łódź, 1993.
Talbierska 2003Stefano Della Bella (1610-1664) : akwaforty ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / Jolanta Talbierska.- Warszawa, 2001.
TarnInformator o pracownikach nauki prowadzących badania w zakresie oświaty i wychowania / Włodzimierz J. Tarnowski. - Warszawa, 1975.
TeolSłownik polskich teologów katolickich 1918-81. Red. L. Grzebień, t. 5-7. Warszawa 1983.
TeolKatSłownik polskich teologów katolickich 1981-1993. [T. 8], a-z / [zespół aut. Marian Aleksandrowicz et al.] ; pod red. Józefa Mandziuka. - Kraków, 1995.
TerlLiteratura polska na obczyźnie : 1940-1960 / pod red. Tymona Terleckiego. - Londyn, 1964-1965.
Tessaro-Kosimowa 1973Historia litografii warszawskiej / Irena Tessaro-Kosimowa. - Warszawa, 1973.
ThiemeAllgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart / U. Thieme, F. Becker. - Leipzig, 1907-1950.
Thompson 1975The international cyclopedia of music and musicians / ed. in chief Oscar Thomson. - 10thed. - New York, 1975.
TIBORDER onlineKatalog der Technischen Informationsbibliothek.
TieghemDictionnaire des littératures / publ. sous la dir. Philippe van Tieghem. T. 1-2. - Paris, 1968.
TKlimPrzewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996) / Tadeusz Klimowicz. - Wrocław, 1966.
TLETarybu Lietuvos enciklopedija / [red. J. Antanavičius et al.]. 1-4. - Vilnius, 1985-1988.
TłumWykaz autorów literatury pięknej tłumaczonej na język polski w latach 1945-1988 / [oprac.: Piotr Bierczyński, Elzbieta Czarnecka przy współpr. Jolanty Traczyńskiej]. - Łódź, 1989.
Tooley’s DictionnaryTooley’s Dictionary of mapmakers / complited by R.V.Tooley. Tring, 1979
Tooley’s dictionnaryTooley's dictionary of mapmakers. / ed. Josephine French, consult. ed. Valerie Scott, Mary Alice Lowenthal, pict. research Valerie Scott. Rev. ed. Riverside, 1999.
TPFTwórcy polskiego filmu : leksykon. - Warszawa, 1986-.
Triller, Bibl. konst.Bibliografia konstytucji sejmowych XVII wieku w Polsce w świetle badań archiwalnych / E. Thriller. - Wrocław 1963.
Triller OKatalog inkunabułów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Koutynuacja Katalogu Alodii Kaweckiej-Gryczowej / E. Thriller. - . ,Ze skarbca kultury". Zesz. 15. Wrocław- Warszawa- Kraków 1963 pp. 263-290.
TrypućkoPolonica vetera Upsaliensia. Catalogue des imprimes polonais ou concernant la Pologne des XV', XVI', XVII', et XVIII' siecles conserves à la Bibliotheque de l'Universite Royale d'Upsala / J. Trypućko. - Uppsala 1958.
TSBTarnobrzeski słownik biograficzny. T. 1 / Tadeusz Zych. - Tarnobrzeg, 2001.
TTNKToruńscy twórcy nauki i kultury : (1945-1985) / pod. red. Mariana Biskupa i Andrzeja Gizińskiego ; [oprac. Zofia Abramowiczówna et al.]. - Warszawa, 1989.
TurkProminent scientists of continental Europe / comp. by John Turkevich and Ludmilla B. Turkevich. - New York, 1968.
TychSłownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego / [aut. biogramów Adamski Stefan et al. ; red. nacz. Feliks Tych]. - Warszawa, 1978-.
TylawskyjMonastero di Počaiv - La sua tipografia e le sue edizioni. / P. bI. Tylawskyj. W: „Analecta Ordinis S. Basilii Magnii”. Vol. 4(9): 1963, fasc. 1-2, s. 230-292.
Tyszkowski, KatalogiPolskie katalogi księgarskie z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Ossolineum / Tyszkowski. - . Ze Skarbca Kultury 1985 z.42, s.35-82.

U

skrótnazwa źródła
UAB onlineUniv. Autonoma de Barcelona (www.uab.es).
UAL onlineUniversity of Arizona Libraries.
UAMSkład Osobowy UAM : w roku akademickim [...].
UczWrUczeni wrocławscy 1955-1979. - Wrocław, 1980.
UGSkład osobowy Uniwersytetu Gdańskiego.
UGUniwersytet Gdański.
UJSkład Osobowy : według stanu na dzień [...] / Uniwersytet Jagielloński. Cz.1-2.
UJARolProfesorowie i docenci Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego UJ oraz Wyższej Szkoły Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie : 1890-1990.
ULANGetty Union List of Artist Names.
ULEUkrains'ka líteraturna enciklopedíja. - Kiiv, 1988-1990.
UlrichUlrich's International Periodicals Directory 1989-90 : now including irregular serials & annuals. Vol. 1-3. - 28th ed. - New York, 1989.
UMKWNEiZWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1968-1993 / pod red. Piotra Jaworowskiego. - Toruń, 1993.
Undol’skij 1848Каtаlоg’ slаvânо-russkih’ knig’ cerkоvnоj pеčаti, biblіоtеki А.N. Каstеrinа / V.М. Undol’skij. - Моskvа 1848.
Undol'skij 1871Оčеrk’ slаvânо-russkоj biblіоgrаfіi, s’ dоpоlnеnіâmi А.F. Bykčkоva i А. Viktоrоvа / V.М. Undol’skij. - Моskvа 1871.
Uppsala onlineDISA-Uppsala universitets biblioteksdatasystem.
UR onlineUniversity of Rochester.
UREUkrains'ka Radjans'ka enciklopedíja. T. 1-17 / glavnyj red. M. P. Bazan. - Kiiv, 1959-1965.
USSkład osobowy Uniwersytetu Szczecińskiego.
USESUkrainskij Sovetskij Enciklopedičeskij Slovar'.- Kiev, 1988.
USzczecWydział Ekonomii, Wydział Transportu i Łączności, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. - Szczecin, 1996.
Utrecht, Univ. Libr. OnlineKatalog Biblioteki Uniwersytetu w Utrechcie-online.
UWSkład osobowy Uniwersytetu Warszawskiego.
UWBiałSkład osobowy filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
UWDUrzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej / Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. - Warszawa, 1930-1939.
UWrSkład osobowy : stan na 31.X.1991 r. / Uniwersytet Wrocławski . - Wrocław, 1991.
UZEUkrains'ka zagal'na enciklopedija : kniga znannja v 3 tomach / pid gl. red. Ivana Rakovs'kogo. - Lviv, 1930-1935.
UZPChLUkazatel' zaglavij proizvedenij chudozestvennoj literatury 1801-1975. T. 1-/ sost. B. M. Visnevskaja. - Moskva, 1985-.

V

skrótnazwa źródła
VaccaroLe march' dei tipografi ed editori italiani del secolo XVI nella Biblioteca Angelica di Roma / E. Vaccaro. - Firenze 1983.
VASLVilniaus akademijos spaustuves leidiniai 1576-1805. / K. Čepiene, I. Petrauskiene. - . - Vilnius 1979.
VBIDie Inkunabeln der Königlichen Bibliothek und der anderen Berliner Sammlungen. Ein Inventar. Leipzig 1906; Neuerwerbungen der Jahre 1907-1914. Nachtrage und Berichtigungen. Leipzig 1914; Neuerwerbungen der Jahre 1915-1922. Nachträge und Berichtigungen / E. Voulliéme. - . Leipzig 1922. (Beiheft zum Zentralblatt fur Biblio­thekswesen 30, 45, 49).
VBoDie Inkunabeln der K6niglichen Universitäts-Bibliothek zu Bonn. Ein Beitrag zur Biicherkunde des XV. Jahrhunderts / E. Voulliéme. - Leipzig 1894. (Beihefte zum Central­blatt.
VD 16Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des XVI. Jahrhunderts / hrsg. von der Bayerischen Staatsbibliothek in München in Verbindung mit der Harzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. 1. Abt. Bd. 1-22. - Stuttgart, 1983-1989.
VD 16 onlineVerzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16).
VD 17 onlineDas Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts.
VGGVademecum Górnictwa i Geologii. - Kraków, [ca 1993- ca 1997].
VGiGEHVademecum : górnictwo i geologia, energetyka, hutnictwo. - Kraków, [ca 1998].
VKDer Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts / E. Voulliéme. - Bonn 1903 . (Publikationen der Gesellschaft fur Rheinische Geschichtskunde XXIV).
VLBVerzeichnis Lieferbarer Bücher = German Books in Print : Bücherverzeichnis im Autorenalphabet kumuliert mit Titel- und tichwortregister mit Verweisung auf den Autor.
Vobr, Dílo KomenskéhoDílo Jana Amose Komenského ve fondach Statni vedecke knihovny v Berne / J. Vobr. - Berno 1992.
Vobr, SoupisSoupis postinkunábuli (tiskŭ z let 1501-1520) z fondŭ vědecké knihovny v Bmě. - Catalogus librorum ab a. MDI ad a. MDXX types impressorum, qui in Scientiarum bibliotheca publica Brunensi asservantur. P. 1-5 / Vobr. - Brno 1985-1989.
VoetThe Plantin press (1555-1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden. T.1-6 / Voet. - Amsterdam 1980-1985.
Vogel 2007Słownik lutników działających na historycznych i obecnych ziemiach polskich oraz lutników polskich działających za granicą do 1950 roku / BeniaminVogel. - Szczecin, 2007.
Vol. leg.Volumina legum. Przedruk zbioru praw ... T.1-10. Petersburg 1859-1952.
VollmerAllgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts. Bd. 1-6 / Hans Vollmer. - Leipzig, 1953-1967.
VoxPVox Patrum.
Voznesenskij 1991Кirilličеskiе izdаniâ stаrооbrâdčеskih tipоgrаfij kоncа XVIII - nаčаlа XIX vеkа. Каtаlоg / А.V. Voznesenskij. - Lеningrаd 1991.
Voznesenskij 1994Prеdvаritеl’nyj spisоk stаrооbrâdčеskih kirilličеskih izdаnij XVIII vеkа / А.V. Voznesenskij. - Sаnkt-Pеtеrburg 1994.

W

skrótnazwa źródła
WBibliographia polonica XV ac XVI ss. T. 1-3 / T. Wierzbowski. - Varsoviae 1888-1894.
WagilewiczPisarze polscy Rusini wraz z dodatkiem pisarze łacińscy Rusini / D. J. Wagilewicz. - Przemyśl 1996.
VTrDie Inkunabeln der öflentlichen Bibliothek und der kleineren Bücher­sammlungen der Stadt Trier / E. Voulliéme. - Leipzig 1910. (Beiheft zum Zentralblatt für Bibliotheks­wesen 38).
WABWebster's American biographies / Charles van Doren. ed. - Springfield, 1984.
WalczakLudzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. : księga strat osobowych / M. Walczak. - Warszawa, 1995.
WalczakNauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji (1939-1945 / M. Walczak. -Poznań, 1974.
WalczakSzkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939-1945 / Marian Walczak. Wrocław, 1978.
WalczakStraty osobowe polskiego środowiska nauczycielskiego w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / M. Walczak. - Warszawa, 1984.
WAMWydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972. - Kraków, 1972.
WAMSWielcy artyści małych scen / Ludwik Sempoliński.- Warszawa, 1977.
Wanat, BerdyczówDrukarnia Karmelu fortecy Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie ... / B. J. Wanat. - Kraków 2002.
Wanat, KarmeliciZakon Karmelitów Bosych w Polsce ... / B. J. Banat. - Kraków, 1979.
WaschPrzewodnik "Iskier" : muzyka jazzowa i rozrywkowa / Roman Waschko. - Warszawa, 1970.
WattBibliotheca Britannica or a general index to British and foreign literature. Vol.1-4 / by Robert Watt. - Edinburgh, 1824.
WBBibliographia liturgica. Catalogus migsalium ritus Latini ab anno MCCCCLXXIV impressorum. Collegit W. H. Iacobus Weale, iterum edidit H. Bohatta / W. H. J. Weale. - Londini, 1928.
WBEWorld book encyclopedia. T. 1-22. - Chicago, 1987.
WDWriters Directory.
WebWebster's biographical dictionary.
Weiss 2007Wielka rock encyklopedia : F-K / Wiesław Weiss. - Warszawa, 2007.
Weller, Pseud.Lexicon pseudonymorum : Wörterbuch der pseudonymen aller Zeiten und Völker / E. Weller. - 2 Auf. - Hildesheim, 1963.
Weller, Die falschen DruckorteDie falschen und fingirten Druckorte / E. Weller. - Leipzig, 1858.
Weller, Rep. Typ.Repertorium typographicum. Die deutsche Literatur im ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts / E. Weller. - N6rdlingen 1864.
WellischConrad Gesner: a bio-bibliography. W: "Journal of the Society for the Bibliography of Natural History". / H. Wellisch. - 1975, vol. 7, part. 2.
WEPWielka encyklopedia powszechna PWN. - Warszawa, 1962-1970.
WETWielka encyklopedia tatrzańska / Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski. - Poronin, 1995.
WGLWorld guide to libraries. Vol. 1-2. - 13th ed. - München, 1998.
Who'sWho 1988International who's who in music and musicians' directory / ed. dir. Ernest Kay. - 11 ed. - Cambridge, 1988.
Widacka 1989Dietrichowie - rytownicy warszawscy / Hanna Widacka. - Warszawa, 1989.
Widacka katalog portretówKatalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. / [oprac. Hanna Widacka,]. - Warszawa, 1990-.
WielonekSzlagiery starej Warszawy / S. Wielonek. - Warszawa, 1994.
WIEPGutenbergaWielka ilustrowana encyklopedia powszechna. - Kraków, 1929-1938.
WikipediaWikipedia (strony w poszczególnych językach).
Wilhelmi, GreifswaldInkunabeln in Greifswalder Bibliotheken : Verzeichnis der Bestände der Universitätsbibliothek Greifswald, der Bibliothek des Geistlichen Ministeriums und des Landesarchivs Greifswald. / T. Wilhelmi. - Wiesbaden 1997.
WillemsLes Elzevier .../ A. Qillems. - Bruxelles, 1880.
WilnoWilno : dzieje, architektura, cmentarze / E. Małachowicz. - Wrocław, 1996.
WilpertErstausgabe deutscher Dichtung Literatur 1600-1960 / Gero von Wilpert und Adolf Gühring. - Stuttgart, cop. 1967.
WilSBWileński słownik biograficzny. - Bydgoszcz. 2002.
WingShort-title catalogue of books printed in England, Scotland .. 1641-1700 ... T.1-3 / D. Wing. - New York 1945-1951.
WiningerGrosse jüdische National-Biographie / von S. Wininger. - [Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany], [1925].
Winowicz 2000Słownik muzyków z Kościańskiego / Krystyna Winowicz. - Wyd.3. - Kościan, 2000.
Witkiewicz 2000Leksykon operowy / Jan Stanisław Witkiewicz. - Warszawa, 2000.
Witkiewicz 2002Leksykon operowy / Jan Stanisław Witkiewicz. - Warszawa 2002.
Witkowski, ŁańcutKatalog starodruków cyrylickich Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej)/ W. Witkowski. - Ktraków, 1994.
WiWDegeners Wer ist's? : eine Sammlung von rund : 18000 Biographien mit Angaben ber Herkunft Familie, Lebenslauf [...] : Auflösung von ca 5000 Pseudonymen / begr. und hrsg. von Hermann A. L. Degener. - Berlin, 1908-.
WiWWer ist wer? - Berlin, 1947.
WładzaRPWykaz 2000 osób sprawujących władzę w RP. - Warszawa, 1994.
WładzeAEPAkademia Ekonomiczna w Poznaniu : Władze Uczelni, Katedry, profesorowie, kierunki badań w roku akademickim 1996/1997. - Poznań, 1996.
WNUAMBibliografia publikacji Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1967-1986 T. 1 -2. - Poznań, 1991-1993.
Wojciechowska, NehringZ dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku. Poznań 1927-Bibliografia Melchiora Beringa / M. Wojciechowska.
Wojciechowska, WolrabZ dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku. Poznań 1927-Bibliografia Jana Wolraba. / M. Wojciechowska.
Wojnicka 2005Słownik wiedzy o filmie / Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz. - Bielsko-Biała, 2005 [zawiera m. in. biogramy reżyserów].
WoLWorld of Learning.
WolaninPolonica in English / Alphonse S. Wolanin. - Chicago, 1945.
Wolański 1995Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej / Ryszard Wolański. - Warszawa, 1995.
Wolański 2003Pop, rock, jazz, folk : leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. T. 1-3 / Ryszard Wolański. - Warszawa, 2003.
WPLRWydawnictwa polskiej lewicy rewolucyjnej 1918-1939 / Krystyna Dolindowska, Aleksandra Halaba.- Warszawa, 1968.
WPNPWykaz pracowników nauki polskiej od w. XV do 1970 r. / pod kierunkiem Janiny Żurawickiej. - Warszawa, 1983-.
WPPiBLWspółcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 1-3 / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. - Warszawa, 1994.
WPsWydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego / Maria Lewicka, Tytus Sosnowski, Maciej Trojan. - Warszawa, 1998.
WPWOlWspółcześni pisarze województwa olsztyńskiego / red. Edward Martuszewski. - Olsztyn, 1972.
WSBWielkopolski słownik biograficzny.
WSI KoszSkład Osobowy i Plany Studiów : informator : wg stanu na dzień [...] / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
WSI ZGóraInformator i Skład Osobowy : na rok akademicki [...] : według stanu na [...] / Wyższa Szkoła Inżynierska im J. Gagarina w Zielonej Górze.
WSP BydgSkład Osobowy [...] : opracowano w/g stanu na dzień [...] / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.
WSPOlSkład osobowy / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.
WUPWspółcześni uczeni polscy. T. 1-4 / red nauk. Janusz Kapuścik, Warszawa, 2006.
WurzBiographisches Lexikon der Kaiserthums Österreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben / Constant von Wurzbach. Bd. 1-60. - Wien, 1856-1890.
WWWho's who : annual biographical dictionary' 1980.
WWAm.Who's Who in America.
WWAm 1985Who's Who in American music : classical / ed. by Jaques Cattell Press. - 2nded. - New York ; London, 1985.
WWAustWho's who in Austria. - Wien, 1977-1978.
WWBRDWho is who in Bundesrepublik Deutschland : Supplementwerk. - 5. Ausg. - Zug, 1998.
WWFrWho's who in France.
WWGerWho's who in Germany. - Munich, 1964.
WWItWho's Who in Italy : a biographical dictionary containing about 7000 biographies of prominent people in and of Italy and 1400 organizations.
WWLatWho is who in Latvia. - Riga, 1996.
WWLitWho was who in literature 1906-1936. - Detroit, 1979.
WWOrgWho's who in international organizations / ed. by Jon C. Jenkins. - München, 1992.
WWPAWho's who in Polish America / rev. Francis Bolek. - 3. ed. - New York, 1943.
WWPAWho's who in Polish America : 1995-96 / [ed. end publ. Bolesław Wierzbiański]. - New York, 1996.
WWPolWho's who in Poland. - Warsaw, 1982.
WWRWho is who in Russia since 1900 / Martin McCauley. - London ; New York, 1997.
WWRuWho's who in Russia today / ed. by Ulrich Joachim Schulz-Torge. - München [etc.], 1994.
WWScanWho is who in Scandinavia Vol. 1-2 / ed. by Karl Strute and Theodor Doelken.. - Zürich, 1981.
WWSciWorld who's who in science / ed. Allen G. Debus. - Chicago, cop. 1968.
WWSciEWho's Who in Science in Europe. - Horlow, 1991.
WWSocWho's who in the socialist countries of Europe. Vol. 1-3 / by Juliusz Stroynowski. - München, 1989.
WWSUWho's who in the Soviet Union / ed. by Borys Lewytzkyj. - München, 1984.
WWSwitzWho's Who in Switzerland.
WWWWho's who in the world.
WWWJWho' who in world jewry.- New York, 1955.
WWWriWho's who in writers, editors and poets : United States and Canada : 1989-1990 / Curt Johnson, ed. - Highland Park, 1989.
Wyczawski, FranciszkanieSłownik polskich pisarzy franciszkańskich ../ Pod. red. Eugeniusza Wyczawskiego. Warszawa 1981.
Wytyczak, ŚląskŚląsk na mapach z lat 1800-1945 w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu / Roman Wytyczak. - Wrocław, 2008.
Wytyczak, Śląsk w dawnej kartografiiŚląsk w dawnej kartografii / Roman Wytyczak. - Wrocław, 1998.

Z

skrótnazwa źródła
ZabielBibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939 / compiled by Janina Zabielska [et al.]. - London, 1954-1985.
ZachertHerzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Verzeichnis medizinischer und naturwissenschaftlicher Drucke 1472-1830. Bearbeitet von U. Zachert unter Mitarbeit von U. Zeidler. New York 1982. (Reihe A: Alphabetischer Index, T. 1-4. Reihe B: Chronologischer Index, T. 5-7. Reihe C: Ortsindex, T. 8-10).
ZAIKS 1931Lista członków Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych "ZAIKS" na dzień 1 listopada 1931 r. - Warszawa, 1931.
ZAIKS 1933Lista członków Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych „ZAIKS” na dzień 1 września 1933 r. - Warszawa, 1933 [ksero].
ZAIKS 1938ZAIKS : spis członków na 1 lipca 1938. - Warszawa, 1938 [ksero].
ZamPisarze związani z Zamojszczyzną (1563-1991) / Zbigniew Kośmiński. - Lublin, 1992.
Zapasko, IsaevičPаmâtki knižkоvоgо mistеctvа. Каtаlоg stаrоdrukіv vidаnih nа Ukrаїnі, L’vіv 1981-1984 - 3 wol.: Kniga pеršа (1574-1700), Кniga druga, čаstinа pеršа (1701-1764), Кniga drugа, čаstinа drugа (1765-1800). / Â. Zapasko, Â. Isaevič.
ZawadzkiGazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. T.1-3 / K. Zawadzki. - Wrocław, 1977-1990.
Zbiory Gocla 1987Katalog zbiorów Ludwika Gocla Powstanie Listopadowe i Wielka Emigracja. T. 2 / oprac. Irena Tessaro-Kosimowa. - Warszawa, 1987.
ZDB 1988Zeitschriftdatenbank / Deutsches Bibliotheksinstitut, Staatsbibliothek [mikrofisze]. - Frühjahr, 1988.
ZDB onlineZeitschriftendatenbank (ZDB).
ZDBCD-ROMZeitschriftendatenbank CD-ROM / Deutsches Bibliotheksinstitut, Staatsbibliothek zu Berlin. - [Berlin, 1996].
ZeneiLZenei lexikon / Szabolcsi Bence, Tóth Aladar. - T. 1-3. - Budapest, 1965.
Zernova 1947Načalo knigopečataniâ v Moskve i na Ukraine. / A. S. Zernova. - Moskva 1947.
Zernova 1958Кnigi kirillovskоj pеčаti izdаnnyе v Моskvе v XVI-XVII vеkаh. Svоdhyj kаtаlоg / A. S. Zernova. - Moskva 1958.
Zernova, KamenevaSvоdnyj kаtаlоg russkоj knigi kirillоvskоj pеčаti XVIII vеkа / A. S. Zernova, T.I. Каmеnеvа. - Moskva 1968.
Zesz.PrasoznawczeZeszyty Prasoznawcze.
ZielLeksykon polskiej literatury emigracyjnej / Jan Zieliński [nazw.] (Jan Kowalski) [pseud.] - Wyd. 2 popraw. i poszerz. - Lublin, [1990].
Zielińska, RepublikanizmRepublikanizm spod znaku buławy. Publicystyka Seweryna Rzewuskiego Rzewuskiego lat 1788-1790 / Z. Zielińska. - Warszawa 1988.
ZielonkaGeografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku / Zbigniew Zielonka. - Słupsk, 1994.
ZimmerThe beginning of cyrillic printing Cracow, 1491 from the orthodox past in Poland / SZ. K. Zimmer. - New York 1983.
ZinnerGeschichte und Bibliographie der astronomischen Literatur in Deutschland zur Zeit der Renaissance / E. Zinner. 2 Aufl.. - Stuttgart, 1964.
ZPIKLista członków Związku Polskich Inżynierów Kolejowych. - Warszawa, 1935.
ZuzgaMały słownik myślicieli Kościoła Zachodniego XIX i XX wieku / Włodzimierz Zuzga. - Warszawa, 1992.

Ż

skrótnazwa źródła
Żak 1998Grafika francuska XVI-XIX w. : katalog zbiorów. Cz. 1-2, Album / Izabela Żak. - Wrocław, 1998.
Żdżarski 1974Historia fotografii warszawskiej / Wacław Żdżarski. - Warszawa, 1974.
ŻebrawskiBibliografia piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań / T. Żebrawski. - Kraków, 1873.
ŻwPolŻydzi w Polsce : dzieje i kultura : leksykon / red. Jerzy Tomaszewski, Andrzej Żbikowski. - Warszawa, 2001.
ŻwWŻydzi w Warszawie : życie codzienne, wydarzenia, ludzie / Marian Fuks. - Poznań, 1992.
ŻyndaBibliografia Wydawnictw Księgarni Św. Wojciecha 1895-1969 / zest. i oprac. Bolesław Żynda. - Poznań, 1970.

17. Kody krajów - ISO 3166 -1 (pole 043)

Kody krajów do stosowania w polu 043 rekordu wzorcowego. Kody zapisuje się dużymi literami.

Wykaz kodów przygotowany na podstawie ISO 3166 -1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes” https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/

Nazwa kraju

KOD ALPHA 2

Afganistan

AF

Albania

AL

Algieria

DZ

Andora

AD

Angola

AO

Anguilla

AI

Antarktyda

AQ

Antigua i Barbuda

AG

Arabia Saudyjska

SA

Argentyna

AR

Armenia

AM

Aruba

AW

Australia

AU

Austria

AT

Autonomia Palestyńska

PS

Azerbejdżan

AZ

Bahamy

BS

Bahrajn

BH

Bangladesz

BD

Barbados

BB

Belgia

BE

Belize

BZ

Benin

BJ

Bermudy

BM

Bhutan

BT

Białoruś

BY

Boliwia

BO

Bośnia i Hercegowina

BA

Botswana

BW

Brazylia

BR

Brunei

BN

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

IO

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

VG

Bułgaria

BG

Burkina Faso

BF

Burundi

BI

Chile

CL

Chiny

CN

Chorwacja

HR

Curacao

CW

Cypr

CY

Czad

TD

Czarnogóra

ME

Czechy

CZ

Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych

UM

Dania

DK

Demokratyczna Republika Konga

CD

Dominika

DM

Dominikana

DO

Dżibuti

DJ

Egipt

EG

Ekwador

EC

Erytrea

ER

Estonia

EE

Etiopia

ET

Falklandy

FK

Fidżi

FJ

Filipiny

PH

Finlandia

FI

Francja

FR

Francuskie Terytoria Południowe

TF

Gabon

GA

Gambia

GM

Georgia Południowa i Sandwich Południowy

GS

Ghana

GH

Gibraltar

GI

Grecja

GR

Grenada

GD

Grenlandia

GL

Gruzja

GE

Guam

GU

Guernsey

GG

Gujana

GY

Gujana Francuska

GF

Gwadelupa

GP

Gwatemala

GT

Gwinea

GN

Gwinea Równikowa

GQ

Gwinea-Bissau

GW

Haiti

HT

Hiszpania

ES

Holandia

NL

Holandia Karaibska

BQ

Honduras

HN

Hongkong

HK

Indie

IN

Indonezja

ID

Irak

IQ

Iran

IR

Irlandia

IE

Islandia

IS

Izrael

IL

Jamajka

JM

Japonia

JP

Jemen

YE

Jersey

JE

Jordania

JO

Kajmany

KY

Kambodża

KH

Kamerun

CM

Kanada

CA

Katar

QA

Kazachstan

KZ

Kenia

KE

Kirgistan

KG

Kiribati

KI

Kolumbia

CO

Komory

KM

Kongo

CG

Korea Południowa

KR

Korea Północna

KP

Kostaryka

CR

Kuba

CU

Kuwejt

KW

Laos

LA

Lesotho

LS

Liban

LB

Liberia

LR

Libia

LY

Liechtensetin

LI

Litwa

LT

Luksemburg

LU

Łotwa

LV

Macedonia

MK

Madagaskar

MG

Majotta

YT

Makao

MO

Malawi

MW

Malezja

MY

Malediwy

MV

Mali

ML

Malta

MT

Man

IM

Mariany Północne

MP

Maroko

MA

Martynika

MQ

Mauretania

MR

Mauritius

MU

Meksyk

MX

Mikronezja

FM

Mjanma (Birma)

MM

Mołdawia

MD

Monako

MC

Mongolia

MN

Montserrat

MS

Mozambik

MZ

Namibia

NA

Nauru

NR

Nepal

NP

Niemcy

DE

Niger

NE

Nigeria

NG

Nikaragua

NI

Niue

NU

Norfolk

NF

Norwegia

NO

Nowa Kaledonia

NC

Nowa Zelandia

NZ

Oman

OM

Pakistan

PK

Palau

PW

Panama

PA

Papua-Nowa Gwinea

PG

Paragwaj

PY

Peru

PE

Pitcairn

PN

Polinezja Francuska

PF

Polska

PL

Portoryko

PR

Portugalia

PT

Republika Południowej Afryki

ZA

Republika Środkowoafrykańska

CF

Republika Zielonego Przylądka

CV

Reunion

RE

Rosja

RU

Ruanda

RW

Rumunia

RO

Sahara Zachodnia

EH

Saint Kitts i Nevis

KN

Saint Lucia

LC

Saint Vincent i Grenadyny

VC

Saint-Martin

MF

Saint-Pierre i Miquelon

PM

Salwador

SV

Samoa

WS

Samoa Amerykańskie

AS

San Marino

SM

Senegal

SN

Serbia

RS

Seszele

SC

Sierra Leone

SL

Singapur

SG

Sint Maarten

SX

Słowacja

SK

Słowenia

SI

Somalia

SO

Sri Lanka

LK

Stany Zjednoczone

US

Suazi

SZ

Sudan

SD

Sudan Południowy

SS

Surinam

SR

Svalbard i Jan Mayen

SJ

Syria

SY

Szwajcaria

CH

Szwecja

SE

Tadżykistan

TJ

Tajlandia

TH

Tajwan

TW

Tanzania

TZ

Timor Wschodni

TL

Togo

TG

Tokelau

TK

Tonga

TO

Trynidad i Tobago

TT

Tunezja

TN

Turcja

TR

Turkmenistan

TM

Turks i Caicos

TC

Tuvalu

TV

Uganda

UG

Ukraina

UA

Urugwaj

UY

Uzbekistan

UZ

Vanuatu

VU

Wallis i Futuna

WF

Watykan

VA

Wenezuela

VE

Węgry

HU

Wielka Brytania

GB

Wietnam

VN

Włochy

IT

Wybrzeże Kości Słoniowej

CI

Wyspa Bouveta

BV

Wyspa Bożego Narodzenia

CX

Wyspa Św. Bartłomieja

BL

Wyspa Św. Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha

SH

Wyspy Alandzkie

AX

Wyspy Cooka

CK

Wyspy Dziewicze

VI

Wyspy Heard i McDonalda

HM

Wyspy Kokosowe

CC

Wyspy Marshalla

MH

Wyspy Owcze

FO

Wyspy Salomona

SB

Wyspy Świętego Tomasza i Ksiażęca

ST

Zambia

ZM

Zimbabwe

ZW

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE

18. Kody krajów - MARC 21

Kody krajów według MARC 21 stosuje się w rekordzie bibliograficznym:

 • w polach stałej długości (pole 008)
 • w polu 044
 • w wewnętrznych polach niektórych systemów systemów bibliotecznych, przeznaczonych na kod kraju

Wykaz kodów przygotowany na podstawie MARC Code List for Countries: http://www.loc.gov/marc/countries/countries_code.html

Nazwa kraju

Kod MARC 21

Afganistan

af

Alabama

alu

Alaska

aku

Albania

aa

Alberta

abc

Algieria

ae

Andora

an

Anglia

enk

Angola

ao

Anguilla

am

Antarktyka

ay

Antigua i Barbuda

aq

Arabia Saudyjska

su

Argentyna

ag

Arizona

azu

Arkansas

aru

Armenia

ai

Aruba

aw

Australia

at

Australia Południowa

xra

Australia Zachodnia

wea

Australijskie Terytorium Stołeczne

aca

Austria

au

Azerbejdżan

aj

Bahamy

bf

Bahrajn

ba

Bangladesz

bg

Barbados

bb

Belgia

be

Belize

bh

Benin

dm

Bermudy

bm

Bhutan

bt

Białoruś

bw

Birma (Mjanma)

br

Boliwia

bo

Bośnia i Hercegowina

bn

Botswana

bs

Bouveta Wyspa

bv

Brazylia

bl

Brunei

bx

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

bi

Brytyjskie Terytoria Zależne

uik

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

vb

Bułgaria

bu

Burkina Faso

uv

Burundi

bd

Chile

cl

Chiny

cc

Chiny (Tajwan)

ch

Chorwacja

ci

Connecticut

ctu

Curaçao

co

Cypr

cy

Czad

cd

Czarnogóra

mo

Czechy

xr

Dakota Południowa

sdu

Dakota Północna

ndu

Dania

dk

Delaware

deu

Demokratyczna Republika Konga

cg

Dominika

dq

Dominikana

dr

Dystrykt Kolumbii (Waszyngton)

dcu

Dżibuti

ft

Egipt

ua

Ekwador

ec

Erytrea

ea

Estonia

er

Etiopia

et

Falklandy

fk

Fidżi

fj

Filipiny

ph

Finlandia

fi

Floryda

flu

Francja

fr

Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

fs

Gabon

go

Gambia

gm

Georgia

gau

Georgia Południowa i Sandwich Południowy

xs

Ghana

gh

Gibraltar

gi

Grecja

gr

Grenada

gd

Grenlandia

gl

Gruzja

gs

Guam

gu

Gujana

gv

Gujana Francuska

fg

Gwadelupa

gp

Gwatemala

gt

Gwinea

gy

Gwinea Równikowa

eg

Gwinea-Bissau

pg

Haiti

(Video) Przepisy katalogowania BN – zasady ogólne

ht

Hawaje

hiu

Hiszpania

sp

Holandia

ne

Holandia Karaibska

ca

Honduras

ho

Idaho

idu

Illinois

ilu

Indiana

inu

Indie

ii

Indonezja

io

Iowa

iau

Irak

iq

Iran

ir

Irlandia

ie

Irlandia Północna

nik

Islandia

ic

Izrael

is

Jamajka

jm

Japonia

ja

Jemen

ye

Johnston

ji

Jordania

jo

Jukon

ykc

Kajmany

cj

Kalifornia

cau

Kambodża

cb

Kamerun

cm

Kanada

xxc

Kansas

ksu

Karaiby (USA)

uc

Karolina Południowa

scu

Karolina Północna

ncu

Katar

qa

Kazachstan

kz

Kenia

ke

Kentucky

kyu

Kirgistan

kg

Kiribati

gb

Kolorado

cou

Kolumbia

ck

Kolumbia Brytyjska

bcc

Komory

cq

Kongo

cf

Korea Południowa

ko

Korea Północna

kn

Kosowo

kv

Kostaryka

cr

Kuba

cu

Kuwejt

ku

Laos

ls

Lesotho

lo

Liban

le

Liberia

lb

Libia

ly

Liechtenstein

lh

Litwa

li

Luizjana

lau

Luksemburg

lu

Łotwa

lv

Macedonia

xn

Madagaskar

mg

Maine

meu

Majotta

ot

Malawi

mw

Malediwy

xc

Malezja

my

Mali

ml

Malta

mm

Manitoba

mbc

Mariany Północne

nw

Martynika

mq

Maryland

mdu

Massachusetts

mau

Mauretania

mu

Mauritius

mf

Meksyk

mx

Michigan

miu

Midway

xf

Miejsce nieznane lub nieokreślone

xx

Mikronezja

fm

Minnesota

mnu

Mississippi

msu

Missouri

mou

Mołdawia

mv

Monako

mc

Mongolia

mp

Montana

mtu

Montserrat

mj

Maroko

mr

Mozambik

mz

Namibia

sx

Nauru

nu

Nebraska

nbu

Nepal

np

Nevada

nvu

New Hampshire

nhu

New Jersey

nju

Niemcy

gw

Niger

ng

Nigeria

nr

Nikaragua

nq

Niue

xh

Norwegia

no

Nowa Fundlandia i Labrador

nfc

Nowa Kaledonia

nl

Nowa Południowa Walia

xna

Nowa Szkocja

nsc

Nowa Zelandia

nz

Nowy Brunszwik

nkc

Nowy Jork (stan)

nyu

Nowy Meksyk

nmu

Nunavut

nuc

Ohio

ohu

Oklahoma

oku

Oman

mk

Ontario

onc

Oregon

oru

Pakistan

pk

Palau

pw

Panama

pn

Papua-Nowa Gwinea

pp

Paragwaj

py

Pennsylwania

pau

Peru

pe

Pitcairn

pc

Polinezja Francuska

fp

Polska

pl

Portoryko

pr

Portugalia

po

Québec

quc

Queensland

qea

Republika Południowej Afryki

sa

Republika Środkowoafrykańska

cx

Republika Zielonego Przylądka

cv

Réunion

re

Rhode Island

riu

Rosja

ru

różne miejsca

vp

Rumunia

rm

Rwanda

rw

Sahara Zachodnia

ss

Saint Kitts-Nevis

xd

Saint Lucia

xk

Saint Pierre i Miquelon

xl

Saint Vincent i Grenadyny

xm

Saint-Barthélemy

sc

Saint-Martin

st

Salwador

es

Samoa

ws

Samoa Amerykańskie

as

San Marino

sm

Saskatchewan

snc

Saudyjsko-Iracka Strefa Neutralna

iy

Senegal

sg

Serbia

rb

Seszele

se

Sierra Leone

sl

Singapur

si

Sint Maarten

sn

Słowacja

xo

Słowenia

xv

Somalia

so

Sri Lanka

ce

Stany Zjednoczone

xxu

Strefa Gazy

gz

Suazi

sq

Sudan

sj

Sudan Południowy

sd

Surinam

sr

Syria

sy

Szkocja

stk

Szwajcaria

sz

Szwecja

sw

Tadżykistan

ta

Tajlandia

th

Tanzania

tz

Tasmania

tma

Teksas

txu

Tennessee

tnu

Terytoria Hiszpańskie w Afryce Północnej

sh

Terytoria Północno-Zachodnie

ntc

Terytorium Północne

xoa

Timor Wschodni

em

Togo

tg

Tokelau

tl

Tonga

to

Trinidad i Tobago

tr

Tunezja

ti

Turcja

tu

Turkmenistan

tk

Turks i Caicos

tc

Tuvalu

tv

Uganda

ug

Ukraina

un

Urugwaj

uy

Utah

utu

Uzbekistan

uz

Vanuatu

nn

Vermont

vtu

Victoria

vra

Wake

wk

Walia

wlk

Wallis i Futuna

wf

Waszyngton

wau

Watykan

vc

Wenezuela

ve

Węgry

hu

Wielka Brytania

xxk

Wietnam

vm

Wirginia

vau

Wirginia Zachodnia

wvu

Wisconsin

wiu

Włochy

it

Wybrzeże Kości Słoniowej

iv

Wyoming

wyu

Wyspa Bożego Narodzenia

xa

Wyspa Księcia Edwarda

pic

Wyspa Norfolk

nx

Wyspa Świętej Heleny

xj

Wyspy Cooka

cw

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

vi

Wyspy Heard i McDonalda

hm

Wyspy Kokosowe

xb

Wyspy Marshalla

xe

Wyspy Morza Koralowego

xga

Wyspy Owcze

fa

Różne Wyspy Pacyfiku Stanów Zjednoczonych

up

Wyspy Paracelskie

pf

Wyspy Salomona

bp

Wyspy Spratly

xp

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

sf

Zachodni Brzeg Jordanu

wj

Zambia

za

Zimbabwe

rh

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ts

19. Tablice transkrypcji alfabetu hebrajskiego i jidysz

Tablica transkrypcji według Biblioteki Kongresu

https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/hebrew.pdf

Znak

Hebrajski

Jidysz

א

ʼ lub nie transkrybowane

a lub o

ב

v

b

בּ

b

b

ג

g

g

ד

d

d

ה

h

h

ו

ṿ (tylko jako spółgłoska)

u

וו

ṿ (tylko jako spółgłoska)

ṿ

ז

z

z

ח

ט

י

y (tylko jako spółgłoska)

i

כ

kh

kh

כּ

k

k

ל

l

l

מ

m

m

נ

n

n

ס

s

s

ע

ʻ

e

פ

f

f

פּ

p

p

צ

ts

ts

ק

ר

r

r

שׁ

sh

sh

שׂ

ś

ś

ת

t

Samogłoski

ַ

a

a

ָ

a lub o

o

ֶ

e

-

ֵ

e

-

ִ

i

i

ֹ

o

-

ֻ

u

-

ֶי

e

-

ַי

ai

-

ֵי

e

-

ִי

i

-

ו̇

o

-

וּ

u

-

ְ

e lub pomijane

-

ֲ

a

-

ֱ

e

-

ֳ

o

-

ו, או

-

u

אוי, וי

-

oy

י, אי

-

i

ײַ, אײַ

-

ay

יי, איי

-

ey

Tablica polskiej transkrypcji literackiej

Znak

Hebrajski

Jidysz

א

nie transkrybowane

a lub o

ב

w

b

בּ

b

b

ג

g

g

ד

d

d

ה

h lub nie transkrybowane

h

ו

w (tylko jako spółgłoska)

w lub u

וו

w

w

ז

z

z

ח

ch

ch

ט

t

t

י

j

i

כ

ch

ch

כּ

k

k

ל

l

l

מ

m

m

נ

n

n

ס

s

s

ע

nie transkrybowane

e

פ

f

f

פּ

p

p

צ

c

c

ק

k

k

ר

r

r

שׁ

sz

sz

שׂ

s

s

ת

t

s

דזש

-

זש

-

ż

טש

-

cz

Samogłoski

ַ

a

a

ָ

a lub o

o

ֶ

e

-

ֵ

e

-

ִ

i

i

ֹ

o

-

ֻ

u

-

ֶי

ej lub e

-

ַי

aj

-

ֵי

ej lub e

-

ִי

i

-

ו̇

o

-

וּ

u

-

ְ

[wokalizowane] e

-

ֲ

a

-

ֱ

e

-

ֳ

o

-

ו, או

-

u

אוי, וי

-

oj

י, אי

-

i

ײַ, אײַ

-

aj

יי, איי

-

ej

20. Wykaz norm i zaleceń międzynarodowych dotyczących konwersji znaków i alfabetów niełacińskich na znaki łacińskie

Znaki i alfabety niełacińskie konwertuje się (transliteruje, transkrybuje lub latynizuje) na znaki łacińskie według następujących norm i zaleceń międzynarodowych:

 • alfabety cyrylickie (białoruski, bułgarski, macedoński, rosyjski, serbski i ukraiński): norma PN-ISO 9:2000P Informacja i dokumentacja — Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie — Języki słowiańskie i niesłowiańskie
 • alfabet grecki: norma PN-ISO 843:1999P Informacja i dokumentacja — Konwersja znaków greckich na znaki łacińskie
 • alfabet gruziński: narodowa norma gruzińska opracowana w 2002 r. przez Departament Geodezji i Kartografii oraz Instytut Lingwistyki Gruzińskiej Akademii Nauk
 • alfabety indyjskie (bengalski, hindi, malediwski, nepalski, sanskryt, syngaleski, tamilski): norma ISO 15919:2001 Information and documentation — Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters
 • znaki japońskie: transkrypcja Hepburna ze znakami diakrytycznymi
 • znaki chińskie: transkrypcja standardowego języka mandaryńskiego bez znaków tonalnych (Hanyu Pinyin)
 • alfabet arabski: norma ISO 233-2 Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 2: Arabic language
 • język perski (fârsī) i język dari: norma ISO 233-3:1999 Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language
 • alfabet ormiański: norma ISO 9985:1996 Information and documentation — Transliteration of Armenian characters into Latin characters
 • pismo kurdyjskie: latynizacja zgodnie z alfabetem Bedirxana (Havar).

W przypadku systemów pisma dla których nie zostały określone normy czy zalecenia międzynarodowe należy oprzeć się na ustaleniach krajowych właściwych dla użytkowników danego systemu pisma (np. języki turkijskie).

21. Wykaz nazw uznawanych za nazwy rodzajowe

Tytuły wyrażone w języku polskim

 • Analizy
 • Arkusze
 • Atlas
 • Badania
 • Biuletyn (-y)
 • Ćwiczenia
 • Debiuty
 • Dokumenty
 • Informator
 • Instrukcje
 • Komunikat (-y)
 • Konferencje
 • Lekcje
 • Materiały
 • Miniatury
 • Miscellanea
 • Monografie
 • Opracowanie (-a)
 • Podręczniki
 • Prace
 • Propozycje
 • Przegląd działalności
 • Przegląd prac
 • Raport (-y)
 • Rocznik (-i)
 • Rozprawy
 • Seria
 • Skrypt (-y)
 • Sprawozdanie (-a)
 • Studia
 • Sympozjum (-a)
 • Syntezy
 • Teksty
 • Utwory
 • Zalecenia
 • Zeszyt (-y)
 • Źródła

Ponadto dla druków ulotnych:

 • Afisz
 • Obwieszczenie
 • Odezwa
 • Plakat
 • Program
 • Repertuar
 • Ulotka
 • Zaproszenie

Tytuły wyrażone w innych językach

Wyrazy kończące się na:

 • -bericht (-e)
 • -bulletin (-s)

Wyrażenia:

 • Abhandlungen
 • Acta
 • Analecta
 • Annales
 • Annals
 • Annaly
 • Annual report (-s)
 • Bericht (-e)
 • Boletin
 • Bulletin (-s)
 • Cahiers
 • Compte rendu
 • Conferences
 • Conference papers
 • Discussion papers
 • Etudes et travaux
 • Feuillet (-s)
 • Fontes
 • Heft (-e)
 • Jahrbuch
 • Newsletter (-s)
 • Occasional papers
 • Proceedings
 • Research report (-s)
 • Report (-s)
 • Reports and studies
 • Scientific bulletin (-s)
 • Scientific fascicles
 • Scientific papers
 • Scientific reports
 • Scientific works
 • Studies
 • Transactions
 • Travaux et matériaux
 • Trudy
 • Wissenschaftlische Arbeiten
 • Wissenschaftlische Hefte
 • Wissenschaftlische Jahrbücher
 • Working papers
 • Works

22. Słownik terminologiczny

A-B

accedit — w starych drukach dzieło współwydane (zobacz też: współwydanie, współwydany)


adres wydawniczy — zespół elementów dotyczących publikacji, druku i dystrybucji książki, przede wszystkim miejsce wydania, nazwa wydawcy oraz data wydania, także miejsce dystrybucji, nazwa dystrybutora, data dystrybucji oraz miejsce druku, nazwa drukarni (drukarza) i data druku

afiliacja — miejsce prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania publikacji naukowej lub monografii naukowej

afisz — druk ulotny jednostronny, zazwyczaj dużego formatu, o charakterze urzędowym, informacyjnym, reklamowo-propagandowym do wywieszenia w miejscach publicznych

akronim — wyraz utworzony z początkowej litery (początkowych liter) każdej kolejnej (lub tylko głównych) części i/lub każdego kolejnego słowa (lub głównych słów) terminu złożonego, takiego jak nazwa ciała zbiorowego lub tytuł (zobacz też: literowiec)

aktualizacja mapy (reambulacja, unacześnienie) — wprowadzenie do treści mapy zmian i korekt wynikających ze zmian sytuacji terenowej

aktualizowana publikacja luźnokartkowa(aktualizowana publikacja wymiennokartkowa) — publikacja nieperiodyczna luźnokartkowa aktualizowana poprzez dołączanie, usuwanie lub zastępowanie poszczególnych kart (zobacz też: publikacja aktualizowana, publikacja luźnokartkowa)

album — książka składająca się w większej części lub w całości z rycin, rysunków, fotografii lub innego rodzaju obrazów

album amicorum → sztambuch

album sztuczny (album factice) — album nieopublikowany, sporządzony najczęściej w jednym egzemplarzu z rycin, rysunków lub fotografii połączonych wspólną oprawą (np. album ze zdjęciami rodzinnymi, sztambuch)

album wydawniczy — album opublikowany

alfabet — zbiór liter używany do zapisu danego języka (zobacz też: system pisma)

analityczna strona tytułowa — strona tytułowa publikacji zwartej opublikowanej w ramach książki wielotomowej lub serii, mającej odrębny tytuł

aprobata → imprimatur

archiwum prywatne (archiwum osobiste, archiwum rodzinne) — zbiór materiałów powstały w wyniku działalności osoby prywatnej, rodziny, rodu, niezależnie od aktualnego miejsca jego przechowywania

arkusz (papieru) — płat papieru określonych rozmiarów; stanowi podstawową jednostkę miary papieru ręcznie czerpanego

arkusz mapy — płat papieru lub innego materiału, w którego postaci opublikowano mapę lub jej część

artykuł — tekst publicystyczny, literacki lub naukowy zamieszczony w gazecie lub czasopiśmie

artykuł wieloczęściowy — publikacja ciągła składająca się z określonej liczby fizycznie odrębnych części, o wspólnym tytule, o których wiadomo, że opublikowano je lub zaplanowano jako całość. Poszczególne części mogą mieć indywidualne tytuły, odrębnych autorów, współautorów czy inne cechy własne. Żadna z pojedynczych części nie jest określona jako najważniejsza.

atlas — opracowany jako jednolite dzieło systematycznie ułożony zbiór map (astronomicznych, geograficznych, historycznych, selenograficznych), plansz, tablic, ilustracji itp. opracowanych kartograficznie w ten sam sposób (zwykle te same podstawy matematyczne, odwzorowania kartograficzne, metody prezentacji danych, forma graficzna); także zbiór luźnych publikacji kartograficznych objętych wspólnym tytułem, we wspólnym opakowaniu, jeżeli taka była intencja wydawcy — słowo „atlas” zawarte w tytule


audiobook (książka mówiona) – publikacja dźwiękowa, której głównym elementem jest tekst mówiony

autograf — rękopis napisany ręką autora tekstu

azymut astronomiczny — kąt dwuścienny między półpłaszczyzną południka niebieskiego po stronie południowej a półpłaszczyzną koła wierzchołkowego przechodzącą przez dane ciało niebieskie; zawiera się w przedziale od 0° do 360° liczy się go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli od punktu północy (N) w kierunku wschodnim (E)

bibliografia załącznikowa — uporządkowany wykaz publikacji cytowanych i/lub wykorzystanych w pracy bądź tylko związanych z jej tematem

bilet wizytowy — kartonik z wydrukowanym nazwiskiem, adresem i tytułami lub stanowiskiem służbowym danej osoby, niekiedy zawiera odręczne adnotacje i listy

booklet — dodatek tekstowy wchodzący w skład publikacji (publikacji dźwiękowej lub filmu), którego treść jest na ogół ściśle związana z zawartością nagrania dźwiękowego lub filmu. Może zawierać szczegółowe dane bibliograficzne dotyczące zawartości dźwiękowej, informacje biograficzne o twórcach i wykonawcach nagrania, teksty utworów wokalnych lub słownych znajdujących się w nagraniu, streszczenia obszernych tekstów, noty historyczne i/lub analityczne o utworach i wykonaniach, informacje techniczne, materiał nutowy itp. Format bookletu najczęściej jest zbliżony do formatu opakowania nagrania dźwiękowego lub filmu. Booklet może stanowić samodzielną jednostkę fizyczną (przechowywany w opakowaniu razem z nośnikiem dźwięku) lub być częścią opakowania (trwale przytwierdzony do opakowania) (zobacz też: dodatek (publikacja towarzysząca, materiał towarzyszący))

box filmowy → pakiet filmów

broszura —publikacja nieperiodyczna zawierająca do 48 stron (z wyłączeniem okładki), której głównym elementem jest tekst lub obraz, wydana w postaci woluminu.

brulion (brudnopis, koncept) — zapis autorski o charakterze nieostatecznym, szkic tekstu z poprawkami lub uzupełnieniami

C-D

CD-ROM — dysk optyczny przeznaczony do przechowywania publikacji elektronicznych, które zawierają dużą liczbę danych lub rozbudowane programy, w tym tekst, dźwięk, grafikę, filmy, odczytywany za pomocą stacji dysków


cena → sposób uzyskania książki i/lub cena


cenzura — (1) urzędowa kontrola wszelkiego rodzaju przekazów (w tym książek i czasopism), sprawowana przez specjalny urząd, którego celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie rozpowszechnianiu treści niezgodnych z interesem państwa i reprezentowaną przez nie ideologią lub uznanych za szkodliwe; (2) urzędowe stwierdzenie o dopuszczalności lub zakazie drukowania albo rozpowszechniania danego utworu (zobacz też: nihil obstat, pozwolenie na druk)


chronogram — wyraz, zwrot lub tekst umieszczony zwykle na stronie tytułowej, w którym graficznie wyróżnione litery odpowiadające cyfrom rzymskim, dodane do siebie, oznaczają datę wydania druku (zobacz też: chronostych)


chronostych — chronogram w formie wiersza (zobacz też: chronogram)


ciało zbiorowe — organizacja lub grupa osób i/lub organizacji, która jest rozpoznawana pod określoną nazwą i działa jako jedność


copyright dla fonogramu — oznaczenie praw autorskich przysługujących wykonawcom i producentom fonogramów. Poprawnie zapisany copyright dla fonogramu składa się z dużej litery P w okręgu — ℗, daty (roku) nabycia praw autorskich (pierwszej publikacji fonogramu) i nazwy właściciela praw do fonogramu. W tej formie jest umieszczony na opublikowanym nagraniu dźwiękowym


cykl — tworzą pojedyncze części artykułu, które zachowują swą odrębność i samodzielną historię, a równocześnie łączą się z innymi pozycjami w większą całość kompozycyjną. Powiązania dotyczą zazwyczaj wspólnych elementów treści np.: postaci, motywu, idei, gatunku, problematyki


cytata bibliograficzna — powołanie się na źródła (bibliografie, drukowane katalogi, monografie itp.)

czasopismo – publikacja periodyczna, której głównym elementem jest tekst lub obraz z tekstem towarzyszącym, wydawana pod wspólnym tytułem w następujących po sobie częściach noszących oznaczenia numeryczne lub chronologiczne, ukazująca się regularnie (od dziennika do rocznika) lub nieregularnie, w zamierzeniu kontynuowana bez określonego zakończenia. Czasopismo, oprócz postaci tradycyjnej, może być rozpowszechniane w dowolnej formie, niezależnie od nośnika fizycznego (zobacz też: publikacja periodyczna)

częstotliwość — odstępy, w jakich ukazują się zeszyty lub części publikacji ciągłej albo aktualizacje publikacji aktualizowanej, np. dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne


część (sezon, odcinek) — wyodrębniona przez twórców lub wydawcę część składowa dzieła, powstała w wyniku jego podziału logicznego, obejmująca część jednego filmu lub klika części filmu wieloczęściowego


czystopis — zapis autorski o charakterze ostatecznym, przepisany na czysto

dane — reprezentacja informacji mająca interpretację, właściwa do komunikowania się, interpretacji lub przetwarzania

dane bibliograficzne — dane opisujące obiekt bibliograficzny i umożliwiające do niego dostęp

data copyrightu — podany w książce rok oznaczony słowem „copyright”, skrótem „cop.” i/lub abrewiaturą © dotyczący faktu zastrzeżenia praw autorskich

data druku — data (najczęściej rok) zakończenia druku książki

data dystrybucji — data (najczęściej rok) rozpoczęcia dystrybucji (rozpowszechniania) książki

data nominalna — okres, za który lub na który wydano dany zeszyt publikacji ciągłej

data sporządzenia kopii — data (najczęściej rok) sporządzenia kopii publikacji elektronicznej

data wydania — data (najczęściej rok) zakończenia procesu wydawniczo-produkcyjnego opisywanego wydania książki lub dodruku

datum — w drukach urzędowych forma oznaczająca czas (dzień, miesiąc i rok) oraz miejsce wystawienia dokumentu lub wpisania do akt

dedykacja — tekst napisany odręcznie przez autora utworu w związku z ofiarowaniem komuś tego utworu

dedykacja (drukowana) — list (lub formuła), często z datą, umieszczony zwykle po karcie tytułowej, w którym autor, wydawca lub drukarz poleca swoje dzieło wybranym osobom (mecenasom)

deklinacja — odległość kątowa określonego obiektu na sferze niebieskiej od równika niebieskiego, liczona od 0° do 90° dla punktów na półkuli północnej i od 0° do — 90° dla punktów na półkuli południowej

diagram — w statystyce przedstawienie określonych danych i relacji między nimi za pomocą grafiki

digibook—publikacja, której główny elementfizyczny stanowi dysk optyczny (dyski optyczne) w opakowaniu zintegrowanym z książką. Element umocowania płyty i książka zespolone są za pomocą wspólnej, twardej okładki. Tekst książki i zawartość płyty są tożsame lub uzupełniają się wzajemnie

długość geograficzna (danego punktu; λ) — kąt dwuścienny zawarty między płaszczyznami południka przechodzącego przez dany punkt i południka przyjętego za zerowy (początkowy; obecnie najczęściej Greenwich); jest liczona w kierunkach wschodnim (długość geograficzna wschodnia, E) lub zachodnim (długość geograficzna zachodnia, W); przyjmuje wartości 0°–180°

dodatek (publikacja towarzysząca, materiał towarzyszący) — publikacja drukowana, elektroniczna, dźwiękowa, audiowizualna lub też inny przedmiot, który z zamierzenia wydawcy jest rozpowszechniany razem z książką i przeznaczony do użytkowania wraz z nią (zobacz też: wkładka)

dodatek ciągły — publikacja ciągła, której tytuł lub dodatek do tytułu wskazuje na związek z inną publikacją ciągłą (główną publikacją); dodatek ciągły może być wydawany odrębnie, połączony trwale z główną publikacją (współwydany) lub włączony do niej w postaci luźnej wkładki

dodatek do tytułu — wyraz, wyrażenie lub grupa znaków, które występują w połączeniu z tytułem właściwym lub innymi tytułami (np. tytułami równoległymi, tytułami jednostkowych dzieł zawartych w publikacji, tytułami serii/podserii) i są im podporządkowane. Dodatek do tytułu uściśla, wyjaśnia lub uzupełnia tytuł, do którego się odnosi, wskazuje na charakter i zawartość publikacji lub dzieł w niej zawartych albo motywy i okoliczności powstania publikacji. Termin ten obejmuje podtytuły i nadtytuły, ale nie dotyczy tytułu obocznego czy innych tytułów umieszczonych w książce (np. tytułów grzbietowych, tytułów okładkowych i innych form tytułu właściwego)

dodatek do tytułu serii lub książki wielotomowej — wyraz, wyrażenie lub grupa znaków występujących w połączeniu z tytułem właściwym serii lub książki wielotomowej

dodatkowe oznaczenie wydania — (1) oznaczenie dodruku w obrębie danego wydania; (2) następne oznaczenie wydania podane po pierwszym jego oznaczeniu

dodruk — dodatkowy nakład w obrębie danego wydania sporządzony z matryc lub z zachowanego składu; może zawierać drobne zmiany w stosunku do nakładu pierwotnego (zobacz też: rzut, nakład, wydanie)

DOI — (Digital Object Identifier) identyfikator obiektu cyfrowego — unikalna i niezmienna nazwa (identyfikator) dowolnego obiektu własności intelektualnej umieszczonego w formie cyfrowej w środowisku sieciowym i dostępnego online, pozwalająca uzyskać podstawowe informacje o nim oraz otrzymać jego aktualny adres w sieci, skąd można pobrać jego kopię lub uzyskać do niego dostęp na określonych warunkach. Nazwa (identyfikator) DOI składa się z prefiksu wskazującego organizację, która rejestruje obiekt cyfrowy oraz sufiksu określającego obiekt cyfrowy. Identyfikator DOI może występować jako nazwa DOI poprzedzona akronimem „DOI” lub jako adres URL w określonej domenie zawierający w sobie nazwę DOI

dokument — pismo uwierzytelnione sporządzone z zachowaniem przyjętych w danej epoce i miejscu form zewnętrznych i wewnętrznych, stwierdzające lub ustanawiające pewien stan prawny albo też służące do wykonywania uprawnień

dokument dźwiękowy → nagranie dźwiękowe

dokument elektroniczny → publikacja elektroniczna

dokument elektroniczny wieloczęściowy → wieloczęściowa publikacja elektroniczna

dokument ikonograficzny → publikacja ikonograficzna

dokument kartograficzny → publikacja kartograficzna

dokument niesamoistny wydawniczo → publikacja niesamoistna wydawniczo

dokument towarzyszący → dodatek

dokument życia społecznego (DŻS) → druk ulotny

dokumentacja — dodatek, zwykle występujący w formie podręcznika (w formie tradycyjnej albo elektronicznej), który opisuje wymagania, możliwości, ograniczenia, projekt, instalację, działanie oraz utrzymanie publikacji elektronicznej

dokumenty osobiste — (1) dokumenty stwierdzające tożsamość osoby, dla której zostały wystawione, jej stan cywilny, prawa i obowiązki; (2) dokumenty gromadzone przez daną osobę, dotyczące jej życia i działalności

dostęp — sposób dotarcia do danych i programów

dostęp lokalny — dostęp do publikacji elektronicznej z użyciem nośnika fizycznego (takiego jak dysk, dyskietka, kaseta lub dysk optyczny) przeznaczonego do włożenia do komputera lub do urządzenia peryferyjnego podłączonego do komputera

dostęp zdalny — dostęp do publikacji elektronicznej bez posługiwania się nośnikiem fizycznym; wykorzystanie zasobów elektronicznych przechowywanych na serwerze za pośrednictwem sieci komputerowej

druk płaski — rodzaj druku, w którym element drukujący znajduje się na wysokości lica matrycy. Do druku płaskiego zaliczane są techniki graficzne takie jak litografia, serigrafia

druk ulotny (dokument życia społecznego, DŻS) —ulotka albo broszura lub książka zasadniczo zawierająca treści reklamowe (ponad 50%) albo broszura wydana w związku z określonym wydarzeniem lub serią wydarzeń; przede wszystkim plakat, katalog handlowy, jednodniówka, program wydarzenia

druk urzędowy — publikacja będąca wynikiem lub narzędziem działania określonych władz ustawodawczych, administracyjnych, sądowniczych (świeckich lub duchownych)

druk wklęsły — rodzaj druku, w którym wyryte lub wytrawione elementy drukujące znajdują się poniżej lica matrycy. Do druku wklęsłego zaliczane są techniki graficzne: miedzioryt, akwaforta, akwatinta, kamienioryt, sucha igła oraz ich pochodne

druk wypukły — rodzaj druku, w którym wyryte elementy drukujące znajdują się powyżej lica matrycy. Do druku wypukłego zaliczane są techniki graficzne: drzeworyt, linoryt oraz ich pochodne

drukarz — osoba lub firma, która drukuje publikację (w odróżnieniu od wydawcy publikującego książkę i księgarza zajmującego się jej sprzedażą); w przypadku wczesnych druków często ta sama osoba lub firma była jednocześnie drukarzem i wydawcą

dubbing — zastąpienie oryginalnej ścieżki dialogowej wersją nagraną w innym języku

dyplom — dokument nadający określony tytuł, uprawnienia lub uzyskane wyróżnienia

dysk optyczny — dysk, na którym dane zostały zapisane przy użyciu techniki laserowej

dystrybutor — ciało zbiorowe lub osoba uprawniona do rozpowszechniania publikacji

dzieło — odrębny wytwór intelektualny lub artystyczny (tzn. o treści intelektualnej lub artystycznej)

dziennik — utrwalone w postaci rękopiśmiennej datowane zapiski, najczęściej o charakterze prywatnym

dziennik (gazeta) – czasopismo ukazujące się co najmniej cztery razy w tygodniu. Za dziennik uznaje się czasopismo ukazujące się nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu

DŻS (dokument życia społecznego) → druk ulotny

E-F

e-book (książka elektroniczna) – publikacja elektroniczna, której głównym elementem jest tekst lub obraz. E-bookami nie są gry komputerowe, programy komputerowe i bazy danych

edycja (wydanie) — wszystkie egzemplarze druku wydane w jednym roku przez tego samego wydawcę (drukarza) i odbite z tego samego składu drukarskiego w jednorazowym lub kilkukrotnych nakładach (zobacz też: wariantowe odbicie, odmienne wydanie, wydanie tytułowe)

egzemplarz — pojedynczy przejaw materializacji

ekran tytułowy — informacje o publikacji elektronicznej wyświetlane na pierwszym lub początkowym ekranie publikacji, przede wszystkim jego tytuł właściwy

ekran tytułowy serii — dodatkowy ekran tytułowy zawierający tytuł właściwy serii (i/lub wieloczęściowej publikacji elektronicznej) i zazwyczaj, ale niekoniecznie, inne dane dotyczące serii (i/lub wieloczęściowej publikacji elektronicznej), np. oznaczenie odpowiedzialności, oznaczenie numeracji, dane dotyczące wydania, tytuł publikacji wewnątrz serii

ekran tytułowy w innym języku i/lub systemie pisma — ekran tytułowy powtarzający treść głównego ekranu tytułowego w innym języku i/lub systemie pisma

ekwinokcjum → równonoc

element — podstawowy składnik struktury opisu bibliograficznego: słowo, wyrażenie albo grupa znaków reprezentująca odrębną jednostkę informacji bibliograficznej i stanowiąca część strefy opisu bibliograficznego; zawiera jedną daną lub kilka danych

epoka — w astronomii: umowny moment w czasie, dla którego są określone współrzędne astronomiczne lub parametry orbity; określenie stosowane przy opisywaniu map nieba

equinox → równonoc

errata — spis poprawek; błędy drukarskie zauważone po wydrukowaniu książki

etykieta nagrania dźwiękowego lub jej odpowiednik — część nagrania dźwiękowego (publikacji dźwiękowej) będąca integralnym elementem nośnika dźwięku (informacja wytłoczona, wyryta lub nadrukowana na nośniku dźwięku, np. wałku fonograficznym, płycie gramofonowej, pocztówce dźwiękowej, kasecie magnetofonowej, CD) lub trwale umocowana na nośniku dźwięku (etykieta papierowa, np. na płycie gramofonowej, kasecie magnetofonowej, kartridżu audio). Najczęściej zawiera dane o wydawcy (oznaczenie wydawnicze, numer katalogowy) i zawartości nagrania dźwiękowego. Ze względu na ograniczone miejsce na ogół zapis danych występuje w formie skróconej

explicit — (1) zdanie lub wyrazy kończące tekst ; (2) we wczesnych drukach formuła umieszczana na końcu tekstu zawierająca informacje o dziele (tytuł, nazwisko autora)

faksymile — reprodukcja publikacji wcześniej wydanej lub rękopiśmiennej; nowe wydanie publikacji, której główna część jest dokładną reprodukcją oryginalnych stron wcześniejszego wydania. Zazwyczaj wydawane jest przez wydawcę innego niż wydawca oryginału. Często ma własną stronę tytułową oraz wstępne informacje

fascykuł → poszyt

fastykuła (fascykuła) archiwizacyjna — opakowanie do przechowywania jednostek rękopiśmiennych. Składa się z dwóch arkuszy grubej tektury z otworami w pobliżu narożników, przewleczonej tasiemki o długości zapewniającej objęcie okładką pliku kart i związanie całości, a także z przytwierdzonych do jednej z tektur skrzydełek z papieru, które po złożeniu uszczelniają opakowanie jednostki

film — utwór audiowizualny będący wszelkiego rodzaju zapisem obrazu (zarówno z dźwiękiem, jak i bez dźwięku — film niemy), składający się z sekwencji obrazów, tworzących złudzenie ruchu podczas szybkiego ich wyświetlania jeden po drugim

film wieloczęściowy — publikacja składająca się z samodzielnych wydawniczo części, które mogą funkcjonować niezależnie od pozostałych, mogą być numerowane i mieć własne tytuły, odrębnych współtwórców czy inne cechy własne. Poszczególne części są najczęściej odrębnymi pozycjami wydawniczymi (z których każda może być pojedynczą jednostką fizyczną lub zespołem jednostek fizycznych), żadna z nich nie jest określana jako najważniejsza

fingerprint — bibliograficzny identyfikator starodruku; jest to ciąg znaków ustalony wedłu ściśle określonej procedury, służący identyfikacji wydania lub wariantu wydania danego starodruku

foliacja — sekwencyjna numeracja kart tekstu drukowanego (zobacz też: paginacja)

fonogram — pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych, z którego nagranie może zostać zwielokrotnione i wprowadzone do obrotu

forma wydawnicza — podstawowa fizyczna lub cyfrowa właściwość publikacji stanowiąca o jej odrębności w sensie handlowym, m. in. format, oprawa, nośnik i/lub forma zapisu (format pliku) określonej publikacji; to samo wydanie publikacji może ukazać się w różnych formach wydawniczych (formach produktu), takich jak oprawa twarda, oprawa miękka, audiobook na CD, film na DVD, płycie Blue-ray, wydanie brajlowskie, plik dostępny online

format atlasu — oznaczenie wysokości atlasu, rzadziej także jego szerokości

format książki — oznaczenie wysokości książki, rzadziej także jej szerokości

format mapy — oznaczenie długości i szerokości mapy na arkuszu, w przypadku map plastycznych również wysokości

format publikacji elektronicznej— oznaczenie wymiarów publikacji elektronicznej

format starodruku — oznaczenie wielkości starodruku wyrażane formatem bibliograficznym, czyli liczbą złożeń arkusza papieru; podstawowe formaty bibliograficzne to: plano (arkusz niezłożony), folio [2°] (arkusz złożony 1 raz, powstają 2 karty), quarto [4°] (arkusz złożony 2 razy, powstają 4 karty), octavo [8°] (arkusz złożony 3 razy, powstaje 8 kart), duodecimo [12°], sedecimo [16°] (arkusz złożony 4 razy, powstaje 16 kart); dla druków formatu podłużnego lub wydłużonego stosuje się dodatkowe określenia, odpowiednio: oblongus i semifolio

fotografia — obraz utrwalony za pomocą światła techniką tradycyjną (naświetlając matrycę pokrytą emulsją światłoczułą) lub cyfrową; dodatkowo na potrzeby katalogowania w Bibliotece Narodowej za fotografie uznaje się obrazy uzyskane metodami diagnostyki obrazowej, np. zdjęcia USG, RTG, PET, TK itd.

fotomapa → ortofotomapa

frontyspis (frontispis) — (1) całostronicowa ilustracja (najczęściej portret autora), poprzedzająca lub sąsiadująca z kartą tytułową; (2) wcześniej: rycina (najczęściej miedzioryt) z wkomponowanymi informacjami o dziele (głównie tytuł i nazwisko autora), umieszczona zwykle przed kartą tytułową, niekiedy sąsiadująca

G-H

globus (globus nieba, globus Ziemi) — kulisty model Ziemi, innego ciała niebieskiego lub sfery niebieskiej; przedstawienie ich powierzchni na kuli, wolne od zniekształceń typowych dla map (przedstawionych na płaszczyźnie)

głos dyrekcyjny — jeden z osobno opublikowanych głosów obsady utworu muzycznego zawierający informacje o innych instrumentach

głosy — osobno opublikowane partie instrumentalne i wokalne utworów muzycznych, nierzadko połączone wspólną obwolutą, ze wspólna lub oddzielną dla każdej partii stroną (kartą) tytułową

główna karta tytułowa — ta spośród kart tytułowych, która zawiera wszystkie lub większość podstawowych informacji o publikacji i dziele lub dziełach w niej zawartych (zobacz też: karta tytułowa)

główna strona tytułowa — ta spośród stron tytułowych, która zawiera najpełniejsze informacje o publikacji i dziele lub dziełach w niej zawartych: przede wszystkim tytuł książki oraz inne podstawowe informacje o niej — zwykle, ale niekoniecznie: najpełniejsze informacje o tytule, oznaczenie odpowiedzialności i całość lub część adresu wydawniczego; sformułowana zazwyczaj w języku głównej części publikacji (gdy występuje kilka stron tytułowych w różnych językach i/lub systemach pisma) lub zawierająca najpóźniejszą datę wydania (gdy występuje kilka stron tytułowych w tym samym języku i/lub systemach pisma); pierwsza strona (recto) głównej karty tytułowej (zobacz też: strona tytułowa)

godło arkusza (godło sekcji mapy) — oznaczenie liczbowe lub liczbowo-literowe pozwalające razem z nazwą arkusza mapy jednoznacznie rozpoznać sekcję wieloarkuszowej mapy topograficznej i ustalić jej położenie w stosunku do innych arkuszy (na skorowidzu) zgodnie z przyjętym podziałem sekcyjnym; najczęściej numery pasów i słupów albo numery porządkowe kolejnych arkuszy

grafika — obraz powielony za pomocą uprzednio przygotowanej matrycy graficznej, np. płyty metalowej, klocka drzeworytniczego, kamienia litograficznego, odbitka wykonana technikami grafiki artystycznej

grupa odbiorców — kategoria użytkowników (np. wiekowa, społeczna, zawodowa), dla których książka jest przeznaczona lub odpowiednia

grzbiet atlasu — miejsce złączenia (za pomocą zszycia bądź sklejenia) złożonych arkuszy atlasu, a także odpowiadająca mu część oprawy introligatorskiej; na grzbiecie umieszcza się zwykle nazwisko autora oraz tytuł dzieła, często także nazwę lub sygnet (znak) znak wydawnictwa

grzbiet książki — miejsce złączenia (za pomocą zszycia bądź sklejenia) złożonych arkuszy książki, a także odpowiadająca mu część oprawy introligatorskiej; na grzbiecie umieszcza się zwykle nazwisko autora oraz tytuł książki, często także nazwę lub sygnet (znak) znak wydawnictwa

harmonijka (leporello) — książka w formie paska papieru złożonego w kształt harmonijki; kolumny tekstu ustawione są przeważnie w równych odstępach obok siebie

I-J

identyfikator — numer, kod, wyraz, wyrażenie, logo, godło itp., który jest związany z jednostką i służy do odróżnienia jej od innych jednostek w obszarze właściwym dla identyfikatora

ilustracja — reprodukcja zdjęcia, rysunku, wykresu, mapy itp. stanowiąca objaśnienie lub uzupełnienie tekstu książki bądź pełniąca funkcję dekoracyjną (zobacz też: tablica)

ilustracja kolorowa — ilustracja w dowolnym kolorze; czarny, biały i odcienie szarego nie są uznawane za kolory

imiennik → sztambuch

imprimatur (aprobata) — formuła (wraz z datą i podpisem) zezwolenia władz kościelnych na druku dzieła (zob. też: pozwolenie na druk)

imprint — marketingowa nazwa wydawcy (marka), która jest umieszczana w książce i która może, ale nie musi, być taka sama jak oficjalna nazwa wydawcy — osoby fizycznej lub firmy

in plano — określenie formatu: druk na arkuszu nie złożonym

incipit — początkowe wyrazy lub zdanie tekstu z wyłączeniem zwrotów grzecznościowych i formalnych

indeks (skorowidz) do publikacji — spis zawierający zestawione w określonym układzie tzw. pozycje indeksowe wykazujące elementy treściowe publikacji (np. osoby, nazwy geograficzne), kierujący za pomocą umownych wskaźników do odpowiednich miejsc publikacji (np. stron, paragrafów)

ISBN — International Standard Book Number (międzynarodowy znormalizowany numer książki) —numer jednoznacznie identyfikujący książkę lub produkt o podobnym charakterze zgodnie z międzynarodową normą ISO 2108. Jest to nadane przez wydawcę oznaczenie cyfrowe zbudowane według ustalonych zasad międzynarodowych, identyfikujące w jednoznaczny i niezmienny sposób jedno wydanie książki lub wariant jednego wydania różniący się postacią zewnętrzną (np. formatem, papierem, oprawą). W książkach wielotomowych poszczególne tomy oprócz wspólnego oznaczenia ISBN mogą mieć oznaczenia indywidualne

ISMN — International Standard Music Number (międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa nutowego) — zawiera nadane przez wydawcę oznaczenie 13-to cyfrowe zbudowane zgodnie z międzynarodową normą ISO 10957 , identyfikujące jedno wydanie nut lub wariant różniący się postacią zewnętrzną (np. formatem, papierem, oprawą). W nutach zawierających więcej jednostek (wielotomowych) każda jednostka może otrzymać dodatkowe oznaczenie indywidualne oprócz oznaczenia wspólnego dla całości publikacji. W Polsce numer ISMN stosowany jest od 2002 roku

ISRC — International Standard Recording Code (międzynarodowy znormalizowany kod nagrania dźwiękowego) — literowo-cyfrowy kod jednoznacznie identyfikujący nagranie dźwiękowe lub muzyczne nagranie wideo, nadawany przez wydawców nagrań dźwiękowych od 1989 roku. Zbudowane według ustalonych międzynarodowych zasad (zgodnie z międzynarodową normą ISO 3901) oznaczenie literowo-cyfrowe w jednoznaczny i niezmienny sposób identyfikuje pojedynczą ścieżkę (track), najmniejszą jednostkę, z której składa się nagranie dźwiękowe

ISSN — International Standard Serial Number (międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego) — ośmiocyfrowy numer jednoznacznie identyfikujący publikację ciągłą zgodnie z międzynarodową normą ISO 3297. Jest to nadane przez sieć ISSN oznaczenie cyfrowe zbudowane według ustalonych zasad międzynarodowych, identyfikujące w jednoznaczny i niezmienny sposób publikację ciągłą o określonym tytule kluczowym ukazujące się na różnych nośnikach (zobacz też: tytuł kluczowy)

jednostka — abstrakcyjna kategoria obiektów konceptualnych

jednostka rękopiśmienna — rękopis lub grupa rękopisów wydzielona przez bibliotekarza zbiorów specjalnych jako odrębna całość

jednostka rękopiśmienna wielotomowa → wielotomowa jednostka rękopiśmienna

K-L

karta — (1) jednostka złożenia arkuszy lub półarkuszy papieru tworzących książkę, broszurę, czasopismo; (2) najmniejsza część składowa woluminu uzyskana poprzez jednorazowe lub kilkakrotne złożenie arkusza papieru; każda karta ma dwie strony (wierzchnią — recto i odwrotną — verso), z których każda może być zadrukowana bądź niezadrukowana

karta przedtytułowa — karta poprzedzająca kartę tytułową lub pierwszą z kilku kart tytułowych

karta tytułowa — karta zawierająca podstawowe informacje o książce, umieszczona zwykle na jej początku lub poprzedzona kartą przedtytułową; książka może mieć więcej niż jedną kartę tytułową (zobacz też: główna karta tytułowa)

karta tytułowa obcojęzyczna → obcojęzyczna karta tytułowa

kartodiagram — ilościowa metoda przedstawienia zmienności wybranych zjawisk (np. zbiory płodów rolnych, przewozy drogowe, usłonecznienie) na mapie za pomocą wykresów lub diagramów, których lokalizacja odpowiada punktom pomiaru albo jednostkom przestrzennym, do których dane się odnoszą; również nazwa mapy, na której zastosowano tę metodę prezentacji danych

kartogram — (1) ilościowa metoda przedstawienia danych statystycznych dotyczących jakiegoś zjawiska na mapie, najczęściej natężenia zjawiska (np. gęstości zaludnienia) na pewnym obszarze (zwykle w jednostkach podziału administracyjnego); (2) mapy, na której jako metodę prezentacji danych zastosowano kartogram

kartometria — dział kartografii zajmujący się metodami wykonywania pomiarów na mapie i analizą ich dokładności w celu wyznaczenia długości, powierzchni, objętości lub innych danych dotyczących obiektów i zjawisk

karton (kartografia) → mapa poboczna

kartusz (mapy) — ozdobne obramowanie tarczy herbowej, tytułu mapy, jej legendy

kąt godzinny — kąt między półpłaszczyzną południka niebieskiego a półpłaszczyzną koła godzinnego przechodzącego przez dane ciało niebieskie; mierzy się go w kierunku zgodnym z dziennym ruchem sfery niebieskiej, czyli od południa przez zachód, północ i wschód i podaje się w miarach czasowej: od 0h do 24h lub kątowej: od 0° do 360°

kinetogram — zapis elementów ruchowych tańca, ich kierunku i czasu trwania za pomocą specjalnych znaków; istnieją różne system zapisu ruchów tanecznych

klocek introligatorski (książka współoprawna) — dwa lub więcej druki, z których każdy stanowi odrębną jednostkę katalogową, połączone wspólną oprawą (zobacz też: współoprawny)

kodeks — książka w formie składek połączonych grzbietami lub kart złączonych (szytych, klejonych) na jednym z brzegów (nazywanym grzbietem książki), dodatkowo połączonych oprawą

kolekcja — materiały niebędące zapisami autorskimi właściciela archiwum, lecz stanowiące zbiór gromadzony przez niego ze względu na wartość artystyczną, historyczną, materialną itp.

kolofon — formuła zamieszczana zwykle na końcu druku, czasem na osobnej karcie, zawierająca oprócz tytułu i nazwiska autora, podstawowe dane adresu wydawniczego (często tylko niektóre jego elementy np. miejsce druku, nazwisko drukarza, datę druku, sygnet drukarza czy nakładcy). Współcześnie rodzaj metryki drukarskiej zamieszczonej na końcu publikacji w formie notatki informacyjnej zawierającej dane techniczno-informacyjne, np. nazwę drukarni, wielkość nakładu, nazwę oprogramowania użytego do składu tekstu

kompozycja — układ elementów wizualnych stanowiący zawartość publikacji ikonograficznej

kompresja — zmniejszenie objętości plików w celu efektywniejszego ich przesyłania lub przechowywania

koncept → brulion

kontrtytuł — tytuł serii i/lub książki wielotomowej umieszczony na stronie przytytułowej (zobacz też: strona przytytułowa)

koordynaty astronomiczne → współrzędne astronomiczne

koordynaty geograficzne → współrzędne geograficzne

kopersztych → miedzioryt

kopia — wtórny egzemplarz dzieła otrzymany przez przepisanie lub powielenie technikami mechanicznymi i reprograficznymi, np. odpis, kopia maszynowa, fotokopia, kserokopia (zobacz też: odpis)

kopiariusz (kopiał, kopiarz, kartularz, kartulariusz) — księga zawierająca kopie dokumentów, a także korespondencji odbieranej lub wysyłanej

kora brzozowa — materiał pisarski w postaci spreparowanej kory

korespondencja — zbiór listów różnych osób do jednego adresata, często z brulionami lub kopiami maszynowymi odpowiedzi

książka —publikacja nieperiodyczna zawierająca więcej niż 48 stron (z wyłączeniem okładki), której głównym elementem jest tekst lub obraz, wydana w postaci woluminu. Za książkę uznaje się tekę z kartami, zwój oraz skoroszyt (również luźne karty wymienne lub do dołączenia), a także audiobook i e-book. Broszurę uznaje się za rodzaj książki.

książka mówiona → audiobook

książka wielotomowa — publikacja zwarta składająca się z określonej liczby fizycznie odrębnych części, tzw. tomów (dwóch lub więcej jednostek fizycznych) o wspólnym tytule, o których wiadomo, że opublikowano je lub zaplanowano jako całość. Poszczególne tomy mogą mieć indywidualne tytuły, odrębnych autorów, współautorów czy inne cechy własne. Żadna z pojedynczych części nie jest określona jako najważniejsza

książka współoprawna → klocek introligatorski

księga gości — oprawna jednostka rękopiśmienna zawierająca wpisy osób wizytujących dane miejsce

księga kondolencyjna — oprawna jednostka rękopiśmienna zawierająca kondolencje

księga pamiątkowa — oprawna jednostka rękopiśmienna zawierająca wpisy upamiętniające dane wydarzenie

kustosz — w starodrukach, sylaba lub wyraz rozpoczynający stronę, umieszczane pod kolumną tekstu strony poprzedniej

latynizacja (romanizacja) — przedstawienie niełacińskich systemów zapisu w alfabecie łacińskim metodą transliteracji, transkrypcji lub obu tych metod (zobacz też: transliteracja, transkrypcja)

legenda mapy — objaśnienie znaków wykorzystanych do opracowania mapy, niekiedy również skrótów, potrzebny do poprawnego odczytania treści mapy

leporello → harmonijka

liście palmowe — materiał pisarski w postaci spreparowanych liści (wykorzystywany głównie na terenach Azji Południowej)

literowiec — początkowe litery nazwy organizacji lub innego podmiotu albo jakiejkolwiek grupy słów (zobacz też: akronim)

litografia — technika druku płaskiego, w której elementy drukujący i niedrukujący leżą w jednej płaszczyźnie; rysunek nanosi się tłustą farbą drukarską (tuszem, kredką) na wypolerowany kamień litograficzny (najczęściej wapień drobnoziarnisty); również nazwa odbitki wykonanej tą metodą

logo — emblemat lub znak graficzny używany jako znak firmowy lub symbol identyfikacyjny w publikacjach i materiałach promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacji, agencji lub instytucji (zobacz też: sygnet (drukarza, nakładcy))

M-N

mapa — zmniejszony w skali, odwzorowany kartograficznie na płaszczyźnie graficzny obraz całości lub części powierzchni lub wnętrza Ziemi, innego ciała niebieskiego lub obszaru nieba przedstawiający za pomocą umownych znaków graficznych wzajemne położenie przestrzenne i charakterystykę obiektów i zjawisk (zobacz też: plan)

mapa administracyjna — mapa przedstawiająca różnego rodzaju (i rzędu) podziały administracji państwowej, kościelnej itp.

mapa bonitacyjna (mapa waloryzacyjna) — mapa zawierająca wyniki oceny obiektów i zjawisk

mapa dawna — mapa opublikowana przed 1950 r.

mapa demograficzna → mapa ludnościowa

mapa dla słabowidzących i niewidomych → tyflomapa

mapa drogowa (mapa kolejowa, mapa samochodowa, mapa pocztowa) — mapa przedstawiająca szlaki komunikacyjne, np. kolejowe, samochodowe, pocztowe (dawne szlaki pocztowe)

mapa elektroniczna — opracowanie kartograficzne, zwykle interaktywne, czasem z elementami animacji, przeznaczone do użytkowania w formie elektronicznej

mapa etnograficzna — mapa przedstawiająca zagadnienia, zjawiska i statystyki dotyczące kultur ludowych i grup etnicznych, np. sztuki ludowej

mapa geologiczna — mapa przedstawiająca zagadnienia geologiczne, geochemiczne i tektoniczne

mapa glebowa — mapa o treści dotyczącej rozmieszczenia i charakterystyki gleb

mapa gospodarcza — mapa przedstawiająca zagadnienia dotyczące działów gospodarki: rolnictwa, leśnictwa, przemysłu, komunikacji, transportu i usług

mapa hipsometryczna — mapa ogólnogeograficzna, na której przedstawiono ukształtowanie powierzchni ze szczególnym uwzględnieniem wysokości bezwzględnych za pomocą poziomic lub/i metody barw zwanych hipsometrycznymi

mapa historyczna — mapa przedstawiająca zagadnienia i wydarzenia historyczne, np. wojny, bitwy

mapa hydrograficzna — mapa przedstawiająca charakterystykę sieci wodnej i wód gruntowych

mapa katastralna (plan katastralny) — szczegółowa mapa przedstawiająca podział gruntów na parcele w celu ewidencji granic administracyjnych, praw własności, sposobu użytkowania ziemi; często pełni funkcję dokumentu własności nieruchomości

mapa kolejowa → mapa drogowa

mapa konturowa (mapa ślepa) — mapa zawierająca wybrane elementy treści (np. bez nazewnictwa), zwykle do celów dydaktycznych

(Video) Przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej. Strefa opisu fizycznego

mapa lotnicza — mapa służąca do nawigacji lotniczej opracowana według specjalnej (międzynarodowej) instrukcji

mapa ludnościowa (mapa demograficzna) — mapa przedstawiająca zagadnienia, zjawiska i stosunki demograficzne, np. rozmieszczenie ludności, gęstość zaludnienia, migracje

mapa morska (portolan) — mapa służąca do nawigacji morskiej opracowana według specjalnej (międzynarodowej) instrukcji; zawiera informacje m.in. na temat ukształtowania wybrzeża i dna morskiego (oceanicznego), światłach nawigacyjnych, urządzeniach portowych przeznaczona do użytku na statkach, sporządzona zazwyczaj w rzutach centralnym lub Merkatora; dawne mapy morskie — portolany — to wiernokątne mapy kompasowe sporządzane dzięki wyznaczaniu kierunków na mapie za pomocą busoli; zawierały przede wszystkim informacje niezbędne w żegludze: szczegółowy rysunek linii brzegowej z portami i osiedlami oraz różę wiatrów

mapa ogólnogeograficzna — mapa przedstawiająca w jednakowym stopniu szczegółowości główne obiekty występujące na powierzchni Ziemi: naturalne (np. wody) i antropogeniczne (sieć osadnicza).

mapa plastyczna (mapa trójwymiarowa) — trójwymiarowy model powierzchni Ziemi, zwykle tłoczony, odlewany, rzeźbiony (w gipsie, masie plastycznej, plastiku); ma dwie skale: poziomą i pionową

mapa poboczna (karton) — dodatkowa mapa dołączona do arkus

mapa polityczna — rodzaj mapy ogólnogeograficznej przedstawiającej przede wszystkim podziały polityczny i administracyjny (granice jednostek tych podziałów) oraz np. lokalizację jednostek sieci osadniczej, linie komunikacyjne

mapa poziomicowa (mapa warstwicowa) — mapa, na której rzeźbę terenu przedstawiono za pomocą poziomic (warstwic)

mapa przeglądowa — mapa rozległego obszaru w skali mniejszej niż 1:300 000 przedstawiająca uogólnione informacje o najważniejszych jego obiektach lub zjawiskach na nim zachodzących

mapa przyrodnicza — mapa, która przedstawia różne elementy środowiska przyrodniczego, np. rozmieszczenie gatunków roślin czy zwierząt

mapa rękopiśmienna — mapa autorska sporządzona ręcznie

mapa samochodowa → mapa drogowa

mapa satelitarna → ortofotomapa

mapa sekcyjna — mapa wieloarkuszowa, której arkusze powstają w wyniku przyjętego podziału sekcyjnego

mapa seryjna — mapa wchodząca w skład serii map

mapa skorowidzowa — mapa przedstawiająca podział na arkusze map seryjnych i wieloarkuszowych

mapa sozologiczna — mapa przedstawiająca informacje o stopniu i intensywności przekształcenia środowiska przyrodniczego przez człowieka

mapa starodruczna — mapa opublikowana nie później niż w 1850 r.

mapa szkolna — mapa dostosowana do celów dydaktycznych zgodnie z podstawą programową

mapa ślepa → mapa konturowa

mapa tematyczna — mapa przedstawiająca określony element środowiska geograficznego, wybrane zjawisko przyrodnicze lub społeczno-gospodarcze, np. mapa akustyczna, drogowa, glebowa, ludnościowa

mapa topograficzna — mapa ogólnogeograficzna sporządzona w dużej skali (1:5 000–1:200 000) na podstawie bezpośredniego topograficznego zdjęcia terenu lub w wyniku niewielkiej generalizacji zdjęć topograficznych; tego typu mapy są opracowywane w określonym odwzorowaniu kartograficznym i wydawane w arkuszach (sekcjach), zawierają siatkę topograficzną; treść takiej mapy obejmuje: rzeźbę terenu, jego pokrycie, sieci hydrograficzną, komunikacyjną i osadniczą oraz różnego rodzaju granice; arkusz mapy topograficznej jest zwykle opatrzony godłem, a do mapy jest dołączona instrukcja. Zob. też mapa wojskowa

mapa trójwymiarowa → mapa plastyczna

mapa turystyczna — mapa zawierająca informacje dla turystów i krajoznawców, m.in. miejsca godne odwiedzenia, szlaki turystyczne, urządzenia turystyczne (schroniska, kempingi, przystanie wodne), drogi i linie kolejowe, lotniska

mapa tyflologiczna (mapa dla słabowidzących i niewidomych, tyflomapa) — mapa opracowana z zastosowaniem odpowiedniej czcionki i intensywności barw dla słabowidzących oraz metodami umożliwiającymi jej czytanie za pomocą dotyku (dla niewidomych)

mapa waloryzacyjna → mapa bonitacyjna

mapa warstwicowa → mapa poziomicowa

mapa wieloarkuszowa — mapa sporządzona w jednolity sposób na więcej niż jednym arkuszu

mapa wojskowa — rodzaj mapy topograficznej, na którą naniesiono dodatkowo informacje wojskowe, np. mapy dyslokacji wojsk, kierowania ogniem, rozpoznawcze

mapa współwydana — mapa główna opublikowana wraz z inną mapą główną, np. na jednym arkuszu, gdzie każda z map ma własny tytuł

mapa zasadnicza — mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500–1:5 000 zawierająca wybrane elementy ewidencji gruntów i uzbrojenia terenu

margines mapy — przestrzeń między ramką mapy a brzegiem arkusza, na którym ją wykonano

materializacja — fizyczne urzeczywistnienie realizacji dzieła. Materializacja może urzeczywistniać zbiór dzieł, pojedyncze dzieło lub część dzieła. Przejawem materializacji może być jedna lub więcej jednostek fizycznych

materiał ilustracyjny — wszelkie załączone do tekstu materiały graficzne, umożliwiające lepsze przyswojenie i pogłębienie zasadniczej treści; do materiału ilustracyjnego nie zalicza się winiet, przerywników, bordiur itp., zamieszczanych w celu podniesienia estetyki książki

materiał towarzyszący → dodatek (dokument towarzyszący, materiał towarzyszący)

materiały do działalności — materiały rękopiśmienne dokumentujące działalność publiczną twórcy, które zostały wyodrębnione w osobną jednostkę (lub osobne jednostki) przez pracownika merytorycznego opracowującego archiwum

materiały warsztatowe — materiały dokumentujące kształtowanie się procesu twórczego (autor korzystał z nich lub wytworzył je podczas pracy nad określonym dziełem). Zaliczamy do nich notatki, plany, streszczenia, szkice, rysunki, druki itp. wyodrębnione w osobny wolumin (lub osobne woluminy) przez pracownika merytorycznego opracowującego archiwum

matryca graficzna — forma służąca do powielania kompozycji, np. klocek drzeworytniczy, płyta miedziorytnicza, płyta cynkograficzna

menu — wykaz opcji wyświetlony przez system przetwarzania danych, spośród których użytkownik może wybrać działanie, które zainicjuje

metryka książki — zespół danych wydawniczych i techniczno-drukarskich dotyczących produkcji książki, umieszczony zwykle na stronie redakcyjnej lub na końcu książki

miejsce druku — miasto, inna miejscowość lub kraj, w którym książkę wydrukowano

miejsce dystrybucji — miasto lub inna miejscowość, z której książka jest (była) rozpowszechniana

miejsce sporządzenia kopii — miasto lub inna miejscowość, w której sporządzono kopię publikacji elektronicznej

miejsce wydania — miasto lub inna miejscowość związana z publikacją książki, najczęściej będącą siedzibą wydawcy (lub jego oddziału) odpowiedzialnego za publikację danej książki

miscellanea → silva rerum

modus modernus — układ strony polegający na umieszczeniu tekstu utworu podstawowego w centrum strony i otoczenia go komentarzami

multimedia — publikacja zawierająca zintegrowane treści wyrażone przy pomocy różnych mediów, takich jak obrazy, dźwięk i tekst; publikacja multimedialna może być posadowiona na dwóch lub więcej odrębnych nośnikach lub różnych formach tego samego nośnika, z których żaden nie jest identyfikowalny jako główny

nadbitka — publikacja zwarta powstała przez wydrukowanie dzieła niesamoistnego wydawniczo z niezmienionego składu wydawnictwa, którego to dzieło jest częścią (zobacz też: odbitka, publikacja niesamoistna wydawniczo)

nadtytuł — dodatek do tytułu umieszczony na stronie tytułowej przed (nad) tytułem właściwym; nadtytułem nie są nazwy serii, nazwy instytucji sprawczej, motta, dedykacje itp.

nagłówek — zespół danych identyfikujących czasopismo, umieszczony na początku pierwszej strony tekstu zeszytu czasopisma (zobacz też: tytuł nagłówkowy)

nagranie dźwiękowe (dokument dźwiękowy) — w szerokim znaczeniu publikacja dźwiękowa na nośniku dźwięku lub w formie pliku cyfrowego lub materiał dźwiękowy niezwielokrotniony, zarejestrowany na nośniku dźwięku lub w formie pliku cyfrowego. Może zawierać muzykę, słowo mówione (audiobook), dźwięki lub dźwiękową rejestrację wydarzeń

nakład — (1) wszystkie egzemplarze wydania wyprodukowane jednocześnie lub jednorazowo, w tym samym czasie; (2) wszystkie egzemplarze wydania odbite z tego samego składu drukarskiego, w toku tego samego procesu drukarskiego (zobacz też: wydanie, dodruk, rzut); (3) liczba egzemplarzy jednego wydania; (4) wszystkie egzemplarze konkretnej materializacji dzieła

nakładca — osoba lub instytucja łożąca środki finansowe na wydanie druku

napisy tekstowe — wszystkie napisy w filmie (w tym tłumaczenie oryginalnej listy dialogowej filmu), z wyjątkiem napisów tytułowych i napisów na obiektach zdjęciowych

napisy tytułowe — napisy zawierające tytuł (tytuły) filmu oraz wszystkie informacje dotyczące jego realizacji i pierwowzorów; mogą występować w różnych miejscach filmu

nazwa — znak, wyraz lub grupa wyrazów i/lub znaków, pod którymi jednostka jest znana. Obejmuje słowa lub znaki oznaczające osobę, rodzinę lub ciało zbiorowe; obejmuje też tytuł nadany dziełu, realizacji, materializacji lub egzemplarzowi. Używana jest jako podstawa dla punktu dostępu

nazwa drukarni — nazwa zakładu poligraficznego, w którym publikację wyprodukowano

nazwa dystrybutora — nazwa ciała zbiorowego lub osoby uprawnionej do rozpowszechniania publikacji

nazwa pliku — nazwa zwykle składająca się z maksymalnej liczby znaków alfanumerycznych używanych do identyfikacji zasobu danych lub programu na komputerze; znana również jako nazwa zestawu danych

nazwa rodzajowa — wyraz lub wyrażenie, nazwa ogólna określająca typ, formę lub rodzaj i/lub częstotliwość publikacji ciągłej, np. biuletyn, przegląd dokumentacyjny, roczniki, rozprawy, sprawozdania roczne, zeszyty naukowe (w innych językach, np. Abhandlungen, annales, annual report, bulletin, cahiers, compte rendu des séances, circular, letter, journal, newsletter, occasional paper, proceedings, report, transactions)

nazwa sporządzającego kopię — nazwa lub wyrażenie identyfikujące ciało zbiorowe lub osobę odpowiedzialną za sporządzenie kopii publikacji elektronicznej

nazwa wydawcy — nazwa lub wyrażenie identyfikujące ciało zbiorowe lub osobę organizujące proces wydawniczo-produkcyjny publikacji

nihil obstat — formuła (wraz z datą i podpisem) zezwolenia władz kościelnych na publikację dzieła (zobacz też: cenzura, pozwolenie druku)

nośnik dźwięku — element fizyczny, na którym (lub w którym) niezależnie od zastosowanej metody (mechaniczna, optyczna, magnetyczna) został utrwalony zapis dźwięku, w sposób pozwalający przy użyciu odpowiednich urządzeń technicznych na jego odczytanie i odtworzenie dźwięku. W przypadku niektórych materiałów (np. taśma magnetyczna) nośnik dźwięku jest na stałe umieszczony w obudowie (np. w kasecie, kartridżu). Inne nośniki (np. płyta audio, CD, wałek fonograficzny, rolka pianolowa) nie wymagają zintegrowanej obudowy, a funkcje ochronne pełni tylko opakowanie nośnika

nośnik fizyczny — przedmiot, w którym lub na którym można zapisać dane oraz z którego można dane odtworzyć (zobacz też: nośnik dźwięku)

notacja muzyczna — zespół symboli i znaków, za pomocą których można zapisać niemal wszystkie cechy dźwięków muzycznych, rytmiki, melodii, harmonii, dynamiki oraz artykulacji w utworach muzycznych od najdawniejszych do współczesnych

numeracja — (1) zespół danych identyfikujących poszczególne zeszyty publikacji ciągłej, który może składać się z oznaczenia części wydawniczej i/lub daty nominalnej; oznaczenie części wydawniczej obejmuje jej numer (wyrażony cyframi, literami lub innymi znakami) i ewentualnie towarzyszące mu określenia części (tom, rocznik, numer); (2) identyfikacja części publikacji. Numerację mogą tworzyć znaki numeryczne, literowe lub inne albo ich kombinacje. Może im towarzyszyć słowo (tom, numer itp.) i/lub oznaczenie chronologiczne (zobacz też: oznaczenie części)

numeracja w obrębie serii (podserii) — numer książki w ramach serii (podserii) ewentualnie ze skrótem towarzyszącego mu określenia

nuty — publikacja, której głównym elementem jest zapis utworu muzycznego, bez lub z tekstem, zwykle wydana w postaci kodeksu i paginowana, składająca się z jednej lub więcej jednostek fizycznych dowolnej objętości, kompletna w jednym arkuszu bądź woluminie, kompletna lub przewidziana do skompletowania w określonej liczbie woluminów. Nuty, oprócz postaci tradycyjnej, mogą być rozpowszechniane w dowolnej formie niezależnie od nośnika fizycznego; oprócz kodeksu mogą mieć także formę skoroszytu, teki, luźnej karty, harmonijki lub zwoju

O-P

obcojęzyczna karta tytułowa — karta tytułowa w książkach wielojęzycznych zawierająca informacje wyrażone w innym języku i/lub systemie pisma niż język i/lub system pisma głównej karty tytułowej

obiekt bibliograficzny — jednostka, materialna lub niematerialna, zawierająca wytwory działalności intelektualnej i/lub artystycznej

obiekt rękopiśmienny → rękopis

objętość — liczba i typ jednostek samoistnych fizycznie i/lub liczba stronic, kart lub łamów

oblata — typ druku urzędowego; opublikowanie tekstu dokumentu, który przez akt wpisu do ksiąg kancelarii królewskiej lub ksiąg grodzkich, ziemskich uzyskał cechę jawności i ochrony prawnej. Wyróżnia go adnotacja urzędowa zaczynająca się od słów „Actum...”, „Działo się...” lub „Oblata...”

oblongus — określenie formatu: druk o formacie podłużnym (szerokość przewyższa wysokość)

obraz teledetekcyjny — zdjęcie lotnicze lub satelitarne terenu; rożni się od mapy brakiem generalizacji treści w konkretnym celu oraz znaków umownych

obwieszczenie — jest to podanie do publicznej wiadomości przez organ państwowy faktu dokonania określonej czynności lub ogłoszenia aktu prawnego; informacja pełniąca funkcję zawiadomienia, komunikatu, pouczenia, powiadomienia o czymś określonej liczby osób

obwoluta — ochronna papierowa okładka książki z zagiętymi brzegami (tzw. skrzydełka); stosowana w celach reklamowych lub zdobniczych, także przy cennych oprawach książek (np. w płótno, skórę)

odbitka — (1) egzemplarz grafiki (druk) wykonany za pomocą matrycy graficznej lub egzemplarz fotografii; (2) nadbitka uzupełniona własną kartą tytułową i/lub okładką, czasem także własną paginacją — obok zachowanego czasem pierwotnego liczbowania stron w ramach całości (zobacz też: nadbitka, publikacja niesamoistna wydawniczo)

odbitka stanowa — próbna odbitka, wykonana w celu skontrolowania danego etapu opracowania matrycy graficznej

odcinek → część

odcisk płyty — ślad pozostawiony na arkuszu papieru w czasie wykonywania odbitki graficznej, odwzorowujący kształt matrycy graficznej (występuje w technikach druku wklęsłego)

odezwa — publiczne wezwanie, apel do społeczeństwa ogłoszone drukiem

odpis — rękopis zawierający tekst przepisany z oryginalnego dzieła (zobacz też: kopia)

odwzorowanie kartograficzne — określony matematycznie, umowny sposób przedstawienia powierzchni Ziemi lub innego ciała niebieskiego na płaszczyźnie, polegający na przyporządkowaniu punktom powierzchni kuli (elipsoidy) punktów na płaszczyźnie

okładka — oprawa woluminu wykonana z grubszego papieru, kartonu lub innego materiału

określenie formy publikacji elektronicznej— nazwa fizycznej postaci publikacji elektronicznej: dyskietka, dysk optyczny, pendrive itp.

określenie formy jednostki rękopiśmiennej — nazwa fizycznej postaci jednostki rękopiśmiennej: kodeks, luźna karta, leporello, zwój itp.

określenie formy książki — nazwa fizycznej postaci książki: kodeks, skoroszyt, teka, luźna karta, harmonijka, zwój itp.

określenie formy nagrania dźwiękowego → nośnik dźwięku

określenie nośnika filmu — nazwa fizycznej postaci nośnika, na którym utrwalono nagranie audiowizualne, np.: DVD, Blu-ray, VCD, VHS

określenie rodzaju współpracy — wyraz lub wyrażenia wskazujące rodzaj wkładu pracy osoby lub ciała zbiorowego w intelektualną i/lub artystyczną zawartość publikacji oraz wskazujące jej (jego) funkcje w procesie powstania publikacji; traktuje się je jako integralną część oznaczenia odpowiedzialności (zobacz też: oznaczenie odpowiedzialności, współtwórca)

określenie typu publikacji— termin wskazujący ogólnie kategorię publikacji, do której należy opisywana publikacja: książka, mapa, film itp.

opakowanie — pudełko o określonej konstrukcji, którego zadaniem jest zabezpieczenie nośnika (płyty, kasety, szpuli z taśmą filmową), np. digipaki, koperty kartonowe, pudełka plastikowe

opakowanie nośnika dźwięku — część nagrania dźwiękowego (publikacji dźwiękowej) służąca do ochrony nośnika dźwięku, odpowiednik okładki książki. Może być wykonane z różnych materiałów, najczęściej z papieru i tworzywa sztucznego, jak również mieć różną formę: koperty, pudełka, kartonowych okładek z miejscem na przechowywanie nośnika dźwięku. W opakowaniu może mieścić się jeden lub wiele nośników dźwięku Drugą funkcją opakowania jest informowanie o nagraniu dźwiękowym: tytule, twórcach, zawartości, wydawcy itd. Na opakowaniach papierowych i kartonowych informacje są nadrukowane. Opakowania przezroczyste mają najczęściej papierowe wkładki tekstowe lub miejsce na umocowanie bookletu, którego okładka spełnia tę samą funkcję. Elementy graficzne zastosowane na opakowaniach pełnią funkcję informacyjną i marketingową

opis bibliograficzny — zestaw danych bibliograficznych opisujących i identyfikujących obiekt

opis fizyczny — zespół elementów dotyczących fizycznych cech książki: określenie formy książki, objętość, oznaczenie ilustracji, format oraz oznaczenie dodatku

oprawne w kierunku przeciwnym — forma oprawy, w której jeden tekst zaczyna się od „frontu” a drugi od „tyłu”; teksty są odwrócone względem siebie, np. teksty w językach angielskim i polskim oprawione razem (zobacz też: oprawne w tym samym kierunku)

oprawne w tym samym kierunku — sposób oprawy, w którym dwa teksty oprawione są razem, każdy rozpoczyna się od jednej z okładek, z taką samą orientacją stron w stosunku do grzbietu, np. wersje polska i arabska oprawione razem (zobacz też: oprawne w kierunku przeciwnym)

opublikowanie — udostępnienie publiczne drukiem, w wersji analogowej lub cyfrowej

orientacja mapy — umowny sposób przedstawienia treści mapy na arkuszu względem stron świata (najczęściej północna)

ortofotomapa (fotomapa, mapa satelitarna) — mapa, na której treść przedstawiono za pomocą przetworzonych zdjęć lotniczych dopasowanych do jednolitej skali i wpasowanych w punkty osnowy geodezyjnej, uzupełniona dodatkową treścią

oryginał — dzieło w swej pierwotnej, autentycznej postaci materialnej (np. autograf, oryginał maszynopisu)

osoba — człowiek lub pojedyncza tożsamość ustanowiona lub przyjęta przez człowieka lub grupę ludzi

oznaczenie części — numeracja następująca po tytule całości, która sama lub łącznie z tytułem części pozwala rozróżnić poszczególne części (zobacz też: numeracja)

oznaczenie ilustracji — informacja, że książka ma ilustracje występujące w ciągu stron (kart) zajętych wyłącznie lub głównie przez tekst i/lub opis ilustracji

oznaczenie materiału towarzyszącego → oznaczenie publikacji towarzyszącej

oznaczenie odpowiedzialności — nazwa (nazwy) lub wyrażenie (wyrażenia) określające osobę (osoby) i/lub ciało (ciała) zbiorowe (autora, współtwórcę, instytucję sprawczą) odpowiedzialne za intelektualną i/lub artystyczną zawartość publikacji i wskazujące jej (ich) rolę odegraną przy powstaniu książki, tomu książki, indywidualnej pracy zawartej w książce, serii lub podserii. Oznaczenie przejęte z opisywanej publikacji może zawierać także wyrazy lub wyrażenia, które nie są ani nazwami osób lub ciał zbiorowych, ani spójnikami. (zobacz też: określenie rodzaju współpracy)

oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania — informacje o współtwórcach i instytucjach sprawczych odnoszące się wyraźnie do określonego wydania książki, ale nie do wszystkich jej wydań, np. informacje o osobach opracowujących, redagujących lub aktualizujących wydanie

oznaczenie podserii — numeracja następująca po tytule serii głównej, która może występować samodzielnie lub w połączeniu z tytułem podserii (zobacz też: oznaczenie sekcji)

oznaczenie publikacji towarzyszącej(oznaczenie materiału towarzyszącego) — nazwa, ewentualnie także opis fizyczny publikacji wydanej zwykle w tym samym czasie, co opisywana publikacja i przeznaczona do użytkowania łącznie z nią

oznaczenie sekcji — numeracja następująca po tytule wspólnym, która samodzielnie lub razem z tytułem sekcji służy do wyróżnienia części należącej do grupy powiązanych publikacji, mających tytuł wspólny (zobacz też: oznaczenie podserii)

oznaczenie serii i książki wielotomowej — oznaczenie identyfikujące serię, w skład której wchodzi książka lub całość książki wielotomowej (gdy przedmiotem opisu jest jeden tom książki wielotomowej opisywany pod własnym tytułem) oraz ewentualnie tytuły równoległe, dodatki do tytułu, ISSN i numeracja. Oznaczenie serii i książki wielotomowej może także zawierać informacje identyfikujące jedną lub więcej podserii, części lub sekcji, w ramach których książka została wydana

oznaczenie serii publikacji wielotomowej lub mapy wieloarkuszowej — oznaczenie identyfikujące serię, w której skład wchodzą publikacja lub całość publikacji wielotomowej czy mapy wieloarkuszowej (gdy przedmiotem opisu jest jeden tom publikacji wielotomowej/ sekcja mapy wieloarkuszowej opisywany/-a pod własnym tytułem), oraz ewentualnie tytuły równoległe, dodatki do tytułu, ISSN i numeracja. Oznaczenie serii publikacji wielotomowej (mapy wieloarkuszowej) może także zawierać informacje identyfikujące jedną lub więcej podserii, części lub sekcji, w ramach których publikacja (sekcja mapy) została wydana

oznaczenie tomu — numer tomu, ewentualnie ze skrótem towarzyszącego określenia

oznaczenie tytułu zależnego — numeracja, która sama lub w połączeniu z tytułem zależnym służy do rozróżnienia jednej z dwóch lub więcej powiązanych publikacji, które mają tytuł wspólny (zobacz też: oznaczenie sekcji)

oznaczenie wydania — słowo, fraza lub grupa znaków, wskazujących na przynależność książki do określonego wydania

pagina fracta — układ strony polegający na podzieleniu strony wzdłuż na dwie części, z których bądź tylko jedna jest zadrukowana, bądź każda z nich zawiera ten sam tekst w dwu odmiennych

paginacja — sekwencyjna numeracja stron tekstu drukowanego; ze względu na potrzeby opisu bibliograficznego termin ten obejmuje równiż numerację kart, łamów itp. (zobacz też: foliacja, żywa pagina)

pakiet filmów (box filmowy) — połączone przez wydawców zbiorczym opakowaniem filmy, które zachowują oryginalne opakowania; zabieg wprowadzany ze względów handlowo-marketingowych

pakiet nagrań dźwiękowych — zestaw złożony z samodzielnych wydawniczo publikacji (np. wydanych w różnym czasie lub nagranych przez różnych wykonawców), które wydawca, najczęściej ze względów marketingowych, połączył w całość za pomocą nowego opakowania, czasem nadając im wspólny tytuł

pamiętnik — utrwalone w postaci rękopiśmiennej materiały wspomnieniowe

panorama (widok z lotu ptaka) — parakartograficzny obraz w ujęciu perspektywicznym, zazwyczaj widok miasta lub rozległy krajobraz oglądany z pewnej odległości, zwykle z wysoko położonego miejsca lub lotu ptaka, a także rysunek przedstawiający taki widok

papirus — (1) materiał pisarski sporządzany z włókien cibory papirusowej; (2) zwój tego materiału z napisanym na nim tekstem

parlamentaria — materiały dokumentujące działalność sejmów. W przypadku sejmu przedrozbiorowego są to przede wszystkim: deliberatoria, listy przedsejmowe do senatorów i szlachty, mandaty dla starostów, instrukcje na sejmiki dla posłów królewskich, przeznaczone dla nich mandaty królewskie i listy wierzytelne, diariusze i lauda sejmikowe, diariusze obrad sejmu, projekty uchwał sejmowych i same uchwały, spisy posłów, protokoły rad senatu

partytura — zapis utworu muzycznego przeznaczony co najmniej dla dwóch wykonawców w postaci zestawienia poszczególnych partii według określonego porządku z zachowaniem relacji wertykalnej; w zależności od przeznaczenia rozróżniamy różne rodzaje partytur np. chóralną, skupioną, studyjną, kieszonkową

pergamin — (1) materiał pisarski w postaci cienkiej, odpowiednio wyprawionej i spreparowanej skóry owczej, oślej lub cielęcej; (2) dokument pisany na tak przygotowanej skórze

plakat — publikacja o charakterze i przeznaczeniu podobnym jak afisz (reklama i propaganda zjawisk związanych z życiem gospodarczym, politycznym lub kulturalnym), w którym przekaz wizualny, często o znacznych walorach artystycznych, przeważa nad tekstem

plan — (1) plan, dawniej (XVIII–XIX w.) planta — mapa tak niewielkiego obszaru kulistej powierzchni Ziemi, że może on być traktowany jako powierzchnia płaska, co pozwala na uniknięcie zniekształceń wynikających z odwzorowania kartograficznego; zazwyczaj termin ten odnosi się do przedstawienia obszaru miasta w dużej skali (1:10 000–1:25 000 — w zależności od jego wielkości); (2) szkic określonego obiektu; (3) rysunek budynku w rzucie poziomym (zob. też: mapa); (4) rodzaj uproszczonej mapy przedstawiającej określony teren z zaznaczeniem znajdujących się na nim obiektów

planigloby — mapy przedstawiające półkule ziemskie w postaci kół

plansze tekstowe — plansze przedstawiające dialogi oraz objaśniające fabułę, stosowane w filmach niemych

plik — zorganizowany zbiór danych przeważnie składający się z powiązanych rekordów

podmiot odpowiedzialny — jednostka (osoba, rodzina lub ciało zbiorowe), pozostająca w relacji odpowiedzialności z dziełem, realizacją, materializacją lub egzemplarzem

podsekcja — sekcja ukazująca się w obrębie innej sekcji, publikowana na drugim lub dalszym stopniu jej hierarchicznego podziału

podseria — seria ukazująca się w obrębie innej serii (będąca częścią serii głównej), publikowana na drugim lub dalszym stopniu jej hierarchicznego podziału. Podseria może mieć tytuł zależny od tytułu serii głównej, może być numerowana (zobacz też: tytuł wspólny)

podstawowe źródła danych — ustalone dla każdego elementu lub strefy opisu bibliograficznego źródło lub źródła danych, z których w pierwszej kolejności przejmuje się informacje dotyczące poszczególnych elementów opisu; najczęściej jest to główna strona tytułowa lub jej substytut. Dane pochodzące ze źródeł innych niż podstawowe podaje się w nawiasie kwadratowym lub w strefie uwag (zobacz też: źródła danych)

podtytuł — dodatek do tytułu występujący po tytule

podziałka → skala mapy

pojemnik — opakowanie publikacji, jego części lub zespołu publikacji, które można fizycznie odłączyć od samej publikacji

południk zerowy — umownie przyjęty początkowy południk od którego liczy się długość geograficzną

portolan → mapa morska

poszyt (fascykuł, zeszyt wydawniczy) — fragment obszernej publikacji wydawanej (np. w celu ułatwienia druku lub publikowania) w niewielkich odcinkach, które same w sobie nie są kompletne i nie pokrywają się z formalnym podziałem dzieła na części. Zazwyczaj jest to pewna liczba złożonych, luźnych bądź prowizorycznie spiętych arkuszy druku przeznaczonych do późniejszej oprawy (po skompletowaniu całości czy pojedynczego tomu); jest chroniony tymczasową, papierową okładką, może być numerowany. Poszyt różni się od części tym, że jest efektem tymczasowego, mechanicznego podziału dzieła (często urywa się „w pół słowa”), a nie jego formalną jednostką składową wynikającą z logicznego układu i podziału treści

pozwolenie na druk — zezwolenie władz (państwowych, instytucji, organizacji) na oddanie dzieła do druku (zobacz też: cenzura, imprimatur)

praca zbiorowa — praca naukowa wykonywana przez więcej niż jedną osobę

preliminaria — strona tytułowa (strony tytułowe) lub substytut strony tytułowej oraz wszystkie karty ją poprzedzające, okładka (z grzbietem i obwolutą), ale tylko wtedy, gdy jest ona integralną częścią oryginalnej postaci wydania książki, strona redakcyjna i metryka książki (niezależnie od umiejscowienia)

producent — osoba lub instytucja odpowiedzialna za całą organizację produkcji filmu, od zaangażowania reżysera, aktorów i techników, aż po wprowadzenie filmu do dystrybucji; odpowiada także za finansowanie produkcji

producent fonogramu — ciało zbiorowe lub osoba, która zleca i finansuje nagranie fonogramu, i której przysługują prawa do masteru (wzorca, który służy do zwielokrotnienia fonogramu). Producent fonogramu może sam technicznie nagranie zrealizować i zarejestrować

produkcja — całokształt działań związanych z powstaniem filmu, od etapu przygotowawczego (faza przedprodukcji lub preprodukcji), przez etap zdjęciowy (właściwa faza produkcji), aż po obróbkę laboratoryjną taśmy filmowej (faza postprodukcji)

profil rzeźby terenu — wykres, przedstawiający ukształtowanie terenu wzdłuż wybranej linii, na którym na osi poziomej zaznaczono odległości mierzone wzdłuż wybranej linii poprowadzonej przez dany teren, a na pionowej — wysokości bezwzględne

program — karta/broszura zawierająca informacje o danym przedstawieniu, koncercie, imprezie itp.

program (oprogramowanie) — zespół poleceń wyrażonych w formie umożliwiającej wykonanie przez komputer

przedruk — powtórny druk niezmienionego tekstu dzieła z nowego składu drukarskiego

przedtytuł — tytuł książki, pełny lub skrócony (najczęściej), wydrukowany na stronie przedtytułowej (recto karty przedtytułowej), zazwyczaj mniejszą czcionką niż czcionka użyta w tytule właściwym na stronie tytułowej (zobacz też: strona przedtytułowa, tytuł skrócony)

przejmowanie — sporządzenie opisu bibliograficznego metodą kopiowania do określonych stref informacji tekstowych znajdujących się na publikacji, z wyjątkiem znaków interpunkcyjnych oraz zamiany małych liter na duże

przywilej drukarski — prawo wyłącznego drukowania określonego dzieła lub pewnego rodzaju publikacji nadane drukarzowi (nakładcy)

publikacja —dzieło zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia lub przekazane do biblioteki w celu rozpowszechnienia

publikacja aktualizowana — publikacja nieperiodyczna uzupełniana lub zmieniana poprzez dokonywanie aktualizacji, które nie zachowują swojej odrębności, lecz są integrowane z publikacją. Przykładem publikacji aktualizowanej jest aktualizowana publikacja luźnokartkowa (zobacz też: aktualizowana publikacja luźnokartkowa)

publikacja ciągła — publikacja o nieprzewidzianym z góry zakończeniu, ukazująca się w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu, w odrębnych zeszytach lub częściach, opatrzonych wspólnym tytułem i zwykle oznaczonych numerycznie lub chronologicznie (jak numery, zeszyty, tomy, roczniki). Przykładami publikacji ciągłych są czasopisma, magazyny, książki telefoniczne, raporty roczne, gazety, serie wydawnicze (zobacz też: czasopismo, seria)

publikacja elektroniczna — obiekt cyfrowy, którego treść zapisana została na informatycznym nośniku danych, udostępniana lokalnie lub zdalnie; do jego odczytania niezbędne jest wykorzystanie technologii informatycznych

publikacja ikonograficzna — dwuwymiarowy, nieruchomy, nie przeznaczony do projekcji obraz utrwalony jakąkolwiek techniką na przenośnym podłożu — rysunek, dzieło malarskie, grafika, matryca graficzna, fotografia, negatyw

publikacja kartograficzna — zmniejszony obraz części lub całości przestrzeni geograficznej Ziemi, ciała niebieskiego lub nieba, np. atlas geograficzny, mapa luźna, globus, panorama, profil. Elementem wyróżniającym tytułu publikacji kartograficznej jest nazwa geograficzna (w tytule właściwym lub dodatku do niego)

publikacja luźnokartkowa— publikacja nieperiodyczna w postaci luźnych kart wydanych od razu jako komplet lub wydawanych sukcesywnie i przeznaczonych do skompletowania. Karty mogą być umieszczone w tece (pudełku) lub przygotowane do wpinania do skoroszytu (zobacz też: aktualizowana publikacja luźnokartkowa)

publikacja niesamoistna wydawniczo — publikacja stanowiąca część publikacji, np. artykuł w czasopiśmie, rozdział książki (zobacz też: nadbitka, odbitka)

publikacja skoroszytowa— publikacja nieperiodyczna w postaci wpiętych do skoroszytu (segregatora) luźnych kart lub broszur, składek, zeszytów itp. Może być wydana od razu w kompletnej postaci lub ukazywać się w sukcesywnie publikowanych fragmentach przeznaczonych do skompletowania

publikacja wielotomowa (wieloczęściowa) — publikacja składająca się z odrębnych części, tzw. tomów, zrealizowanych lub zaplanowanych jako całość; publikacja wielotomowa może być publikacją zwartą (książka wielotomowa) lub publikacją ciągłą (np. seria)

publikacja wymiennokartkowa → publikacja luźnokartkowa

publikacja zwarta — publikacja ukazująca się jako całość lub o przewidzianym z góry zakończeniu; kompletna w jednym woluminie bądź kompletna lub przewidziana do skompletowania w określonej liczbie woluminów (zobacz też: książka, druk ulotny)

publikacja zwarta wielotomowa → książka wielotomowa

R-S

ramka zewnętrzna mapy — linie lub ornamentacje oddzielające pole międzyramkowe od marginesu mapy

realizacja — intelektualne lub artystyczne wyrażenie dzieła w formie alfanumerycznej, notacji muzycznej lub choreograficznej, dźwięku, obrazu, obiektu, ruchu itp. lub w dowolnej kombinacji tych form

reambulacja → aktualizacja mapy

recto — pierwsza (wierzchnia, nieparzysta) strona karty

reedycja → wznowienie

rekord — grupa danych przeważnie traktowana jako całość, podzbiór pliku

rektascensja — kąt dwuścienny między południkiem przechodzącym przez punkt Barana (miejsce, w którym Słońce znajduje się na sferze niebieskiej w czasie równonocny wiosennej) a południkiem przechodzącym przez dany obiekt; mierzy się ją od punktu równonocy wzdłuż równika, ale jej wartość wyraża się nie w stopniach, lecz w mierze godzinnej (od 0 h do 24 h)

relacja — określone powiązanie między jednostkami lub ich wystąpieniami

relief → rzeźba terenu

repertuar — zestaw utworów granych w jakimś teatrze, kinie lub w filharmonii w określonym czasie; też: wykaz tych utworów umieszczony na afiszach, w programach itp.

reprint — (1) nowe wydanie stanowiące jak najdokładniejszą reprodukcję tekstu poprzedniego wydania; (2) nowe odbicie wykonane lub otrzymane z tej samej matrycy co wydanie wcześniejsze

reprodukcja — nowe wydanie mapy lub atlasu stanowiące jak najdokładniejszą kopię poprzedniego wydania, ale ze zmianą skali

reżyser nagrania — osoba kierująca realizacją nagrania, odpowiedzialna za jego artystyczną i techniczną jakość

rękopis (obiekt rękopiśmienny) — tekst utrwalony ręcznie na miękkim materiale pisarskim, zarówno przy zastosowaniu barwiących substancji chemicznych (atrament, tusz, ołówek itp.), jak i niekiedy także przez wyżłobienie lub wydrapanie. Oprócz właściwych rękopisów, a więc tekstów zapisanych pismem ręcznym, do rękopisów zaliczane są także teksty sporządzone przy użyciu maszyny do pisania (maszynopisy, kopie maszynowe), druki wypełnione ręcznie (np. formularze) oraz arkusze korektowe noszące poprawki autora tekstu, a od ostatniego półwiecza także kserokopie tekstów i wydruki komputerowe, jednak w zasadzie tylko noszące odręczne adnotacje autora tekstu (podpisy, poprawki lub uzupełnienia)

rękopis iluminowany — rękopis zawierający ręcznie wykonaną miniaturę, rubrykowanie, inicjał lub zdobienie na marginesach (np. floraturę, bordiurę); dotyczy głównie rękopisów średniowiecznych (do XVI wieku)

rękopis ilustrowany — rękopis zawierający uzupełnienie lub ozdobę w postaci rysunku, fotografii, odbitki wykonanej za pomocą technik rytowniczych bądź innego elementu graficznego

romanizacja → latynizacja

równoległa wersja danego elementu (równoległy dodatek do tytułu, równoległe oznaczenie odpowiedzialności, równoległe oznaczenie wydania itp.) — dany element (dodatek do tytułu, oznaczenie odpowiedzialności, oznaczenie wydania itp.) wyrażony w innym języku i/lub systemie pisma niż tytuł właściwy

równonoc (ekwinokcjum, equinox) — zrównanie długości dnia z długością nocy, moment, w którym Słońce znajduje się w jednym z 2 punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim (punkty równonocy); równonoc występuje 2 razy w roku: ok. 21 III — Słońce przechodzi przez punkt Barana, na pókuli północnej to równonoc wiosenna, i ok. 23 IX) — Słońce przechodzi przez punkt Wagi — na pókuli północnej to równonoc jesienna

róża wiatrów (róża kierunków) — rysunek ilustrujący kierunki główne i pośrednie (zwykle 8 lub 16) według stron świata, opisane za pomocą skrótów lub symboli międzynarodowych; służy do określania kierunku wiatrów, prądów morskich i kursu statków

rysunek — dzieło sztuk plastycznych wykonane technikami rysunkowymi. Na potrzeby niniejszych przepisów: również akwarela

rzeźba terenu (relief, ukształtowanie powierzchni) — ogół form urozmaicających wielkie formy powierzchni Ziemi lub innego ciała niebieskiego przedstawionych na mapie za pomocą cieniowania, kreskowania, poziomic, znaków umownych (niewielkie kopce i zagłębienia, skałki, skarpy, wąwozy), rysunku skał (zwłaszcza szczytowe partie gór) i punktów wysokości lub obrazkowo (kopczyki)

rzut — część nakładu dostarczona przez drukarnię do rozpowszechniania w przypadku, gdy cały nakład przekazywany jest do rozpowszechniania partiami w pewnych odstępach czasu (zobacz też: wydanie, nakład, dodruk)

sekcja — publikacja ciągła należąca do grupy publikacji ciągłych powiązanych wspólnym tytułem. Sekcja zazwyczaj jest poświęcona określonej kategorii tematycznej i jest identyfikowana za pomocą tytułu wspólnego odnoszącego się do grupy jako całości (np. tytuł serii), tytułu sekcji i/lub oznaczenia sekcji. Sekcja nie jest numerowana na poziomie tytułu wspólnego i może dzielić się hierarchicznie na podsekcje (zobacz też: tytuł wspólny)

sekcja mapy — część mapy powstała w wyniku jej podziału arkuszowego (sekcyjnego)

semifolio — określenie formatu: druk w formacie wydłużonym (wysokość przewyższa szerokość)

seria — (1) publikacja ciągła ukazująca się przez nieustalony okres, przeważnie w nieokreślonych odstępach czasu, obejmująca grupę odrębnych publikacji zwartych numerowanych lub nienumerowanych w obrębie serii, z których każda ma swój własny tytuł, połączonych wspólnym tytułem serii; (2) numerowany ciąg zeszytów lub części w obrębie publikacji ciągłej (np. „Notes and queries”, „1st series”, „2nd series” itd.); (3) zbiór map opracowanych według jednolitych założeń redakcyjnych ukazujących się przez nieustalony okres, przeważnie w nieokreślonych odstępach czasu, obejmujący grupę odrębnych publikacji zwartych numerowanych lub nienumerowanych w obrębie serii, z których każdy ma swój własny tytuł, połączonych wspólnym tytułem serii

seria (cykl) — grupa rycin, rysunków lub fotografii zaplanowana przez autora jako całość złożona z wzajemnie uzupełniających się części, połączonych wspólnym tematem lub projektem graficznym. Poszczególne części mogą nosić wspólny tytuł oraz numerację w obrębie danej grupy

seria główna — seria obejmująca jedną lub więcej podserii

sezon → część

siatka kartograficzna — odwzorowana na mapie siatka utworzona przez południki i równoleżniki; umożliwia określenie położenia dowolnego punktu parą współrzędnych geograficznych λ i φ

siatka kilometrowa — siatka kwadratów, w której odstępy między liniami są wyrażone w kilometrach

siatka topograficzna — kwadratowa krata na mapach topograficznych umieszczona w odstępach, najczęściej co 1 km (siatka kilometrowa); ułatwia obliczenia w pracach topograficznych

silva rerum (sylwa, miscellanea) — prywatny kopiariusz, przede wszystkim z XVI-XVIII wieku, gromadzący materiały polityczne, literackie, a także zapiski najróżniejszej treści, w tym diariusze, recepty, horoskopy itp.

skala kątowa — skala stosowana na mapach nieba

skala mapy (podziałka mapy) — miara zmniejszenia danego obszaru w stosunku do jego wielkości rzeczywistej — stosunek długości na mapie do odpowiadającej jej długości w terenie wyrażony liczbowo (skala liczbowa), np. 1:10 000, w postaci ułamka zwykłego (skala ułamkowa), 1/10 000, w sposób wykreślny (podziałka liniowa) lub przez porównanie dwu jednostek miary długości — na mapie i w rzeczywistości (skala mianowana), 1 cm — 100 m

składka — złożony zadrukowany arkusz papieru

skorowidz → indeks (skorowidz) do publikacji

sposób uzyskania książki i/lub cena — wyraz, wyrażenie i/lub liczba wskazujące cenę książki lub określające możliwość jej nabycia

staloryt — technika druku wklęsłego; nanoszenie rysunku za pomocą ostrego rylca na wypolerowaną blachę stalową; również nazwa odbitki wykonanej tą metodą

starodruk — druk publikowany do 1800 roku włącznie

strefa — główna część składowa opisu bibliograficznego, grupa elementów opisu powiązanych funkcjonalnie i/lub formalnie, stanowiąca wyodrębnioną część jego struktury, zawierająca dane określonej kategorii lub zbioru kategorii

strona (stronica) — każda z dwóch powierzchni (recto, verso) karty

strona przedtytułowa — pierwsza strona (recto) karty przedtytułowej, na której umieszcza się zazwyczaj tytuł dzieła (na ogół skrócony) oraz motto bądź dedykację (zobacz też: przedtytuł)

strona przytytułowa — druga strona (verso) karty przedtytułowej; może zawierać różne dane: informacje dotyczące serii i/lub książki wielotomowej, elementy tytułu rozkładowego lub powtarzać w innym języku i/lub systemie pisma treść głównej strony tytułowej (zobacz też: strona tytułowa serii, tytuł rozkładowy, kontrtytuł)

strona redakcyjna — druga strona (verso) głównej karty tytułowej lub strona znajdująca się na końcu publikacji, zawierająca dodatkowe informacje

strona tytułowa — pierwsza strona (recto) karty tytułowej zawierająca najpełniejsze informacje o książce, przede wszystkim jej tytuł właściwy. Książka może mieć więcej niż jedną stronę tytułową (zobacz też: główna strona tytułowa)

strona tytułowa analityczna → analityczna strona tytułowa

strona tytułowa drukowana (składana) — w starodrukach główna strona tytułowa wytłoczona ze składu złożonego z ruchomych czcionek

strona tytułowa serii — dodatkowa strona tytułowa (często umieszczana na stronie przytytułowej) zawierająca tytuł właściwy serii (i/lub książki wielotomowej) i zazwyczaj, ale niekoniecznie, inne dane dotyczące serii (i/lub książki wielotomowej), np. oznaczenie odpowiedzialności, oznaczenie numeracji, dane dotyczące wydania, tytuł publikacji wewnątrz serii (zobacz też: strona przytytułowa)

strona tytułowa sztychowana — w starodrukach główna strona tytułowa, odbita z płyty metalowej, ozdobiona spejalnie skomponowaną ilustracją

strona tytułowa w innym języku i/lub systemie pisma — strona tytułowa (jedna lub więcej) powtarzająca treść głównej strony tytułowej w innym języku i/lub systemie pisma. Jeśli w publikacji jest jedna strona tytułowa w innym języku i/lub systemie pisma, zazwyczaj znajduje się obok głównej strony tytułowej — na stronie przytytułowej. Jeśli takich stron jest więcej, zazwyczaj znajdują się na kolejnych kartach tytułowych

stronica → strona

substytut strony tytułowej — strona, część strony lub inna część książki zawierająca tytuł właściwy książki i w ten sposób zastępująca nieobecną główną stronę tytułową, traktowana jako podstawowe źródło danych (np. okładka, nagłówek, winieta, strona redakcyjna)

sygnatura arkuszowa — znak cyfrowy, literowy lub inny (np. gwiazdka) umieszczony u dołu pierwszej (i kilku kolejnych) stron każdej składki, oznaczający kolejność składek w druku

sygnet wydawcy — zwykle znak rysunkowy lub literowy (często z krótką sentencją) symbolizujący firmę drukarską lub nakładczą, występujący na stronie tytułowej lub stronie redakcyjnej (zobacz też: logo)

sylwa → silva rerum

system pisma — sposób zapisu języka przy pomocy znaków graficznych; system znaków służący do utrwalenia lub zastąpienia języka mówionego przez zapis (zobacz też: alfabet)

szerokość geograficzna (danego punktu; φ) — jedna ze współrzędnych geograficznych; kąt zawarty między płaszczyzną równika ziemskiego a kierunkiem pionu w tym punkcie; jest liczona w kierunkach północnym (szerokość geograficzna północna, N) i południowym (szerokość geograficzna południowa, S); przyjmuje wartości 0°–90°

sztambuch (album amicorum, imiennik, imionnik) — księga zawierająca okazjonalne wpisy zbierane przez jej właściciela (np. podczas podróży, studiów, od znanych osobistości) w formie podpisów, dedykacji, drobnych utworów literackich, rysunków itp.

T-U

tabela — zestawienie danych liczbowych lub innych, zazwyczaj ujęte w ramki i ułożone w rubryki (kolumny i wiersze)

tablica — strona lub karta z materiałem ilustracyjnym, z tekstem objaśniającym lub bez niego, niewliczona w ciąg stron zajętych wyłącznie lub głównie przez tekst; tablice zazwyczaj różnią się gatunkiem i jakością papieru od pozostałych stron

tabulatura — notacja muzyczna wykorzystujący przy zapisie utworów muzycznych litery i cyfry

teka — (1) książka w formie luźnych kart i/lub zeszytów umieszczonych w obwolucie (2) pudełko ochronne do przechowywania zbiorów druków ulotnych

tom — wyodrębniona przez autora lub wydawcę część składowa dzieła, powstała w wyniku jego podziału logicznego, obejmująca część, jeden lub kilka woluminów; we wznowieniach dzieł kilka tomów może wejść w skład jednego woluminu, ale też jeden wolumin może też zostać podzielony na kilka tomów (zobacz też: wolumin)

transkrypcja — przedstawienie wymowy jednego języka za pomocą znaków systemu zapisu innego języka lub specjalnie zaprojektowanego systemu notacji (zobacz też: transliteracja, latynizacja)

transliteracja — przedstawienie znaków systemu zapisu (np. alfabetycznego, sylabicznego) jednego języka za pomocą odpowiadających im znaków systemu zapisu innego języka (zobacz też: transkrypcja, latynizacja)

twórca — osoba, rodzina lub ciało zbiorowe odpowiedzialne za intelektualną lub artystyczną treść dzieła

tyflomapa → mapa tyflologiczna

tytuł — wyraz, wyrażenie, fraza, grupa znaków, zdanie stanowiące nazwę własną dzieła lub jego części, umieszczone na początku tekstu, także nazwa własna książki, jej części lub zbioru książek (serii, podserii) bądź czasopisma

tytuł arkuszowy — tytuł znajdujący się w druku w strefie oznaczenia arkusza, to znaczy poniżej ostatniego wiersza w kolumnie tekstu; zazwyczaj zawiera: skrócony tytuł dzieła, jego części, rozdziału lub treść strony

tytuł bieżący → żywa pagina

tytuł grzbietowy — cały bądź skrócony tytuł publikacji umieszczony na grzbiecie woluminu

tytuł kluczowy — jednoznaczna, niepowtarzalna nazwa nadana publikacji ciągłej przez sieć ISSN i nierozerwalnie związana z jego ISSN. Tytuł kluczowy może być taki sam jak tytuł właściwy czasopisma lub — w celu zapewnienia niepowtarzalności — może być utworzony poprzez dodanie elementów identyfikujących lub wyróżniających, takich jak nazwa instytucji sprawczej, miejsce wydania, oznaczenie wydania itp. (zobacz też: ISSN)

tytuł nagłówkowy — tytuł podany nad tekstem, na początku pierwszej strony tekstu

tytuł niewyróżniający — tytuł, który sam w sobie nie jest wystarczający do identyfikacji publikacji i wymaga dodania tytułu nadrzędnego (np. tytułu książki wielotomowej czy tytułu serii głównej). W przypadku publikacji ciągłych jest to zazwyczaj nazwa rodzajowa lub nazwa dziedziny wiedzy bądź połączenie tych nazw (np. historia, nauki matematyczno-przyrodnicze, prace historyczne); bywa stosowany, jako tytuł sekcji, tytuł dodatków, tytuł podserii (zobacz też: tytuł sekcji, tytuł zależny)

tytuł niezależny → tytuł wyróżniający

tytuł oboczny — druga część tytułu właściwego złożonego z dwóch członów (z których każdy tworzy niezależny tytuł), połączonych spójnikiem „czyli” lub jego odpowiednikiem w języku polskim lub obcym

tytuł okładkowy — tytuł umieszczony na okładce woluminu

tytuł rozkładowy — informacje występujące tradycyjnie na stronie tytułowej, umieszczone bez powtórzeń na dwóch stronach na rozwarciu (stronie tytułowej i przytytułowej), połączone wspólnym układem graficznym; pełni funkcje równorzędne z funkcjami strony tytułowej, obie te strony traktuje się łącznie jako główną stronę tytułową (zobacz też: strona przytytułowa)

tytuł równoległy — tytuł właściwy wyrażony w innym języku i/lub systemie pisma

tytuł sekcji — indywidualny tytuł sekcji, który służy do odróżnienia jej od innych powiązanych publikacji ciągłych, mających ten sam tytuł wspólny. Tytuł sekcji jest uzależniony od tytułu wspólnego i nie wystarcza do identyfikacji publikacji ciągłej, bez względu na to czy jest tytułem wyróżniającym, czy nie. Oznaczenie takie jak Seria C lub Seria druga uznaje się za tytuł sekcji lub tytuł podserii, jeżeli więcej niż jedna równoległa sekcja lub podseria jest nienumerowana. Jeżeli w oznaczeniu zmienia się numeracja, uznaje się je za część numeracji publikacji ciągłej lub serii (zobacz też: tytuł zależny)

tytuł skrócony — tytuł stanowiący tylko najistotniejszą część tytułu właściwego, często umieszczany na stronie przedtytułowej (zobacz też: przedtytuł)

tytuł właściwy — tytuł uznany za główny tytuł książki jedno- lub wielotomowej, serii czy cyklu. Tytuł właściwy zawiera wszelkie tytuły oboczne, ale nie obejmuje tytułów równoległych i dodatków do tytułu. W przypadku publikacji zawierających kilka indywidualnych dzieł (współwydanie, dzieła współwydane), tytułem właściwym jest tytuł wspólny. Uznaje się, że publikacje złożone z kilku indywidualnych dzieł współwydanych bez wspólnego tytułu nie mają tytułu właściwego

tytuł wspólny — (1) tytuł właściwy publikacji zawierającej kilka indywidualnych dzieł, z których przynajmniej jedno było uprzednio wydane oddzielnie, niebędący tytułem żadnego z tych dzieł; (2) tytuł wiążący całą grupę sekcji, a w przypadku dodatku ciągłego lub podserii o niewyróżniającym tytule indywidualnym — tytuł serii głównej (zobacz też: podseria, sekcja, tytuł sekcji, współwydanie, współwydany)

tytuł wyróżniający (niezależny) — tytuł wystarczający samodzielnie do identyfikacji publikacji

tytuł z żywej paginy — tytuł dzieła, części lub rozdziału występujący w żywej paginie (zobacz też: żywa pagina)

tytuł zależny — (1) tytuł sekcji oraz niewyróżniający tytuł indywidualny dodatku ciągłego lub podserii, który do identyfikacji danej publikacji ciągłej wymaga dodania tytułu wspólnego; (2) tytuł niewystarczający samodzielnie do identyfikacji pojedynczego tomu książki wielotomowej i który wymaga dodania tytułu nadrzędnego — tytułu książki wielotomowej (zobacz też: tytuł sekcji)

ukształtowanie powierzchni → rzeźba terenu

ulotka —publikacja nieperiodyczna składająca się z jednej karty, niezłożonej lub złożonej, nieoprawiona, zazwyczaj niewielkich rozmiarów

unacześnienie → aktualizacja mapy

URL — adres publikacji elektronicznej w sieci komputerowej wyrażony w standardowym formacie

urządzenie peryferyjne — dowolne urządzenie sterowane przez komputer i mogące się z nim komunikować (np. drukarka, stacja dysków)

utwór muzyczny — kompozycja muzyczna złożona m.in. z rytmu, metrum, melodii, harmonii, barwy dźwięku, dynamiki, agogiki oraz budowy formalnej, przeznaczona do wykonania lub odtwarzania, autorska lub anonimowa, mająca formę tylko muzyczną lub słowno-muzyczną gdy w utworze wykorzystano tekst

V-W

verso — druga (odwrotna, parzysta) strona karty

wariant tytułu — tytuł, którego nie uznano za tytuł właściwy ani za dodatek do tytułu (np. tytuł skrócony, tytuł grzbietowy, tytuł okładkowy, tytuł równoległy)

wariantowe odbicie — egzemplarz(e) druku wykazujący drobne zmiany w tekście (np. zmieniona dedykacja) lub typograficzne (np. różne inicjały) w stosunku do innego(ych) egzemplarza(y) druku tłoczonego w obrębie tej samej edycji

wersja — postać publikacji, która została zmodyfikowana

wieloczęściowe nagranie dźwiękowe — publikacja dźwiękowa składająca się z określonej liczby fizycznie odrębnych części o wspólnym tytule, o których wiadomo, że opublikowano je lub zaplanowano jako całość. Poszczególne części mogą mieć indywidualne tytuły, odrębnych autorów, współautorów czy inne cechy własne. Żadna z pojedynczych części nie jest określona jako najważniejsza. Wieloczęściowym nagraniem dźwiękowym nie jest każda publikacja dźwiękowa złożona z dwóch lub więcej jednostek fizycznych (nośników dźwięku). Takie publikacje mogą być nagraniem jednoczęściowym opublikowanym na wielu nośnikach

wielotomowa jednostka rękopiśmienna — jednostka składająca się z określonej liczby fizycznie odrębnych części, tzw. tomów (dwóch lub więcej jednostek fizycznych) o wspólnym tytule, o których wiadomo, że zaplanowano je jako całość

wielotomowa publikacja zwarta → książka wielotomowa

winieta — (1) oznaczenie tytułu, własności, redaktorów itp. gazety lub czasopisma; umieszczana w różnych miejscach: w gazetach zazwyczaj na stronie redakcyjnej lub na szczycie pierwszej strony, w czasopismach zazwyczaj na stronie zawierającej spis treści; (2) dekoracyjna kompozycja graficzna o charakterze ornamentalnym lub figuralnym, występująca wspólnie z tekstem, lecz niestanowiąca jego ilustracji, umieszczana na stronie tytułowej, na początku lub na końcu określonego fragmentu tekstu bądź na marginesie)

winietka — obrazkowy znak graficzny na mapie (najczęściej krajobrazowej, turystycznej), czasem miniaturka zdjęcia, przypisany pojedynczemu obiektowi, np. budowli architektonicznej, służący do zlokalizowania obiektu na mapie

wkładka — (1) publikacja wydawana (regularnie lub sporadycznie) z inną publikacją, do której jest dołączana luzem lub trwale przymocowana; (2) dowolny materiał drukowany, np. mapa, ilustracja, formularz subskrypcyjny, dodatek reklamowy itp. dołączony luzem (nieoprawiony) do książki lub czasopisma, który nie jest integralną częścią publikacji (zobacz też: publikacja towarzysząca)

wolumin(kodeks) — zbiór kart lub podobnych obiektów tworzący jednostkę fizyczną zespoloną za pomocą okładki.(zobacz też: tom, część)

współoprawny — określenie stosowane w odniesieniu do dzieła, które już po opublikowaniu umieszczono w jednym woluminie razem z co najmniej jednym innym dziełem, wtórnie, w sposób niezgodny z zamierzeniem wydawcy każdego z dzieł oprawiono razem (zobacz też: klocek introligatorski; współwydany)

współrzędne astronomiczne (koordynaty astronomiczne) — wartości liczbowe określające położenie ciała niebieskiego w przyjętym układzie sferycznym: w układzie horyzontalnym — wysokość i azymut astronomiczny, w układzie godzinnym — deklinacja i kąt godzinny, w układzie równikowym — deklinacja i rektascencja, w układzie ekliptycznym — długość ekliptyczna i szerokość ekliptyczna

współrzędne geograficzne (koordynaty geograficzne) — wartości liczbowe określające położenie danego punktu na powierzchni Ziemi (zobacz też: szerokość geograficzna, długość geograficzna)

współtwórca — osoba lub ciało zbiorowe współdziałające przy powstawaniu publikacji: tłumacz, redaktor, ilustrator itp. (zobacz też: określenie rodzaju współpracy)

współwydanie — publikacja zawierająca dwa lub więcej dzieł, z których przynajmniej jedno było uprzednio wydane oddzielnie, opublikowana pod tytułem niebędącym tytułem żadnego z zawartych w niej dzieł lub bez takiego tytułu, z odrębną paginacją (zobacz też: tytuł wspólny)

wyciąg fortepianowy — zapis muzyczny zredukowany do fortepianu solo, fortepianu na 4 ręce lub na 2 fortepiany; istnieją wyciągi przeznaczone na inne instrumenty klawiszowe, czasem nieokreślone

wydanie — wszystkie materializacje publikacji, które zawierają zasadniczo tę samą treść

wydanie odmienne — egzemplarz(e) druku, wytłoczony ze zmienionego w znacznym stopniu składu drukarskiego w obrębie tej samej edycji

wydanie tytułowe — edycja (wydanie) powstała przez ponowne wytłoczenie dawniejszego składu drukarskiego z nową kartą tytułową albo przez dodanie nowej karty tytułowej (często tylko z inną datą) do egzemplarzy wcześniej wydanego druku

wydawca — ciało zbiorowe lub osoba organizująca proces wydawniczo-produkcyjny publikacji, to znaczy przygotowująca i wydająca publikację przeznaczoną do publicznej sprzedaży lub rozpowszechniania, zazwyczaj na podstawie umowy, w której wydawca otrzymuje określone wyłączne prawa w zamian za ponoszenie ryzyka finansowego wydania oraz zgodę na wynagrodzenie dla autora, przeważnie w postaci udziału w zyskach; w przypadku starych druków ta sama osoba często była jednocześnie wydawcą i drukarzem; od połowy XIX wieku funkcje te zostały rozdzielone i są pełnione przez różne podmioty

wydawca nagrania dźwiękowego — ciało zbiorowe lub osoba organizująca proces wydawniczy nagrania dźwiękowego (publikacji dźwiękowej), to znaczy przygotowująca i wydająca publikację przeznaczoną do publicznej sprzedaży lub rozpowszechniania; wydawca może być jednocześnie producentem fonogramów wykorzystanych w publikacji

wydawnictwo — ciało zbiorowe przygotowujące publikację tekstu autora, organizujące proces wydawniczy

wyklejka — dwukartkowa składka przyklejona do wewnętrznej strony okładki oraz do pierwszego bądź ostatniego arkusza woluminu

wykres — graficzne przedstawienie zależności między określonymi wielkościami, np. wykres w układzie współrzędnych, słupkowy, kołowy itd.

wyróżnienie typograficzne — odrębny od podstawowego sposób złożenia (zestawienia tekstu i innych elementów graficznych) pojedynczych wyrazów, zdań lub całych ustępów tekstu w celu ich uwydatnienia; najczęściej stosowane środki wyróżnienia typograficznego to: kursywa, pogrubienie, wersaliki, kapitaliki, druk rozstrzelony (spacja), inny rodzaj czcionek, kroju i wysokości (stopnia) pisma, linie, ramki, ornamenty, inny kolor druku

wytwórca nagrania dźwiękowego — ciało zbiorowe zajmujące się na zlecenie wydawcy nagrania dźwiękowego zwielokrotnieniem na określonych nośnikach dźwięku fonogramów, z których składa się nagranie dźwiękowe (publikacja dźwiękowa)

wytwórnia fonograficzna — ciało zbiorowe organizujące proces wydawniczy nagrań dźwiękowych: produkcję, nagranie, dystrybucję i promocję. Mniejsze wytwórnie zlecają niektóre czynności procesu wydawniczego (np. dystrybucję) większym wytwórniom

wznowienie (reedycja) — każde następne wydanie danej pracy; może zawierać zmiany w stosunku do poprzednich wydań (zobacz też: wydanie)

Z-Ż

zapis muzyczny — określenie specyficznej dla nut postaci zapisu muzycznego np. różnego rodzaju partytury, głosy i księgi głosowe, wyciąg fortepianowy, tabulatura

zaproszenie — karta z prośbą o przybycie na jakąś uroczystość lub upoważniająca do wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu

zespół publikacji ikonograficznych — grupa publikacji utworzona sztucznie (factice) z publikacji odrębnie wydanych, wyprodukowanych i rozpowszechnianych, traktowana jako całość ze względu na wspólną proweniencję lub zasady przechowywania, opracowania, lub udostępniania zbiorów przyjęte w danej bibliotece, np. kolekcja, spuścizna, grupa tematyczna

zespół druków ulotnych — zbiór druków ulotnych wyodrębniony na podstawie określonego kryterium (np. publikacje dotyczą wydarzenia, imprezy, działalności osoby czy instytucji, także zespół pocztówek o tej samej tematyce), opracowany, przechowywany i udostępniany jako całość

zeszyt — najmniejsza niepodzielna część publikacji ciągłej; jedna z kolejno ukazujących się po sobie części publikacji ciągłej

zeszyt wydawniczy → poszyt

znak umowny — znak interpunkcyjny poprzedzający, oddzielający i/lub oznaczający strefy i elementy opisu bibliograficznego

znak wydawniczy — numer(y) identyfikujący(e) matrycę drukarską, z której odbito nuty, umiejscowiony zazwyczaj na dolnym marginesie każdej strony druku lub na początku wydania, często zawiera inicjały wydawcy lub inne oznaczenia literowe; na stronie tytułowej obok albo zamiast znaku wydawniczego mogą występować inne oznaczenia pełniące funkcję znaku rozróżniającego kolejne nakłady nut

zwój — publikacja składająca się z jednej lub więcej kart pergaminu lub papieru zszytych razem szeregowo i zrolowanych

źródła danych — źródło lub źródła danych bibliograficznych, z których przejmuje się informacje do poszczególnych stref i/lub elementów opisu bibliograficznego. Może to być główna strona tytułowa, inne wskazane miejsce w publikacji, cała publikacja lub źródła danych spoza niej (np. bibliografie, w tym narodowe, katalogi, wiarygodne źródła informacyjne, także internetowe). Poszczególne strefy opisu mają wyznaczone źródła, z których należy przejmować dane. Dane pochodzące ze źródeł innych niż podstawowe zazwyczaj podaje się w nawiasie kwadratowym. W przypadku niektórych elementów i stref opisu istnieje hierarchia źródeł danych (zobacz też: podstawowe źródła danych)

żywa pagina — wiersz nad kolumną druku (oddzielony linią lub nie) zawierający numer strony, tytuł dzieła, części lub rozdziału; w zbiorach dzieł wielu autorów: także imiona i nazwiska autorów; w encyklopediach i słownikach: pierwsze i ostatnie hasło strony; w bibliografiach i katalogach: numer pozycji itd. (zobacz też: paginacja, tytuł z żywej paginy)

23. Przeliczanie wybranych skal/podziałek mianowanych na liczbowe

Tabele skal mianowanych pozwalają na dokładne przeliczenie skali bez konieczności dodawania określenia „ok.′′, np. „Masštab [ok. 1:16 800]”, gdy na mapie napisano: „Masštab v anglijskom dujmě 200 sažen′′.

1. Przeliczenie francuskich skal mianowanych

Wykaz według: Konvitz Josef, Cartography in France 1660–1884. Science, Engineering, and Statecraft, Chicago1987.

 • Ciąg skalowy map francuskich w XVIII w.

Skala mianowana

Skala liczbowa

Uwagi

12 pouces = 100 toises

1:600

skala pomiarów terenowych dla modelu terenu

3 pouces = 100 toises

1:2 400

skala pomiarów terenowych przy fortyfikacjach

8 lignes = 100 toises

1:10 800

skala pomiarów geodezyjnych

4 lignes = 100 toises

1:21 000

skala pomiarów rekonesansowych

1 ligne = 100 toises

1:84 600

skala topograficznej mapy Cassiniego

1 pouce = 3 leagues

1:493 000

skala drukowanych map prowincji

1 pouce = 15 leagues

1:2 465 000

skala drukowanych map całego kraju

2. Przeliczenie angielskich skal mianowanych

1 nautical mile (mila morska) = 18,5 cm — 1:10 000

Wyjaśnienie: skala liniowa map nautycznych (from a large-scale NOAA nautical chart). Podziałka liniowa reprezentująca 1 nautical mile (1 852 m lub 72 913 inches) równa się 185 mm (7,29 inches) długości na papierowej mapie, 1:10 000 skala pomniejszenia.

Wykaz według: Historians'' Guide to Early British Maps. A Guide to the Location of Pre- 1900 Maps of the British Isles Preserved in the United Kingdom and Ireland, Royal Historical Society Guides and Handbooks No. 18 Hardcover, 1994, s. 101–103.

 • Ciąg skalowy map brytyjskich

Skala mianowana

Skala liczbowa

approx. 10 feet = 1 mile

1:500

10 feet = 1 mile

1:528

60 inches = 1 mile

1:1 056

approx. 25 inches = 1 mile

1:2 500

6 inches = 1 mile

1:10 560

approx. 2 1/2 inches = 1 mile

1:25 000

1 inch = 1 mile

1:63 360

1 inch = 2 mile

1:126 720

 • Skale szkockie

Skala mianowana

Skala liczbowa

Uwagi

25 inches to the mile

1:2 500

największa skala, używana np. przez Ordnance Survey; seria wydawana w Szkocji w latach 1855–1882

1 inch to the mile

1:63 300

3.Przeliczenie rosyjskich skal mianowanych

Wykaz według: Novokšanova-Sokolovskaâ , Kartografičeskie i geodezičeskie raboty v Rossii v XIX — načale XX v., Moskva 1967, s. 116–117.

 • Ciąg skalowy map rosyjskich XVIII/XIX w.

Skala mianowana

Skala liczbowa

100 sążni w calu

1:8 400

200 sążni w calu

1:16 800

250 sążni w calu

1:21 000

1 wiorsta w calu

1:42 000

2 wiorsty w calu

1:84 000

3 wiorsty w calu

1:126 000

4 wiorsty w calu

1:168 000

5 wiorsty w calu

1:210 000

8 wiorst w calu

1:336 000

10 wiorst w calu

1:420 000

20 wiorst w calu

1:840 000

24 wiorsty w calu

1:1 008 000

40 wiorst w calu

1:1 680 000

50 wiorst w calu

1:2 100 000

60 wiorst w calu

1:2 520 000

80 wiorst w calu

1:3 360 000

100 wiorst w calu

1:4 200 000

200 wiorst w calu

1:8 400 000

500 wiorst w calu

1:21 000 000

24. Przeliczenie wybranych południków na południk zerowy Greenwich

W 1884 r. na International Meridian Conference w Waszyngtonie ustalono, że południkiem zerowym będzie południk Greenwich


Francja przyjęła południk Greenwich jako zerowy w 1911 r. dla map lądowych, a dla map nawigacyjnych — w 1914 r., ale na późniejszych mapach francuskich nadal często stosowano tylko południk paryski.


W 1984 r. Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych na podstawie globalnej geodezyjnej siatki geograficznej WGS 84 ustaliło nowy południk zerowy, który zastąpił dotychczasowy przebiegający przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich (dzielnicy Londynu). Nowy południk zerowy Greenwich przebiega w odległości 102 m na wschód od poprzedniego.

Na mapach publikowanych w Królestwie Polskim przeważa oznaczenie południka Ferro. W nielicznych przypadkach zastosowano południk warszawski, np. J. Nipanicz, Mappa Królestwa Polskiego podług najnowszych źródeł ułożona i litografowana w Zarządzie Ober. Kwatermistrza Wojsk w Królestwie Polskim 1863; P.A. Baracz, Mapa dziesięciu guberni Królestwa Polskiego z oznaczeniem dróg żelaznych, bitych i zwyczajnych przez P. A. Baracza, Warszawa, 1901 — do 1917 r. co najmniej 7 wznowień. Współrzędne południka warszawskiego względem Ferro — 38°42′30′′ — ustalono w latach 20. XX w. Zobacz L. Szaniawska, Mapy Królestwa Polskiego wydane w latach 1815–1915 w zbiorach Biblioteki Narodowej, Warszawa 1997.

Źródła danych do tabeli zawierającej oznaczenia południków zerowych podano w nawiasie po południku zerowym:

 • (1) Wikipedia
 • (2) Boggs Samuel W., Cornwell Lewis Dorothy, The Classification and cataloging of maps and atlases, New York 1945, s. 91–92.
 • (3) Gąsiewicz Feliks, Siatki na mapach, Warszawa 1967.

Państwo

Południk zerowy

Odległość od Greenwich

Uwagi

Wielka Brytania

Greenwich

000°00′00′′

Albania

Tirana (3)

019°46′45′′ E

Arabia Saudyjska

Mekka(1)

039°49′34′′ E

Australia

Canberra (3)

149°08′00′′ E

Australia

Sydney (2)

151°12′23′′ E

Belgia

Bruksela (1), (2)

004°22′05′′ E

Belgia

Antwerpia (3)

004°24′00′′ E

Brazylia

Rio de Janeiro (1), (2)

043°10′21′′ W

Chile

Santiago (3)

070°41′00′′ W

Chiny

Pekin (3)

116°28′10′′ E

Dania

Kopenhaga — Rundetårn (1), (2)

012°34′32′′ E

obserwatorium astronomiczne Rundetårn (Okrągła Wieża)- od 1642 r.

Egipt

Aleksandria (1)

029°53′00′′ E

Egipt

Giza — Wielka Piramida (1)

031°08′40′′ E

Finlandia

Helsinki

024°57′17′′ E

Francja

Paryż; południk paryski (1), (2), (3)

002°20′14′′ E

W latach 1634–1792 stosowano południk Ferro.

Grecja

Ateny (3)

023°42′59′′ E

Hiszpania

Kadyks (Cádiz) (2)

006°17′42′′ W

Hiszpania

Madryt (1), (2)

003°41′17′′ W

Hiszpania

Wyspy Kanaryjskie — El Hierro (Ferro) (1), (2), (3)

017°39′46′′ W (austriackie)

017°39′59′′ W

(niemieckie)

Różnica obliczenia południka Ferro wynika z niedokładności pomiarów niemieckich.

Hiszpania

Wyspy Kanaryjskie —Teneryfa (3)

016°35′00′′ W

Holandia

Amsterdam (3)

004°53′01′′ E

Holandia

Rotterdam (3)

004°29′46′′ E

Indie

Mumbaj (Bombaj) (2)

072°48′55′′ E

Indie

Ćennaj (Madras) (2)

080°14′50′′ E

Indie

Udźdźajn (Ujjain) (1)

075°47′00′′ E

Używany w hinduskiej astronomii i hinduskim kalendarzu.

Indonezja

Dżakarta (Batawia) (3)

106°48′28′′ E

Izrael

Jerozolima (1)

035°13′47′′ E

Japonia

Kioto (1)

136°14′00′′ E

Używany na japońskich mapach w XVIII i XIX w.

Kolumbia

Bogota (3)

074°04′53′′ W

Meksyk

Meksyk (Ciudad de México) (3)

099°11′40′′ W

Niemcy

Berlin (3)

013°23′42′′ E

Niemcy

Oldenburg (3)

008°12′00′′ E

Niemcy

Monachium (2)

011°36′32′′ E

Norwegia

Christiania (Oslo) (1), (2)

010°43′22′′ E

Polska

Warszawa — południk warszawski(1)

021°00′42′′ E

Stosowany w XIXi w XX w. — do 1922 r.

Portugalia

Azory (Ilhas Afortunadas) (1)

025°40′32′′ W

Używany do średniowiecza.

Portugalia

Lizbona (1), (2)

009°07′55′′ W

Rosja

Kaliningrad (Królewiec) (3)

020°29′′47′′ E

Rosja

Moskwa (3)

037°34′15′′ E

Rosja

Petersburg (3)

030°18′59′′ E

Rosja

Petersburg — Pułkowo (Pulkovo) (2)

030°19′39′′ E

RPA

Kapsztad (2)

018°28′41′′ E

Rumunia

Bukareszt (3)

26°07′00′′ E

Rumunia

Oradea (Várad) (1)

021°55′16′′ E

W latach 1464–1667 przechodził przez twierdzę Varadinum.

Stany Zjednoczone (USA)

Filadelfia (1), (2)

075°10′12′′ W

Stany Zjednoczone (USA)

Nowy Jork — Manhattan (3)

074°00′29′′ W

Stany Zjednoczone (USA)

Waszyngton (1), (2)

077°03′20′′ W

Stosowany w latach 1863–1884.

Szwajcaria

Berno (1)

007°26′22′′ E

Szwecja

Sztokholm (1), (2)

018°03′30′′ E

Stockholms observatorium.

Turcja

Stambuł (3)

028°58′50′′ E

Wenezuela

Caracas (3)

066°55′50′′ W

Włochy

Genua (3)

008°55′00′′ E

Włochy

Neapol (2)

014°15′42′′ E

Włochy

Piza (1)

010°24′00′′ E

Włochy

Rzym (2)

012°29′50′′ E

Włochy

Rzym — południk Monte Mario (1)

012°27′08′′ E

Stosowany na włoskich mapach do lat 60. XX w.

25. Kody języków - MARC 21

Wykaz kodów przygotowany na podstawie: MARC Code List for Languages [online] 2007 Ed. [dostęp 4.12.2020] https://www.loc.gov/marc/languages/

Nazwa Języka

Kod MARC 21

abchaski

abk

aczoli

ach

adangme

ada

adygejski

ady

afar

aar

afrihili (język sztuczny)

afh

afrikaans

afr

afroazjatyckie (inne)

afa

ajmara

aym

ajnoski (ajnu)

ain

akadyjski

akk

akan

aka

albański

alb

aleucki

ale

algonkińskie (inne)

alg

ałtajski

alt

ałtajskie (inne)

tut

amharski

amh

angielski

eng

angika

anp

apaczeańskie (języki Apaczów)

apa

arabski

ara

aragoński

arg

aramejski

arc

arapaho

arp

araukański

arn

arawaskie

arw

arumuński

rup

assamski

asm

asturyjski

ast

atapaskańskie (inne)

den

atjin (aceh)

ace

australijskie

aus

austronezyjskie (malajo-polinezyjskie) (inne)

map

awadhi

awa

awarski

ava

awestyjski

ave

azerbejdżański

aze

balijski

ban

bałtyckie (inne)

bat

bambara

bam

bamileke, języki

bai

banda, języki

bad

bantu (inne)

bnt

basa

bas

baskijski

baq

baszkirski

bak

batackie (Indonezja)

btk

bedża

bej

beludżyjski

bal

bemba

bem

bengalski

ben

berberskie (inne)

ber

bhodźpuri

bho

białoruski

bel

biharskie (inne)

bih

bikol

bik

bilin

byn

bini

bin

birmański

bur

bislama

bis

Bliss-Symbol (język sztuczny)

zbl

bośniacki

bos

bradź

bra

brak kontekstu językowego (dokument nietekstowy)

zxx

bretoński

bre

bugijski

bug

bułgarski

bul

buriacki

bua

carib

car

cebuański (cebuano)

ceb

celtyckie (inne)

cel

cheyenne

chy

chinook jargon

chn

chiński (mandaryński)

chi

chińsko-tybetańskie (inne)

sit

chipewyan

chp

choctaw

cho

chorwacki

hrv

chotański

kho

creek (muskogi)

mus

czagatajski

chg

czamorro

cha

czamskie

cmc

czarnogórski

cnr

czeczeński

che

czeski

cze

czibczańskie

chb

czirokeski

chr

czukocki

chk

czuwaski

chv

dajackie

day

dakota

dak

dargwijski

dar

delaware

del

dinka

din

dogri

doi

dogrib

dgr

dolnołużycki

dsb

dolnoniemiecki

nds

drawidyjskie (inne)

dra

duala

dua

duński

dan

dyula

dyu

dzongka

dzo

efik

efi

egipski starożytny

egy

ekajuk

eka

elamicki

elx

erzja

myv

esperanto

epo

estoński

est

ewe

ewe

ewondo

ewo

fang

fan

fante

fat

farerski

fao

fenicki

phn

fidżyjski

fij

filipiński (pilipino)

fil

filipińskie (inne)

phi

fiński

fin

fon

fon

francuski

fre

friulski

fur

fryzyjski

fry

fryzyjski, północny

frr

fryzyjski, wschodni

frs

fulani

ful

ga

gaa

gaelicki (szkocki)

gla

galicyjski

glg

ganda

lug

gayo

gay

gbaya

gba

ge'ez (gyyz)

gez

germańskie (inne)

gem

gilbertański

gil

gocki

got

gondi

gon

gorontalo

gor

górnołużycki

hsb

grebo

grb

grecki nowożytny (nowogrecki) (po 1453)

gre

grecki starożytny (starogrecki) (do 1453)

grc

gruziński

geo

guarani

grn

gudźarati

guj

gwich'in

gwi

haida

hai

haitański

hat

hausa

hau

hawajski

haw

hebrajski

heb

herero

her

hetycki

hit

hiligaynon

hil

hindi

hin

hiri motu

hmo

hiszpański

spa

hmong

hmn

hupa

hup

iban

iba

ido

ido

igbo

ibo

ijo

ijo

ilokano

ilo

Indian południowoamerykańskich (inne)

sai

Indian północnoamerykańskich (inne)

nai

Indian środkowoamerykańskich (inne)

cai

indoaryjskie (inne)

hin

indoeuropejskie (inne)

ine

indonezyjski

ind

inguski

inh

interlingwa (Miedzynarodowy Język Pomocniczy)

ina

interlingwe (język sztuczny)

ile

inuktitut

iku

inupiak

ipk

irańskie (inne)

ira

irlandzki

gle

irokeskie (inne)

iro

islandzki

ice

jakucki

sah

japoński

jpn

japski

yap

jawajski

jav

jidysz

yid

joruba

yor

judeo-arabski

jrb

judeo-perski

jpr

jupik, języki

ypk

kabardyjski

kbd

kabylski

kab

kachin

kac

kaddoskie

cad

kalaallisut (grenlandzki)

kal

kamba

kam

kannada

kan

kanuri

kau

karaczajsko-bałkarski

krc

karakałpacki

kaa

karelski

krl

kareńskie

kar

kaszmirski

kas

(Video) Przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej. Strefa adresu wydawniczego

kaszubski

csb

kataloński

cat

kaukaskie (inne)

mis

kawi

kaw

kazachski

kaz

keczua

que

khasi

kha

khmerski

khm

khoisan, języki (inne)

khi

kikuju

kik

kimbundu

kmb

kinyarwanda

kin

kirgiski

kir

klingoński (język sztuczny)

tlh

komi

kom

kongo

kon

konkani

kok

koptyjski

cop

koreański

kor

kornijski (kornwalijski)

cor

korsykański

cos

kpelle

kpe

kreolskie i pidżynowe (inne)

crp

kreolskie i pidżynowe na bazie języka angielskiego (inne)

cpe

kreolskie i pidżynowe na bazie języka francuskiego (inne)

cpf

kreolskie i pidżynowe na bazie języka portugalskiego (inne)

cpp

kri

cre

kru, języki (inne)

kro

krymskotatarski

crh

kumycki

kum

kurdyjski

kur

kurukh

kru

kusajski (kosrae)

kos

kuszyckie (inne)

cus

kutenai

kut

kwanyama

kua

ladino

lad

lahnda

lah

lamba (Zambia i Kongo)

lam

laotański

lao

lapoński inari

smn

lapoński lule

smj

lapoński południowy

sma

lapoński północny

sme

lapoński skolt

sms

lapońskie (inne)

smi

lezgiński

lez

limburski

lim

lingala

lin

litewski

lit

lojban (język sztuczny)

jbo

lozi

loz

luba-katanga

lub

luba-lulua (kasai)

lua

luiseno

lui

luksemburski

ltz

lunda

lun

luo (Kenia i Tanzania)

luo

lushai

lus

łaciński

lat

łotewski

lav

łużyckie (inne)

wen

macedoński

mac

madurski

mad

magadhi

mag

maithili

mai

majańskie

myn

makasarski

mak

malajalam

mal

malajski

may

malediwski (divehi)

div

malgaski

mlg

maltański

mlt

mandarski

mdr

mandingo

man

mandżurski

mnc

manipuri (meithei)

mni

manobo, języki

mno

mański (manx)

glv

maoryjski

mao

marathi

mar

marszalski

mah

marwari

mwr

maryjski (czeremiski)

chm

masajski

mas

mende

men

micmac

mic

migowe, języki

sgn

minangkabau

min

mirandyjski

mwl

mohawk

moh

moksza

mdf

mongolski

mon

mongo-nkundu

lol

mon-khmerskie (inne)

mkh

mossi (mooré)

mos

mundajskie (inne)

mun

nahuatl

nah

nauru

nau

nawaho

nav

ndebele południowy (RPA)

nbl

ndebele północny (Zimbabwe)

nde

ndonga

ndo

neapolitański

nap

neomelanezyjski (tok pisin)

tpi

nepalski

nep

newarski

new

newarski klasyczny

nwc

nias

nia

niderlandzki

dut

niemiecki

ger

niemiecki szwajcarski

gsw

nieokreślony

und

niewolnicze (atapaskańskie)

den

nigero-kongijskie (kongo-kordofańskie) (inne)

nic

nilo-saharyjskie (inne)

ssa

niue

niu

n'ko

nqo

nogajski

nog

norweski

nor

norweski bokmål

nob

norweski nynorsk

nno

nubijskie

nub

nyamwezi

nym

nyanja

nya

nyankole

nyn

nyoro

nyo

nzema

nzi

odżibwa

oji

ojracki (kałmucki)

xal

orija

ori

ormiański

arm

oromo

orm

osage

osa

osetyjski

oss

otomi-mangue, języki (otomang)

oto

pahari zachodnie, języki (himachali)

him

pahlawi

pal

palau

pau

pali

pli

pampangan

pam

pangasinan

pag

papiamento

pap

papuaskie (inne)

paa

paszto (pusztu)

pus

pendżabski

pan

perski

per

polski

pol

ponape

pon

portugalski

por

prakryty

pra

prowansalski (oksytański)

oci

radźastani

raj

rapanui

rap

rarotonga

rar

retoromański (romansz)

roh

romani (cygański)

rom

romańskie (inne)

roa

rosyjski

rus

różne języki

mis

rumuński

rum

rundi

run

salisz, języki

sal

samarytański

sam

samoański

smo

sandawe

sad

sango

sag

sanskryt

san

santali

sat

sardyński

srd

sasak

sas

selkupski

sel

semickie (inne)

sem

serbski

srp

serer

srr

sidamo

sid

siksika (język Czarnych Stóp)

bla

sindhi

snd

siouańskie (języki Siuksów) (inne)

sio

słowacki

slo

słoweński

slv

słowiańskie (inne)

sla

sogdyjski

sog

somalijski

som

songhaj

son

soninke

snk

sotho południowy

sot

sotho północny

nso

sranan tongo (surinamski)

srn

staroangielski (ok. 450-1100)

ang

staro-cerkiewno-słowiański

chu

starofrancuski (ok. 842-1300)

fro

staroirlandzki (do 1100)

sga

staronordyjski

non

staroperski (ok. 600-400 p.n.e.)

peo

staroprowansalski (do1500)

pro

staro-wysoko-niemiecki (ok.750-1050)

goh

suahili

swa

suazi

ssw

sukuma

suk

sumeryjski

sux

sundajski

sun

susu

sus

sycylijski

scn

syngaleski

sin

syryjski

syr

syryjski klasyczny

syc

szan

shn

szkocki

sco

szona

sna

sztuczne (inne)

art

szwedzki

swe

średnioangielski (1100-1500)

enm

średniofrancuski (ok. 1300-1600)

frm

średnioirlandzki (1100-1550)

mga

średnioniderlandzki (ok. 1050-1350)

dum

średnio-wysoko-niemiecki (ok. 1050-1500)

gmh

tadżycki

tgk

tagalog (tagalski)

tgl

tahitański

tah

tajski (syjamski)

tha

tajskie (inne)

tai

tamaszek (tuareski)

tmh

tamilski

tam

tatarski

tat

telugu

tel

temne

tem

tereno

ter

tetum

tet

tigre

tig

tigrinia

tir

tiw

tiv

tlingit

tli

tokelau

tkl

tonga (Malawi)

tog

tongijski

ton

tsimshian

tsi

tsonga

tso

tswana

tsn

tumbuka

tum

tupi, języki

tup

turecki

tur

turecko-osmański (1500-1928)

ota

turkmeński

tuk

tuvalu

tvl

tuwiński

tyv

twi (aszanti)

twi

tybetański

tib

udmurcki (wotiacki)

udm

ugarycki

uga

ugrofińskie (inne)

fiu

ujgurski

uig

ukraiński

ukr

umbundu

umb

urdu

urd

uzbecki

uzb

vai

vai

venda

ven

volapük

vol

wakasz, języki

wak

walijski

wel

waloński

wln

warajski (waray-waray)

war

washo

was

wegierski

hun

wiele języków

mul

wietnamski

vie

włoski

ita

wocki

vot

wolayta

wal

wolof

wol

xhosa (khosa)

xho

yao (Afryka)

yao

yi syczuański (nuosu)

iii

zande, języki

znd

zapoteckie

zap

zazaki

zza

zenaga

zen

zhuang

zha

zulu

zul

zuni

zun

26. Pomijane rodzajniki rozpoczynające tytuł

Rodzajniki, rozpoczynające tytuł, które maja być opuszczane przez systemy podczaswyszukiwania, pomijamy w sposób następujący:

 • wskazując wskaźnikiem liczbę znaków pomijanych (wraz ze spacją występującą po rodzajniku) w polu: 130, 222, 240, 245, 630, 730, 740, 830
 • opuszczając rodzajnik przy wpisywaniu tytułu w polu: 246 oraz w podpolu $t w polach: 600, 610, 700, 710, 800, 810.

Wykaz rodzajników

Wg: Initial definite and indefinite articles / Network Development MARC Standards Office Library of Congress. [online, dostęp 4.12.2020] https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxf.htmloraz Princeton University Library’s Cataloging Documentation. Initial articles [online, dostęp 4.12.2020]https://library.princeton.edu/departments/tsd/katmandu/catcopy/article.html

Rodzajnik

JĘzyk

a

angielski, galicyjski, jidysz, portugalski, rumuński, szkocki, węgierski

a'

gaelicki (szkocki)

al

rumuński

al-

arabski, beludżyjski, brahui, pendżabski, perski, turecki, urdu

am

gaelicki (szkocki)

an

angielski, gaelicki (szkocki), irlandzki, jidysz, szkocki

an t-

gaelicki (szkocki), irlandzki

ane

szkocki

ang

tagalog

ang mga

tagalog

as

galicyjski, portugalski

az

węgierski

bat

baskijski

bir

turecki

d'

angielski

da

angielski (szetland)

das

niemiecki

de

angielski, duński, fryzyjski, niderlandzki, norweski, szwedzki

dei

norweski

dem

niemiecki

den

duński, niemiecki, norweski, szwedzki

der

jidysz, niemiecki

des

niemiecki, waloński

det

duński, norweski, szwedzki

di

jidysz

die

afrikaans, jidysz , niemiecki

dos

jidysz

e

norweski

'e

fryzyjski

een

niderlandzki

eene

niderlandzki

egy

węgierski

ei

norweski

ein

niemiecki, norweski, waloński

eine

niemiecki

einem

niemiecki

einen

niemiecki

einer

niemiecki

eines

niemiecki

eit

norweski

el

hiszpański, kataloński

el-

arabski

els

kataloński

en

duński, kataloński, norweski, szwedzki

et

duński, norweski

ett

szwedzki

eyn

jidysz

eyne

jidysz

gl'

włoski

gli

włoski

ha-

hebrajski

hai

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

he

hawajski

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

he-

hebrajski

heis

grecki nowożytny

hen

grecki nowożytny

hena

grecki nowożytny

henas

grecki nowożytny

het

niderlandzki

hin

islandzki

hina

islandzki

hinar

islandzki

hinir

islandzki

hinn

islandzki

hinna

islandzki

hinnar

islandzki

hinni

islandzki

hins

islandzki

hinu

islandzki

hinum

islandzki

hið

islandzki

ho

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

ho-

hebrajski

hoi

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

i

włoski

ih'

staroprowansalski (do 1500)

il

staroprowansalski/prowansalski (oksytański), włoski

il-

maltański

in

fryzyjski

it

fryzyjski

ka

hawajski

kay

tagalog

ke

hawajski

l'

francuski, kataloński, staroprowansalski/prowansalski (oksytański), waloński, włoski

l-

maltański

la

esperanto, francuski, hiszpański, kataloński, staroprowansalski/prowansalski (oksytański), włoski

las

hiszpański, staroprowansalski/prowansalski (oksytański),

le

francuski, staroprowansalski/prowansalski (oksytański), włoski

les

francuski, kataloński, staroprowansalski/prowansalski (oksytański), waloński

lh

staroprowansalski/prowansalski (oksytański)

lhi

staroprowansalski/prowansalski (oksytański)

li

staroprowansalski/prowansalski (oksytański)

lis

staroprowansalski/prowansalski (oksytański)

lo

hiszpański, staroprowansalski/prowansalski (oksytański), włoski

los

hiszpański, staroprowansalski/prowansalski (oksytański)

lou

staroprowansalski/prowansalski (oksytański)

lu

staroprowansalski/prowansalski (oksytański)

mga

tagalog

mia

grecki nowożytny

'n

afrikaans, fryzyjski, niderlandzki

na

gaelicki (szkocki), hawajski, irlandzki

na h-

gaelicki (szkocki), irlandzki

nang

tagalog

ni

tagalog

nina

tagalog

ny

malgaski

'o

neapolitański

o

galicyjski, hawajski, portugalski, rumuński

os

portugalski

'r

islandzki

's

niemiecki

sa

tagalog

sa mga

tagalog

si

tagalog

siná

tagalog

't

fryzyjski, niderlandzki

ta

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

tais

grecki starożytny (do 1453)

tas

grecki starożytny (do 1453)

grecki starożytny (do 1453)

tēn

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

tēs

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

the

angielski

to

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

grecki starożytny (do 1453)

tois

grecki starożytny (do 1453)

ton

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

tōn

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

tou

grecki starożytny (do 1453), grecki nowożytny

um

portugalski

uma

portugalski

umas

portugalski

un

francuski, hiszpański, kataloński, rumuński, staroprowansalski/prowansalski (oksytański), włoski

un'

włoski

una

hiszpański, kataloński, staroprowansalski/prowansalski (oksytański), włoski

unas

hiszpański

une

francuski

unei

rumuński

unes

kataloński

unha

galicyjski

uno

staroprowansalski/prowansalski (oksytański), włoski

unos

hiszpański

uns

staroprowansalski/prowansalski (oksytański)

unui

rumuński

us

staroprowansalski/prowansalski (oksytański)

y

walijski

ye

angielski

yr

walijski

Zmiany w opisie bibliograficznym

2018

System Alma

21 grudnia 2018 r. Biblioteka Narodowa rozpoczyna pracę w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Zasobami dla Bibliotek – systemie Alma. W związku z tym wprowadzone będą następujące zmiany w rekordach Biblioteki Narodowej:

 • ulegnie zmianie numer systemowy zapisywany w polu 001
 • dla rekordów założonych przed 21 grudnia 2018 r. numer systemowy systemu Sierra zostanie przeniesiony do pola 035.
 • wszystkie rekordy bibliograficzne i wzorcowe otrzymają unikalny identyfikator zapisany w polu 035 według wzoru:

Rekordy bibliograficzne: (PL)b0000010000069 (rekordy z Sierry) (PL)b1000000000170 (rekordy zakładane w Almie)

Rekordy wzorcowe: (PL)a0000010000069 (rekordy z Sierry) (PL)a1000000000170 (rekordy zakładane w Almie)

 • ulegnie zmianie drugi wskaźnik w grupie pól 6XX z „4” na „7”
 • do grupy pól 6XX zostanie dodane podpole $2

$2 Źródło hasła lub terminu (NP) - przyjmie wartość „DBN”

np.: 650 _7 $a Kartodiagram $2 DBN

Transliteracja

Biblioteka Narodowa wprowadza zmianę w sposobie latynizacji alfabetu hebrajskiego i jidysz:

 • alfabet hebrajski i jidysz zapisuje się według transkrypcji Biblioteki Kongresu (https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/hebrew.pdf);
 • w polu 246 rekordu bibliograficznego obowiązkowo zapisuje się tytuł w polskiej transkrypcji literackiej;
 • w polu 880 rekordu bibliograficznego obowiązkowo zapisuje się tytuł w alfabecie oryginalnym.

Tablice transkrypcji zob. Aneks 19 Tablice transkrypcji alfabetu hebrajskiego i jidysz

2017

Od 1 stycznia 2017 r. Biblioteka Narodowa wprowadza następujące zmiany:

 • forma dzieła

Deskryptory wyrażające formę dzieła zapisuje się w polu 380 i przejmuje się je z ustalonej listy: Forma dzieła;

 • grupa odbiorców

Przeznaczenie czytelnicze zapisuje się w polu 385 – zobacz: Grupa odbiorców;

 • przynależność kulturowa

Deskryptory określające przynależność kulturową zapisuje się w polu 386 - zobacz: Przynależność kulturowa;

 • chronologia

Deskryptory określające chronologię treści dzieła zapisuje sięw polach 045 i 648.

Deskryptory określające czas powstania dzieła zapisuje się w polach 046 i 388.

Zasady zapisu chronologii zostały omówione: Chronologia oraz Deskryptor chronologiczny;

 • deskryptory ujęciowe

Deskryptory ujęciowe są indeksowane w polu 658 służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin nauki i sztuki oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka. Zasady stosowania zobacz: Deskryptory ujęciowe;

 • opracowanie utworów literackich

zobacz: Utwory literackie;

 • rozwinięcie skrótów w opisie

zgodnie z wykazem: Skróty;

 • zmiana w stosowaniu podpola $e i $j – określenie rodzaju współpracy

Podpole $e w polach 100, 110 i 700, 710 oraz $j w polach 111 i 711 jest podpolem obowiązkowym.

Jeśli dana osoba lub instytucja pełniała więcej funkcji przy powstaniu publikacji, wyraża się wszystkie funkcje powtarzając podpole $e.

Określenie rodzaju współpracy stosuje się zgodnie z wykazem: Rodzaje współpracy.

 • zmiana w wypełnianiu pola 020 - Międzynarodowy znormalizowany numer książki ISBN

Od stycznia 2017 wprowadza się wypenianie podpola $q i $c w polu 020.

$c - warunki dostępności

Cena, warunki dostępności i/lub dodatkowe informacje na temat warunków dostępności.

020 __ $a8449955289$czł 15.00

$q - dopowiedzenie

Uzupełniająca informacja dotycząca jednostki, do której odnosi się numer podany w podpolu $a lub podpolu $z.

020 __ $a8449955289$qt. 1$czł15.00 (za vol.)

020 __ $a9788374776233$qcałość

Zmiany w Instrukcji

2019

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadza się zmiany w zakresie stosowania deskryptorów formy dzieła (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym):

Deskryptor – forma dzieła

Stosowanie

Albumy i książki artystyczne

Publikacje zawierające reprodukcje dzieł sztuki, fotografie itp., w których obraz przeważa nad tekstem; publikacje będące dziełem sztuki typograficznej, wydania bibliofilskie itp.

Artykuły

Dzieła (m.in. naukowe, publicystyczne, literackie) niesamoistne wydawniczo, opublikowane w czasopiśmie lub pracy zbiorowej.

Audiobooki

Publikacje dźwiękowe, zawierające głównie słowo mówione, np. dzieła literackie, materiały szkoleniowe, przemówienia itp.

Czasopisma

Publikacje wydawane pod wspólnym tytułem w następujących po sobie częściach noszących oznaczenia numeryczne lub chronologiczne, w zamierzeniu kontynuowane bez określonego zakończenia.

zmiana na:

Publikacje, których głównym elementem jest tekst lub obraz z tekstem towarzyszącym, wydawane pod wspólnym tytułem w następujących po sobie częściach noszących oznaczenia numeryczne lub chronologiczne, ukazujące się regularnie (od dziennika do rocznika) lub nieregularnie, w zamierzeniu kontynuowane bez określonego zakończenia. Czasopisma, oprócz postaci tradycyjnej, mogą być rozpowszechniane w dowolnej formie, niezależnie od nośnika fizycznego.

Dramat (rodzaj)

Dzieła literackie, przeznaczone zazwyczaj do realizacji scenicznej, w których dominuje dialog, a świat przedstawiony opisywany jest przez wypowiedzi i działania bohaterów.

Druki ulotne

Publikacje o charakterze informacyjnym, reklamowym, okolicznościowym lub propagandowym, posiadające krótkotrwałą, doraźną (ulotną) wartość użytkową, dokumentujące działalność instytucji lub organizacji, mające często znaczenie tylko lokalne (regionalne).

zmiana na:

Publikacje wydane w związku z określonym wydarzeniem lub serią wydarzeń, tracące swój pierwotny cel po pewnym czasie lub w innym kontekście. Ponadto publikacje, które w całości lub w przeważającej mierze służą celom reklamowym (komercyjnym lub niekomercyjnym). Do druków ulotnych należą przede wszystkim: afisze, ulotki i foldery promujące wydarzenia kulturalne, sportowe, gospodarcze, oświatowe, religijne i polityczne.

E-booki

Publikacje elektroniczne zawierające tekst lub tekst i obraz.

Filmy i seriale

Publikacje audiowizualne.

Fotografie

Odbitki wykonane technikami fotograficznymi.

Grafiki

Odbitki wykonane technikami grafiki artystycznej.

Gry i zabawki

Obiekty przeznaczone dla dzieci i służące do zabawy (zabawki dwu- i trójwymiarowe) oraz obiekty służące do prowadzenia rozgrywki między zawodnikami lub zespołami według określonych zasad (np. gry planszowe).

Gry komputerowe

Publikacje elektroniczne, które są wykonywalne (mogą być uruchomione bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego), służące głównie do celów rozrywkowych, niekiedy także edukacyjnych.

Komiksy i książki obrazkowe

Sekwencyjne historie obrazkowe, najczęściej z dodanym tekstem.

Książki

Publikacje najczęściej wydawane w formie kodeksu i zawierające głównie tekst (ale także albumy, książki artystyczne, komiksy i książki obrazkowe), kompletne w jednym woluminie bądź przewidziane do skompletowania w określonej liczbie woluminów.

zmiana na:

Publikacje, których głównym elementem jest tekst i/lub obraz, zwykle wydane w postaci kodeksu i paginowane, składające się z jednej lub więcej jednostek fizycznych dowolnej objętości, kompletne w jednym woluminie bądź kompletne (lub przewidziane do skompletowania) w określonej liczbie woluminów. Książki, oprócz postaci tradycyjnej, mogą być rozpowszechniane w dowolnej formie niezależnie od nośnika fizycznego. Do książek należą przede wszystkim: literatura piękna, literatura faktu i publicystyka, publikacje dydaktyczne, fachowe, naukowe, popularnonaukowe, informacyjne (w tym m.in. informatory, raporty i sprawozdania, o ile nie są czasopismami), publikacje religijne, urzędowe i akty prawne, komiksy i książki obrazkowe (w tym do rysowania lub kolorowania), albumy i książki artystyczne (w tym katalogi wystaw), poradniki i przewodniki oraz publikacje dla niewidomych.

Literatura faktu, eseje, publicystyka

Dzieła dotyczące zdarzeń autentycznych (np. reportaże, biografie, wywiady) lub przekazujące wiedzę o świecie przetworzoną przez osobiste doświadczenia autorów (np. autobiografie, listy, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia) bądź przedstawiające autorską interpretację zjawisk związanych z polityką, życiem społecznym, kulturą, literaturą, sztuką (np. felietony, eseje).

Mapy

Dokumenty, których treść stanowi graficzny obraz Ziemi lub jej fragmentu, innego ciała niebieskiego bądź nieba, a także zjawisk, procesów i innych elementów rzeczywistości, (np. mapy, atlasy, globusy, obrazy teledetekcyjne, widoki z lotu ptaka, profile i przekroje).

zmiana na:

Publikacje, których treść stanowi graficzny obraz Ziemi lub jej fragmentu, innego ciała niebieskiego bądź nieba, a także zjawisk, procesów i innych elementów rzeczywistości, mający cechy mapy lub jej transformacji, utrwalone dowolną techniką rozpowszechnione w dowolnej formie niezależnie od nośnika fizycznego. Obejmują przede wszystkim: mapy, atlasy, globusy, obrazy teledetekcyjne, panoramy, profile i przekroje.

Muzyka

Publikacje dźwiękowe lub audiowizualne, zawierające najczęściej śpiew, dźwięk instrumentów lub uwarunkowany muzyką ruch, tworzące pewną kompozycyjną całość.

Nuty

Dokumenty zawierające głównie zapis utworu muzycznego lub choreograficznego z wykorzystaniem różnych notacji utrwalone w formie rękopiśmiennej lub drukowanej.

zmiana na:

Publikacje, których treść w całości lub znacznej części stanowi zapis utworu muzycznego (z tekstem i bez tekstu słownego) z wykorzystaniem różnych notacji muzycznych i form zapisu (jak partytury, głosy, księgi głosowe, wyciągi fortepianowe, tabulatury) utrwalony dawnymi i współczesnymi technikami poligraficznymi i zapisany na dowolnym nośniku.

Obiekty trójwymiarowe

Obiekty przeznaczone do postrzegania w trzech wymiarach, którym nie można przypisać żadnego innego deskryptora formy (varia) m.in. obrazy, rzeźby, medale, numizmaty, odznaczenia, pieczęcie, broń biała, ceramika, np. otrzymywane razem ze spuściznami.

Pliki i bazy danych

Publikacje elektroniczne, które nie są wykonywalne (nie mogą być uruchomione bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego).

Poezja

Dzieła literackie pisane zazwyczaj wierszem (mową wiązaną), także proza poetycka.

Poradniki i przewodniki

Publikacje, których celem jest udzielenie wskazówek osobom niebędącym specjalistami w danej dziedzinie (poradniki) lub w niewielkim stopniu znającym dane miasto lub region (przewodniki).

Programy komputerowe

Publikacje elektroniczne, które są wykonywalne (mogą być uruchomione bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego), a nie są grami komputerowymi.

Programy radiowe i telewizyjne

Publikacje dźwiękowe lub audiowizualne, przeznaczone pierwotnie do emisji w radiu, telewizji lub internecie, które nie są filmami ani serialami.

Proza

Dzieła literackie, który nie są pisane wierszem (mową wiązaną) i nie są literaturą faktu, esejami ani publicystyką.

Publikacje dla niewidomych

Publikacje zapisane alfabetem Braille’a.

Publikacje dydaktyczne

Publikacje przeznaczone dla uczniów lub nauczycieli (np. podręczniki szkolne, materiały metodyczne) oraz wykorzystywane podczas samodzielnej nauki.

Publikacje fachowe

Publikacje przeznaczone dla specjalistów, służące do poszerzania i uzupełniania wiedzy lub umiejętności związanych z określoną dziedziną lub uprawianym zawodem.

Publikacje informacyjne

Publikacje zawierające skondensowane informacje, ułożone zwykle w określonym porządku (alfabetycznym, chronologicznym itp.) np. encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory, wykazy, bibliografie.

Publikacje naukowe

Publikacje zawierające dzieła napisane z zastosowaniem metody naukowej i posiadające aparat naukowy (np. bibliografię, przypisy, indeksy).

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje, których celem jest popularyzacja określonego zagadnienia lub dziedziny naukowej wśród osób niebędących specjalistami w tej dziedzinie; w publikacjach popularnonaukowych aparat naukowy nie jest stosowany lub jest stosowany w sposób ograniczony.

Publikacje promocyjne

Publikacje promujące wiedzę na określony temat (np. regionu, miasta, instytucji), które nie są publikacjami naukowymi ani popularnonaukowymi.

Publikacje religijne

Publikacje związane z praktykami religijnymi, m.in. święte księgi, publikacje użytkowe służące sprawowaniu kultu (np. księgi liturgiczne, modlitewniki, katechizmy), rozważania religijne, publikacje o charakterze duszpasterskim, publikacje związane z punktem widzenia religii na określone dziedziny życia społecznego.

Publikacje urzędowe i akty prawne

Oficjalne publikacje organów administracji państwowej i samorządowej, np. dzienniki urzędowe, formularze, kodeksy, akty normatywne.

Rejestracje audio i wideo

Dokumenty dźwiękowe lub audiowizualne niezawierające śpiewu, dźwięku instrumentów lub uwarunkowanego muzyką ruchu.

zmiana na:

Nagrania dźwiękowe lub audiowizualne niezawierające śpiewu, dźwięku instrumentów lub uwarunkowanego muzyką ruchu.

Rękopisy

Dokumenty zapisane odręcznie, maszynopisy oraz dokumenty drukowane lub powielane, uzupełnione lub zmienione w sposób istotny zapiskami ręcznymi.

zmiana na:

Jednostki, których treść zapisana została odręcznie, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego. Obejmują m.in. materiały drukowane i powielane, uzupełnione lub zmienione w sposób istotny zapiskami ręcznymi.

Rysunki

Dzieła plastyczne wykonane technikami rysunkowymi.

Starodruki

Publikacje (w tym prasa i druki ulotne) wydane drukiem przed 1801 r.

zmiana na:

Publikacje wydane drukiem przed 1801 r. (w tym inkunabuły, czyli publikacje wydane przed 1501 r.).

2018

Dział: Deskryptory – 1. Deskryptor – 1.5 Nazwa wyrażona pismem niełacińskim

Zmiana zasad latynizacji alfabetu hebrajskiego i jidysz:

Alfabet hebrajski i jidysz należy transliterować według normy PN-ISO 259:2009P „Transliteracja znaków hebrajskich na znaki łacińskie. Cz. 2, Transliteracja uproszczona”;

zmiana na:

Dział: Materiały metodyczne - Deskryptory ujęciowe - 2. Deskryptory dziedzin nauki i sztuki - 2.23 Nauka i badania

 • biografie poszczególnych uczonych otrzymują trzy deskryptory: „Historia”, „Nauka i badania” oraz deskryptor wyrażający pole działania osoby.

zmiana na:

 • biografie poszczególnych uczonych otrzymują dwa deskryptory: „Historia” oraz deskryptor wyrażający pole działania osoby.

2017

Dział: Aneksy - Rodzaje współpracy

Dodano rodzaj współpracy:

Autor przypisów (wydania krytyczne)Przypisy

Dział: Aneksy - Forma dzieła

Zmiana formy: Komiksy i powieści graficzne naKomiksy i książki obrazkowe

Videos

1. Agnieszka Alberska - Katalogowanie druków ulotnych z użyciem Deskryptorów BN
(Marcin Jaworowicz)
2. Przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej. Strefa uwag
(Biblioteka Narodowa)
3. Przepisy katalogowania BN. Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
(Biblioteka Narodowa)
4. Wostok Precyzyjny z mechanizmem 2809 22 kamienie, zegarek Wołna, bazowa wiedza dla kolekcjonerów
(ticking WATCH)
5. Katalogowanie i analiza źródeł (Zotero) - seminarium #2
(Jakość zarządzania)
6. O gustach się dyskutuje odc. 79: O potrzebie porządkowania rzeczywistości i katalogowaniu
(Xanadu_Gallery)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 10/06/2022

Views: 5964

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.