zawias górnej burty s24 kpl. (2022)

- znaleziono 1661 produktów w 7 sklepach

36,90 z³

Sworzeñ zawiasu górnego do wspawania, METALLURGICA

Czê¶ci do maszyn i ci±gników / Czê¶ci do przyczep / Zawieszenie i skrzynia / Zawiasy i zamkniêcia burt / Sworznie zawiasu

Sklep: grene.pl

77,30 z³

Zawias górny wywrotu z blokad±, 211/65 METALLURGICA

Czê¶ci do maszyn i ci±gników / Czê¶ci do przyczep / Zawieszenie i skrzynia / Zawiasy i zamkniêcia burt / Zawiasy

Sklep: grene.pl

35,50 z³

Zawias skrzyni ³adunkowej kpl. Knott

Czê¶ci do maszyn i ci±gników / Czê¶ci do przyczep / Zawieszenie i skrzynia / Zawiasy i zamkniêcia burt / Spinacze

Application: - Attachment systems for trailers

Sklep: grene.pl

68,63 z³

AVENTOS HK-XS - KOMPLET DO Z£O¯ENIA Z ZAWIASAMI AVETOS HK-XS KPL BLUM

Podno¶niki do drzwiczek > Aventos HK-XS Blum > Komplety > Zestawy

Ma³y podno¶nik do szafek górnych uchylnych Ju¿ w ofercie niewielkie mechanizmy do wszelkiego rodzaju górnych szafek, dziêki temu rozwi±zaniu mo¿emy ju¿ wyposa¿yæ szafki o niewielkich g³êboko¶ciach wewnêtrznych, gdzie umieszczenie innych Awentosów sprawia³o problem. Komplet do frontów z uchwytami (bez Tip-on) zawiera: Symetryczny si³ownik - 20K1101 lub20K1301 lub20K1501 - 1 szt. Mocowanie korpusu -20K5101 - 1 szt. Mocowanie frontu -20K4101 - 1 szt. CLIP TOP BLUMOTION zawias 110° 71B3550 - 2 szt. CLIP, prowadnik prosty z mimo¶rodem, 0 mm, stalowy175H3100- 2 szt. Komplet do frontów bez uchwytów (z Tip-on) zawiera: Symetryczny si³ownik - 20K1101 lub20K1301 lub20K1501 - 1 szt. Mocowanie korpusu -20K5101 - 1 szt. Mocowanie frontu -20K4101 - 1 szt. Zawias 110° bez sprê¿yny 70T3550 - 2 szt. CLIP, prowadnik prosty z mimo¶rodem, 0 mm, stalowy175H3100- 2 szt. Tip-On 956.1004 - 1 szt,domy¶lnie wysy³amy kolor szary, prosimy o informacjê je¶li mamy wys³aæ Tip-on w kolorze bia³ym lub czarnym. Wspó³czynnik mocy LF = Wysoko¶æ korpusu KH (mm) x Waga frontu ³±cznie z podwójn± wag± uchwytu (kg) Przy obustronnym zastosowaniu wspó³czynnik mocy podwaja siê. W obszarach granicznych pojedynczego si³ownika zalecamy próbê monta¿u! Kalkulator wagi frontów i wspó³czynnika LF do pobrania Mo¿liwo¶ci AVENTOS HK-XS oferuje szerokie mo¿liwo¶ci projektowania ma³ych szafek górnych, np. nad wyci±giem kuchennym lub umywalk±. Wysoko¶ci korpusu od 240 mm do 600 mm G³êboko¶æ wewnêtrzna min. 125 mm Odpowiedni do listwy ozdobnej górnej Si³ownik i mocowania frontu stosowane symetrycznie Stosowany do frontów drewnianych i ramek aluminiowych Dostêpny równie¿ z TIP-ON

Sklep: Phu-gral.eu

(Video) Modern Trim - How To

3502,24 z³

TANDEM ARENA Style 1700/ 450/ 6+6/ Antracyt 001.51.KPL/A PEKA

Kosze cargo > PEKA > Kosze do szafek wysokich

TANDEM ARENA Style 1700/ 450/ 6+6/ antracyt Tandem to innowacyjne cargo otwierane jak lodówka. Doskonale sprawdzi siê jako ogromna spi¿arnia kuchenna do przechowywania produktów suchych oraz wszystkich innych przedmiotów potrzebnych w kuchni. W systemie Tandem przedmioty i produkty spo¿ywcze, uk³adamy zarówno na koszykach wewnêtrznych jak i na koszykach znajduj±cych siê na drzwiach. System Tandem sk³ada siê z ramy wewnêtrznej z sze¶cioma zawieszanymi koszami, stela¿a zintegrowanego z sze¶cioma koszykami i mechanizmu prowadz±cego. Urz±dzenie dedykowane jest do szafki o szeroko¶ci frontu 450 mm (min. ¶wiat³o to 412 mm) i g³êboko¶ci 500 mm. Ca³kowita wysoko¶æ systemu to 1675 mm. Przestrzeñ nad górnym koszem nie jest narzucona a jedynie uzale¿niona od wysoko¶ci szafki jak± posiadamy (dla komfortu u¿ytkowania proponujemy monta¿ systemu Tandem w szafce o minimalnym ¶wiatle 1700 mm lub wy¿szej). Oferujemy komplet z koszami w linii ARENA Style. Ca³y system jest w kolorze antracytowym malowany proszkowo, dno koszyków pokryte jest specjaln± pow³ok± antypo¶lizgow± RutschStopp. Koszyki zawieszane na ramie posiadaj± kszta³t trapezu o wymiarach: d³u¿szy bok - 370 mm, g³êboko¶æ - 260 mm, krótszy bok - 340 mm. Koszyki na stela¿u s± przymocowane na sta³e w odleg³o¶ci 29 cm jeden od drugiego, posiadaj± one kszta³t prostok±ta o dwóch ¶ciêtych naro¿nikach. Szeroko¶æ d³u¿szego boku - 280 mm, g³êboko¶æ - 160 mm, szeroko¶æ krótszego boku - 160 mm. Ca³kowite obci±¿enie Tandemu wynosi 70 kg, przy obci±¿eniu jednego koszyka wewnêtrznego do max.10 kg, a jednego koszyka na stela¿u do 4 kg. System Tandem jest uniwersalny i mo¿e byæ montowany do prawej lub lewej strony. W systemie zastosowano innowacyjne rozwi±zanie, które w chwili otwierania frontu przesuwa system do przodu. Dziêki temu mamy ca³± zawarto¶æ ³atwo dostêpn±. Podstawowy mechanizm prowadz±cy mocowany jest do dna szafki, na którym mocujemy g³ówn± ramê Tandemu, dodatkowo i zawsze po prawej stronie korpusu, mocujemy prowadzenie ramy, niezale¿nie od tego czy system bêdzie otwiera³ siê na praw± czy na lew± stronê. Rama posiada haczyki, pozwala to na indywidualn± konfiguracjê Tandemu, bowiem wewnêtrzne kosze mo¿na wieszaæ na ró¿nej wysoko¶ci dopasowuj±c ich po³o¿enie do rozmiarów przechowywanych produktów. Druga czê¶æ systemu - stela¿ jest przymocowywany do korpusu szafki za pomoc± trzech specjalnych mocowañ (po tej samej stronie co zawiasy) oraz do wewnêtrznej strony drzwi/ frontu, tu mocujemy dwa elementy tzw. prowadzenie stela¿a. Taka innowacyjna technika nie obci±¿a zawiasów, ponadto gwarantuje u¿ytkownikowi niewielk± si³ê potrzebn± do otwarcia systemu i zapewnia p³ynny ruch. Wyci±g posiada system cichego domykania zamontowany w mechanizmie prowadz±cym. System Tandem wraz z szafk± pokazany na zdjêciach jest tylko propozycj± aran¿acji i jako ca³kowity komplet nie stanowi oferty sprzeda¿owej. Szafkê nale¿y wykonaæ w w³asnym zakresie, powinno siê zastosowaæ zawiasy meblowe 110 stopni. W celu wzmocnienia dna szafki prosimy stosowaæ dodatkow± nó¿kê pod dolnym wieñcem. Dla swobodnego otwierania szafki proponujemy stosowaæ standardowe uchwyty meblowe lub pionowe listwy uchwytowe. Dane techniczne: Wysoko¶æ ¶wiat³a szafki: 1700 mm G³êboko¶æ ¶wiat³a szafki: min. 500 mm Obci±¿enie dla pó³ek na stela¿u: 20 kg Obci±¿enie dla pó³ek wewnêtrznych: 50 kg Linia koszy: ARENA Style Kolor relingu: antracyt Kolor dna kosza: antracyt Ilo¶æ koszy: 6+6

Sklep: Phu-gral.eu

3272,22 z³

TANDEM ARENA Style 1100/ 600/ 4+4/ Antracyt 001.54.KPL/A PEKA

Kosze cargo > PEKA > Kosze do szafek wysokich

TANDEM ARENA STYLE 1100/ 600/ 4+4/ ANTRACYT obszerne cargo otwierane jak lodówka Tandem to bardzo dobre rozwi±zanie do monta¿u w szafach kuchennych nadblatowych. Wystarczy otwarcie frontu i ca³a zawarto¶æ jest w zasiêgu wzroku. Pojemny system Tandem to znakomita spi¿arnia, przechowywanie zakupów w szafce jest nies³ychanie ³atwe. Mo¿emy wykorzystaæ zarówno kosze wewnêtrzne, jak i stela¿ zamieszczony na froncie. System Tandem sk³ada siê z ramy wewnêtrznej z czterema zawieszanymi koszami, stela¿a zintegrowanego z czterema koszykami i mechanizmu prowadz±cego. Urz±dzenie dedykowane jest do szafki o szeroko¶ci frontu 600 mm (min. ¶wiat³o to 562 mm) i g³êboko¶ci 500 mm. Ca³kowita wysoko¶æ systemu to 1075 mm. Przestrzeñ nad górnym koszem jest nie jest narzucona a jedynie uzale¿niona od wysoko¶ci szafki jak± posiadamy (dla komfortu u¿ytkowania proponujemy monta¿ systemu Tandem w szafce o minimalnym ¶wiatle 1100 mm lub wy¿szej). Komplet dostêpny jest z koszami w linii ARENA Style. Malowane proszkowo relingi w kolorze antracytowym wykonane s± z p³askich elementów. Drewniane dno koszy w kolorze antracytowym, pokryte jest antypo¶lizgow± przezroczyst± pow³ok±. Koszyki zawieszane na ramie posiadaj± kszta³t trapezu o wymiarach: d³u¿szy bok - 500 mm, g³êboko¶æ - 260 mm, krótszy bok - 470 mm. Koszyki na stela¿u s± przymocowane na sta³e w odleg³o¶ci 29 cm jeden od drugiego, posiadaj± one kszta³t prostok±ta o dwóch ¶ciêtych naro¿nikach. Szeroko¶æ d³u¿szego boku - 430 mm, g³êboko¶æ - 160 mm, szeroko¶æ krótszego boku - 300 mm. Ca³kowite obci±¿enie Tandemu wynosi 85 kg, przy obci±¿eniu jednego koszyka wewnêtrznego do max.10 kg, a jednego koszyka na stela¿u do 4 kg. System Tandem jest uniwersalny i mo¿e byæ montowany do prawej lub lewej strony. W systemie zastosowano innowacyjne rozwi±zanie, które w chwili otwierania frontu przesuwa system do przodu. Dziêki temu mamy ca³± zawarto¶æ ³atwo dostêpn±. Podstawowy mechanizm prowadz±cy mocowany jest do dna szafki, na którym mocujemy g³ówn± ramê Tandemu, dodatkowo i zawsze po prawej stronie korpusu, mocujemy prowadzenie ramy, niezale¿nie od tego czy system bêdzie otwiera³ siê na praw± czy na lew± stronê. Rama posiada haczyki, pozwala to na indywidualn± konfiguracjê Tandemu, bowiem wewnêtrzne kosze mo¿na wieszaæ na ró¿nej wysoko¶ci dopasowuj±c ich po³o¿enie do rozmiarów przechowywanych produktów. Druga czê¶æ systemu - stela¿ jest przymocowywany do korpusu szafki za pomoc± trzech specjalnych mocowañ (po tej samej stronie co zawiasy) oraz do wewnêtrznej strony drzwi/frontu, tu mocujemy dwa elementy tzw. prowadzenie stela¿a. Taka innowacyjna technika nie obci±¿a zawiasów, ponadto gwarantuje u¿ytkownikowi niewielk± si³ê potrzebn± do otwarcia systemu i zapewnia p³ynny ruch. Wyci±g posiada system cichego domykania zamontowany w mechanizmie prowadz±cym. System Tandem wraz z szafk± pokazany na zdjêciach jest tylko propozycj± aran¿acji i jako ca³kowity komplet nie stanowi oferty sprzeda¿owej. Szafkê nale¿y wykonaæ w w³asnym zakresie, powinno siê zastosowaæ zawiasy meblowe 110 stopni. W celu wzmocnienia dna szafki prosimy stosowaæ dodatkow± nó¿kê pod dolnym wieñcem. Dane techniczne: Wysoko¶æ ¶wiat³a szafki: 1100 mm G³êboko¶æ ¶wiat³a szafki: min. 500 mm Obci±¿enie dla pó³ek na stela¿u: 20 kg Obci±¿enie dla pó³ek wewnêtrznych: 50 kg Linia koszy: ARENA Style Kolor relingu: antracyt Kolor dna kosza: antracyt Ilo¶æ koszy: 4+4

Sklep: Phu-gral.eu

108,10 z³

(Video) Replacing Tanning Bed Shocks And Hinges

AVENTOS HK-S KOMPLET DO Z£O¯ENIA AVENTOS HK-S KPL BLUM

Podno¶niki do drzwiczek > Aventos HK-S Blum > Komplety > Zestawy

Podno¶nik klap górnych AVENTOS HK-S Dziêki systemom podno¶ników do frontów górnych fronty podnosz± siê umo¿liwiaj±c bezpo¶redni dostêp do wnêtrza szafek górnych. AVENTOS HK-S do ma³ych frontów uchylnych: jednoczê¶ciowy front otwierany do góry. AVENTOS HK-S jest pakowany ze z³o¿onym podno¶nikiem. Brak wystaj±cych elementów odno¶nika ma istotne znaczenie dla jego bezpiecznego transportu. AVENTOS HK-S mo¿na regulowaæ w 3 p³aszczyznach, dziêki czemu mo¿na uzyskaæ idealny uk³ad szczelin. Regulacja si³y otwierania i zamykania przebiega za pomoc± ¶ruby regulacyjnej w si³owniku. Ustawianie u³atwia skala. System podno¶ników AVENTOS przekonuje wysokim komfortem obs³ugi. Fronty otwieraj± siê bez trudu, zatrzymuj± siê w ka¿dej ¿±danej pozycji i zamykaj± siê delikatnie i cicho dziêki BLUMOTION. Wysoka stabilno¶æ, eleganckie wzornictwo i trwa³o¶æ to kolejne zalety AVENTOS W cenê kompletu wchodz±: kpl. si³owników (1L, 1P) 20K2B00LUB 20K2C00 LUB 20K2E00 kpl. mocowañ frontu drewnianego lub szerokiego aluminiowego 175H3100 lubzestaw mocowañ frontu do w±skiej ramki aluminiowej 20K4A00A01 kpl. za¶lepek w wybranym kolorze W opcji z Tip-on zestaw krótki 956.1004 Kalkulator wagi frontów i wspó³czynnika LF do pobrania - Idealne rozwi±zanie do niskich szafek górnych, zastosowanie w szafach wysokich i ponad szaf± z lodówk± - Wysoko¶æ korpusu max. do 600 mm - Delikatne i ciche zamykanie dziêki BLUMOTION - Ma³y nak³ad si³ do otwierania/zamykania - Komfort wywa¿onego ruchu dziêki bezstopniowej funkcji stop - Prosty monta¿ bez u¿ycia narzêdzi - Regulacja frontu w 3 p³aszczyznach - Prosta, bezstopniowa regulacja si³ownika - Bez zawiasów

Sklep: Phu-gral.eu

2628,80 z³

PLENO Libell 1900/ 450/ 6/ Antracyt 01.1743.KPL/A PEKA

Kosze cargo > PEKA > Kosze do szafek wysokich

PLENO Libell 1900/ 450/ 6/ antracyt wyje¿d¿any magazyn na suche produkty Wyci±g przeznaczony do szafki wysokiej z frontem na zawiasach o szeroko¶ci 450 mm. System jest uniwersalny, mo¿e byæ montowany do prawego lub lewego boku szafki. Górne ramie mocowane jest od spodu najwy¿szej pó³ki do boku szafki. Dolna prowadnica zapewnia przenoszenie ca³ego systemu na korpus przez co nie obci±¿a zawiasów. Nale¿y stosowaæ dodatkow± nó¿kê pod dolnym wieñcem w celu wzmocnienia dna szafki. Wyci±g posiada system cichego domykania. Do monta¿u systemu wymagana minimalna wysoko¶æ w ¶wietle szafki wynosi 1720 mm, aby w pe³ni by³a wykorzystana górna pó³ka, zaleca siê zastosowaæ wy¿sz± szafkê ni¿ wymagane minimum. Dane techniczne: Wysoko¶æ ¶wiat³a szafki: min. 1720 mm G³êboko¶æ ¶wiat³a szafki: min. 505 mm Szeroko¶æ kosza: 327 mm Obci±¿enie ca³ego systemu: 100 kg Linia koszy: Libell Kolor relingu: antracyt Kolor dna kosza: antracyt Ilo¶æ koszy: 6

Sklep: Phu-gral.eu

2311,86 z³

PLENO Libell 1600/ 450/ 4/ szary 01.1742.KPL/S PEKA

Kosze cargo > PEKA > Akcesoria dodatkowe

PLENO Libell 1600/ 450/ 4/szary 01.1742.KPL/S Wyci±g firmyPEKArekomendowanydo szafek wysokich z zawiasami.System austriackiej firmyPEKA- PLENO jest uniwersalny, mo¿e byæ montowany do prawego lub lewego boku szafki.FirmaPEKAzadba³a o to, by otwieraj±c drzwiczki system PLENO wysuwa³ siê do przodu poza korpus szafki. Górne ramiê mocowane jest od spodu najwy¿szej pó³ki, do boku szafki. Dziêki temu przestrzeñ nad pó³k± jest nieograniczona co pozwala maksymalnie wykorzystaæ system niezale¿nie od wysoko¶ci szafki. Dolna prowadnica zapewnia przenoszenie ca³ego ciê¿aru na korpus przez co nie obci±¿a zawiasów. Nale¿y stosowaæ dodatkow± nó¿kê pod dolnym wieñcem, w celu wzmocnienie dna szafki. Wyci±g posiada system cichego domykania. W komplecie 4 kosze Libell zosta³y doposa¿one w matê antypo¶lizgow± w kolorze antracytowym, która zapobiega przesuwaniu siê produktów podczas otwierania i zamykania, dodatkowo zabezpiecza dno pó³ek oraz u³atwia utrzymanie czysto¶ci. Koszyki mo¿na zawieszaæ na ramie wed³ug w³asnych potrzeb, dziêki haczykom rozmieszczonym co 10 cm. Dane techniczne: wysoko¶æ szafki w ¶wietle:min. 1600 mm, wysoko¶æ ramy: 1412 mm szeroko¶æ frontu: 450 mm, g³êboko¶æ szafki: 500 mm, ilo¶æ koszy w komplecie: 4 sztuki, kolor ramy i koszy: szary, kolor maty: antracytowy. Dopuszczalne obci±¿enie : jednego koszyka:16 kg ca³ego wyci±gu z produktami - 100 kg. PLENO zapewnia: ³atwy dostêp do produktów, optymalne wykorzystanie przestrzeni, dobr± organizacjê pracy, solidn± konstrukcjê. W przypadku frontu dzielonego nale¿y dokupiæ listwy ³±cz±ce fronty: 10.71.S- w kolorze szarym o d³ugo¶ci 110 mm, 10.72.S-w kolorze szarym o d³ugo¶ci 230 mm, 10.71.C- chromowane o d³ugo¶ci 110 mm, 10.72.C-chromowane o d³ugo¶ci 230 mm. W ci±g³ej sprzeda¿y posiadamy akcesoria uzupe³niaj±ce komplety, które mo¿na dokupiæ do wyci±gu. Zapewniaj± dodatkowy komfort u¿ytkowania wyci±gu: 01.6141.B- dodatkowy koszyk, 01.825.B- magnetyczna podzia³ka.

Sklep: Phu-gral.eu

(Video) Samsung 24" Monitor Model LS24F350FHE - How to disassemble screwless monitor?

3730,15 z³

TANDEM ARENA Style 1100/ 600/ 4+4 001.54.KPL/B PEKA

Kosze cargo > PEKA > Kosze do szafek wysokich

TANDEM ARENA Style 1100/ 600/ 4+4 Na pierwszy rzut oka

Sklep: Phu-gral.eu

2467,68 z³

TANDEM ARENA Classic 800/ 600/ 3+3/ szary 01.1685.KPL/S PEKA

Kosze cargo > PEKA > Kosze do szafek wysokich

TANDEM ARENA Classic 800/ 600/ 3+3/ szary Na pierwszy rzut oka

Sklep: Phu-gral.eu

2467,68 z³

TANDEM ARENA Classic 800/ 600/ 3+3/ bia³y 01.1685.KPL/B PEKA

Kosze cargo > PEKA > Kosze do szafek wysokich

TANDEM ARENA Classic 800/ 600/ 3+3/bia³y Na pierwszy rzut oka

Sklep: Phu-gral.eu

2111,52 z³

PLENO Libell 1300/ 450/ 4/ bia³y 01.1741.KPL/B PEKA

Kosze cargo > PEKA > Kosze do szafek wysokich

PLENO Libell 1300/ 450/ 4/ bia³y 01.1741.KPL/B Wyci±g firmy PEKA rekomendowanydo szafek wysokich z zawiasami.System austriackiej firmy PEKA - PLENO jest uniwersalny, mo¿e byæ montowany do prawego lub lewego boku szafki.Firma PEKA zadba³a o to, by otwieraj±c drzwiczki system PLENO wysuwa³ siê do przodu poza korpus szafki. Górne ramiê mocowane jest od spodu najwy¿szej pó³ki, do boku szafki. Dziêki temu przestrzeñ nad pó³k± jest nieograniczona co pozwala maksymalnie wykorzystaæ system niezale¿nie od wysoko¶ci szafki. Dolna prowadnica zapewnia przenoszenie ca³ego ciê¿aru na korpus przez co nie obci±¿a zawiasów. Nale¿y stosowaæ dodatkow± nó¿kê pod dolnym wieñcem, w celu wzmocnienie dna szafki. Wyci±g posiada system cichego domykania. W komplecie 4 kosze Libell zosta³y doposa¿one w matê antypo¶lizgow± w kolorze antracytowym, która zapobiega przesuwaniu siê produktów podczas otwierania i zamykania, dodatkowo zabezpiecza dno pó³ek oraz u³atwia utrzymanie czysto¶ci. Koszyki mo¿na zawieszaæ na ramie wed³ug w³asnych potrzeb, dziêki haczykom rozmieszczonym co 10 cm. Dane techniczne: wysoko¶æ szafki w ¶wietle:min. 1300 mm, wysoko¶æ ramy: 1104 mm szeroko¶æ frontu: 450 mm, g³êboko¶æ szafki: 500 mm, ilo¶æ koszy w komplecie: 4 sztuki, kolor ramy i koszy: bia³y, kolor maty: antracytowy. Dopuszczalne obci±¿enie : jednego koszyka:16 kg ca³ego wyci±gu z produktami - 100 kg. PLENO zapewnia: ³atwy dostêp do produktów, optymalne wykorzystanie przestrzeni, dobr± organizacjê pracy, solidn± konstrukcjê. W przypadku frontu dzielonego nale¿y dokupiæ listwy ³±cz±ce fronty: 10.71.S- w kolorze szarym o d³ugo¶ci 110 mm, 10.72.S-w kolorze szarym o d³ugo¶ci 230 mm, 10.71.C- chromowane o d³ugo¶ci 110 mm, 10.72.C-chromowane o d³ugo¶ci 230 mm. W ci±g³ej sprzeda¿y posiadamy akcesoria uzupe³niaj±ce komplety, które mo¿na dokupiæ do wyci±gu. Zapewniaj± dodatkowy komfort u¿ytkowania wyci±gu: 01.6141.B- dodatkowy koszyk, 01.825.B- magnetyczna podzia³ka.

Sklep: Phu-gral.eu

2111,52 z³

PLENO Libell 1300/ 450/ 4/ szary 01.1741.KPL/S PEKA

Kosze cargo > PEKA > Kosze do szafek wysokich

PLENO Libell 1300/ 450/ 4/szary 01.1741.KPL/S Wyci±g firmyPEKArekomendowanydo szafek wysokich z zawiasami.System austriackiej firmyPEKA- PLENO jest uniwersalny, mo¿e byæ montowany do prawego lub lewego boku szafki.FirmaPEKAzadba³a o to, by otwieraj±c drzwiczki system PLENO wysuwa³ siê do przodu poza korpus szafki. Górne ramiê mocowane jest od spodu najwy¿szej pó³ki, do boku szafki. Dziêki temu przestrzeñ nad pó³k± jest nieograniczona co pozwala maksymalnie wykorzystaæ system niezale¿nie od wysoko¶ci szafki. Dolna prowadnica zapewnia przenoszenie ca³ego ciê¿aru na korpus przez co nie obci±¿a zawiasów. Nale¿y stosowaæ dodatkow± nó¿kê pod dolnym wieñcem, w celu wzmocnienie dna szafki. Wyci±g posiada system cichego domykania. W komplecie 4 kosze Libell zosta³y doposa¿one w matê antypo¶lizgow± w kolorze antracytowym, która zapobiega przesuwaniu siê produktów podczas otwierania i zamykania, dodatkowo zabezpiecza dno pó³ek oraz u³atwia utrzymanie czysto¶ci. Koszyki mo¿na zawieszaæ na ramie wed³ug w³asnych potrzeb, dziêki haczykom rozmieszczonym co 10 cm. Dane techniczne: wysoko¶æ szafki w ¶wietle:min. 1300 mm, wysoko¶æ ramy: 1104 mm szeroko¶æ frontu: 450 mm, g³êboko¶æ szafki: 500 mm, ilo¶æ koszy w komplecie: 4 sztuki, kolor ramy i koszy: szary, kolor maty: antracytowy. Dopuszczalne obci±¿enie : jednego koszyka:16 kg ca³ego wyci±gu z produktami - 100 kg. PLENO zapewnia: ³atwy dostêp do produktów, optymalne wykorzystanie przestrzeni, dobr± organizacjê pracy, solidn± konstrukcjê. W przypadku frontu dzielonego nale¿y dokupiæ listwy ³±cz±ce fronty: 10.71.S- w kolorze szarym o d³ugo¶ci 110 mm, 10.72.S-w kolorze szarym o d³ugo¶ci 230 mm, 10.71.C- chromowane o d³ugo¶ci 110 mm, 10.72.C-chromowane o d³ugo¶ci 230 mm. W ci±g³ej sprzeda¿y posiadamy akcesoria uzupe³niaj±ce komplety, które mo¿na dokupiæ do wyci±gu. Zapewniaj± dodatkowy komfort u¿ytkowania wyci±gu: 01.6141.B- dodatkowy koszyk, 01.825.B- magnetyczna podzia³ka.

Sklep: Phu-gral.eu

2311,86 z³

PLENO Libell 1600/ 450/ 4/ bia³y 01.1742.KPL/B PEKA

Kosze cargo > PEKA > Kosze do szafek wysokich

PLENO Libell 1600/ 450/ 4/bia³y 01.1742.KPL/BS Wyci±g firmyPEKArekomendowanydo szafek wysokich z zawiasami.System austriackiej firmyPEKA- PLENO jest uniwersalny, mo¿e byæ montowany do prawego lub lewego boku szafki.FirmaPEKAzadba³a o to, by otwieraj±c drzwiczki system PLENO wysuwa³ siê do przodu poza korpus szafki. Górne ramiê mocowane jest od spodu najwy¿szej pó³ki, do boku szafki. Dziêki temu przestrzeñ nad pó³k± jest nieograniczona co pozwala maksymalnie wykorzystaæ system niezale¿nie od wysoko¶ci szafki. Dolna prowadnica zapewnia przenoszenie ca³ego ciê¿aru na korpus przez co nie obci±¿a zawiasów. Nale¿y stosowaæ dodatkow± nó¿kê pod dolnym wieñcem, w celu wzmocnienie dna szafki. Wyci±g posiada system cichego domykania. W komplecie 4 kosze Libell zosta³y doposa¿one w matê antypo¶lizgow± w kolorze antracytowym, która zapobiega przesuwaniu siê produktów podczas otwierania i zamykania, dodatkowo zabezpiecza dno pó³ek oraz u³atwia utrzymanie czysto¶ci. Koszyki mo¿na zawieszaæ na ramie wed³ug w³asnych potrzeb, dziêki haczykom rozmieszczonym co 10 cm. Dane techniczne: wysoko¶æ szafki w ¶wietle:min. 1600 mm, wysoko¶æ ramy: 1412 mm szeroko¶æ frontu: 450 mm, g³êboko¶æ szafki: 500 mm, ilo¶æ koszy w komplecie: 4 sztuki, kolor ramy i koszy: bia³y, kolor maty: antracytowy. Dopuszczalne obci±¿enie : jednego koszyka:16 kg ca³ego wyci±gu z produktami - 100 kg. PLENO zapewnia: ³atwy dostêp do produktów, optymalne wykorzystanie przestrzeni, dobr± organizacjê pracy, solidn± konstrukcjê. W przypadku frontu dzielonego nale¿y dokupiæ listwy ³±cz±ce fronty: 10.71.S- w kolorze szarym o d³ugo¶ci 110 mm, 10.72.S-w kolorze szarym o d³ugo¶ci 230 mm, 10.71.C- chromowane o d³ugo¶ci 110 mm, 10.72.C-chromowane o d³ugo¶ci 230 mm. W ci±g³ej sprzeda¿y posiadamy akcesoria uzupe³niaj±ce komplety, które mo¿na dokupiæ do wyci±gu. Zapewniaj± dodatkowy komfort u¿ytkowania wyci±gu: 01.6141.B- dodatkowy koszyk, 01.825.B- magnetyczna podzia³ka.

Sklep: Phu-gral.eu

zawias górnej burty s24 kpl. (16)

szukaj w Kangoo zawias górnej burty s24 kpl.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30 >>

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, £ód¼, Wroc³aw, Poznañ, Gdañsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

1. Sklepy z zawias górnej burty s24 kpl.

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.069, t2=0, t3=0, t4=0.028, t=0.069

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 09/06/2022

Views: 5699

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.